Komentarz do ustawy zasiłkowej 2022 czyli do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Jak wyliczać świadczenia chorobowe. Jak ustalać podstawę zasiłku i wynagrodzenia za chorobę – komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej

 

Wyliczanie świadczeń chorobowych (czyli wynagrodzenia za czas chorobę, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wypadkowego lub świadczenia rehabilitacyjnego) można zasadniczo podzielić na następujące etapy:

 1. ustalenie podstawy świadczenia z poszczególnych miesięcy;
 2. podzielenie sumy podstaw przez liczbę miesięcy, które uwzględniono przy obliczaniu świadczenia chorobowego;
 3. podzielenie skalkulowanej w powyższy sposób kwoty przez 30 (niezależnie od liczby dni w miesiącu);
 4. pomnożenie otrzymanego wyniku (zaokrąglonego do 2 miejsc po przecinku) przez odpowiednią stawkę procentową świadczenia;
 5. pomnożenie wyliczonej w punkcie 4 dniówki przez liczbę dni, za które należne jest świadczenie chorobowe.

 

KOMENTARZ

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, z poźn. zm.), zwana dalej „ustawą”, określa zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz zasady wypłaty zasiłków dla wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

Są to:

 1. podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo:
  1. pracownicy,
  2. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  3. osoby odbywające służbę zastępczą,
  4. małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. podlegający ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie:
  1. osoby wykonujące pracę nakładczą,
  2. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, w tym osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, z późn.),
  3. osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące,
  4. osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (zwani dalej: współpracującymi z osobami korzystającymi z „ulgi na start”),
  5. osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  6. doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020,
  7. duchowni.

W dalszej części komentarza osoby te są nazywane ubezpieczonymi.

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp Premium na 365 dni
tylko teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jest jednorazowa.

Dostęp Premium na 183 dni
tylko teraz zamiast 399 zł
za jedyne 199 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 183 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jest jednorazowa.

/
Kup dostęp na 365 dni
Sprawdź
Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/
Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności Przelewy24.
Umożliwia on dokonanie płatności szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą
lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp przelewem kliknij w link i wykup dostęp płacąc przelewem tradycyjnym w naszym sklepie.

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Online!

Jak ustalać podstawę świadczeń chorobowych po długiej nieobecności w pracy

Nierzadko zdarza się, że pracownik zyskuje prawo do zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego bezpośrednio po długiej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, służbą wojskową, urlopem bezpłatnym lub tym o charakterze rodzicielskim. Bywa, że czas takiej absencji trwał bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru świadczenia chorobowego (np. przez okres 12 miesięcy).

W takich okolicznościach bazę obliczeniową należności chorobowej stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niedyspozycja zdrowotna.

Ww. wynagrodzenie przyjmuje się:

   • w należnej w miesiącu wystąpienia choroby wysokości określonej w umowie o pracę, jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe lub
   • w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej (za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy) pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje świadczenie, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne.

Tak ustalona podstawa dla pracownika pełnoetatowego nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę odpowiadającą 13,71%.

Powyższa reguła obowiązuje także wtedy, gdy w miesiącach, za które wynagrodzenie powinno zostać uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował ani jednego dnia.

Jeśli pracownik wynagradzany zmienną pensją po powrocie z długiej absencji zachoruje, ale zdąży przepracować choćby jeden dzień, wówczas jego pensję należy uzupełnić poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w miesiącu powrotu do pracy.

 

Przykład

Pracownica mająca zapisane w umowie o pracę stałe wynagrodzenie w wysokości 3500 zł, od połowy II kwartału 2022 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, a następnie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Bezpośrednio po zakończeniu tego drugiego urlopu (tj. 17 października 2022 r.) zachorowała nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego.

 

Do podstawy jego wymiaru należało przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2021 r. do września 2022 r. Ponieważ w tym okresie pracownica nie świadczyła pracy przez ani jeden dzień, pracodawca uwzględnił wynagrodzenie określone w umowie o pracę, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownicę w wysokości 3.020,15 zł (3500 zł – 479,85 zł).

 

Stawka dzienna wynagrodzenia należnego w rozstrzyganym przypadku za niedyspozycję zdrowotną wynosi 80,54 zł (3020,15 zł : 30 = 100,67 zł x 80%).

 

Do wyliczania wynagrodzenia brutto za przepracowaną część miesiąca polecamy kalkulator:

Jak obliczyć kwotę pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy?
Kalkulator Online – Obliczanie kwoty pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy
Jak obliczyć kwotę pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca)?
Kliknij i Sprawdź

 

Do rozliczania na liście płac świadczeń chorobowych i wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca polecamy kalkulator:

Jak obliczyć wynagrodzenia należności ze stosunku pracy?
Kalkulator Online – Wynagrodzeń – należności ze stosunku pracy
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto pracownika (należności ze stosunku pracy)?
Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator do obliczania świadczeń chorobowych:

Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?
Kalkulator Online – Wyliczanie świadczeń chorobowych
Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?
Kliknij i Sprawdź

 

 

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *