fbpx

Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych

Modyfikacje wprowadzone m.in. ustawą z 9 marca 2023 r. zrodziły potrzebę nowelizacji:

 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (link do projektu);
 • rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych (link do projektu).

 

Po wejściu w życie wspomnianych nowelizacji (które obecnie są procedowane), przykładowo w zaświadczeniach płatników niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem jak i temu, który takiego statusu nie posiada, wymagana będzie informacja, czy ubezpieczony w okresie niezdolności do pracy korzysta m.in. z urlopu opiekuńczego (a jeśli tak to w jakim okresie). Inne zaproponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków do modyfikacji wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat mocą np. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw i ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W tym zakresie modyfikacje dotyczą m.in. dokumentów potwierdzających wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy, a także dokumentowania prawa do zasiłku opiekuńczego w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się m.in. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Co się tyczy modyfikacji w rozporządzeniu określającym wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, to podkreślić należy, że:

– są one podyktowane zmianami:

 • w ustawie zdrowotnej, które wprowadziła ustawa z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, w zakresie braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od wybranych grup ubezpieczonych oraz
 • przewidzianymi ustawą z 9 marca 2023 r., które dotyczą wprowadzenia urlopu opiekuńczego oraz zwiększenia wymiaru urlopu rodzicielskiego oraz zasad jego udzielania;

– sprowadzają się do:

 • dodania do kodów przerwy w opłacaniu składek nowego kodu „131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 k.p.”;
 • dodania nowych kodów w dziale „Rodzaj świadczenia i przerwy”:
   • 337 – dotyczy zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w celu opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie z ustawy „Za życiem”,
   • 338 – dotyczy zasiłku macierzyńskiego za okres 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego,
   • 339 – dotyczy wyrównania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w celu opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie z ustawy „Za życiem”,
   • 340 – dotyczy wyrównania zasiłku macierzyńskiego za okres 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego,
 • dodania nowych kodów tytułu ubezpieczenia oraz zmiany w opisie niektórych kodów.

 

Powrót do spisu treści

Więcej wiarygodnej wiedzy z obszaru kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *