fbpx

Finalne ustalenie kwoty ekwiwalentu urlopowego

Gdy ustalimy już średnią miesięczną kwotę podstawy ekwiwalentu, musimy przejść do obliczenia stawki godzinowej. W tym celu wymagane jest:

 • podzielenie podstawy wymiaru przez tzw. współczynnik urlopowy (wyznaczony w proporcji do wymiaru etatu pracownika),
 • podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej danego pracownika (z reguły jest to 8 godzin, choć np. w przypadku niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie to 7 godzin, a w przypadku niektórych osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej – 7 godzin i 35 minut).

 

Na sam koniec musimy pomnożyć wyliczoną stawkę godzinową przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Ekwiwalent wypłacamy w ostatnim dniu trwania stosunku pracy, także wtedy gdy pracodawca opłaca pracowników za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca kolejnego. Gdy pracownik przykładowo zostanie zwolniony z pracy 13 grudnia 2023 r., to w tym dniu powinien on otrzymać ekwiwalent, nawet jeśli grudniowa pensja będzie mu wypłacona dopiero w styczniu 2024 r.

 

 Przykład

Przyjmijmy, że:

 • w dniu 12 kwietnia 2024 r. rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem, który pracował na pełny etat w podstawowej organizacji pracy i któremu z tego powodu należał się ekwiwalent za 11 dni (88 godz. z czego 16 godz. dotyczy urlopu z 2023 r.) niewykorzystanego urlopu,
 • pracownik wynagradzany był stawką godzinową w wysokości 29 zł, a ponadto miał prawo do regulaminowych premii rocznych oraz zmiennych premii miesięcznych mających charakter roszczeniowy.

Poczyńmy dodatkowe założenie, że wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w okresie poprzedzającym kwiecień wynosiło:

 • wynagrodzenie godzinowe i miesięczne premie należne za okres od stycznia do marca 2024 r.: 12.650 zł (we wspomnianym okresie pracownik miał do przepracowania nominalnie 63 dni, a faktycznie z powodu 5 dni choroby, 10 dni urlopu wypoczynkowego i 2 dni nieobecności z przyczyn nieusprawiedliwionych wypracował 46 dni);
 • premia roczna wypłacona w styczniu 2024 r. za rok 2023: 3.980 zł (w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. pracownik miał do przepracowania nominalnie 250 dni, a faktycznie z powodu 7 dni choroby, 18 dni urlopu wypoczynkowego i 2 dni nieobecności z przyczyn nieusprawiedliwionych wypracował 223 dni).

W opisanych okolicznościach ekwiwalent urlopowy należy obliczyć w następujący sposób:

 

Krok 1. Uzupełnienie wynagrodzenia godzinowego i zmiennych premii miesięcznych:

 • 12650 zł : 46 dni pracy w okresie od stycznia do marca 2024 r. = 275 zł,
 • 275 zł x 63 dni nominalnie do przepracowania w okresie od stycznia do marca 2024 r. = 17.325 zł.

Krok 2. Uzupełnienie premii rocznej:

 • 980 zł : 223 dni pracy w 2023 r. = 17,85 zł,
 • 17,85 zł x 250 dni nominalnie do przepracowania w 2023 r. = 4.462,50 zł.

Krok 3. Ustalenie średniego wynagrodzenia zmiennego:

 • (17.325 zł : 3 miesiące) + (4.462,50 zł : 12 miesięcy) = 5.775 zł + 371,88 zł = 6.146,88 zł.

Krok 4. Obliczenie kwoty należnego ekwiwalentu:

 • 6.146,88 zł : 20,92 (współczynnik urlopowy z 2024 r.) = 293,83 zł,
 • 293,83 zł : 8 = 36,73 zł,
 • 36,73 zł x 88 godz. niewykorzystanego urlopu = 3.232,24 zł.

 

 

Powrót do spisu treści

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac