fbpx

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na lipiec 2024 r. (+wskaźniki kadrowo-płacowe)

Zapoznajcie się  z terminarzem, który wspomoże w terminowej realizacji obowiązków kadrowo-płacowych w lipcu 2024 r.

Pod terminarzem znajdziecie zaś wyjątkowy kalkulator prezentujący najważniejsze wskaźniki / parametry płacowo-kadrowe na rok 2024.

Sprawdźcie także sekcję: Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo

 

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na lipiec 2024 r.

01.07.2024 – Obowiązuje nowa kwota „pracowniczego” minimalnego wynagrodzenia za pracę – w 2024 r. przewidziano dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej: od 1 stycznia do poziomu 4242 zł, a od 1 lipca do kwoty 4300 zł. 

Pamiętać należy, że poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na kwoty wolne od potrąceń oraz wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, takich jak choćby dodatki za pracę nocną czy niektóre odszkodowania i odprawy.

01.07.2024 – Obowiązuje nowa minimalna stawka godzinowa dotycząca umów zlecenia i umów o świadczenie usług. 

Przypomnijmy, że od początku 2017 r. w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 1 i 8d stawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) wprowadzono minimalną stawkę godzinową, której poziom jest ściśle skorelowany z wysokością ustalanego corocznie ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom.

Omawiana minimalna stawka godzinowa w okresie od lipca do grudnia 2024 r. wynosi 28,10 zł.

W przypadku gdy zapłata za pracę nie gwarantuje minimalnej stawki godzinowej, zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem przewidzianej ustawowo stawki.

01.07.2024 – Początek obowiązywania zmian zapisanych w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 854). Jej zadaniem jest przede wszystkim doprecyzowanie lub zmiana niektórych istniejących już rozwiązań, uzupełnienie stanu prawnego o nowe regulacje oraz przedłużenie funkcjonowanie ram prawnych dla legalnego pobytu w Polsce naszych wschodnich sąsiadów, którzy musieli emigrować ze swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym – szerzej o wspomnianych modyfikacjach traktuje wpis: Zmiany w obszarze zatrudniania obywateli Ukrainy od 1 lipca 2024 r. 
05.07.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za czerwiec 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
15.07.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za czerwiec 2024 r. przez płatników posiadających osobowość prawną
15.07.2024 – Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, obliczonych i pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2024 r.
22.07.2024 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za czerwiec 2024 r. przez płatników innych niż osoby prawne i  jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe
22.07.2024 – Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w czerwcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło umów o dzieło (PIT-4)
22.07.2024 – Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w czerwcu 2024 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A)
22.07.2024 – Złożenie deklaracji PFRON za czerwiec 2024 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata wyliczonej kwoty na PFRON
25.07.2024 – Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za czerwiec 2024 r. (Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR)

 

Inne comiesięczne obowiązki z zakresu kadr i płac

Ponadto, w lipcu, podobnie jak w każdym innym miesiącu, pracodawca powinien m.in.:

 • pamiętać o obowiązku powiadomienia ZUS o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie danej umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia);
 • sprawdzić, które osoby zatrudnione spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenia dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia);
 • dokonać weryfikacji:
  • ważności szkoleń BHP oraz badań wstępnych, okresowych i kontrolnych;
  • limitów dotyczących terminowych umów o pracę, pamiętając, że w obecnym stanie prawnym:
   • okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony (czy też łączny czas zatrudnienia w ramach takich umów zawartych między tymi samymi stronami) nie może przekraczać 33 miesięcy,
   • zawarcie umowy na czas określony na dłuższy okres traktuje się jako zatrudnienie na czas nieokreślony, licząc od dnia, który następuje po upływie 33 miesięcy,
   • łączna liczba umów na czas określony zawartych z jednym pracownikiem nie może przekraczać 3,
   • zawarcie czwartej umowy na czas określony traktuje się jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, licząc od dnia zawarcia czwartej umowy,
   • przy ustalaniu ww. limitów (3/33) nie uwzględnia się umów na okres próbny.

Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo

 

Jak obniżać składkę zdrowotną do zaliczki PIT w przypadku pracownika lub zleceniobiorcy – interpretacja ZUS z 10-06-2024 r. – DI/200000/43/514/2024:

„(…) w celu ustalenia wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczanej przez płatników składek, o których mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej, obliczoną za dany miesiąc składkę należy porównać do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczanej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. (hipotetyczna zaliczka ustalana na dotychczasowych zasadach). W przypadku gdy obliczana składka jest wyższa od tak obliczonej kwoty hipotetycznej zaliczki, wówczas składka jest pomniejszana do wysokości tej hipotetycznej zaliczki. Tym samym, na wysokość należnej za dany miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych, o których mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej (m.in. pracownicy, zleceniobiorcy), nie ma wpływu wysokość faktycznej zaliczki na podatek obliczanej na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy, również w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., zastosowanie powyższego przepisu polega na tym, że składka na ubezpieczenie zdrowotne może być obniżona wyłącznie do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej przez płatnika w tej części, którą oblicza od przychodu (pracownika, zleceniobiorcy) stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.”.

 

 

Wynagrodzenie może być zróżnicowane ale przy obiektywnych kryteriach – wyrok SN z 9.1.2024 r. – I PSKP 39/22:

Nierówne traktowanie pracowników w zbliżonych sytuacjach faktycznych może być wypadkową różnych czynników. Ocena zasadności takiego zróżnicowania bazuje na tym, czy podmioty (pracownicy) należą do tej samej kategorii istotnej, wyróżnionej z uwagi na obiektywne uzasadnione kryterium, odpowiadające zasadom słuszności (sprawiedliwości). Zasada równości praw pracowników w stosunkach pracy wchodzi w grę, według wyraźnego brzmienia art. 112 k.p., w przypadkach, gdy pracownicy pełnią „jednakowo takie same obowiązki”. Wynika z tego, że kodeks pracy dopuszcza różnicowanie praw pracowników, którzy pełnią bądź inne obowiązki, bądź takie same (na takim samym stanowisku), ale niejednakowo.

Stwierdzenie naruszenia zasady równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków wymaga z reguły odniesienia do konkretnego pracownika. Jednak w szczególnych sytuacjach (uzasadnionych organizacją pracy lub wielopoziomową strukturą organizacyjną) możliwe jest porównanie do kilku pracowników, a tym samym uśrednienie wartości należnego odszkodowania (art. 112 k.p. i art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

Pracownik dochodzący roszczeń z tytułu naruszenia nakazu określonego w art. 112 k.p. zmierza do zapewnienia równości w sferze kontraktowania, polegającej na nadaniu mu takiego standardu uprawnień, z jakiego korzysta inny pracownik znajdujący się w analogicznym położeniu, tj. wypełniający jednakowe obowiązki. Pracownik domagający się przyznania uprawnień, których pozbawiono go w umowie o pracę jest obowiązany wykazać (a nie jedynie uprawdopodobnić), że wykonywał te same obowiązki, jak osoba korzystająca z tych uprawnień. Nie musi on natomiast dowodzić przyczyny nierównego traktowania, która nie stanowi przesłanki roszczenia opartego na w art. 112 k.p.

 

 

 

 

Wskaźniki / parametry kadrowo-płacowe na 2024 r. (kalkulator)

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp Premium na 365 dni
teraz -50% zamiast 599 zł
za jedyne 299 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 299zł]

Dostęp Premium na 183 dni
tylko teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 183 dni do wszystkich treści premium serwisu premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 249zł]

/

Faktura VAT zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności w ciągu 3 dni.

Kup dostęp na 365 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/

Faktura VAT zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności w ciągu 3 dni.

Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności Przelewy24.
Zapłać szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp tradycyjnym przelewem bankowym kliknij:
[kup w naszym sklepie Sklep.SerwisKadrowego.pl].

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Premium!

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *