fbpx

Wady oświadczenia woli przy rozwiązywaniu umów o pracę

W ramach stosunku pracy pracownik i pracodawca składają liczne oświadczenia woli. Do czynności prawnych, podejmowanych w ramach stosunku pracy, należy zaliczyć zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają między innymi możliwość wystąpienia z inicjatywą rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia na podstawie art. 30 …

Wypowiedzenie umowy o pracę

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Wypowiadanie umów o pracę wymaga ścisłego przestrzegania przepisów K.p. Ważne! Wypowiadając umowę o pracę pracodawca powinien przede wszystkim: sprawdzić czy pracownik nie podlega szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy, określić możliwie jak najdokładniej przyczynę wypowiedzenia, ustalić długość okresu wypowiedzenia, upewnić się, czy wypowiedzenie podlega skonsultowaniu z zakładową organizacją związkową, sformułować treść wypowiedzenia w taki sposób, by zawierało wszystkie wymagane przepisami elementy, zadbać o: prawidłową formę wypowiedzenia, …