fbpx

Kadry i Płace a RODO

Kadry i Płace a RODO. Praktyczny poradnik ze wzorami

Kadry i Płace a RODO

AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO Praktyczny poradnik z gotowymi wzorami dokumentów, który zawiera wszystkie niezbędne informacje z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych w kontekście zagadnień kadrowo-płacowych. Niniejsza publikacja w sposób kompleksowy i przystępny wyjaśnia wszystkie istotne aspekty powiązane z RODO (w tym zmiany wprowadzone w zakresie RODO w 2019 r.). Porusza ona nie tylko kwestie związane z pracownikami, ale również osobami zatrudnionymi w ramach umów cywilnoprawnych takich jak np. umowy zlecenia czy o dzieło.

Spis treści

WSTĘP
Jak zgodnie z RODO prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych?
Wymagania formalne dotyczące dokumentacji przetwarzania określone w RODO
Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja przetwarzania, aby spełniała wymagania RODO?
Czy dotychczas stosowana dokumentacja przetwarzania może być wykorzystana?
Czy dokumentacja przetwarzania zgodnie z RODO powinna zawierać Instrukcje zarządzania systemami informatycznymi?
O jakie elementy należy uzupełnić dotychczas prowadzoną dokumentacje przetwarzania aby spełniała wymagania RODO?
Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej
Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych
Rejestrowanie czynności przetwarzania
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzona w związku z RODO
Kogo obejmują postanowienia nowej ustawy?
Nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych
Postępowanie i odpowiedzialność w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych
Modyfikacje Kodeksu pracy
Zmiany w monitoringu pracowników
Kontrolowanie poczty elektronicznej
RODO a ewidencja czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii
RODO a używanie przez zakład urządzeń lokalizujących GPS
Jakich danych można wymagać od kandydata do pracy / pracownika?
Nowa ustawa wdrażająca RODO
Zmodyfikowany katalog danych osobowych kandydata do pracy
Zmodyfikowany katalog danych osobowych pracownika
Zgoda na udostępnienie danych osobowych
Dostosowywanie dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę do wymagań RODO
Zapisy dotyczące obowiązków stron w zakresie ochrony danych
Uregulowania dotyczące monitoringu i kontroli poczty elektronicznej
Aktualizacja regulacji płacowych
Modyfikacja uregulowań odnoszących się do funduszu socjalnego
Ułatwianie pracownikom realizacji ich praw wskazanych w RODO
Jakich zmian dokonać w umowie z podmiotem przetwarzającym dane?
Nie wszystkie dokumenty wymagają aktualizacji
Klauzule informacyjne
Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują?
Czy wolno przechowywać w aktach osobowych pracownika kopię dowodu osobistego oraz paszportu?
Umowy zlecenia i klauzula informacyjna RODO
Najnowsze zmiany W jakim języku należy wypełnić obowiązek informacyjny z zakresu RODO?
Kiedy trzeba wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych (IODO)?
Jakie kwalifikacje musi posiadać IODO?
Czy trzeba szkolić pracowników z nowych zasad ochrony danych?
Najnowsze zmiany Pracownik nie może zastępować administratora w realizacji jego obowiązków
RODO a dane osobowe zatrudnianych cudzoziemców
Weryfikowanie statusu ubezpieczeniowego zleceniobiorców a RODO
Zbieranie informacji od zleceniobiorcy
Wniosek do ZUS
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs
RODO w aspekcie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi
Badania medycyny pracy a kwestie przetwarzania danych
Zmiany od 4 maja 2019 r.
Szkolenia bhp i podnoszące kwalifikacje a kwestie przetwarzania danych
Przekazywanie danych w związku z oferowanymi świadczeniami pozapłacowymi
Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy wystawianiu zaświadczeń o zarobkach?
Czy można żądać od zatrudnionego podania numeru NIP?
Czy można wymagać od pracownika podania adresu zameldowania?
Jakie informacje można umieszczać na liście obecności pracowników?
Czy zatrudnieni muszą godzić się na przekazywanie ich danych do biura rachunkowego?
Jak RODO ma się do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w drodze lub przy pracy
Czy można zamieszczać zdjęcia pracowników na identyfikatorach?
Czy można na stronach www umieszczać zdjęcia / dane osobowe pracowników?
Kwestia badań alkomatem po nowelizacji przepisów w zakresie RODO
RODO a poszukiwanie kandydatów do pracy
RODO a proces rekrutacyjny
Przekazywanie w ramach PPK adresu e-mail i numeru telefonu zatrudnionej osoby
Czy można używać adresu e-mail byłego pracownika?
Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała?
Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
Pracodawca ma prawo żądać od pracownika potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce
Informowanie o wydajności i efektach pracy w świetle RODO
Kontrola w firmie a RODO. Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe?
Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika (np. z prywatnego numeru telefonu)?
RODO a orzeczenie o niepełnosprawności pracownika / Okres przechowywania przez pracodawcę danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności
Kto jest administratorem w przypadku PKZP działającej przy pracodawcy?
Czy pracodawca powinien zawierać umowy powierzenia z takimi podmiotami, jak ZUS czy bank?
Co z obowiązkiem informacyjnym wobec członków zarządu osób prawnych?
Weryfikowanie karalności pracowników np. firm ochroniarskich
Przewodniczący związków zawodowych nie może być IOD
Czy w przypadku PPE (pracowniczy program emerytalny) pracodawca powinien zawrzeć umowę powierzenia?
Czy komornikowi należy udostępnić dane w postaci nr rachunku bankowego pracownika?
Czy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego funkcjonuje kilku odrębnych administratorów?
Czy polska firma może udostępniać świadectwa pracy cudzoziemca (np. zagranicznemu konsulatowi)?
Jakich danych może wymagać od pracodawcy organ podatkowy?
Zasady przetwarzania wizerunku pracowników (RODO a organizacja, nagrywanie i udostępnianie nagrań z telekonferencji)
Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe a praca zdalna
Pracodawca musi dbać o zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi
Weryfikowanie przez pracodawcę uprawnień pracownika do kierowania pojazdami
Zmiana osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, który wyznaczył IOD
Kiedy pracodawca ma prawo pozyskać adres zameldowania oraz adres do korespondencji od zatrudnianego pracownika?
Czy pracodawca może pozyskiwać od pracownika informacje na temat powodów odejścia z pracy?
Jak należy określać czas przechowywania upoważnień do przetwarzania danych byłego pracownika?
Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez pracownika – kontrola firmy zewnętrznej a RODO
Pracodawcy grozi kara za niezgłoszenie do UODO zagubienia świadectwa pracy pracownika
Najnowsze zmiany Szkolenia z zakresu RODO w związku z przejściem personelu w grupie przedsiębiorstw
Najnowsze zmiany Rozpatrywanie wniosku pracownika o pracę zdalną w związku z niepełnosprawnością osoby trzeciej
Najnowsze zmiany RODO a numer dowodu osobistego w protokole powypadkowym

WZORY DOKUMENTÓW RODO

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *