Objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał wydane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy o COVID-19 oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i 2 ustawy antykryzysowej.

W wydanych objaśnieniach prawnych wskazano, że wprowadzone instrumenty pomocy dla przedsiębiorców mają charakter konkurencyjny i to po stronie przedsiębiorcy leży wybór jednego, najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania. Nie ma możliwości kumulatywnego korzystania przez przedsiębiorcę z ww. instrumentów pomocy dla tego samego pracownika w zakresie tego samego tytułu wypłaty, w przypadku poruszonego zagadnienia- kosztów ponoszonych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracownika (…). Powyższe potwierdzają wprowadzone przepisami art. 15g ust. 18, art. 15ga ust. 3 pkt 3, art. 15gg ust 7 czy art. 15zzb ust. 12 ograniczenia w możliwości przyznania wsparcia dla przedsiębiorcy.

Odnosząc się do argumentacji Rzecznika w zakresie kumulatywnego stosowania instrumentów pomocy wskazano, że doprowadziłoby do nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji występujących z wnioskiem na podstawie art. 15g przedsiębiorców w zależności od terminu złożenia wniosku. W związku z powyższym w przypadku, gdy uzyskano pomoc w postaci zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, wymienionych w ww. przepisach na okres 3 miesięcy, brak jest możliwości przyznania pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zakresie takiego samego tytułu wypłaty, tj. przyznania środków Funduszu na opłacenie składek tych samych pracowników na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy.

Zwrócono również uwagę, iż przedsiębiorca występując z wnioskiem o udzielenie wsparcia na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej, składa we wniosku oświadczenie o nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy oraz o skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie. W przypadku złożenia zgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń w powyższym zakresie, środki FGŚP powinny zostać przyznane w prawidłowej wysokości, a co za tym idzie nie występowałyby sytuacje kierowania przez wojewódzkie urzędy pracy wezwań o zwrot środków przyznanych w nadmiernej wysokości, przytoczone w piśmie Rzecznika MŚP.

Poniżej pełna treść odpowiedzi resortu pracy:

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 24 sierpnia br. wniosek o wydanie objaśnień prawnych w zakresie art. 3Izo ust. 1 i la w zw. z art. 15g specustawy COVID-19 uprzejmie wyjaśniam zgodnie z poniższym.

Ad. 1 i 2

Instrument określony w art. 15g specustawy COVID-19 podlega dofinansowaniu za maksymalny okres do 3 miesięcy począwszy od miesiąca złożenia wniosku, co w takim samym zakresie dotyczy obu tytułów zaspokajanych w ramach ochrony miejsc pracy, tj. wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15gust. 16 specustawy COVID-19).

Zgodnie z art. 15g ust. 18 specustawy COVID-19 beneficjenci mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskali pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Przez tytuły wypłaty w odniesieniu do tych samych pracowników, o których mowa w wyżej zacytowanym przepisie należy rozumieć uzyskanie ze środków publicznych na podstawie przepisów specustawy COVID-19 dofinansowania wynagrodzeń tych samych pracowników lub przyznania środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne tych pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń. Należy przy tym zauważyć, że formą pomocy dla przedsiębiorców przewidzianą przepisami specustawy COVID-19 w zakresie kosztów ponoszonych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (…) jest zarówno zwolnienie z opłacenia nieopłaconych należności z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (…) na podstawie art. 3Izo ust. 1 albo ust. la ww. ustawy, jak i przyznanie przedsiębiorcy środków publicznych na opłacenie tych składek na podstawie art. 15g ust. 2, art. 15ga ust. 5, art. 15gg ust. 2 albo 15zzb ust.l ww. ustawy. Wprowadzone ww. przepisami instrumenty pomocy dla przedsiębiorców mają charakter konkurencyjny i to po stronie przedsiębiorcy leży wybór jednego, najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania. Nie ma możliwości kumulatywnego korzystania przez przedsiębiorcę z ww. instrumentów pomocy dla tego samego pracownika w zakresie tego samego tytułu wypłaty, w przypadku poruszonego zagadnienia – kosztów ponoszonych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracownika (…).

Powyższe potwierdzają wprowadzone przepisami art. 15g ust. 18, art. 15ga ust. 3 pkt 3, art. 15gg ust. 7 czy 15zzb ust. 12 ograniczenia w możliwości przyznania wsparcia dla przedsiębiorcy.

Należy zauważyć ponadto, iż przyjęcie proponowanego w skierowanym przez Pana Rzecznika piśmie kumulatywnego stosowania instrumentów pomocy z art. 15zo ust. 1 albo ust. la oraz art. 15g ust. 2 ww. ustawy, doprowadziłoby do nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji występujących z wnioskiem na podstawie art. 15g przedsiębiorców w zależności od terminu złożenia wniosku. W podanych w ww. piśmie przykładach, przedsiębiorcy w zależności od terminu złożenia wniosku mogłaby przysługiwać pomoc z obydwu instrumentów w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne przez łączny okres 4, 5 czy nawet 6 miesięcy, różna byłaby też wartość łącznie udzielonej w ten sposób pomocy. Celem ustawodawcy było jednak wprowadzenie zasad równego traktowania przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie przepisów specustawy COVID-19.

W związku z powyższym w przypadku, gdy uzyskano pomoc na podstawie art. 31 zo ust. 1 albo la specustawy COVID-19 w postaci zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, wymienionych w ww. przepisach na okres 3 miesięcy, brak jest możliwości przyznania pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 15g ust. 2 ww. ustawy w zakresie takiego samego tytułu wypłaty, tj. przyznania środków Funduszu na opłacenie składek tych samych pracowników na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy. Istnieje natomiast możliwość uzyskania wsparcia na podstawie art. 15g ust. 2 na pokrycie ww. składek w pełnym zakresie wobec pracowników przedsiębiorcy nieobjętych uprzednio pomocą na podstawie art. 3Izo ust. 1 albo la lub wobec pracowników objętych tą formą pomocy w okresie krótszym niż 3 miesiące. Natomiast przyznanie środków z FGŚP na opłacenie składek w drugim z przypadków powinno nastąpić na okres odpowiednio proporcjonalny do wyczerpania limitu 3 miesięcy, o którym mowa w art. 15g ust. 16. Przykładowo, jeśli skorzystano przez 2 miesiące z instrumentu określonego w art. 31zo ust. 1/1 a specustawy COVID-19, do wykorzystania pomocy ze środków FGŚP w tym zakresie pozostaje 1 miesiąc. Tym sposobem łączny okres, przez który przedsiębiorca korzysta z instrumentów wsparcia ustanowionych przepisami specustawy COVID-19 w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy, nie przekroczy maksymalnego limitu 3 miesięcy, niezależnie od terminu złożenia wniosku.

Pragnę zwrócić również uwagę, iż przedsiębiorca występując z wnioskiem o udzielenie wsparcia na podstawie art. 15g specustawy COVID-19, składa we wniosku oświadczenie o nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy oraz o skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie. W przypadku złożenia zgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń w powyższym zakresie, środki FGŚP powinny zostać przyznane w prawidłowej wysokości, a co za tym idzie nie występowałyby sytuacje kierowania przez wojewódzkie urzędy pracy wezwań o zwrot środków przyznanych w nadmiernej wysokości, przytoczone w Państwa piśmie.

Źródło: Rzecznik MŚP

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *