fbpx

Jak od lipca 2022 r. prawidłowo rozliczać kilka wypłat w jednym miesiącu

Rozliczanie więcej niż jednej wypłaty na rzecz tego samego pracownika w obrębie jednego miesiąca bywa często problematyczne. Stając w obliczu tego typu „zadania”, musimy przede wszystkim mieć na uwadze, że:

  • sumę składek ZUS naliczonych od obu wypłat trzeba wykazać w jednym bloku raportu ZUS RCA;
  • trzeba zastosować w miesiącu jedne koszty uzyskania przychodu oraz jedną kwotę, o którą pomniejsza się zaliczkę na podatek (pod warunkiem złożenia przez pracownika stosownego oświadczenia w tej sprawie) – zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy pracownik w jednym miesiącu ma wypłacane wynagrodzenie np. za dwa miesiące (np. za miesiąc bieżący i ubiegły).

 

Wysokość zryczałtowanych kosztów uzyskania uwzględnianych do obliczeń w danym miesiącu nie może przekroczyć normy miesięcznej – bez względu na to, za jaki okres wypłacane jest w tym miesiącu wynagrodzenie. A zatem jeśli dojdzie przykładowo do skumulowania w jednym miesiącu wypłat pensji za dwa miesiące, to płatnik powinien uwzględnić tylko jedną normę kosztów. Oczywiście pracownik w zeznaniu rocznym może uwzględnić koszty uzyskania za wszystkie miesiące zatrudnienia i w ten sposób finalnie nie będzie stratny, odzyskując podatek „nadpłacony” z racji zastosowania w jego przypadku jednych kosztów do wynagrodzeń za dwa miesiące.

 

Pamiętajmy również, że miesięczną zaliczkę na podatek oblicza się od łącznego dochodu pracownika osiągniętego przez niego w danym miesiącu, na który składają się wszystkie uzyskane w tym okresie – czyli postawione do dyspozycji bądź wypłacone – przychody ze stosunku pracy. Stąd, gdy w danym miesiącu ma miejsce więcej niż jedna wypłata wynagrodzenia na rzecz danej osoby, wówczas aby miesięczna zaliczka i składki ZUS zostały prawidłowo obliczone (i by nie powstały różnice wynikające z zaokrągleń), każdą kolejną wypłatę najlepiej rozliczać narastająco, tj. łącznie z uwzględnieniem wypłaty wcześniejszej.

 

Przedstawione wyjaśnienia powinny znajdować zastosowanie również w sytuacji, gdy pracownik ma zawarte np. dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą. Jedyną różnicą w takich okolicznościach jest to, że zatrudniony ma prawo do kosztów uzyskania przychodu z każdego stosunku pracy (por. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 września 2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.456.2021.3.NM), a zatem przy rozliczaniu drugiej wypłaty w danym miesiącu, na finalnej liście płac rozliczającej dwie pensje, powinny być uwzględnione podwójne koszty uzyskania przychodu (chyba, że pracownik złożył wniosek pracodawcy o niestosowanie kosztów). 

 

Przy rozliczaniu kilku wypłat dla tego samego zatrudnionego w jednym miesiącu, nie wolno nam zapominać o regule zapisanej w art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej, w myśl której jeśli składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od  zaliczki podatkowej wyliczonej zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w dniu 31 grudnia 2021 r., wówczas składkę tę obniżamy do poziomu wspomnianej zaliczki. A zatem jeśli przykładowo pracownik na początku danego miesiąca otrzyma składnik płacy na tyle niski, że składka zdrowotna 9-procentowa będzie wyższa od zaliczki PIT z 2021 r., wówczas należy zastosować obniżenie, o którym mowa wyżej. Oczywiście przy drugiej i kolejnej wypłacie na rzecz tego pracownika w tym samym miesiącu może się okazać, że rozliczenie przychodu narastająco sprawi, że w skali miesiąca kwota składki zdrowotnej finalnie osiągnie poziom niższy niż zaliczka na podatek ustalona według reguł z 31 grudnia 2021 r. W takiej sytuacji, ostateczna lista płac rozliczająca wszystkie wypłaty dokonane w obrębie jednego miesiąca, powinna uwzględniać pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy (czyli bez obniżenia).

 

   

Przykład 

30-letni, pełnoetatowy pracownik (niebędący uczestnikiem PPK):

  • otrzymuje co miesiąc stałą pensję na poziomie 6.000 zł brutto (zawsze na koniec danego m-ca) oraz zmienne premie wynikowe w terminie do 10. dnia m-ca następującego po m-cu, za który są one należne (w styczniu 2023 r. premia ta wyniosła 2.000 zł);
  • uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (na mocy złożonego PIT-2).

 

Lista płac rozliczająca jego pierwszą wypłatę w styczniu czyli premię wynikową powinna wyglądać jak niżej:

Składniki Działanie Kwota
Premia brutto 2.000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 2000 zł 2.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 2000 zł × 9,76% 195,20
Składki na ubezpieczenia rentowe 2000 zł × 1,5% 30,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 2000 zł × 2,45% 49,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 195,2 zł + 30 zł + 49 zł 274,20
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 2000 zł – 274,2 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 1.476,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (1476 zł × 12%) – 300 zł 0,00 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2000 zł – 274,2 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.725,80 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1725,8 zł × 9% 155,32 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00 zł
Kwota netto 2000 zł – 274,2 zł – 155,32 zł – 0 zł 1.570,48 zł

 

 Finalna lista płac rozliczająca pierwszą i drugą wypłatę w styczniu czyli premię wynikową oraz płacę zasadniczą powinna zaś wyglądać następująco: 

Składniki Działanie Kwoty uwzględniające I i II wypłatę
Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy brutto 2000 zł + 6000 zł 8.000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 8000 zł 8.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 8000 zł × 9,76% 780,80
Składki na ubezpieczenia rentowe 8000 zł × 1,5% 120,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 8000 zł × 2,45% 196,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 780,8 zł + 120 zł + 196 zł 1.096,80
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 8000 zł – 1096,8 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 6.653,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (6653 zł × 12%) – 300 zł 498,36 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 8000 zł – 1096,8 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 6.903,20 zł
Składka zdrowotna 6903,2 zł × 9% 621,29 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 498,36 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 498,00 zł
Kwota netto ogółem 8000 zł – 1096,8 zł – 621,29 zł – 498 zł 5.783,91 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00
Kwota netto ogółem 5783,91 zł – 0 zł – 0 zł + 0 zł 5.783,91 zł
Kwota do wypłacenia w terminie drugiej wypłaty czyli kwota pomniejszona o kwotę I wpłaty 5783,91 zł – 1570,48 zł (kwota wypłacona w I terminie) 4.213,43 zł

  

 

Skrócony widok list płac Finalna lista płac (wszystkie wypłaty rozliczone razem) Lista płac (I wypłata) – A Lista płac (II wypłata) – B
  F A F-A
Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy brutto 8.000,00 2.000,00 6.000,00
Wynagrodzenie chorobowe 0,00 0,00 0,00
Składnik wynagrodzenia opodatk. lecz zwolniony z ZUS 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane i opodatkowane 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane (nieopodatkowane) 0,00 0,00 0,00
Wpłata do PPK fin. przez zakład wliczana do podstawy opodatk. 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane (nieopodatkowane) 0,00 0,00 0,00
Zasiłek z ubezpieczenia społecznego 0,00 0,00 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 8.000,00 2.000,00 6.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 780,80 195,20 585,60
Składki na ubezpieczenia rentowe 120,00 30,00 90,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 196,00 49,00 147,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 1.096,80 274,20 822,60
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej 0,00 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 6.653,00 1.476,00 5.177,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem 498,36 0,00 498,36
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.903,20 1.725,80 5.177,40
Składka zdrowotna 621,29 155,32 465,97
Zaliczka na podatek do przekazania do US 498,00 0,00 498,00
Kwota netto 5.783,91 1.570,48 4.213,43
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00 0,00 0,00
Kwota innych potrąceń 0,00 0,00 0,00
Świadczenia pieniężne niepodlegające ozusow. ani opod. 0,00 0,00 0,00
Kwota do wypłaty 5.783,91 1.570,48 4.213,43

 

 

 Przykład

32-letni pracownik, niebędący uczestnikiem PPK:

  • zatrudniony jest w jednej ze spółek z Warszawy w ramach dwóch umów o pracę,
  • otrzymuje co miesiąc z jednej umowy stałą pensję na poziomie 4.500 zł brutto (zawsze na 3 dni robocze przed końcem danego m-ca) oraz z drugiej umowy – stałe wynagrodzenie na poziomie 4.000 zł brutto (zawsze ostatniego dnia roboczego danego m-ca);
  • uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu z obu umów i jednej kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową w wysokości 300 zł (na mocy złożenia jednego PIT-2).

 

Lista płac rozliczająca pierwszą wypłatę w m-cu styczeń 2023 r. w wysokości 4.500 zł powinna prezentować się następująco: 

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 4.500,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 4500 zł 4.500,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 4500 zł × 9,76% 439,20
Składki na ubezpieczenia rentowe 4500 zł × 1,5% 67,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 4500 zł × 2,45% 110,25
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 439,2 zł + 67,5 zł + 110,25 zł 616,95
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4500 zł – 616,95 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.633,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (3633 zł × 12%) – 300 zł 135,96 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4500 zł – 616,95 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.883,05 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3883,05 zł × 9% 349,47 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 135,96 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 136,00 zł
Kwota netto 4500 zł – 616,95 zł – 349,47 zł – 136 zł 3.397,58 zł

 

 Finalna lista płac rozliczająca pierwszą i drugą wypłatę w m-cu styczeń powinna natomiast wyglądać jak poniżej: 

Składniki Działanie Kwoty uwzględniające I i II wypłatę
Wynagrodzenie za pracę łącznie 4500 zł + 4000 zł 8.500,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 8500 zł 8.500,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 8500 zł × 9,76% 829,60
Składki na ubezpieczenia rentowe 8500 zł × 1,5% 127,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 8500 zł × 2,45% 208,25
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 829,6 zł + 127,5 zł + 208,25 zł 1.165,35
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 500,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 8500 zł – 1165,35 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 500 zł – 0 zł 6.835,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (6835 zł × 12%) – 300 zł 520,20 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 8500 zł – 1165,35 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 7.334,65 zł
Składka zdrowotna 7334,65 zł × 9% 660,12 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 520,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 520,00 zł
Kwota netto ogółem 8500 zł – 1165,35 zł – 660,12 zł – 520 zł 6.154,53 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00
Kwota netto ogółem 6154,53 zł – 0 zł – 0 zł + 0 zł 6.154,53 zł
Kwota do wypłacenia w terminie drugiej wypłaty czyli kwota pomniejszona o kwotę I wpłaty 6154,53 zł – 3397,58 zł (kwota wypłacona w I terminie) 2.756,95 zł

 

  

Skrócony widok list płac Finalna lista płac (wszystkie wypłaty rozliczone razem) Lista płac (I wypłata) – A Lista płac (II wypłata) – B
  F A F-A
Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy brutto 8.500,00 4.500,00 4.000,00
Wynagrodzenie chorobowe 0,00 0,00 0,00
Składnik wynagrodzenia opodatk. lecz zwolniony z ZUS 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane i opodatkowane 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane (nieopodatkowane) 0,00 0,00 0,00
Wpłata do PPK fin. przez zakład wliczana do podstawy opodatk. 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane (nieopodatkowane) 0,00 0,00 0,00
Zasiłek z ubezpieczenia społecznego 0,00 0,00 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 8.500,00 4.500,00 4.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 829,60 439,20 390,40
Składki na ubezpieczenia rentowe 127,50 67,50 60,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 208,25 110,25 98,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 1.165,35 616,95 548,40
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej 0,00 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 6.835,00 3.633,00 3.202,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem 520,20 135,96 384,24
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.334,65 3.883,05 3.451,60
Składka zdrowotna 660,12 349,47 310,65
Zaliczka na podatek do przekazania do US 520,00 136,00 384,00
Kwota netto 6.154,53 3.397,58 2.756,95
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00 0,00 0,00
Kwota innych potrąceń 0,00 0,00 0,00
Świadczenia pieniężne niepodlegające ozusow. ani opod. 0,00 0,00 0,00
Kwota do wypłaty 6.154,53 3.397,58 2.756,95

 

 

 

Przykład

 40-letnia pracownica (niebędąca uczestnikiem PPK):

  • otrzymuje co miesiąc stałą pensję na poziomie 4.400 zł brutto (zawsze na koniec danego m-ca) oraz zmienne premie wynikowe w terminie do 10. dnia m-ca następującego po m-cu, za który są one należne (w lipcu 2023 r. premia ta wyniosła 770 zł brutto);
  • uprawniona do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu i 1/12 kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2).

 

Lista płac rozliczająca jej pierwszą wypłatę w lipcu (uwzględniająca obniżenie składki zdrowotnej do zaliczki PIT ustalonej na zasadach z 2021 r.) powinna wyglądać jak niżej: 

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 770,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 770 zł 770,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 770 zł × 9,76% 75,15
Składki na ubezpieczenia rentowe 770 zł × 1,5% 11,55
Składka na ubezpieczenie chorobowe 770 zł × 2,45% 18,87
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 75,15 zł + 11,55 zł + 18,87 zł 105,57
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 300,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 770 zł – 105,57 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 300 zł – 0 zł 364,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (364 zł × 12%) – 300 zł 0,00 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 770 zł – 105,57 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 664,43 zł
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {770 zł – 300 zł (KUP) – [(770 zł) × 9,76% + (770 zł) × 1,5% + (770 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 364 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 18,12 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00 zł
Kwota netto 770 zł – 105,57 zł – 18,12 zł – 0 zł 646,31 zł

  

Poniżej finalna lista płac rozliczająca pierwszą i drugą wypłatę w m-cu lipiec (już bez uwzględnienia obniżenia składki zdrowotnej, gdyż łączna kwota lipcowego przychodu jest na tyle wysoka, iż art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej nie powinien być stosowany): 

Składniki Działanie Kwoty uwzględniające I i II wypłatę
Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy brutto 770 zł + 4400 zł 5.170,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 5170 zł 5.170,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 5170 zł × 9,76% 504,59
Składki na ubezpieczenia rentowe 5170 zł × 1,5% 77,55
Składka na ubezpieczenie chorobowe 5170 zł × 2,45% 126,67
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 504,59 zł + 77,55 zł + 126,67 zł 708,81
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 5170 zł – 708,81 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 4.211,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (4211 zł × 12%) – 300 zł 205,32 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 5170 zł – 708,81 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 4.461,19 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 4461,19 zł × 9% 401,51 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 205,32 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 205,00 zł
Kwota netto ogółem 5170 zł – 708,81 zł – 401,51 zł – 205 zł 3.854,68 zł
Kwota netto ogółem 3854,68 zł – 0 zł – 0 zł + 0 zł 3.854,68 zł
Kwota do wypłacenia w terminie drugiej wypłaty czyli kwota pomniejszona o kwotę I wpłaty 3854,68 zł – 646,31 zł (kwota wypłacona w I terminie) 3.208,37 zł

 

 

Skrócony widok list płac Finalna lista płac (wszystkie wypłaty rozliczone razem) Lista płac (I wypłata) – A Lista płac (II wypłata) – B
  F A F-A
Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy brutto 5.170,00 770,00 4.400,00
Wynagrodzenie chorobowe 0,00 0,00 0,00
Składnik wynagrodzenia opodatk. lecz zwolniony z ZUS 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane i opodatkowane 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane (nieopodatkowane) 0,00 0,00 0,00
Wpłata do PPK fin. przez zakład wliczana do podstawy opodatk. 0,00 0,00 0,00
Świadczenie niepieniężne ozusowane (nieopodatkowane) 0,00 0,00 0,00
Zasiłek z ubezpieczenia społecznego 0,00 0,00 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 5.170,00 770,00 4.400,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 504,59 75,15 429,44
Składki na ubezpieczenia rentowe 77,55 11,55 66,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 126,67 18,87 107,80
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 708,81 105,57 603,24
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej 0,00 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4.211,00 364,00 3.847,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem 205,32 0,00 205,32
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.461,19 664,43 3.796,76
Składka zdrowotna 401,51 18,12 383,39
Zaliczka na podatek do przekazania do US 205,00 0,00 205,00
Kwota netto 3.854,68 646,31 3.208,37
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00 0,00 0,00
Kwota innych potrąceń 0,00 0,00 0,00
Świadczenia pieniężne niepodlegające ozusow. ani opod. 0,00 0,00 0,00
Kwota do wypłaty 3.854,68 646,31 3.208,37

Powrót do spisu treści

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *