Rozliczanie w 2023 r. listy płac pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców, który złożył w dwóch miejscach PIT-2 (a więc oświadczenie potwierdzające prawo do korzystania z kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe).

Przykład

Zatrudniony w łódzkiej spółce z o.o. na 3/4 etatu pracownik opłacany jest stałym wynagrodzeniem w wysokości 3490 zł brutto. Dodatkowo pracuje on w ramach stosunku pracy w firmie handlowej z Pabianic na 1/4 etatu. Z uwagi na powyższe w obu wymienionych podmiotach złożył on druki PIT-2 potwierdzające jego prawo do korzystania w obu zakładach z kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe.

Uwzględniając fakt, iż ww. pracownik:

  • – jest uczestnikiem PPK i wpłata na PPK fin. przez pracodawcę wynosi 1,5%, a wpłata pokrywana przez zatrudnionego – 2%;
  • – uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł)

w rozstrzyganym przypadku rozliczenie listy płac za styczeń 2023 r. w spółce z Łodzi powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 3.490,00 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 52,35 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 3490 zł 3.490,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51 zł
Suma składek na ub. społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48 zł
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje od lipca 2022 r. 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3490 zł + 52,35 zł – 478,48 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2.814,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2814 zł × 12%) – 150 zł 187,68 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3011,52 zł × 9% 271,04 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 187,68 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 188,00 zł
Kwota netto 3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 188 zł 2.552,48 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 69,80 zł
Kwota do wypłaty 2552,48 zł – 69,8 zł – 0 zł + 0 zł 2.482,68 zł

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *