fbpx

Wszystkie sposoby na niższy ZUS

Wszystkie sposoby na niższy ZUS. Praktyczny poradnik dla specjalistów i pracodawców

Wszystkie sposoby na niższy ZUS

Praktyczny poradnik dla specjalistów i pracodawców powstał z myślą o minimalizacji kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na FEP, FP, FS i FGŚP. Skierowany jest on do pracodawców i wszystkich tych, którzy mają lub będą mieli styczność ze składkami ZUS. Prawie 300 stron konkretów, zawierających sprawdzone i w pełni zgodne z przepisami metody na obniżenie obciążeń składkowych.

Spis treści

WSTĘP
Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
Podstawa wymiaru składek
Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Podstawa wymiaru składek osób na urlopie wychowawczym
Podstawa wymiaru składek osób pobierających zasiłek macierzyński
Podstawa składek osób oddelegowanych
Podstawa wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących
Składki ZUS zależne od wysokości dochodu („mały ZUS plus”)
Ustalanie podstawy składkowej należnej za część miesiąca
Zmniejszanie najniższej podstawy wymiaru składek w razie choroby
Ulga na start
Na czym polega „ulga na start”
Jak obliczać okres 6 miesięcy „ulgi na start”?
Co po „uldze na start”?
Preferencyjny ZUS przez 24 miesiące
Przejście z preferencyjnych składek na mały ZUS także w trakcie roku
Działalność gospodarcza – zbiegi tytułów do ubezpieczeń
Ubezpieczenia w przypadku wykonywania działalności oraz pracy w krajach UE
Przeniesienie działalności na własny rachunek do innego państwa
Działalność prowadzona w dwóch lub w kilku państwach
Prowadzenie działalności na własny rachunek w jednym państwie i praca najemna w innym kraju
Działalność za granicą dłuższa niż 24 miesiące
Spółka z o.o. a składki ZUS
Działalność nierejestrowa
Zawieszenie działalności
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13)
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS
Co ze zniesieniem limitu składkowego?
Pomysły na zniwelowanie skutków ewentualnej likwidacji limitu składek
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej emeryta/rencisty
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej (lub jej obniżenie) w przypadku osoby niepełnosprawnej
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach
Wyliczanie i obniżanie składki zdrowotnej przy oddelegowaniu
Zmniejszenie kosztów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
Najnowsze zmiany Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP
Formy zatrudnienia pozwalające oszczędzić na ZUS
Akt powołania
Umowy o dzieło
Umowy zlecenia przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Weryfikowanie statusu ubezpieczeniowego zleceniobiorców
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
Jak rozstrzygać zbiegi tytułów do ubezpieczeń (ujęcie tabelaryczne)
Różnice między umową o dzieło a umową zlecenia
Umowy zlecenia ze studentem
Umowy zlecenia z członkiem rodziny
Najczęstsze błędy przy rozliczaniu umowy zlecenia i o dzieło
Składki ZUS od cudzoziemców
Umowy cywilnoprawne z osobami korzystającymi z ulgi na start lub działalności nierejestrowej
Odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS
Wzór odwołania
Opłacanie składek – lepiej znać stan rozliczeń z ZUS
Długi a ubezpieczenie chorobowe
Zaległości składkowe a refundacje i dofinansowania z PFRON
Należy sprawdzać stan rozliczeń z ZUS
Przywrócenie terminu przez ZUS
Zawarcie układu ratalnego z ZUS
Najnowsze zmiany Ulgi i zwolnienie z opłacania składek w związku z COVID-19
Wyłączenia ze składek ZUS (rozporządzenie składkowe)
Czy zleceniobiorcy mogą korzystać ze wszystkich zwolnień ze składek?
Przepisy zusowskie interpretować należy ściśle
Nagroda jubileuszowa
Jubileuszowa nagroda rzeczowa
Świadczenia (pieniężne i niepieniężne) dla pracowników z okazji jubileuszu firmy
Nagrody dla twórców projektów wynalazczych
Nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie
Odprawy pieniężne należne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Rekompensata za obniżenie odprawy lub jej likwidację
Odszkodowania wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji
Odprawy dla pracowników powołanych do zasadniczej służby wojskowej
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia
Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku
Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, należące do pracownika
Wartość ubioru służbowego (umundurowania) lub ekwiwalent za ten ubiór
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków do 300 zł miesięcznie
Zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej
Część wynagrodzenia zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie
Dodatek za warunki pracy dla nauczycieli z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy)
75% wartości dodatków dewizowych należnych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich
Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne
Świadczenia finansowane z zfśs
Świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe
Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o zfśs
Zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby
Środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych
Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych
Metody obliczania części nieoskładkowanego świadczenia
Dodatki wypłacane w celu uzupełnienia 70% lub 80% zasiłku chorobowego do 100% przychodu pracownika
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę przejazdów środkami lokomocji
Finansowane przez pracodawcę przejazdy środkami lokomocji
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
Świadczenie teleinformatyczne
Nagrody za wyniki sportowe, za wybitne osiągnięcia sportowe i osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej
Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Świadczenie w naturze w postaci działki gruntu
Koszty opłacenia przez zakład pracy składek z tytułu zawartych lub odnowionych przed 9 lipca 1998 r. umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników
Koszty opłacenia przez pracodawcę składek z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników
Przychody wolne od składek ZUS – ujęcie tabelaryczne
Świadczenia należne za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego
Popularne świadczenia pozapłacowe a składki ZUS
Zapłata przez płatnika składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego
Refundacja z PFRON składek niepełnosprawnego przedsiębiorcy

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *