fbpx

Informator Kadrowo-Płacowy 2021

Informator Kadrowo-Płacowy 2021

Informator Kadrowo-Płacowy 2021

Publikacja Aktualizowana Na Bieżąco Kompleksowy zbiór informacji z obszaru kadr i płac na rok 2021. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2021 r., najnowsze zmiany przepisów. Publikacja niezbędna przy sporządzaniu listy płac, rozliczaniu nieobecności i świadczeń pozapłacowych czy określaniu uprawnień zatrudnionych osób. Dostęp do tej publikacji zaoszczędzi wiele czasu spędzanego na odnajdywaniu w internecie i innych zasobach informacji potrzebnych do właściwego wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów zusowskich i podatkowych.

Spis treści

Wymiar czasu pracy w 2021 r.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2021 r.
Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2021 r.
Święta obniżające w 2021 r. wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela):
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym
Wymiar czasu pracy w 2021 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Wymiar czasu pracy w 2021 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy w 2021 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej
Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia
Minimalne stawki za godzinę pracy pracowników pracujących w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2021 r.

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2021 r.

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Odszkodowania i odprawy w 2021 r.

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania
Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Wynagrodzenie przestojowe w 2021 r.

Świadczenia chorobowe

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2021 r.
Minimalne stawki dzienne świadczeń chorobowych w 2021 r.
Najnowsze zmiany Jak obliczać zasiłek i wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek macierzyński, wypadkowy i opiekuńczy w 2021 r.
Najnowsze zmiany Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych

Składki ZUS w 2021 r.

Składki ZUS za pracowników
Najniższa podstawa wymiaru składek osób na urlopie wychowawczym
Składki ZUS od zleceniobiorców w 2021 r.
Nowe obowiązki związane z umowami o dzieło
Składka na Fundusz Pracy (FP)
Minimalna podstawa wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2021 r.
Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skala podatkowa w 2021 r.
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek
Koszty uzyskania przychodów pracownika obowiązujące w 2021 r.
Ograniczenia dotyczące autorskich kosztów uzyskania przychodu
Limit kosztów autorskich
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat
Zwolnienie tylko do dnia 26. urodzin
Pytania i odpowiedzi

Zmiany w PIT od 1 października 2019 r.

Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r.

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Wpływ obniżenia PIT i podwyższenia KUP na dokonywanie potrąceń
Zmiany w dokonywaniu potrąceń w związku z PPK
Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń
Kwoty wolne od potrąceń w praktyce
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19
Przy niepełnoetatowcach kwoty wolne pomniejszamy proporcjonalnie
Nieprzepracowanie miesiąca nie wpływa na kwotę wolną
Trzeba uwzględniać zmianę wymiaru etatu w trakcie miesiąca
Jak ustalać kwotę wolną gdy w miesiącu wypłacane są różne świadczenia
Kwota wolna na przełomie roku
Wysokość kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2021 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych
Najnowsze zmiany Kwoty wolne od potrąceń realizowanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rehabilitacyjnego

Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Nowe reguły dokonywania potrąceń z umów zlecenia

Jak w praktyce wyliczyć kwotę wolną od potrąceń przy umowie zlecenia

ZFŚS

Wysokość odpisów na zfśs w 2020 i 2021

Świadczenie urlopowe

Wysokość świadczenia urlopowego w 2021 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2021 r.

Wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2004–2020

Jak kalkulować ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Podróże służbowe – krajowe

Dieta za podróż służbową na terenie kraju

Podróże służbowe – zagraniczne

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach

Inne niż diety świadczenia należne z tytułu podróży służbowych

Samochód

Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych
Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych
Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wysokość dodatków za nadgodziny
Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – praktyczne ujęcie

Urlopy pracownicze

Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Urlop okolicznościowy

Urlopy / zasiłki związane z rodzicielstwem

Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński
Urlop rodzicielski / zasiłek macierzyński
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński
Urlop wychowawczy

Jak wyliczać wynagrodzenie i inne świadczenia za okres łączenia pracy z urlopem rodzicielskim

Wypowiadanie umów o pracę

Okresy wypowiedzenia umów o pracę obowiązujące w 2021 r.

Zmiany w umowach terminowych

Zasiłek opiekuńczy

Jak rekompensować pracownikowi dyżury

Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe przyznawane zleceniobiorcom i pracownikom

Przychody wolne od składek ZUS – praktyczna tabela

Najnowsze zmiany Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela

Odprawy i odszkodowania od pracodawcy

Kwestie składek ZUS
Kwestie podatkowe

Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę

Kwestie związane z tym, czy świadczenia przyznawane / wypłacane przez pracodawcę wchodzą do podstawy PIT, składek ZUS oraz podstawy urlopowej, ekwiwalentowej i chorobowej

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe po zmianach

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Procedura skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Co się stanie, jeśli pracodawca zadeklaruje złożenie raportów, a tego nie zrobi?
Skąd pracownik zatrudniony po 1998 r. dowie się, ile będzie przechowywana jego dokumentacja?
Informacja o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy
Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych
Sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Część dokumentacji przechowuje się osobno
Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów
Elektronizacja akt
Część dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej a część w elektronicznej
Ponowne zatrudnienie pracownika a akta osobowe (dokumentacja pracownicza)
Ewidencja czasu pracy po zmianach
Ewidencja czasu pracy musi zawierać ściśle określone elementy
Jak długo przechowywać ewidencję czasu pracy?
Gdzie trzymać papierową ewidencję czasu pracy?
Zmiany w dokumentacji ZUS

Zmiany w wypłacie wynagrodzeń

RODO w kadrach i płacach

Nowa ustawa wdrażająca RODO

Zmodyfikowany katalog danych osobowych kandydata do pracy
Zmodyfikowany katalog danych osobowych pracownika
Zgoda na udostępnienie danych osobowych
Zmiany w monitoringu pracowników

Badania medycyny pracy a kwestie przetwarzania danych

RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs

Zmiany w obszarze BHP od 1 stycznia 2019 r.

Szkolenia BHP
Służby BHP

Posiłki profilaktyczne dla pracowników – zmiany od 9 lipca 2019 r.

Kolejne zmiany przepisów Kodeksu pracy

Zmiany dotyczące dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu
Nadanie większych praw pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny korzystającemu z urlopów związanych z rodzicielstwem
Zmiany dotyczące mobbingu
Doprecyzowanie przepisu o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy

Zmiany dotyczące świadectwa pracy

Zmiana objaśnienia dotycząca ust. 6 pkt 11 świadectwa pracy
Zmiany z zakresu wydawania świadectw pracy od 7 września 2019 r.
Sankcje za niewydanie w terminie świadectwa pracy
Zmiany rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy oraz nowy wzór świadectwa pracy od 7 września 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Główne założenia / zasady PPK
Zmiany w ustawie o PPK
Rezygnacja z PPK – oficjalny wzór formularza
Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce

Zasady przesyłania deklaracji i informacji podatkowych

Nowy wzór PIT-11

Praktyczne objaśnienia pozycji w części E i G druków PIT-11 dotyczących pracowników i zleceniobiorców
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Koszty uzyskania przychodu a PIT-11
Jak wypełniać nowy PIT-11 dla pracowników
Jak wypełniać nowy PIT-11 dla zleceniobiorców
Zasiłek zleceniobiorcy a PIT-11
Terminy sporządzania PIT-11

Wzory Dokumentów

Kalkulatory Kadrowo – Płacowe Online

Kalkulatory Kadrowe Online
Kalkulatory Płacowe Online

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *