fbpx

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na kwiecień 2024 r. (+wskaźniki kadrowo-płacowe)

Zapoznajcie się  z terminarzem, który wspomoże w terminowej realizacji obowiązków kadrowo-płacowych w kwietniu 2024 r.

Pod terminarzem znajdziecie zaś wyjątkowy kalkulator prezentujący najważniejsze wskaźniki / parametry płacowo-kadrowe na rok 2024.

Sprawdźcie także sekcję: Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo

 

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na kwiecień 2024 r.

02.04.2024 – Przekazanie formularzy ZUS ZSWA za 2023 r., które składa się w celu zgłoszenia okresów pracy, w których pracownik wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek w tym zakresie dotyczy płatników, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji ww. pracowników i opłacają za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA znajdują się w poradniku „ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”.

05.04.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za marzec 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
09.04.2024 – Złożenie GUS Z-05 Badanie popytu na pracę
12.04.2024 – Złożenie GUS Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
15.04.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za marzec 2024 r. przez płatników posiadających osobowość prawną
15.04.2024 – Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, obliczonych i pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2024 r.
22.04.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za marzec 2024 r. przez płatników innych niż osoby prawne i  jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe
22.04.2024 – Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w marcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło umów o dzieło (PIT-4)
22.04.2024 – Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w marcu 2024 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A)
22.04.2024 – Złożenie deklaracji PFRON za marzec 2024 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata wyliczonej kwoty na PFRON
25.04.2024 – Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za marzec 2024 r. (Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR)
30.04.2024 – Ostateczny termin na roczne rozliczenie podatkowe za 2023 rok (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

 

Inne comiesięczne obowiązki z zakresu kadr i płac

Ponadto, w kwietniu, podobnie jak w każdym innym miesiącu, pracodawca powinien m.in.:

 • pamiętać o obowiązku powiadomienia ZUS o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie danej umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia);
 • sprawdzić, które osoby zatrudnione spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenia dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia);
 • dokonać weryfikacji:
  • ważności szkoleń BHP oraz badań wstępnych, okresowych i kontrolnych;
  • limitów dotyczących terminowych umów o pracę, pamiętając, że w obecnym stanie prawnym:
   • okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony (czy też łączny czas zatrudnienia w ramach takich umów zawartych między tymi samymi stronami) nie może przekraczać 33 miesięcy,
   • zawarcie umowy na czas określony na dłuższy okres traktuje się jako zatrudnienie na czas nieokreślony, licząc od dnia, który następuje po upływie 33 miesięcy,
   • łączna liczba umów na czas określony zawartych z jednym pracownikiem nie może przekraczać 3,
   • zawarcie czwartej umowy na czas określony traktuje się jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, licząc od dnia zawarcia czwartej umowy,
   • przy ustalaniu ww. limitów (3/33) nie uwzględnia się umów na okres próbny.

Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo

 

Brak ewidencji czasu pracy a godziny nadliczbowe. Jak wygląda kwestia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w przypadku braku prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy – wyrok SN z 5.4.2023 r. – II PSKP 34/22:

TEZA
1. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przez pracodawcę (art. 149 § 1 K.p.) nie oznacza, że sąd pracy w sporze o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, bez postępowania dowodowego, akceptuje wersję przedstawianą przez pracownika. Skutek taki nie wynika również z dyrektywy 2003/88 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U.UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 05 Tom 04, s. 381) ani z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielka Izba) z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) przeciwko Deutsche Bank SAE (EU:C:2019:402).

2. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się co miesiąc (art. 85 K.p.), a czas pracy jest równoważony w okresach rozliczeniowych, co pozwala stwierdzić, że pracownik powinien na bieżąco zgłaszać pracodawcy wszelkie odstępstwa od norm lub przekroczenie czasu pracy.

 

 

Czy istnieje możliwość ustalenia w umowie o pracę mieszanego systemu wynagradzania pracownika, a jeśli tak to na jakich warunkach? – wyrok SN z 19.4.2023 r. – III PSK 32/22:

TEZA
Co do zasady możliwe jest ustalenie w umowie o pracę mieszanego systemu wynagradzania pracownika, z tym jednakże zastrzeżeniem, że zastosowanie w praktyce jednej z określonych w umowie stawek zaszeregowania nie może prowadzić do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia niższego od tego, które uzyskałby on po zastosowaniu drugiej stawki. Obowiązuje bowiem zasada korzystności, która przejawia się w tym, że spośród stawek osobistego zaszeregowania (godzinowej lub miesięcznej) należy wybrać tę, która zapewni pracownikowi wyższe wynagrodzenie miesięczne. Przy czym każda z tych stawek może być uznana za normalne wynagrodzenie w rozumieniu art. 1511 k.p. stanowiące podstawę do obliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jednakże pod warunkiem, że do tego obliczenia zostanie przyjęta stawka korzystniejsza.

 

 

Składki ZUS a paczki świąteczne, które współfinansuje sam zatrudniony. Czy podlega oskładkowaniu wartość nabytej ze środków obrotowych pracodawcy paczki świątecznej, którą współfinansuje sam pracownik? Czy paczka np. na Święta Wielkanocne zakupiona ze środków obrotowych zakładu pracy może korzystać ze zwolnienia z ozusowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? – interpretacja ZUS z 29-12-2023 r. – DI/200000/43/1094/2023

„(…) wartość rzeczowych paczek świątecznych w części finansowanej przez Przedsiębiorcę podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.”.

 

 

 

Wskaźniki / parametry kadrowo-płacowe na 2024 r. (kalkulator)

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp Premium na 365 dni
teraz -50% zamiast 599 zł
za jedyne 299 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 299zł]

Dostęp Premium na 183 dni
tylko teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 183 dni do wszystkich treści premium serwisu premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 249zł]

/

Faktura VAT zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności w ciągu 3 dni.

Kup dostęp na 365 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/

Faktura VAT zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności w ciągu 3 dni.

Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności Przelewy24.
Zapłać szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp tradycyjnym przelewem bankowym kliknij:
[kup w naszym sklepie Sklep.SerwisKadrowego.pl].

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Online!

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *