Mistrz Kadr i Płac – Spis Treści – Książka

Mistrz Kadr i Płac

Mistrz Kadr i Płac

Publikacja Aktualizowana Na Bieżąco

„Mistrz Kadr i Płac” to publikacja, która z osób znajdujących się na początku swej drogi kadrowo-płacowej uczyni specjalistów, zaś specjalistów przemieni w ekspertów, będących w stanie rozwikłać każdy problem w codziennej pracy. Książka jest owocem ponad dwudziestoletniego doświadczenia Autora w obszarze kadr i płac. Proces jej tworzenia trwał przeszło 10 lat. Tyle właśnie czasu zajęło staranne dobieranie zagadnień, analizowanie orzecznictwa sądowego i urzędowych interpretacji, tworzenie praktycznych przykładów oraz opisywanie prostym językiem skomplikowanych stanów prawnych. Całą dekadę Autor poświęcił także tworzeniu i dopracowywaniu w każdym szczególe unikalnych kalkulatorów, do których dostęp posiada każdy nabywca „Mistrza Kadr i Płac”.

Spis treści

Wzory Dokumentów

Kalkulatory – Osobisty Ekspert

Wykaz skrótów

Umowa o pracę

Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na czas określony
Ograniczenia dotyczące umów terminowych
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Elementy umowy o pracę
Miejsce wykonywania pracy
Wysokość wynagrodzenia
Daty na umowie o pracę
Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy
Najnowsze zmiany Profilaktyczne badania wstępne, kontrolne i okresowe w czasie epidemii COVID-19
Informacja o warunkach zatrudnienia
Potwierdzenie zapoznania pracownika z przepisami BHP, wewnątrzzakładowymi oraz z zakresu RODO
Szkolenia z zakresu BHP
Najnowsze zmiany Zmiany w obszarze BHP
Najnowsze zmiany Zgłoszenie pracownika do ZUS

Praca zdalna

Najnowsze zmiany Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji

Urlop wypoczynkowy

Najnowsze zmiany Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy
Najnowsze zmiany Ogólne zasady udzielania urlopu
Najnowsze zmiany Urlop w wymiarze proporcjonalnym
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Urlop w okresie wypowiedzenia
Najnowsze zmiany Urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny / izolacji domowej
Urlop „na żądanie”
Najnowsze zmiany Wykorzystywanie zaległych urlopów
Zmiany w zasadach odbierania zaległych urlopów
Najnowsze zmiany Okres przedawnienia
Najnowsze zmiany Urlop wypoczynkowy – pytania i odpowiedzi

Dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego pracownika

Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę

Urlopy / zasiłki związane z rodzicielstwem (ogólne reguły)

Najnowsze zmiany Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński
Urlop rodzicielski / zasiłek macierzyński
Najnowsze zmiany Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński
Najnowsze zmiany Urlop wychowawczy

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe po zmianach

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Procedura skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Co się stanie, jeśli pracodawca zadeklaruje złożenie raportów, a tego nie zrobi?
Skąd pracownik zatrudniony po 1998 r. dowie się, ile będzie przechowywana jego dokumentacja?
Najnowsze zmiany Informacja o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy
Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych
Sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Część dokumentacji przechowuje się osobno
Najnowsze zmiany Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów
Elektronizacja akt
Część dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej a część w elektronicznej
Ponowne zatrudnienie pracownika a akta osobowe (dokumentacja pracownicza)
Ewidencja czasu pracy po zmianach
Ewidencja czasu pracy musi zawierać ściśle określone elementy
Jak długo przechowywać ewidencję czasu pracy?
Gdzie trzymać papierową ewidencję czasu pracy?
Odbiór przez pracownika dokumentacji pracowniczej
Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują?
Czy wolno przechowywać w aktach osobowych pracownika kopię dowodu osobistego oraz paszportu?
Jakie informacje można umieszczać na liście obecności pracowników?
Najnowsze zmiany Świadectwo pracy
Treść świadectwa pracy
Sposób wypełniania świadectwa pracy
Dokumentacja dotycząca wynagradzania
Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą – podsumowanie

RODO w kadrach i płacach

Rejestrowanie czynności przetwarzania
Ułatwianie pracownikom realizacji ich praw wskazanych w RODO
Ustawa wdrażająca RODO
Zmodyfikowany katalog danych osobowych kandydata do pracy
Zmodyfikowany katalog danych osobowych pracownika
Zgoda na udostępnienie danych osobowych
Zmiany w monitoringu pracowników
Najnowsze zmiany Badania medycyny pracy a kwestie przetwarzania danych
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs
Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika (np. z prywatnego numeru telefonu)?

Koniec pracowniczego zatrudnienia

Porozumienie stron
Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta
Wypowiedzenie umowy o pracę
Osoby chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Przyczyny wypowiadania umów o pracę
Okresy wypowiedzenia umów o pracę
Najnowsze zmiany Forma i treść wypowiedzenia
Kiedy trzeba konsultować wypowiedzenie z organizacją związkową
Przedłożenie / dostarczenie zwalnianemu pisma wypowiadającego
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (w trybie dyscyplinarnym)
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby
Wygaśnięcie umowy o pracę

Ogólne zasady rozliczania listy płac dla pracowników

Podatek dochodowy od umów o pracę

Moment powstania przychodu
Skala podatkowa w 2021 r. i metodologia wyliczania zaliczek podatkowych
Najnowsze zmiany Zmiany przewidziane w programie “Polski Ład”
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat
Zwolnienie tylko do dnia 26. urodzin
Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych
Pytania i odpowiedzi
Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące „zerowego PIT”
Zmiany w PIT od 1 października 2019 r.
Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r.

Składki ZUS od umów o pracę

Najnowsze zmiany Składka wypadkowa
Podleganie ubezpieczeniom zusowskim przez osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
Najnowsze zmiany Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach
Zasady naliczania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP oraz reguły zwolnienia z obowiązku ich opłacania

Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej
Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia
Minimalne stawki za godzinę pracy pracowników pracujących w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2021 r.
Wyrównanie do płacy minimalnej

Najnowsze zmiany Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2021 r.

Najnowsze zmiany Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2022 r.

Najnowsze zmiany Dodatki za pracę w porze nocnej

Ryczałt za godziny nocne

Odszkodowania i odprawy w 2021 r. oraz w 2022 r.

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania
Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Wynagrodzenie przestojowe

Rozliczanie czasu pracy

Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2021 r.
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2021 r.
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2021 r.
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2021 r.
Wymiar czasu pracy w 2021 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Wymiar czasu pracy w 2021 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy w 2021 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 r.
Normy czasu pracy
Czas pracy młodocianego
Najnowsze zmiany Normy czasu pracy niepełnosprawnego
Normy czasu pracy w podmiotach leczniczych
Systemy czasu pracy
Rozkłady i harmonogramy czasu pracy
Zmiany w harmonogramie czasu pracy
Ruchomy czas pracy
Reguły, które muszą być przestrzegane przy ustalaniu grafików pracy
Praca w godzinach nadliczbowych
Nadgodziny kadry zarządzającej
Przekroczenie dobowej normy czasu pracy
Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy
Święto przypadające w sobotę
Kwalifikowanie godzin pracy pracownika niepełnoetatowego
Sposoby określania limitu w umowie o pracę niepełnoetatowca
Czas wolny za pracę nadliczbową
Czas wolny na wniosek pracownika
Czas wolny z inicjatywy pracodawcy
Czas wolny za pracę w niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy
Pracownik nie powinien być stratny finansowo wskutek skorzystania z dnia wolnego
Choroba lub urlop w dzień wolny udzielony w zamian za pracę w wolną sobotę, niedzielę lub święto
Wpływ odbioru nadgodzin na wynagrodzenie
Rekompensata dodatkowej pracy niepełnoetatowca
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatków
Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Dodatki za godziny nadliczbowe
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe po zmianie stawki pensji w trakcie miesiąca
Przykłady obliczeniowe
Nadgodziny w robocze niedziele lub święta
Najnowsze zmiany Ustanie lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
Ryczałt za nadgodziny

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Problemy z praktyki

Dwa algorytmy wyliczeń
Jakich dokonywać zaokrągleń?
Odliczenie za chorobę z poprzedniego miesiąca
Liczba godzin przypadających do przepracowania
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy wymiar czasu pracy nie pokrywa się z czasem nominalnym w danym miesiącu
Przepracowanie mimo zwolnienia lekarskiego wszystkich roboczych dni danego miesiąca
Wpływ braku prawa do świadczenia chorobowego na wysokość wynagrodzenia
Jak pomniejszać wynagrodzenie, gdy pracownik chorował we wszystkie dni robocze
Choroba przez 30 dni w miesiącu, który ma 31 dni kalendarzowych
Zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji w trakcie miesiąca
Wyliczanie kwoty potrącenia pensji za absencje w miesiącu podwyżki
Zwolnienie lekarskie wystawione na dzień, w którym pracownik pracował
Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik miał prawo wyłącznie do wynagrodzenia za urlop oraz świadczenia chorobowego?
Wynagrodzenie w razie odpracowania wyjścia prywatnego
Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca
Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w przypadku choroby

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Ustalenie, jakie składniki powinny wejść do podstawy urlopowej
Ważny jest charakter danego składnika a nie jego nazwa
Niewypłacenie należnego składnika a podstawa urlopowa
Wyznaczenie podstawy wynagrodzenia za urlop
Decydująca jest data wypłaty składnika, a nie miesiąc, za jaki jest on należny
Niektóre miesiące pomijamy przy budowaniu podstawy urlopowej
Krótki okres zatrudnienia a podstawa urlopowa
Zmiany w płacy utrudniają wyliczenia
Przy urlopie na przełomie miesięcy stosujemy tę samą stawkę

Jak kalkulować ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Najnowsze zmiany Współczynnik ekwiwalentowy w 2022 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2021 r.
Ustalenie, jakie składniki powinny wejść do podstawy ekwiwalentowej
Składniki o charakterze stałym
Składniki zmienne miesięczne i za okresy dłuższe niż miesiąc
Najnowsze zmiany Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej
Niektóre miesiące pomija się przy budowaniu podstawy ekwiwalentowej
Zmiana warunków płacowych lub wymiaru etatu a podstawa do ekwiwalentu
Finalne ustalenie kwoty ekwiwalentu urlopowego

Zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i innych zwolnień od pracy

Wynagrodzenie za okres zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy

Należności ustalane na zasadach przewidzianych przy liczeniu ekwiwalentu za urlop

Odprawy i odszkodowania od pracodawcy
Nagroda jubileuszowa

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

Jak rekompensować pracownikowi dyżury

Odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji

Rozliczanie świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy

Jak wyliczać wynagrodzenie i inne świadczenia za okres łączenia pracy z urlopem rodzicielskim

Najnowsze zmiany Wypłata i rozliczanie należności w przypadku śmierci pracownika lub zleceniobiorcy

Umowy zlecenia

Ogólna charakterystyka umowy zlecenia
Nie nazwa umowy jest przesądzająca lecz sposób jej realizacji
Odpowiedzialność z tytułu umowy zlecenia
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy zlecenia
Zakaz zastępowania umowy o pracę umową zlecenia
Różnice między umową o pracę a umową zlecenia
Zawieranie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło

Ogólna charakterystyka umowy o dzieło
Aspekty istotne przy umowach o dzieło
Argumenty / orzeczenia, które trzeba znać, aby obronić się przed ZUS
Różnice między umową o dzieło a umową zlecenia

Wyjazdy w ramach realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Szkolenia bhp i badania przy umowach zlecenia i o dzieło

Podstawowe obowiązki przy zatrudnianiu osoby w ramach umowy o dzieło lub zlecenia

Jakie zapisy stosować, by chronić interesy zakładu pracy

Zapisy, których trzeba unikać w umowach cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne a RODO

Rozliczanie umów cywilnoprawnych

Samozatrudnieni a minimalna stawka godzinowa
Niektórych umów nie dotyczy stawka minimalna
Jak określić miejsce realizacji umowy, które pozwoli nie stosować stawki minimalnej?
Wynagrodzenie prowizyjne a akordowe w kontekście stawki minimalnej
Czy kontrakt menedżerski podlega pod wymóg stosowania stawki minimalnej?
Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych ustnie?
Wysokość minimalnej stawki godzinowej
Minimalna stawka godzinowa a VAT
Czy za dyżur / gotowość do pracy zleceniobiorcy trzeba płacić minimalną stawkę godzinową?
Forma wypłaty wynagrodzenia
Zakaz zrzekania się minimalnej stawki godzinowej
Ewidencja godzin realizacji umowy
Co zrobić, gdy zatrudniona osoba nie przedstawia informacji o godzinach pracy?
Termin wypłaty wynagrodzenia
Czy w nowym stanie prawnym mogą funkcjonować nieodpłatne umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług?
Jak kontrolować liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia?
Jakie są najczęstsze próby unikania płacenia stawki minimalnej
Sankcje za niestosowanie stawki minimalnej
Podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych
Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia
Umowy zlecenia a zerowy PIT
Umowy opiewające na kwoty do 200 zł
Zlecenie / dzieło w ramach prowadzonej działalności
Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a kwestia poboru podatku i wykazania w PIT-11
Koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia i umowie o dzieło
Limit kosztów
Kto ma pilnować limitu rocznego?
Co po przekroczeniu limitu kosztów?
Przychód z autorskich praw majątkowych bez ryczałtu
Świadczenia pozapłacowe a autorskie koszty w wysokości 50%
Składki ZUS od umów cywilnoprawnych
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
Jak rozstrzygać zbiegi tytułów do ubezpieczeń (ujęcie tabelaryczne)
Umowa zlecenia zawarta z osobą korzystającą z ulgi na start a składki ZUS
Jak weryfikować status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy?
Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia / schematu podlegania ubezpieczeniom
Rozliczenia umów zlecenia i o dzieło zawartych z własnym pracownikiem
Rozliczanie umowy realizowanej na rzecz własnego pracodawcy przez pracownika, który ją zawarł z podmiotem trzecim
Umowa zlecenie z uczniem lub studentem
Składka na FP i Fundusz Solidarnościowy
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Najnowsze zmiany Nowy obowiązek związany z umowami o dzieło – pytania i odpowiedzi
Najczęstsze błędy przy rozliczaniu umów zlecenia i o dzieło

Wyłączenia ze składek ZUS i z podatku

Czy zleceniobiorcy mogą korzystać ze wszystkich zwolnień ze składek?
Przepisy zusowskie interpretować należy ściśle
Nagroda jubileuszowa
Nagrody dla twórców projektów wynalazczych
Nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie
Odprawy pieniężne należne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Odszkodowania wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji
Odprawy dla pracowników powołanych do zasadniczej służby wojskowej
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia
Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku
Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, należące do pracownika
Wartość ubioru służbowego (umundurowania) lub ekwiwalent za ten ubiór
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków do 190 zł miesięcznie
Zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej
Część wynagrodzenia zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie
Dodatek za warunki pracy dla nauczycieli z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy)
75% wartości dodatków dewizowych należnych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich
Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne
Świadczenia finansowane z zfśs
Świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe
Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o zfśs
Zapomogi w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby
Środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych
Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych
Dodatki wypłacane w celu uzupełnienia 70% lub 80% zasiłku chorobowego do 100% przychodu pracownika
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę przejazdów środkami lokomocji
Finansowane przez pracodawcę przejazdy środkami lokomocji
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
Nagrody za wyniki sportowe, za wybitne osiągnięcia sportowe i osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej
Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Świadczenie w naturze w postaci działki gruntu
Koszty opłacenia przez zakład pracy składek z tytułu zawartych lub odnowionych przed 9 lipca 1998 r. umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników
Koszty opłacenia przez pracodawcę składek z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników

Świadczenia należne za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

Popularne świadczenia pozapłacowe a składki ZUS i PIT

Świadczenia ozusowane lecz wolne od podatku
Dofinansowanie / dopłaty do wypoczynku pracownika i rodziny
Wypłaty z zfśs
Dofinansowanie wypoczynku dzieci
Dofinansowania wypoczynku ze środków obrotowych zakładu
Rozliczenie podatkowo-składkowe w praktyce
Zakwaterowanie zatrudnionych
Używanie służbowego auta do celów prywatnych
Udział w imprezach okolicznościowych
Abonamenty / pakiety medyczne a PIT
Najnowsze zmiany Jak rozliczać z podatku świadczenia pozapłacowe pracowników w przypadku ich całomiesięcznych nieobecności
Zwrot kosztów związanych z odwołaniem / przesunięciem pracownikowi zaplanowanego urlopu a przychód
Sfinansowanie zatrudnionemu testu na COVID-19 a przychód
Zwrot kosztów zakupu i używania przez pracowników własnego sprzętu przy pracy zdalnej w czasie COVID-19
Bonusy pozapłacowe finansowane samozatrudnionym a PIT i ZUS
Najnowsze zmiany Zapłata przez płatnika składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego
Rozliczanie wpłat na PPK w praktyce
Najnowsze zmiany Główne założenia / zasady PPK
Zmiany w ustawie o PPK
Rezygnacja z PPK – oficjalny wzór formularza
Terminy naliczania i pobierania wpłat do PPK
Najnowsze zmiany Terminy odprowadzania wpłat do PPK
Reguły ustalania podstawy wpłat do PPK
Najnowsze zmiany Wpłaty do PPK a przychód zatrudnionego
Zerowy PIT a wpłaty do PPK
Najnowsze zmiany Wpłaty do PPK a koszty uzyskania przychodu zatrudnionego
Wykazywanie wpłat do PPK w ZUS RCA
Korekty wpłat do PPK
Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK
Naliczanie wpłat do PPK w przypadku ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
Naliczanie wpłat do PPK w razie śmierci uczestnika PPK
Rezygnacja z PPK a zwrot wpłaty potrąconej z wynagrodzenia

Rozliczanie członków zarządu

Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe za wykonywanie prac spisowych a PIT i ZUS

Przychody wolne od składek ZUS – praktyczna tabela

Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela

Ściąga – świadczenia przyznawane / wypłacane przez pracodawcę a podstawa PIT, składek ZUS oraz podstawa urlopowa, ekwiwalentowa i chorobowa

Rozliczenia podatkowe cudzoziemców

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
Konflikt rezydencji podatkowej
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Ustalanie miejsca zamieszkania na gruncie ustawy PIT i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Najnowsze zmiany Weryfikacja rezydencji
Opodatkowanie dochodów zagranicznych pracowników
Umowa o pracę realizowana w kraju zamieszkania a PIT
Opodatkowywanie przychodów obcokrajowców niebędących pracownikami
Certyfikat rezydencji
Rozliczanie podatkowe umów cywilnoprawnych nierezydentów
Rozliczanie podatkowe umów cywilnoprawnych po nabyciu statusu rezydenta
„Zerowy PIT” dla cudzoziemców
Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie trwania umowy cywilnoprawnej
Wolny zawód i inna działalność o samodzielnym charakterze
Umowy cywilnoprawne realizowane poza Polską a PIT

Składki ZUS od cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne
Wyjątki dotyczące obcokrajowców
Reguła jednego ustawodawstwa
Praca najemna w dwóch lub kilku państwach UE
Formularz A1
Umowy międzynarodowe
Zatrudnianie obywateli państw trzecich a ubezpieczenia społeczne w świetle przepisów prawa unijnego
Umowy realizowane wyłącznie poza Polską a składki ZUS

Świadczenia należne w razie choroby, opieki, wypadku lub macierzyństwa

Okres wyczekiwania
Najnowsze zmiany Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych od 2022 r.
Najnowsze zmiany Okres zasiłkowy
Ogólne zasady wyznaczania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika
Ustalenie jakie składniki powinny stanowić podstawę świadczeń chorobowych
Czy nagrodę i premię uznaniową wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
Podstawa zasiłkowa a wynagrodzenie oraz ryczałty za nadgodziny i za pracę w nocy
Składniki kwartalne
Składniki półroczne
Składniki roczne
Zatrudnienie przez okres krótszy niż rok, dwa półrocza lub 4 kwartały
Najnowsze zmiany Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy świadczenia chorobowego
Składniki zmienne uzupełnia się zasadniczo w dwojaki sposób
Uzupełnianie składników za okresy dłuższe niż miesiąc
Urlop wypoczynkowy i choroba w jednym miesiącu a uzupełnienie podstawy zasiłkowej
Baza obliczeniowa świadczeń chorobowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wyznaczenie przeciętnej podstawy wyliczeń
Najnowsze zmiany Obliczenie dniówki świadczenia chorobowego
Najnowsze zmiany Stawki procentowe świadczeń chorobowych
Finalne ustalanie kwoty świadczenia chorobowego
Zaliczkowa wypłata określonego składnika a podstawa „chorobówki”
Brak wypłaty danego składnika wynagrodzenia
Likwidacja lub przyznanie składnika pensji albo zmiana zasad jego wypłaty a podstawa świadczeń chorobowych
Najnowsze zmiany Ta sama podstawa wymiaru
Podwyżka a podstawa świadczeń chorobowych
Składniki wynagrodzenia należne do określonego terminu
Zmiana wymiaru etatu a podstawa „chorobówki”
Przeliczanie po zmianie etatu składników za okresy dłuższe niż miesiąc
Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów
Zmiana dotycząca zasiłku chorobowego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego
Wyjaśnienia ZUS (dotyczące stanu prawnego obowiązującego od 16 grudnia 2020 r.)
Podstawa świadczenia chorobowego przy chorobie w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia
Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania
Jak ustalać podstawę świadczeń chorobowych po długiej nieobecności w pracy
Świadczenia należne za chorobę, wypadek lub opiekę przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim
Wynagrodzenie z umowy cywilnej zawartej z pracownikiem a podstawa zasiłkowa
Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
Najnowsze zmiany Dokumentowanie prawa do wynagrodzenia / zasiłku chorobowego
Świadczenie chorobowe pracownika młodocianego
Świadczenie rehabilitacyjne
Zasiłek wyrównawczy
Zasiłki przysługujące ubezpieczonym niebędącym pracownikami
Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek macierzyński
Najnowsze zmiany Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego
Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego
Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego

Potrącenia z należności zatrudnionych osób

Górne granice potrąceń
Obliczenia w 3 krokach
Najnowsze zmiany Kwoty wolne od potrąceń – ogólne reguły
Zmiany w dokonywaniu potrąceń w związku z PPK
Pensję pomniejszamy najpierw o składki, podatek i wpłaty na PPK
Kalkulowania kwoty wolnej od potrąceń a wpłaty na PPK
Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń
Kwoty wolne od potrąceń w praktyce
Przy niepełnoetatowcach kwoty wolne pomniejszamy proporcjonalnie
Nieprzepracowanie miesiąca nie wpływa na kwotę wolną
Trzeba uwzględniać zmianę wymiaru etatu w trakcie miesiąca
Jak ustalać kwotę wolną gdy w miesiącu wypłacane są różne świadczenia
Kwota wolna na przełomie roku
Najnowsze zmiany Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19
Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji
Przy zbiegu tytułów potrąceń decyduje hierarchia wynikająca z przepisów
Potrącenia przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
Wynagrodzenie w kontekście potrąceń rozumiemy szeroko
Nie ze wszystkich świadczeń dokonuje się potrąceń
ZUS i PIT od świadczeń niepieniężnych wpływa na kwotę potrącenia
Egzekucja ze świadczeń z zfśs
Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Potrącenia z umowy zlecenia
Nowelizacja przepisów
Jak w praktyce wyliczyć kwotę wolną od potrąceń przy umowie zlecenia
Zasady potrącania zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
Potrącenia z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego
Maksimum potrącenia
Kwoty chronione przed potrąceniami
Najnowsze zmiany Dobrowolne potrącenia z zasiłków
Zasiłek i wynagrodzenie (w tym chorobowe) potrącamy osobno

Najważniejsze aspekty związane z oddelegowaniem pracownika do pracy poza granicami Polski

Delegowanie krótkoterminowe
Delegowanie długoterminowe
Warunki delegowania dla pracowników tymczasowych
Jak liczyć okresy delegowania
Warunki wynagradzania pracowników delegowanych
Zwrot wydatków na podróże, wyżywienie i zakwaterowanie pracowników delegowanych
Rozliczanie kosztów podróży służbowej do Polski odbywanej przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
Gdzie uzyskać szczegółowe informacje o warunkach delegowania
Które warunki zatrudnienia mają zastosowanie wobec pracowników odbywających podróże służbowe?
Najnowsze zmiany Zasady oskładkowania oddelegowanego
Zasady opodatkowania oddelegowanego
Zmiana przepisów o delegowaniu pracowników na terytorium RP

Korygowanie błędnych rozliczeń płacowych

Nadpłata wynagrodzenia
Niedopłata wynagrodzenia
Nadpłacone składki ZUS
Korygowanie świadczeń chorobowych po zwrocie nadpłaconych składek
Nienależnie opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne – skutki podatkowe
Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia – skutki podatkowe i składkowe
Uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę
Wypłata zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego
Wypłata zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia za chorobę
Najnowsze zmiany Korekty związane z nienaliczeniem należnych składek ZUS i podatku od świadczeń pozapłacowych
Najnowsze zmiany Zmiany w przepisach dotyczących korekt ZUS oraz przedawniania i umarzania należności składkowych

Najnowsze zmiany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Najnowsze zmiany Wysokość odpisów na zfśs w 2021 r. oraz w 2022 r.

Świadczenie urlopowe

Najnowsze zmiany Wysokość świadczenia urlopowego w 2021 r. oraz 2022 r.

PIT-11

Zasady przesyłania deklaracji i informacji podatkowych
Czy dozwolona jest elektroniczna przesyłka PITów do zatrudnionych
Kto musi sporządzać PIT-11
Praktyczne objaśnienia pozycji w części E i G druków PIT-11
Na PIT-11 musi znaleźć się właściwy PESEL lub NIP zatrudnionego
Najnowsze zmiany PIT-11 dla obcokrajowca – NIP czy PESEL?
Koszty uzyskania przychodu a PIT-11
Jak wypełniać nowy PIT-11 dla pracowników
Jak wypełniać nowy PIT-11 dla zleceniobiorców
Terminy sporządzania PIT-11
Najczęstsze błędy popełniane przy wypełnianiu PIT-11

Kalkulatory – Osobisty Ekspert

Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Kalkulator wynagrodzeń 2022 – Umowa zlecenia / umowa o dzieło – Polski Ład
Jak rozliczać listę płac pracownika – Polski Ład
Jak rozliczać listę płac pracownika
Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy / wykonawcy dzieła
Jak rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika
Jak rozliczać listę płac cudzoziemca
Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
Jak obliczać wynagrodzenie w razie zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca
Jak obliczać wynagrodzenie za urlop okolicznościowy / zwolnienie od pracy
Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę)
Jak obliczać świadczenia chorobowe
Jak obliczać kwotę składnika wynagrodzenia należnego za czas nieobecności w pracy
Jak obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Jak obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Jak obliczać potrącenia z zasiłków

Publikacja wydana przez Recent Way Sp. z o. o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dystrybucja:
https://serwiskadrowego.pl
https://sklep.serwiskadrowego.pl
ISBN 978-83-960937-0-7
Publikacja „Mistrz Kadr i Płac” oraz oferowane wraz z nią kalkulatory chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez pisemnej zgody Autora i Wydawcy – jest zabronione. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia Autora. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.
Autor oraz Wydawca publikacji „Mistrz Kadr i Płac” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do wyliczeń dokonanych za pomocą kalkulatorów oraz do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) zamieszczonych w tej publikacji.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *