fbpx

Kompendium Kadr i Płac

Kompendium Kadr i Płac

Kompendium Kadr i Płac

Publikacja Aktualizowana Na Bieżąco Skarbnica wiedzy kadrowo-płacowej na wyciągnięcie dłoni z eksperckim komentarzem do najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego i NSA, stanowisk Resortu Pracy i interpretacji PIT oraz ZUS. Publikacja zawiera 130 podstron konkretów i praktycznych aspektów, objaśniających zagadnienia z szeroko rozumianego obszaru prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, w tym wyjaśnień w zakresie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. To jedyna taka publikacja na rynku, zawierająca omówienie łącznie ponad 140 najważniejszych wyroków Sądu Najwyższego i NSA, interpretacji ZUS, PIT oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydanych na przestrzeni ostatniego okresu. Opisowi najbardziej skomplikowanych kwestii towarzyszą starannie przygotowane przykłady, które pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne.

Spis treści

Zmiany w zakresie Kadr i Płac – wybrane zagadnienia
Najnowsze zmiany Zmiany wprowadzone w związku z COVID-19
Wydłużony okres rozliczeniowy, zmiana warunków umowy o pracę, skrócone okresy odpoczynku
Ograniczenie z powodu COVID-19 wysokości niektórych świadczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
Praca zdalna
Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego
Rozwiązywanie umowy o zakazie konkurencji
Najnowsze zmiany Nowe obowiązki związane z umowami o dzieło
Zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę
Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.
Zmiany dotyczące dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu
Nadanie większych praw pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny korzystającemu z urlopów związanych z rodzicielstwem
Zmiany dotyczące mobbingu
Doprecyzowanie przepisu o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy
Zmiany dotyczące świadectw pracy
Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r.
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat
Obniżka stawki PIT oraz podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu

Orzecznictwo TK, Sądu Najwyższego i NSA
Najnowsze zmiany Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni zgodna z Konstytucją RP
Najnowsze zmiany Od kiedy liczy się pracownikowi czas pracy?
Najnowsze zmiany Od kiedy liczyć miesięczny okres na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?
Czy ZUS może domagać się od pracodawcy zwrotu zasiłku nienależnie pobranego przez pracownika?
Kiedy można zawierać umowy o dzieło i czym różnią się one od umów zlecenia
Czy przedsiębiorcy mogą zmniejszać w razie choroby podstawę składkową wyższą niż najniższa podstawa składek?
Kwestie związane z ocenami pracowników i ich wpływ na kształtowanie warunków płacowych
Przywrócenie do pracy możliwe również w wieku przedemerytalnym przy umowie na czas określony
Czy przychód zryczałtowany 250 zł lub 400 zł obejmuje także paliwo?
Naruszenie zakazu działalności konkurencyjnej a rozwiązanie umowy o pracę
Czy ryczałty noclegowe dla kierowców mogą być niższe niż w budżetówce?
Usprawiedliwiona nieobecność w pracy a wypowiedzenie umowy o pracę
Czy można zmienić regulamin wynagradzania przy negatywnej opinii organizacji związkowych?
Czy należy oskładkowywać wynagrodzenia zleceniobiorców będących pracownikami w spółkach powiązanych?
Czy pracownika można odwołać z urlopu poprzez email?
Pozorne przejęcie zakładu pracy – bezprawny outsourcing pracowniczy
Niewłaściwa reprezentacja pracodawcy przy wypowiadaniu umowy
Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego wcześniej z przyczyn leżących po stronie zakładu
Wadliwość wypowiedzenia umowy o pracę a prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych
Dezaktualizacja przyczyny wypowiedzenia
Uzyskanie zgody pracownika na niekorzystne modyfikacje istotnych elementów umowy o pracę
Pogorszenie warunków płacowych układem zbiorowym pracy; różnice między premią a nagrodą
Formułowanie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę
Co decyduje o tym, czy premia i nagroda musi być uwzględniana w podstawie świadczeń chorobowych
Brak efektywności pracownika jako argument do zwolnienia z pracy
Krytyka pracodawcy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
Utrata zaufania do pracownika jako powód wypowiedzenia a roszczenie o przywrócenie do pracy
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – kiedy pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze
Kryteria doboru pracownika do zwolnienia
Prawo kierownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
Błąd w piśmie wypowiadającym umowę o pracę
Dyskryminacja w zatrudnieniu (dochodzenie roszczeń przez pracownika)
Co decyduje o charakterze zatrudnienia i rodzaju stosunku prawnego łączącego zakład pracy i zatrudnioną osobę
Pojęcie „tej samej choroby” w świetle prawa do zasiłku chorobowego
Ustne wypowiedzenie umowy o pracę
Pozorność umowy o pracę
Różnica między premią regulaminową a uznaniową
Wypadek w czasie podróży służbowej pracownika
Przesłanki pomniejszania pracownikowi wynagrodzenia z powodu wadliwego wykonania przez niego obowiązków
Dowodzenie przed sądem pracy faktu pracowania w godzinach nadliczbowych
Wykorzystywanie przez pracownika sprzętu służbowego do celów prywatnych
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków musi być uzasadnione
Otwarty katalog przyczyn uzasadniających zwolnienia w ramach ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników
Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika a zasada równego traktowania pracowników
Przesłanki nabycia prawa do wynagrodzenia prowizyjnego (prowizji)
Sposób i tryb ograniczenia lub wstrzymania wypłat premii regulaminowych z przyczyn dotyczących pracodawcy
Dopuszczalność umownego skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Obniżanie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki podatkowej
Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych a zadaniowy czas pracy

Interpretacje ZUS
Najnowsze zmiany Składki ZUS a jednorazowe świadczenia rekompensujące pracownikom koszty związane z pracą zdalną
Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom zusowskim przez obcokrajowców
Bilety dla pracowników na dojazdy do i z pracy oraz zwroty kosztów ich zakupu a składki ZUS
Czy naliczać składki ZUS od wartości posiłków udostępnianych pracownikom?
Gdzie zamieszczać zapisy o korzyściach przyznawanych po cenach niższych niż detaliczne, aby były one wolne od składek?
Akt powołania nie podlega pod ZUS nawet gdy towarzyszy mu umowa o pracę
Które odszkodowania dla pracowników nie są ozusowane
Kiedy pakiet medyczny opłacany przez zakład pracy jest wolny od składek ZUS a kiedy nie?
Czy podlegają ozusowaniu umowy zlecenia zawarte z osobą korzystającą z „ulgi na start” lub prowadzącą nierejestrowaną działalność
Czy przyznawane pracownikom i zleceniobiorcom świadczenia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych winny być oskładkowane?
Czy student i uczeń na zleceniu uczący się za granicą jest objęty ZUS?
Czy nalicza się składki od wartości świadczenia na rzecz pracownika na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w postaci prawa do korzystania z auta służbowego do celów prywatnych?
Jakie są skutki w zakresie składek ZUS zawierania umów o pracę i umów zlecenia z członkami rodziny?
Czy § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego można stosować do zleceniobiorców?
Czy umowa cywilnoprawna realizowana w ramach działalności gospodarczej objęta powinna zostać ubezpieczeniami ZUS?
Kiedy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wyłączamy z podstawy wymiaru składek ZUS?
Jak przyznawać świadczenia z zfśs by mogły korzystać ze zwolnienia składkowego?
Zlecenie wykonywane na rzecz swego pracodawcy
Odkupywanie od pracodawcy auta lub innych środków trwałych a składki ZUS
Nie wszystkie świadczenia współfinansowane przez zatrudnionych korzystają z wyłączenia z ZUS
Składkę zdrowotną liczymy odrębnie, gdy pracownik wykonuje dodatkowo zlecenie
Wysokość składki wypadkowej po połączeniu spółek
Zlecenie / kontrakt w trakcie urlopu macierzyńskiego a składki ZUS
Składki ZUS za oddelegowanego zleceniobiorcę
Wynajem mieszkania dla zleceniobiorcy w kontekście składek ZUS
Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy dwóch umowach zlecenia
Zakaz konkurencji w ramach umowy cywilnoprawnej a ZUS
Kontrakt menedżerski i umowa o pracę a ubezpieczenie w ZUS
Wyłączenie z ozusowania premii wypłacanej za okres choroby

Interpretacje podatkowe
Najnowsze zmiany Czy zwrot ponoszonych przez pracowników kosztów pracy zdalnej podlega opodatkowaniu?
Najnowsze zmiany Jakie są zasady stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu?
Najnowsze zmiany Czy zryczałtowany przychód pracownika uzyskiwany z korzystania z auta służbowego do jazd prywatnych zawiera wartość paliwa?
Najnowsze zmiany Jakie w świetle przepisów podatkowych są zasady dokonywania przez pracownika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?
Najnowsze zmiany Czy zwrot kosztów związanych z odwołaniem / przesunięciem pracownikowi zaplanowanego urlopu stanowi przychód?
Najnowsze zmiany Kiedy nieodpłatne zapewnienie przez pracodawcę zakwaterowania nie stanowi przychodu?
Zapłata przez pracodawcę składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego
„Zerowy PIT” a kwestie praktyczne: wiek podatnika, cudzoziemcy, zasiłki i świadczenia pozapłacowe
Czy studia, kursy i szkolenia zatrudnionych osób na koszt zakładu generują przychód? Czy wyrok TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) odnosi się również do zleceniobiorców?
Czy korzystanie z telefonu i komputera służbowego do celów prywatnych generuje opodatkowany przychód?
Kiedy nieodpłatne zapewnienie przez pracodawcę zakwaterowania nie stanowi przychodu?
Czy pokrycie obcokrajowcowi kosztów legalizacji pobytu i pracy jego i rodziny stanowi przychód?
Czemu należności za podróże służbowe odbywane w ramach zagranicznego oddelegowania nie są wolne od podatku?
Jakie zmiany przewidziano w rozliczaniu autorskich kosztów uzyskania przychodu i limitach zwolnień podatkowych?
Czy zwolnione z opodatkowania są zwroty wydatków związanych z realizacją zadań służbowych dokonywane na rzecz pracowników?
Zakup przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową a PIT
Czy od zasiłku chorobowego zleceniobiorcy trzeba pobrać zaliczkę na podatek?
Czy udzielenie pracownikowi rabatu powinno być opodatkowane?
Kiedy ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży roboczej oraz za pranie ww. ubioru jest wolny od podatku?
Świadczenia pozapłacowe dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych a PIT i ZUS
W jaki sposób w myśl nowych regulacji stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę podatkową?
Jak postępować gdy nie ma jak pobrać podatku od świadczeń pozapłacowych?
Jakie są reguły opodatkowania pracownika-obcokrajowca pracującego tylko za granicą?
Czy zaliczkę na podatek wylicza się osobno od przychodów z różnych źródeł?
Jak w kontekście PIT wygląda udzielanie pracownikom pożyczek?
Produkty spożywcze dla pracowników a podatek PIT
Czy od dodatkowych świadczeń dla oddelegowanych naliczać podatek?
Opodatkowanie świadczeń medycznych wykupionych na rzecz pracowników
Udział w imprezach integracyjnych (piknikach), wycieczkach krajoznawczo-turystycznych a PIT
Czy zatrudniony uzyskuje przychód z tytułu udostępniania mu przez pracodawcę strojów służbowych?
Pokrycie kosztów wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej ponad kwotę diety a przychód
Czy opłacenie z własnych środków przez zakład pracy zaległych zaliczek podatkowych za obecnych i byłych pracowników stanowi dla nich przychód?
PIT a otrzymanie przez pracowników kwiatów i drobnych upominków rzeczowych
Czy trzeba pobierać podatek w Polsce gdy zagraniczne oddelegowanie będzie dłuższe niż 183 dni?

Przegląd stanowisk resortu pracy i PIP
Najnowsze zmiany Jakie są zasady uzupełniania (dopełniania) podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego?
Najnowsze zmiany Ile dodatków przysługuje pracownikowi za pozaplanową pracę w niedzielę?
Najnowsze zmiany Praca zdalna
Zmiany w zakresie akt pracowniczych i wypłaty wynagrodzeń od 2019 r.
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Czy zezwolenie na pracę sezonową i wiza 05b wykluczają drogę do zatrudnienia cudzoziemca przy pracach o innym charakterze niż prace sezonowe?
Czy trzeba informować pracownika o nieprzedłużeniu mu umowy o pracę?
Czy pracodawca może nie godzić się na urlopy wypoczynkowe w sezonie letnim?
Jakie są zasady wliczania okresu nauki do stażu urlopowego?
Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany przepisów
Jak rozliczać czas pracy wykonywanej między dobami oraz po odpracowywaniu wyjścia prywatnego?
Jak pomniejszać wynagrodzenie gdy pracownik chorował we wszystkie dni robocze?
Reguły stosowania zadaniowego systemu czasu pracy
Reguły dystrybuowania świadczeń z zfśs
Czy można przymusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu?
Zasady dokonywania potrąceń z umów zlecenia z uwzględnieniem zmian od 2019 r.
Jak liczyć czas trwania podróży krajowych przy delegacji zagranicznej?

 

Copyright © by Mariusz Pigulski
Publikacja wydana przez Recent Way Sp. z o. o.
Dystrybucja: 20/12
https://serwiskadrowego.pl
https://sklep.serwiskadrowego.pl

ISBN 978-83-952279-7-4

Publikacja „Kompendium Kadr i Płac” chroniona jest prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez zgody Autora i Wydawcy – jest zabronione. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autora. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.

Autor oraz Wydawca publikacji „Kompendium Kadr i Płac” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) w niej zamieszczonych.

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *