fbpx

Jak stosować nowe ulgi na liście płac

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Płatnik rozliczając listę płac jest zobligowany do brania pod uwagę „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin” oraz „ulgi dla seniorów”: tylko wtedy, gdy podatnik (pracownik lub zleceniobiorca) złoży na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenie stwierdzające, że spełnia on warunki do korzystania z danej preferencji; najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wspomniane wyżej oświadczenie, nie dłużej…

zobacz więcej ➤➤