fbpx

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na czerwiec 2024 r. (+wskaźniki kadrowo-płacowe)

Zapoznajcie się  z terminarzem, który wspomoże w terminowej realizacji obowiązków kadrowo-płacowych w czerwcu 2024 r.

Pod terminarzem znajdziecie zaś wyjątkowy kalkulator prezentujący najważniejsze wskaźniki / parametry płacowo-kadrowe na rok 2024.

Sprawdźcie także sekcję: Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo

 

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na czerwiec 2024 r.

03.06.2024 – Złożenie do ZUS wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r. (dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej lub podatek liniowy)
05.06.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za maj 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
17.06.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za maj 2024 r. przez płatników posiadających osobowość prawną
17.06.2024 – Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, obliczonych i pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w maju 2024 r.
20.06.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za maj 2024 r. przez płatników innych niż osoby prawne i  jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe
20.06.2024 – Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w maju 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło umów o dzieło (PIT-4)
20.06.2024 – Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w kwietniu 2024 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A)
20.06.2024 – Złożenie deklaracji PFRON za maj 2024 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata wyliczonej kwoty na PFRON
25.06.2024 – Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za maj 2024 r. (Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR)

 

Inne comiesięczne obowiązki z zakresu kadr i płac

Ponadto, w czerwcu, podobnie jak w każdym innym miesiącu, pracodawca powinien m.in.:

 • pamiętać o obowiązku powiadomienia ZUS o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie danej umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia);
 • sprawdzić, które osoby zatrudnione spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenia dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia);
 • dokonać weryfikacji:
  • ważności szkoleń BHP oraz badań wstępnych, okresowych i kontrolnych;
  • limitów dotyczących terminowych umów o pracę, pamiętając, że w obecnym stanie prawnym:
   • okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony (czy też łączny czas zatrudnienia w ramach takich umów zawartych między tymi samymi stronami) nie może przekraczać 33 miesięcy,
   • zawarcie umowy na czas określony na dłuższy okres traktuje się jako zatrudnienie na czas nieokreślony, licząc od dnia, który następuje po upływie 33 miesięcy,
   • łączna liczba umów na czas określony zawartych z jednym pracownikiem nie może przekraczać 3,
   • zawarcie czwartej umowy na czas określony traktuje się jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, licząc od dnia zawarcia czwartej umowy,
   • przy ustalaniu ww. limitów (3/33) nie uwzględnia się umów na okres próbny.

Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo

 

Kiedy zwrot za sanitariaty dla kierowców w transporcie międzynarodowym jest oskładkowany – interpretacja ZUS z 7-05-2024 r. – DI/200000/43/251/2024:

„(…) w przypadku kierowców wykonujących zadnia służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie (w 2024 r. wynosi 7824 zł), w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne nie wchodzą należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym noclegu i korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.

(…) W świetle powyższego należy zsumować łączny przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług), a następnie od łącznego przychodu odjąć przychody nie stanowiące podstawy wymiaru składek (koszty korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) i uzyskaną kwotę należy porównać do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli uzyskana kwota jest wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wówczas należy odjąć od niej równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, a następnie otrzymaną kwotę należy porównać do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku otrzymania kwoty niższej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, tak jak ma to miejsce w sytuacji opisanej prze Przedsiębiorcę, podstawę wymiaru składek stanowi kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie, w przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, nie znajdzie zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu.”.

 

 

Zatrudnienie u kilku pracodawców a pozorność umowy o pracę – wyrok SN z 22.11.2023 r. – I USKP 60/23:

O tym, czy strony istotnie w stosunku pracy pozostawały i stosunek ten stanowi tytuł ubezpieczeń społecznych, nie decyduje samo formalne zawarcie umowy o pracę, wypłata wynagrodzenia, przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki, wystawienie świadectwa pracy, ale faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, wynikających z art. 22 § 1 k.p. Nie można stwierdzić pozorności czynności prawnej – umowy o pracę w sytuacji, gdy praca jest faktycznie wykonywana. Nie wystarcza jednak jakakolwiek praca, gdyż znaczenie ma dopiero praca przewidziana dla stosunku pracy. Jeśli taka praca jest wykonywa to generalnie nie ma podstaw do stawiana zarzutu obejścia czy nadużycia prawa, czyli zawarcia zatrudnienia dla uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Pozorność umowy wynikająca z art. 83 k.c. w związku z art. 300 k.p. zachodzi, gdy pomimo zawarcia umowy praca nie jest w ogóle świadczona, ewentualnie okoliczności faktyczne jej wykonywania nie wypełniają cech stosunku pracy. Nie stanowi to wówczas tytułu ubezpieczenia społecznego (postanowienie Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2023 r., sygn. akt I USK 284/22, LEX nr 3602816).

 

 

 

Odpowiedź MRPiPS z 22-4-2024 r. w sprawie kontroli zwolnień lekarskich i zasiłku chorobowego:

„(…) Co do zasady miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów albo powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

(…) prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli.

Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu, skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie jak również zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

(…) na podstawie przepisów powołanej ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

Do przeprowadzenia takiej kontroli uprawniony jest także pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.”.

 

 

 

Wskaźniki / parametry kadrowo-płacowe na 2024 r. (kalkulator)

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp Premium na 365 dni
teraz -50% zamiast 599 zł
za jedyne 299 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 299zł]

Dostęp Premium na 183 dni
tylko teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 183 dni do wszystkich treści premium serwisu premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 249zł]

/

Faktura VAT zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności w ciągu 3 dni.

Kup dostęp na 365 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/

Faktura VAT zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności w ciągu 3 dni.

Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności Przelewy24.
Zapłać szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp tradycyjnym przelewem bankowym kliknij:
[kup w naszym sklepie Sklep.SerwisKadrowego.pl].

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Premium!

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *