fbpx

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Wakacje składkowe to rozwiązanie, które zwalnia przedsiębiorcę z płacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w jednym, wybranym przez niego miesiącu w każdym roku kalendarzowym.  Dzięki temu każdego roku można obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

To dobrowolna ulga, dzięki której przedsiębiorca sam zdecyduje czy i kiedy z niej skorzystać. Obejmuje ona w każdym roku – po spełnieniu ustawowych warunków – maksymalnie sumę miesięcznych własnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FS.

 

Dla kogo

Przedsiębiorca może skorzystać z wakacji składkowych, jeśli:

 • jest wpisany do CEIDG (ulga przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych),
 • złoży do ZUS stosowny wniosek,
 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wakacje składkowe miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych.
 • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wakacje składkowe nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
 • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o wakacje składkowe oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia jego przedłożenia nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia stosownego wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Ważne! Zwolnienie z miesięcznego opłacenia składek dotyczy tylko przedsiębiorcy, a więc nie obejmuje osób przez przedsiębiorcę ubezpieczanych np. pracowników czy osób współpracujących.

 

Od kiedy

Z oferowanego przez ustawodawcę rozwiązania można skorzystać od grudnia 2024 r.

Jeśli przedsiębiorca chce, by to grudzień był dla niego miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenie społeczne, to musi złożyć wniosek do ZUS w listopadzie.

W kolejnych latach obowiązuje ta sama zasada, a zatem wniosek o skorzystanie z omawianej preferencji trzeba składać w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc zwolnienia ze składek.

 

Zasady

Z wakacji składkowych można skorzystać niezależnie od tego, w jakiej formie rozliczany jest podatek dochodowy (PIT, ryczałt, karta podatkowa).

Zwolnienie z opłacania składek dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie – chorobowe), Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie dotyczy ono składki zdrowotnej.

Co istotne, przedsiębiorca nie musi martwić się, że wakacje składkowe spowodują przerwę w opłacaniu składek i utratę prawa do zasiłku chorobowego lub przyszła emerytura będzie niższa. W miesiącu, który objęty jest „wakacjami” składki na ubezpieczenia społeczne zostaną opłacone z budżetu państwa, dzięki czemu zachowana zostaje ciągłość świadczeń.

Ustawodawca zostawił decyzji przedsiębiorcy, czy w czasie korzystania z wakacji składowych wyjedzie on na urlop czy nadal będzie pracować, osiągać przychód i wystawiać faktury.

Wsparcie w postaci wakacji składkowych jest udzielane w trybie pomocy de minimis. Oznacza to konieczność składania wraz z wnioskiem do ZUS o wakacje składkowe oświadczenia o uzyskanej dotychczas pomocy w tej formule.

 

Jak wnioskować

Wniosek o skorzystanie z wakacji składkowych składa się elektronicznie za pomocą swojego profilu w PUE ZUS.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców tzn. do 20. dnia następnego miesiąca.

 

Najważniejsze informacje

 • Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i max. 9 innych osób i osiągają roczne przychody do 2 mln euro, mogą być zwolnieni z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.
 • Dotyczy to także opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
 • Z rozwiązania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Zwolnienie z opłacania składek może dotyczyć jednego wybranego przez przedsiębiorcę miesiąca w każdym roku kalendarzowym.
 • Podczas korzystania z ulgi, składka na ubezpieczenia społeczne jest opłacana za przedsiębiorców z budżetu państwa.
 • Dzięki temu, korzystanie z rozwiązania nie będzie w przyszłości powodowało ewentualnego obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 • W czasie wakacji od ZUS, właściciele firm mogą nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.
 • Ulga w okresowym opłacaniu składek społecznych obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozwiązania już w grudniu w 2024 roku.

 

 

 

Wakacje składkowe – wyjaśnienia ze strony biznes.gov.pl

Od 1 listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych. Jest to zwolnienie z opłacania składek ZUS przez jeden, dowolnie wybrany miesiąc w roku kalendarzowym.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych

Wakacje składkowe to zwolnienie skierowane do:

 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z wyłączeniem tych, które korzystają z ulgi na start
 • wspólników spółki cywilnej.

Możesz skorzystać z wakacji składkowych, jeśli:

 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie:
  • podlegałeś obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
  • ubezpieczałeś (w ubezpieczeniu emerytalnym, rentowych i wypadkowym lub zdrowotnym) nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym siebie)
 • w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o zwolnienie osiągnąłeś roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub nie osiągnąłeś żadnego przychodu z działalności gospodarczej w ostatnich 2 latach kalendarzowych
 • w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia tego wniosku i w poprzednim roku kalendarzowym nie wykonywałeś pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Byłym pracodawcą jest podmiot, na rzecz którego – w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym – wykonywałeś czynności (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przykład

Pan Jan założył działalność gospodarczą w 2023 roku. W tym samym roku był pracownikiem Spółki X, a następnie w 2023 roku i na początku 2024 roku wykonywał działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Zakres wykonywanych czynności pokrywał się z jego poprzednimi obowiązkami. Pan Jan nie będzie mógł skorzystać w 2024 roku z wakacji składkowych.

Przykład

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z tytułu tej działalności podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze.

Z tytułu umowy o pracę osiąga miesięczne wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku.

W takiej sytuacji brak jest obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że Pan Jan nie może skorzystać z wakacji składkowych.

Uwaga! Zwolnienie w ramach wakacji składkowych stanowi pomoc de minimis. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 300 tys. zł takiej pomocy w ciągu trzech lat. To oznacza, że nie możesz skorzystać z wakacji składkowych, jeśli wyczerpałeś ten limit.

Których składek dotyczą wakacje składkowe

Za czas wakacji składkowych nie musisz płacić składek na:

 • własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie)
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Uwaga! Za miesiąc, w którym będziesz korzystał z wakacji składkowych, zapłać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ta składka nie jest objęta zwolnieniem.

W przypadku ubezpieczenia chorobowego – ze względu na jego dobrowolność – możesz skorzystać ze zwolnienia, jeśli podlegałeś temu ubezpieczeniu w miesiącu złożenia wniosku, a także w miesiącu go poprzedzającym.

Jak skorzystać z wakacji składkowych

Możesz skorzystać z wakacji składkowych przez jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym.

W 2024 roku miesiącem wolnym od składek na ZUS może być tylko grudzień – ponieważ rozwiązanie zacznie obowiązywać w listopadzie 2024 roku.

Zwolnienie jest przyznawane przez ZUS na twój wniosek. Możesz go złożyć tylko elektronicznie, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek musi wpłynąć do ZUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia za grudzień 2024 roku, musisz złożyć wniosek do ZUS w listopadzie. O przyznaniu zwolnienia bądź odmowie dowiesz się przez PUE ZUS.

Jeśli zdecydujesz się na wakacje składkowe, nie musisz zawieszać działalności. Możesz nadal prowadzić działalność, w tym między innymi uzyskiwać przychody, wystawiać faktury.

Skorzystanie z wakacji składkowych nie będzie miało wpływu na twoje uprawnienia do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W okresie zwolnienia, składki na twoje konto będą finansowane z budżetu państwa.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek będzie stanowiła najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek.

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *