fbpx

Informator Kadrowo-Płacowy 2022. Polski Ład w Kadrach i Płacach

Informator Kadrowo-Płacowy 2022

Informator Kadrowo-Płacowy 2022

Publikacja Aktualizowana Na Bieżąco Kompleksowy zbiór informacji z obszaru kadr i płac na rok 2022. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 r., najnowsze zmiany przepisów, wpływ programu Polski Ład na rozliczenia podatkowo-składkowe. Publikacja niezbędna przy sporządzaniu listy płac, rozliczaniu nieobecności i świadczeń pozapłacowych czy określaniu uprawnień zatrudnionych osób. Dostęp do tej publikacji zaoszczędzi wiele czasu spędzanego na odnajdywaniu w internecie i innych zasobach informacji potrzebnych do właściwego wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów zusowskich i podatkowych.

Spis treści

Wymiar czasu pracy w 2022 r.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2022 r.
Święta obniżające w 2022 r. wymiar czasu pracy
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.

Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej
Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia
Minimalne stawki za godzinę pracy pracowników pracujących w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2022 r.
Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia w 2022 r.

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2022 r.

Odszkodowania i odprawy w 2022 r.

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania
Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Wynagrodzenie przestojowe w 2022 r.

Świadczenia chorobowe

Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2022 r.
Minimalne stawki dzienne świadczeń chorobowych w 2022 r.
Jak obliczać zasiłek i wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek macierzyński, wypadkowy i opiekuńczy w 2022 r.

Składki ZUS w 2022 r.

Składki ZUS za pracowników
Najniższa podstawa wymiaru składek osób na urlopie wychowawczym
Składki ZUS od zleceniobiorców w 2022 r.
Nowe obowiązki związane z umowami o dzieło
Składka na Fundusz Pracy (FP)
Minimalna podstawa wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2022 r.
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek
Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia wypadkowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Modyfikacje przewidziane w Polskim Ładzie 1.0 i 2.0
Zmiana progu podatkowego, kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek
Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku
Najnowsze zmiany Likwidacja ulgi dla tzw. klasy średniej

Ulga w ujęciu rocznym
Ulga w ujęciu miesięcznym
Ulga dla tzw. klasy średniej na listach płac rozliczających zarówno pensję jak i świadczenia chorobowe
Ulga dla tzw. klasy średniej przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
Wniosek o niestosowanie ulgi

Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu
Najnowsze zmiany Mechanizm odraczania zaliczek podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia
Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek jednak w ustawie PIT
Dwa równoległe rozliczenia
Instrukcja pobierania i przekazywania należnych od przychodów pracowników zaliczek na podatek
Zmiany dotyczą także umów zlecenie
Objaśnienia podatkowe z 20 stycznia 2022 r. wydane przez resort finansów
Rezygnacja z przesunięcia terminu poboru części zaliczki na podatek
„Nadwyżka” do zwrócenia pracownikowi / zleceniobiorcy
Kilka wypłat w miesiącu a nowy mechanizm poboru podatku
Odejście od 1 lipca 2022 r. od mechanizmu odraczania poboru zaliczek na podatek

Metodologia wyliczania i pobierania pracowniczych zaliczek podatkowych po zmianach
Przykłady rozliczeń list płac od 1 lipca 2022 r.

Nowe ulgi podatkowe do uwzględnienia na liście płac na podstawie oświadczenia podatnika

Objęcie zasiłku macierzyńskiego „zerowym PIT”

Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”)
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”)
Jak stosować nowe ulgi na liście płac

Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia od 2022 r.
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach
Pozostałe zmiany w ramach Polskiego Ładu

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników
Ograniczenie odpowiedzialności płatnika
Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów lub rencistów
Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania osób i „pracy na czarno”
Zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań w spółkach z większością głosów Skarbu Państwa lub samorządu
Zmiana terminów przesyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej i opłacania składek
Zwolnienie z opodatkowania odsetek od przychodów wolnych od podatku

Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodu
Limit kosztów autorskich
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat

Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych
Pytania i odpowiedzi

Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.

Wpływ nowego mechanizmu pobierania zaliczek na podatek na kwoty potrąceń
Kalkulowania kwoty wolnej od potrąceń a wpłaty na PPK
Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń
Kwoty wolne od potrąceń w praktyce
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19
Najnowsze zmiany Zmiany w regułach ustalania kwot wolnych od potrąceń
Kwoty wolne od potrąceń realizowanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rehabilitacyjnego
Reguły dokonywania potrąceń z umów zlecenia
Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji

ZFŚS w 2022 r.

Świadczenie urlopowe w 2022 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2022 r.

Jak kalkulować ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Podróże służbowe – krajowe

Dieta za podróż służbową na terenie kraju

Podróże służbowe – zagraniczne

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach

Inne niż diety świadczenia należne z tytułu podróży służbowych

Samochód

Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych
Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych
Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wysokość dodatków za nadgodziny
Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – praktyczne ujęcie

Urlopy pracownicze

Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Urlop okolicznościowy

Urlopy / zasiłki związane z rodzicielstwem

Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński
Urlop rodzicielski / zasiłek macierzyński
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński
Urlop wychowawczy

Jak wyliczać wynagrodzenie i inne świadczenia za okres łączenia pracy z urlopem rodzicielskim

Wypowiadanie umów o pracę

Okresy wypowiedzenia umów o pracę obowiązujące w 2022 r.

Limity przy umowach terminowych

Zasiłek opiekuńczy

Jak rekompensować pracownikowi dyżury

Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe przyznawane zleceniobiorcom i pracownikom

Przychody wolne od składek ZUS – praktyczna tabela

Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela

Odprawy i odszkodowania od pracodawcy

Kwestie składek ZUS
Kwestie podatkowe

Najnowsze zmiany Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę

Ściąga – świadczenia od pracodawcy a podstawa PIT, ZUS oraz podstawa urlopowa, ekwiwalentowa i chorobowa

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe po zmianach

Procedura skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Co się stanie, jeśli pracodawca zadeklaruje złożenie raportów, a tego nie zrobi?
Skąd pracownik zatrudniony po 1998 r. dowie się, ile będzie przechowywana jego dokumentacja?
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Informacja o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy
Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych
Sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Część dokumentacji przechowuje się osobno
Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów
Elektronizacja akt
Część dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej a część w elektronicznej
Ponowne zatrudnienie pracownika a akta osobowe (dokumentacja pracownicza)
Ewidencja czasu pracy po zmianach
Odbiór przez pracownika dokumentacji pracowniczej
Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują?
Czy wolno przechowywać w aktach osobowych pracownika kopię dowodu osobistego oraz paszportu?
Jakie informacje można umieszczać na liście obecności pracowników?
Świadectwo pracy

RODO w kadrach i płacach

Rejestrowanie czynności przetwarzania
Ułatwianie pracownikom realizacji ich praw wskazanych w RODO
Ustawa wdrażająca RODO
Zmodyfikowany katalog danych osobowych kandydata do pracy
Zmodyfikowany katalog danych osobowych pracownika
Zgoda na udostępnienie danych osobowych
Zmiany w monitoringu pracowników
Badania medycyny pracy a kwestie przetwarzania danych
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs
Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika (np. z prywatnego numeru telefonu)?
Czy pracodawca może pozyskiwać adres zamieszkania i/lub do korespondencji od pracownika?

Najnowsze zmiany Najważniejsze obowiązki pracodawcy związane z PPK

Zmiany w ograniczeniu handlu w niedziele i święta

Wprowadzenie granicznego terminu na korygowanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS

Obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS przez wszystkich płatników

Elektronizacja zaświadczeń A1

Najnowsze zmiany Ochrona sygnalistów czyli osób zgłaszających naruszenia prawa

Najnowsze zmiany Zmiany implementujące dyrektywy unijne przewidziane w K.p.

 

 

Publikacja „Informator Kadrowo-Płacowy 2022. Polski Ład w Kadrach i Płacach” chroniona jest prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez zgody Autorów – jest zabronione.

Publikacja „Informator Kadrowo-Płacowy 2022. Polski Ład w Kadrach i Płacach” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niniejszej publikacji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.

Autorzy publikacji „Informator Kadrowo-Płacowy 2022. Polski Ład w Kadrach i Płacach” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) zamieszczonych w tej publikacji.

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

4 Thoughts to “Informator Kadrowo-Płacowy 2022. Polski Ład w Kadrach i Płacach”

 1. Jolanta

  Dzień dobry
  Proszę o pomoc. Pracownik został powołany przez Zarząd na Prokurenta w sp. z o.o. Od jego dodatku nie jest odprowadzany podatek. Czy mimo że nie potrącam podatku muszę od jego dodatku odprowadzać składkę zdrowotną.? Interpretacje w tym zakresie są bardzo różne.

  1. Premium

   w opisanych okolicznościach powinna być naliczona składka zdrowotna. na takim stanowisku stoi również m.in. resort zdrowia twierdząc, że art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej (mówiący o tym, że składkę zdrowotną obniża się do 0 zł w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy PIT) powinniśmy stosować wyłącznie do ubezpieczonych, wymienionych w ust. 1 wspomnianego przepisu (art. 83). Powyższe wynika z systematyki przepisu – ust. 2 i 3, które stanowią rozwinięcie reguły obniżania składki do wysokości kwoty zaliczki. Przepisy odnoszą się wyłącznie do płatników wymienionych w ust. 1 – tj. w drodze odesłania wewnątrzsystemowego do osób wymienionych w art. 85 ust. 1-13 (wśród których nie wymienia się osób powołanych). Wykładnia jest stosowana od początku obowiązywania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Również w wieloletniej praktyce ZUS stosuje się powyższą wykładnię prawa. Temat ten opisujemy chociażby tu: https://premium.serwiskadrowego.pl/objecie-ubezpieczeniem-zdrowotnym-osob-powolanych-do-pelnienia-funkcji-na-mocy-aktu-powolania/

 2. Martyna

  Proszę o pomoc – pracownik w wieku powyżej 60l. chce dobrowolnie iść na szczepienie przeciwko COVID. Czy przysługuje mu zwolnienie od pracy na ten dzień ? Czy zachowuje prawo do wynagrodzenia ?

  1. Premium

   w takich okolicznościach nie przysługuje czas wolny od pracy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *