fbpx

Regulamin Dostępu do Zasobów Premium

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator danych osobowych: RECENT WAY Sp. z o.o.; 93-142 Łódź, ul. Broniewskiego 34A lok. 37; NIP: 7292711354; REGON 364362110.
 2. Zasoby – zawartość serwisu znajdującego się pod adresem: https://premium.serwiskadrowego.pl/, na którą składają się poświęcone tematyce kadrowo-płacowej pojedyncze artykuły, kompleksowe opracowania redakcyjne, e-booki, e-publikacje, materiały audiowizualne, wzory druków/dokumentów, treści aktów prawnych, wskaźniki i stawki, kalkulatory oraz grafiki marketingowe. Zasoby udostępnione są jako zasoby darmowe oraz zasoby premium.
 3. Usługi elektroniczne – usługi udostępniane drogą elektroniczną w postaci Dostępu do Zasobów darmowych lub do Zasobów premium w ramach zakupionego Abonamentu lub Dostępu promocyjnego.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Zasobów.
 5. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Abonent – Użytkownik który wykupił Abonament na Dostęp do Zasobów lub uzyskał go w ramach organizowanych promocji.
 7. Abonament – uprawnienie Abonenta do korzystania z Zasobów premium przez określony czas.
 8. Dostęp – usługa udostępniania Zasobów zgodnie z uprawnieniami określonymi w Abonamencie.
 9. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu „hasła” otrzymanego w mailu wysyłanym po dokonaniu zapłaty za zamówienie, umożliwiająca uzyskanie Dostępu do Zasobów premium.

 

§ 2. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Zasobów na urządzeniach końcowych typu komputer, tablet, smartfon niezbędne jest:
  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (email),
  3. system operacyjny:
   • Microsoft Windows 7 lub nowszy,
   • Mac OS X 10.7 lub nowszy,
   • Android 5.1 lub nowszy,
   • IOS 9.3 lub nowszy,
  4. przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz Java Script (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari),
  5. włączenie obsługi Plików cookies.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw:
   • technicznych w celu rozbudowy Zasobów, wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Zasobach,
   • spowodowanych siłą wyższą.

§ 3. Postanowienia ogólne i zasady korzystania

 1. Zasoby dostępne są przez cały rok 24 godziny na dobę.
 2. Dostęp do Zasobów premium uzyskuje się poprzez zakup Abonamentu.
 3. Zakup Abonamentu dokonuje się poprzez:
  • kliknięcie na stronie zawierającej Zasoby premium w ramce zatytułowanej: „Dostęp do treści premium jest płatny” w przycisk: „Kup dostęp”,
  • wybranie opcji oferującej Dostęp przez określoną ilość dni,
  • wpisanie w pole „Podaj email” swoje aktywny adres emailowy,
  • potwierdzenie zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, zaznaczenie pola oznaczającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy,
  • kliknięcie w przycisk: „Kup dostęp”,
  • wypełnienie pól niezbędnych do wystawienia faktury dokumentującej zakup Abonamentu w sekcji: „Wypełnij dane do faktury”,
  • kliknięcie w przycisk: „Kup dostęp”.
 4. Aby korzystać z Zasobów premium, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w wiadomości email otrzymaną po zapłaceniu za zamówienie.
 5. Abonent może korzystać z Zasobów premium tylko w okresie ważności Abonamentu oraz w dodatkowych wyznaczonych przez Usługodawcę nieodpłatnych okresach promocyjnych. Po zakończeniu okresu ważności Abonamentu, Abonent traci Dostęp do Zasobów premium.
 6. Uzyskanie Dostępu do Zasobów premium lub też korzystanie z Zasobów darmowych nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z Zasobów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Majątkowe prawa autorskie do Zasobów należą do Usługodawcy i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Żadna część, jak i całość Zasobów nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Usługodawcy. Bez pisemnej zgody Usługodawcy nie mogą być również wykorzystywane komercyjnie kalkulatory oferowane w ramach Zasobów premium.
 9. Niezastosowanie się do ww. ust. 8 grozi karą i może być ścigane prawnie.
 10. Abonent nie może udostępniać swojego „hasła” celem umożliwienia osobom trzecim uzyskania Dostępu do Zasobów premium.
 11. Usługodawca dopuszcza możliwość korzystania z Zasobów premium przy użyciu „hasła”, otrzymanego w mailu wysyłanym po dokonaniu zapłaty za zamówienie, maksymalnie na dwóch różnych urządzeniach.
 12. W razie niezastosowania się do ww. ust. 10 i/lub 11:
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Zasobów premium oraz
  • Abonent zobowiązany jest zapłacić na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości pięciokrotnej ceny Abonamentu, co nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

 

§ 4. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną przez Usługodawcę usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies.

§ 5. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

 • za utrudnienia w Dostępie do Zasobów, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
 • z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Zasobów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem,
 • za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości emailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika,
 • za nieprawidłowe funkcjonowanie Zasobów spowodowane:
   • działaniem sił wyższych,
   • jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią internet,
   • awariami urządzeń dostawców internetu Użytkownika,
   • awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie / systemach zainstalowanych na urządzeniach końcowych Użytkownika,
 • za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do informacji zawartych w Zasobach (w tym do wyników otrzymywanych przy użyciu kalkulatorów).

2. Zasoby nie stanowią opinii prawnych ani wykładni prawa.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Abonenta będącego Konsumentem

1. W przypadku zakupu Usług elektronicznych Abonent będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 (Abonent może skorzystać ze wzoru oświadczenia zamieszczonego pod linkiem podanym poniżej):

Kliknij aby pobrać: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

3. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Abonenta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Abonentowi kwotę wpłaconą za Usługę elektroniczną, o ile została wcześniej zapłacona.

4. Rozpoczynając korzystanie z Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy Abonent będący Konsumentem:

   • wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
   • przyjmuje do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.

5. Rozpoczęcie korzystania z Usługi elektronicznej następuje po pierwszym uzyskaniu Dostępu do Zasobów premium.

§ 7. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usługi Dostępu należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

   • imię i nazwisko lub nazwa firmy Abonenta,
   • adres email Abonenta, który został podany przy zakupie Abonamentu,
   • wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,
   • określenie zakresu żądania przez Abonenta składającego reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Abonenta składającego reklamację o ich uzupełnienie.

5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 1 i 2 oraz spełniającej wymogi wskazane w ust. 3. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji dotyczących reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Abonenta. Na wyraźną prośbę Abonenta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację w formie pisemnej na wskazany przez Abonenta adres do korespondencji.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Płatności są obsługiwane przez PayPro SA (PayPro) podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

2. Faktury Vat wystawiane są do każdego opłaconego zamówienia w ciągu 7 dni roboczych i wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w wiadomości e-mail podanym w formularzu zamówienia (opłacając zamówienie akceptujesz tą formę wysyłki faktury vat).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w Zasobach, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa lub praktyki organów administracji państwowej.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://premium.serwiskadrowego.pl/ zmienionego regulaminu. Zamówienia dotyczące zakupu Abonamentu złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.