Finalne ustalenie kwoty ekwiwalentu urlopowego

Gdy ustalimy już średnią miesięczną kwotę podstawy ekwiwalentu, musimy przejść do obliczenia stawki dziennej. W tym celu wymagane jest:

 • podzielenie podstawy wymiaru przez tzw. współczynnik urlopowy (wyznaczony w proporcji do wymiaru etatu pracownika),
 • podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej danego pracownika (z reguły jest to 8 godzin, choć np. w przypadku niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie to 7 godzin, a w przypadku niektórych osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej – 7 godzin i 35 minut).

 

Na sam koniec musimy pomnożyć wyliczoną stawkę godzinową przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent wypłacamy w ostatnim dniu trwania stosunku pracy, także wtedy gdy pracodawca opłaca pracowników za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca kolejnego. Gdy pracownik przykładowo zostanie zwolniony z pacy 13 grudnia 2021 r., to w tym dniu powinien on otrzymać ekwiwalent, nawet jeśli grudniowa pensja będzie mu wypłacona dopiero w styczniu 2022 r.

 

 Przykład

Przyjmijmy, że:

 • w dniu 15 kwietnia 2022 r. rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem, który pracował na pełny etat w podstawowej organizacji pracy i któremu z tego powodu należał się ekwiwalent za 11 dni (88 godz. z czego 16 godz. dotyczy urlopu z 2021 r.) niewykorzystanego urlopu,
 • pracownik wynagradzany był stawką godzinową w wysokości 25 zł, a ponadto miał prawo do regulaminowych premii rocznych oraz zmiennych premii miesięcznych mających charakter roszczeniowy.

Poczyńmy dodatkowe założenie, że wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w okresie poprzedzającym kwiecień wynosiło:

 • wynagrodzenie godzinowe i miesięczne premie należne za okres od stycznia do marca 2022 r.: 11.650 zł (we wspomnianym okresie pracownik miał do przepracowania nominalnie 62 dni, a faktycznie z powodu 5 dni choroby, 8 dni urlopu wypoczynkowego i 3 dni nieobecności z przyczyn nieusprawiedliwionych wypracował 46 dni);
 • premia roczna wypłacona w styczniu 2022 r. za rok 2021: 3.980 zł (w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. pracownik miał do przepracowania nominalnie 252 dni, a faktycznie z powodu 8 dni choroby, 19 dni urlopu wypoczynkowego i 2 dni nieobecności z przyczyn nieusprawiedliwionych wypracował 223 dni).

W opisanych okolicznościach ekwiwalent urlopowy należy obliczyć w następujący sposób:

 

Krok 1. Uzupełnienie wynagrodzenia godzinowego i zmiennych premii miesięcznych:

 • 11.650 zł : 46 dni pracy w okresie od stycznia do marca 2022 r. = 253,26 zł,
 • 253,26 zł x 62 dni nominalnie do przepracowania w okresie od stycznia do marca 2022 r. = 15.702,12 zł.

Krok 2. Uzupełnienie premii rocznej:

 • 3.980 zł : 223 dni pracy w 2021 r. = 17,85 zł,
 • 17,85 zł x 252 dni nominalnie do przepracowania w 2021 r. = 4.498,20 zł.

Krok 3. Ustalenie średniego wynagrodzenia zmiennego:

 • (15.702,12 zł : 3 miesiące) + (4.498,20 zł : 12 miesięcy) = 5.234,04 zł + 374,85 zł = 5.608,89 zł.

Krok 4. Obliczenie kwoty należnego ekwiwalentu:

 • 5.608,89 zł : 20,92 (współczynnik urlopowy z 2022 r.) = 268,11 zł,
 • 268,11 zł : 8 = 33,51 zł,
 • 33,51 zł x 88 godz. niewykorzystanego urlopu = 2.948,88 zł.

 

 

Powrót do spisu treści