Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga)

Uprawnieni do uzyskania pomocy

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

który:

 1. na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007*, jako rodzaj przeważającej działalności;
 2. przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego do miesiąca wybranego;
 3. nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
 4. nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 5. wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne;

może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

 

Pracownik

Osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, a także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.
Ustawa wprowadza wyjątek, iż przepisy ustawy nie obejmują pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

 

Zakres pomocy na ochronę miejsc pracy

 1. Dofinansowywanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, w przeliczeniu na pełen etat, w przypadku niepełnego etatu dofinansowanie proporcjonalne.
 2. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy, o której mowa w art. 15g ust. 4 ustawy, do wyliczenia wymiaru czasu ich pracy należy przyjąć średnią wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin poświęconych na wykonanie przez zleceniobiorcę zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do liczby godzin pracownika pozostającego w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wyliczonych zgodnie przepisami kodeksu pracy w tym samym okresie. W stosunku do jednego pracownika wysokość etatu w miesiącu nie może przekroczyć wartości 1.
 3. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres do 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wyłączenia

 1. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:
 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 1. Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

 

Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń

 1. wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorca składa w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;
 2. wniosek zawiera w szczególności:
 • informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, których to świadczenie dotyczy, informacje o etatach oraz o liczbie miesięcy, na którą wnioskowane jest przyznanie dofinansowania;
 • oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w części II;
 • oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przykładowo:
  • składając wniosek w grudniu 2020 r. porównanie przychodu z listopada 2020 r. do października 2020 r. lub do listopada 2019 r.,
  • składając wniosek w grudniu 2020 r. porównanie przychodu z października 2020 r. do września 2020 r. lub do października 2019 r.,
  • składając wniosek w grudniu 2020 r. porównanie przychodu z września 2020 r. do sierpnia 2020 r. lub do września 2019 r;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w części II;
 • oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem;
 • oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu;
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej w ramach sekcji 3.1 Komunikatu Komisji -Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19;
 • oświadczenie, że przedsiębiorca w miesiącach, na które składany jest wniosek nie korzysta i nie będzie korzystał z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19;
 • oświadczenie że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112)

Oświadczenia uprawniony przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu do niego umowy, wymaganych załączników należy podpisać je za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego. Podpisany wniosek wraz z umową i pozostałymi załącznikami stanowią integralną całość.

 1. wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy zawartej między dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy a uprawnionym podmiotem w transzach miesięcznych (ilość transz – uzależniona jest od okresu na jaki wnioskowane jest dofinansowanie). Przekazanie środków przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy następuje na rachunek uprawnionego podmiotu wskazany we wniosku;
 2. po otrzymaniu świadczenia uprawniony przedsiębiorca zobowiązany jest do ich wypłacenia pracownikom.

 

Ochrona pracownika

Uprawniony podmiot, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie objętym dofinansowaniem.

 

Obowiązki uprawnionego podmiotu wynikające z zawartej umowy

Uprawniony podmiot, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy jest zobowiązany do:

 1. wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie;
 2. niewypowiadania umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;
 3. powiadamiania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;
 4. rozliczenia otrzymanego dofinansowania i złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 5. zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 6. poddania się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Naruszenie warunków zawartej umowy o wypłatę świadczeń przez uprawniony podmiot

Uprawniony podmiot, który zawarł z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy umowę o wypłatę świadczeń:

 1. w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest obowiązany do zwrotu tej części pomocy, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków;
 2. nie poddał się kontroli lub złożył przynajmniej jedno z następujących oświadczeń zawartych we wniosku:
 • o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej,
 • że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem,
 • że na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i o zobowiązaniu się do dostarczenia wykaz na żądanie uprawnionego organu,
 • o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
 • o spełnianiu warunków określonych we wniosku niezgodnie ze stanem faktycznym,

jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków;

 1. rozwiązał umowę z pracownikiem, na którego otrzymał dofinansowanie przed upływem okresów wynikających z umowy i wniosku, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, całego dofinansowania otrzymanego do wynagrodzenia tego pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy uprawnionego podmiotu.
 2. złożył fałszywe oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia przekazania środków.

UWAGA:

Informacje zawarte we wniosku oraz oświadczeniach muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać stanowi faktycznemu, a oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 1517).
* Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15gga ust. 1, dla wszystkich albo niektórych przedsiębiorców, którzy otrzymali to świadczenie na podstawie art. 15gga ust. 1, lub przyznać to świadczenie innym przedsiębiorcom, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikające z tych stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte konsekwencjami COVID-19.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.) – art. 15gga.

 

Załączniki

 

Źródło: GOV.PL

 

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *