Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń wg założeń Polskiego Ładu

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% ww. minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% ww. minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Przy potrącaniu za zgodą pracownika należności na rzecz pracodawcy, kwota wolna to 100% płacy minimalnej netto, a przy dobrowolnych potrącaniach dokonywanych na rzecz innego podmiotu niż pracodawca – 80% ustawowego wynagrodzenia minimalnego netto.

Przypomnijmy, że minimalną płacę w 2022 r. dla pracownika pełnoetatowego ustalono na poziomie 3.010 zł brutto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690).

Przy ustalaniu kwot wolnych od potrąceń istotne są aktualnie:

  • poziom ustawowego minimum płacowego,
  • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
  • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
  • wysokość wpłat dokonywanych na PPK,
  • wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2 oraz
  • fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” oraz czy ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

 

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Tak stanowi art. 871 § 2 K.p. Dotyczy to także potrąceń dobrowolnych.

W piśmiennictwie spotkać się możemy z dwoma poglądami w kwestii wyliczania kwot wolnych dla niepełnoetatowców (przepisy prawa pracy nie rozstrzygają tego zagadnienia). Zgodnie z pierwszym z nich, od ustawowej płacy minimalnej brutto w pełnej wysokości trzeba najpierw odliczyć należności podatkowo-składkowe, a następnie tak uzyskaną kwotę pomniejszyć proporcjonalnie do obowiązującego danego pracownika wymiaru czasu pracy. W myśl drugiego poglądu, w pierwszej kolejności należy ustalić minimalne wynagrodzenie w proporcji do etatu, a dopiero później odprowadzić od niego składki zusowskie i zaliczkę na podatek.

W praktyce bezpieczniejsze wydaje się stosowanie tego drugiego rozwiązania, gdyż w większej mierze koresponduje ono z funkcją ochronną minimalnego wynagrodzenia (kwota wolna nie odbiega od wartości płacy minimalnej). Tym bardziej, że za tym rozwiązaniem opowiedział się resort pracy w stanowisku z 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia kwoty wolnej od potrąceń pracownika niepełnoetatowego.

Poniżej przedstawione są wyliczenia kwot wolnych od potrąceń z 2022 r. przy różnych założeniach (z uwzględnieniem zmian przewidzianych w Polskim Ładzie):

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 17% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wynagrodzenie za pracę 3 010,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3010 zł 3 010,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł × 9,76% 293,78
Składki na ubezpieczenia rentowe 3010 zł × 1,5% 45,15
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3010 zł × 2,45% 73,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł 412,68
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2 347,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2347 zł × 17%) – 425 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3010 zł – 412,68 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 2 597,32
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 2597,32 zł × 9% 233,76
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł – 0 zł 2 363,56
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2363,56 zł × 90% 2 127,20
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

2363,56 zł × 80% 1 890,85
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2363,56 zł × 75% 1 772,67

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 17% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 1 505,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1505 zł 1 505,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1505 zł × 9,76% 146,89
Składki na ubezpieczenia rentowe 1505 zł × 1,5% 22,58
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1505 zł × 2,45% 36,87
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 146,89 zł + 22,58 zł + 36,87 zł 206,34
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1505 zł – 206,34 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 1 049,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1049 zł × 17%) – 425 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1505 zł – 206,34 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 1 298,66
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 1298,66 zł × 9% 116,88
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1505 zł – 206,34 zł – 116,88 zł – 0 zł – 0 zł 1 181,78  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1181,78 zł × 90% 1 063,60  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

1181,78 zł × 80% 945,42  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1181,78 zł × 75% 886,34  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 17% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 1 003,33  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00  
Podstawa wymiaru składek społecznych 1003,33 zł 1 003,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1003,33 zł × 9,76% 97,93
Składki na ubezpieczenia rentowe 1003,33 zł × 1,5% 15,05
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1003,33 zł × 2,45% 24,58
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 97,93 zł + 15,05 zł + 24,58 zł 137,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1003,33 zł – 137,56 zł – 250 zł – 0 zł 616,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (616 zł × 17%) – 425 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1003,33 zł – 137,56 zł 865,77
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1003,33 zł – 250 zł – [(1003,33 zł) × 9,76% + (1003,33 zł) × 1,5% + (1003,33 zł) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 616 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 60,96
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1003,33 zł – 137,56 zł – 60,96 zł – 0 zł – 0 zł 804,81  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
804,81 zł × 90% 724,33  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

804,81 zł × 80% 643,85  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
804,81 zł × 75% 603,61  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 17% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 752,50  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00  
Podstawa wymiaru składek społecznych 752,5 zł 752,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 752,5 zł × 9,76% 73,44
Składki na ubezpieczenia rentowe 752,5 zł × 1,5% 11,29
Składka na ubezpieczenie chorobowe 752,5 zł × 2,45% 18,44
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 73,44 zł + 11,29 zł + 18,44 zł 103,17
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 752,5 zł – 103,17 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 399,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (399 zł × 17%) – 425 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 752,5 zł – 103,17 zł 649,33
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {752,5 zł – 250 zł – [(752,5 zł) × 9,76% + (752,5 zł) × 1,5% + (752,5 zł) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 399 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 24,07
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
752,5 zł – 103,17 zł – 24,07 zł – 0 zł – 0 zł 625,26  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
625,26 zł × 90% 562,73  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

625,26 zł × 80% 500,21  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
625,26 zł × 75% 468,95  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 17% i wpłaty na PPK naliczonej od kwoty 3.010 zł przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wynagrodzenie za pracę 3 010,00  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 3010 zł × 1,5% 45,15  
Podstawa wymiaru składek społecznych 3010 zł 3 010,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł × 9,76% 293,78
Składki na ubezpieczenia rentowe 3010 zł × 1,5% 45,15
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3010 zł × 2,45% 73,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł 412,68
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł + 45,15 zł – 412,68 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2 392,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2392 zł × 17%) – 425 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3010 zł – 412,68 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 2 597,32
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 2597,32 zł × 9% 233,76
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 3010 zł × 2% 60,20  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł – 60,2 zł 2 303,36  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2303,36 zł × 90% 2 073,02  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

2303,36 zł × 80% 1 842,69  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2303,36 zł × 75% 1 727,52  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 17% i wpłaty na PPK naliczonej od płacy minimal. przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 1 505,00  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 1505 zł × 1,5% 22,58  
Podstawa wymiaru składek społecznych 1505 zł 1 505,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1505 zł × 9,76% 146,89
Składki na ubezpieczenia rentowe 1505 zł × 1,5% 22,58
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1505 zł × 2,45% 36,87
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 146,89 zł + 22,58 zł + 36,87 zł 206,34
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1505 zł + 22,58 zł – 206,34 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 1 071,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1071 zł × 17%) – 425 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1505 zł – 206,34 zł 1 298,66
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 1298,66 zł × 9% 116,88
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 1505 zł × 2% 30,10  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1505 zł – 206,34 zł – 116,88 zł – 0 zł – 30,1 zł 1 151,68  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1151,68 zł × 90% 1 036,51  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

1151,68 zł × 80% 921,34  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1151,68 zł × 75% 863,76  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 17% i wpłaty na PPK naliczonej od płacy minimal. przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 1 003,33  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 1003,33 zł × 1,5% 15,05  
Podstawa wymiaru składek społecznych 1003,33 zł 1 003,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1003,33 zł × 9,76% 97,93
Składki na ubezpieczenia rentowe 1003,33 zł × 1,5% 15,05
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1003,33 zł × 2,45% 24,58
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 97,93 zł + 15,05 zł + 24,58 zł 137,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1003,33 zł + 15,05 zł – 137,56 zł – 250 zł – 0 zł 631,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (631 zł × 17%) – 425 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1003,33 zł – 137,56 zł 865,77
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1003,33 zł – 250 zł – [(1003,33 zł) × 9,76% + (1003,33 zł) × 1,5% + (1003,33 zł) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 616 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 60,96
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 1003,33 zł × 2% 20,07  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1003,33 zł – 137,56 zł – 60,96 zł – 0 zł – 20,07 zł 784,74  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
784,74 zł × 90% 706,27  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

784,74 zł × 80% 627,79  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
784,74 zł × 75% 588,56  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 17% i wpłaty na PPK naliczonej od płacy minimal. przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 752,50  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 752,5 zł × 1,5% 11,29  
Podstawa wymiaru składek społecznych 752,5 zł 752,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 752,5 zł × 9,76% 73,44
Składki na ubezpieczenia rentowe 752,5 zł × 1,5% 11,29
Składka na ubezpieczenie chorobowe 752,5 zł × 2,45% 18,44
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 73,44 zł + 11,29 zł + 18,44 zł 103,17
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 752,5 zł + 11,29 zł – 103,17 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 411,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (411 zł × 17%) – 425 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 752,5 zł – 103,17 zł 649,33
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {752,5 zł – 250 zł – [(752,5 zł) × 9,76% + (752,5 zł) × 1,5% + (752,5 zł) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 399 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 24,07
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 752,5 zł × 2% 15,05  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
752,5 zł – 103,17 zł – 24,07 zł – 0 zł – 15,05 zł 610,21  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
610,21 zł × 90% 549,19  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

610,21 zł × 80% 488,17  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
610,21 zł × 75% 457,66  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem „zerowego PIT” (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wynagrodzenie za pracę 3 010,00  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00  
Podstawa wymiaru składek społecznych 3010 zł 3 010,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł × 9,76% 293,78
Składki na ubezpieczenia rentowe 3010 zł × 1,5% 45,15
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3010 zł × 2,45% 73,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł 412,68
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3010 zł – 412,68 zł 2 597,32
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 2597,32 zł × 9% 233,76
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł – 0 zł 2 363,56  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2363,56 zł × 90% 2 127,20  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

2363,56 zł × 80% 1 890,85  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2363,56 zł × 75% 1 772,67  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem „zerowego PIT” (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 1 505,00  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00  
Podstawa wymiaru składek społecznych 1505 zł 1 505,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1505 zł × 9,76% 146,89
Składki na ubezpieczenia rentowe 1505 zł × 1,5% 22,58
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1505 zł × 2,45% 36,87
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 146,89 zł + 22,58 zł + 36,87 zł 206,34
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1505 zł – 206,34 zł 1 298,66
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 1298,66 zł × 9% 116,88
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1505 zł – 206,34 zł – 116,88 zł – 0 zł – 0 zł 1 181,78  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1181,78 zł × 90% 1 063,60  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

1181,78 zł × 80% 945,42  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1181,78 zł × 75% 886,34  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem „zerowego PIT” (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 1 003,33  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00  
Podstawa wymiaru składek społecznych 1003,33 zł 1 003,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1003,33 zł × 9,76% 97,93
Składki na ubezpieczenia rentowe 1003,33 zł × 1,5% 15,05
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1003,33 zł × 2,45% 24,58
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 97,93 zł + 15,05 zł + 24,58 zł 137,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1003,33 zł – 137,56 zł 865,77
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1003,33 zł – 250 zł – [(1003,33 zł) × 9,76% + (1003,33 zł) × 1,5% + (1003,33 zł) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 616 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 60,96
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1003,33 zł – 137,56 zł – 60,96 zł – 0 zł – 0 zł 804,81  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
804,81 zł × 90% 724,33  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

804,81 zł × 80% 643,85  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
804,81 zł × 75% 603,61  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem „zerowego PIT” (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

100

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 752,50  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00  
Podstawa wymiaru składek społecznych 752,5 zł 752,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 752,5 zł × 9,76% 73,44
Składki na ubezpieczenia rentowe 752,5 zł × 1,5% 11,29
Składka na ubezpieczenie chorobowe 752,5 zł × 2,45% 18,44
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 73,44 zł + 11,29 zł + 18,44 zł 103,17
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 752,5 zł – 103,17 zł 649,33
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {752,5 zł – 250 zł – [(752,5 zł) × 9,76% + (752,5 zł) × 1,5% + (752,5 zł) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 399 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 24,07
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
752,5 zł – 103,17 zł – 24,07 zł – 0 zł – 0 zł 625,26  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
625,26 zł × 90% 562,73  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

625,26 zł × 80% 500,21  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
625,26 zł × 75% 468,95  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem :zerowego PIT” i wpłaty na PPK naliczonej od kwoty 3.010 zł przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wynagrodzenie za pracę 3 010,00  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 3010 zł × 1,5% 45,15  
Podstawa wymiaru składek społecznych 3010 zł 3 010,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł × 9,76% 293,78
Składki na ubezpieczenia rentowe 3010 zł × 1,5% 45,15
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3010 zł × 2,45% 73,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł 412,68
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3010 zł – 412,68 zł 2 597,32
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 2597,32 zł × 9% 233,76
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 3010 zł × 2% 60,20  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł – 60,2 zł 2 303,36  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2303,36 zł × 90% 2 073,02  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

2303,36 zł × 80% 1 842,69  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2303,36 zł × 75% 1 727,52  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem „zerowego PIT” i wpłaty na PPK naliczonej od płacy minimal. przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 1 505,00  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 1505 zł × 1,5% 22,58  
Podstawa wymiaru składek społecznych 1505 zł 1 505,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1505 zł × 9,76% 146,89
Składki na ubezpieczenia rentowe 1505 zł × 1,5% 22,58
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1505 zł × 2,45% 36,87
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 146,89 zł + 22,58 zł + 36,87 zł 206,34
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1505 zł – 206,34 zł 1 298,66
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 1298,66 zł × 9% 116,88
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 1505 zł × 2% 30,10  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1505 zł – 206,34 zł – 116,88 zł – 0 zł – 30,1 zł 1 151,68  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1151,68 zł × 90% 1 036,51  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

1151,68 zł × 80% 921,34  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1151,68 zł × 75% 863,76  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem „zerowego PIT” i wpłaty na PPK naliczonej od płacy minimal. przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 1 003,33  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 1003,33 zł × 1,5% 15,05  
Podstawa wymiaru składek społecznych 1003,33 zł 1 003,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1003,33 zł × 9,76% 97,93
Składki na ubezpieczenia rentowe 1003,33 zł × 1,5% 15,05
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1003,33 zł × 2,45% 24,58
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 97,93 zł + 15,05 zł + 24,58 zł 137,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1003,33 zł – 137,56 zł 865,77
Skł. zdrow. obniżona do kwoty „hipotetycznej” zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1003,33 zł – 250 zł – [(1003,33 zł) × 9,76% + (1003,33 zł) × 1,5% + (1003,33 zł) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 616 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 60,96
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 1003,33 zł × 2% 20,07  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1003,33 zł – 137,56 zł – 60,96 zł – 0 zł – 20,07 zł 784,74  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
784,74 zł × 90% 706,27  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

784,74 zł × 80% 627,79  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
784,74 zł × 75% 588,56  

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem „zerowego PIT” i wpłaty na PPK naliczonej od płacy minimal. przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (według przepisów Polskiego Ładu oraz przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 425 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 752,50  
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 752,5 zł × 1,5% 11,29  
Podstawa wymiaru składek społecznych 752,5 zł 752,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 752,5 zł × 9,76% 73,44
Składki na ubezpieczenia rentowe 752,5 zł × 1,5% 11,29
Składka na ubezpieczenie chorobowe 752,5 zł × 2,45% 18,44
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 73,44 zł + 11,29 zł + 18,44 zł 103,17
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 752,5 zł – 103,17 zł 649,33
Skł. zdrow. obniżona do kwoty „hipotetycznej” zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {752,5 zł – 250 zł – [(752,5 zł) × 9,76% + (752,5 zł) × 1,5% + (752,5 zł) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 399 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 24,07
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 752,5 zł × 2% 15,05  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
752,5 zł – 103,17 zł – 24,07 zł – 0 zł – 15,05 zł 610,21  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
610,21 zł × 90% 549,19  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

610,21 zł × 80% 488,17  
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
610,21 zł × 75% 457,66  

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (w zł) – według przepisów Polskiego Ładu – dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 17%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2 363,56 1 964,56 2 363,56 1 973,56
1/4 etatu 625,26 522,89 633,76 531,89
1/3 etatu 804,81 682,85 813,31 691,85
1/2 etatu 1 181,78 1 003,78 1 181,78 1 011,78
3/4 etatu 1 772,68 1 483,68 1 772,68 1 492,68
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1 772,67 1 473,42 1 772,67 1 480,17
1/4 etatu 468,95 392,17 475,32 398,92
1/3 etatu 603,61 512,14 609,98 518,89
1/2 etatu 886,34 752,84 886,34 758,84
3/4 etatu 1 329,51 1 112,76 1 329,51 1 119,51
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2 127,20 1 768,10 2 127,20 1 776,20
1/4 etatu 562,73 470,60 570,38 478,70
1/3 etatu 724,33 614,57 731,98 622,67
1/2 etatu 1 063,60 903,40 1 063,60 910,60
3/4 etatu 1 595,41 1 335,31 1 595,41 1 343,41
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1 890,85 1 571,65 1 890,85 1 578,85
1/4 etatu 500,21 418,31 507,01 425,51
1/3 etatu 643,85 546,28 650,65 553,48
1/2 etatu 945,42 803,02 945,42 809,42
3/4 etatu 1 418,14 1 186,94 1 418,14 1 194,14

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (w zł) – według przepisów Polskiego Ładu – dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2 363,56 2 363,56 2 363,56 2 363,56
1/4 etatu 625,26 590,89 633,76 590,89
1/3 etatu 804,81 787,85 813,31 787,85
1/2 etatu 1 181,78 1 181,78 1 181,78 1 181,78
3/4 etatu 1 772,68 1 772,68 1 772,68 1 772,68
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1 772,67 1 772,67 1 772,67 1 772,67
1/4 etatu 468,95 443,17 475,32 443,17
1/3 etatu 603,61 590,89 609,98 590,89
1/2 etatu 886,34 886,34 886,34 886,34
3/4 etatu 1 329,51 1 329,51 1 329,51 1 329,51
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2 127,20 2 127,20 2 127,20 2 127,20
1/4 etatu 562,73 531,80 570,38 531,80
1/3 etatu 724,33 709,07 731,98 709,07
1/2 etatu 1 063,60 1 063,60 1 063,60 1 063,60
3/4 etatu 1 595,41 1 595,41 1 595,41 1 595,41
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1 890,85 1 890,85 1 890,85 1 890,85
1/4 etatu 500,21 472,71 507,01 472,71
1/3 etatu 643,85 630,28 650,65 630,28
1/2 etatu 945,42 945,42 945,42 945,42
3/4 etatu 1 418,14 1 418,14 1 418,14 1 418,14

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (w zł) – według przepisów Polskiego Ładu – dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty 3.010 zł przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 17%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2 303,36 1 896,36 2 303,36 1 905,36
1/4 etatu 610,21 505,84 618,71 514,84
1/3 etatu 784,74 660,78 793,24 668,78
1/2 etatu 1 151,68 969,68 1 151,68 977,68
3/4 etatu 1 727,53 1 433,53 1 727,53 1 441,53
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1 727,52 1 422,27 1 727,52 1 429,02
1/4 etatu 457,66 379,38 464,03 386,13
1/3 etatu 588,56 495,59 594,93 501,59
1/2 etatu 863,76 727,26 863,76 733,26
3/4 etatu 1 295,65 1 075,15 1 295,65 1 081,15
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2 073,02 1 706,72 2 073,02 1 714,82
1/4 etatu 549,19 455,26 556,84 463,36
1/3 etatu 706,27 594,70 713,92 601,90
1/2 etatu 1 036,51 872,71 1 036,51 879,91
3/4 etatu 1 554,78 1 290,18 1 554,78 1 297,38
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1 842,69 1 517,09 1 842,69 1 524,29
1/4 etatu 488,17 404,67 494,97 411,87
1/3 etatu 627,79 528,62 634,59 535,02
1/2 etatu 921,34 775,74 921,34 782,14
3/4 etatu 1 382,02 1 146,82 1 382,02 1 153,22

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (w zł) – według przepisów Polskiego Ładu – dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty 3.010 zł przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2 303,36 2 303,36 2 303,36 2 303,36
1/4 etatu 610,21 575,84 618,71 575,84
1/3 etatu 784,74 767,78 793,24 767,78
1/2 etatu 1 151,68 1 151,68 1 151,68 1 151,68
3/4 etatu 1 727,53 1 727,53 1 727,53 1 727,53
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1 727,52 1 727,52 1 727,52 1 727,52
1/4 etatu 457,66 431,88 464,03 431,88
1/3 etatu 588,56 575,84 594,93 575,84
1/2 etatu 863,76 863,76 863,76 863,76
3/4 etatu 1 295,65 1 295,65 1 295,65 1 295,65
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2 073,02 2 073,02 2 073,02 2 073,02
1/4 etatu 549,19 518,26 556,84 518,26
1/3 etatu 706,27 691,00 713,92 691,00
1/2 etatu 1 036,51 1 036,51 1 036,51 1 036,51
3/4 etatu 1 554,78 1 554,78 1 554,78 1 554,78
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1 842,69 1 842,69 1 842,69 1 842,69
1/4 etatu 488,17 460,67 494,97 460,67
1/3 etatu 627,79 614,22 634,59 614,22
1/2 etatu 921,34 921,34 921,34 921,34
3/4 etatu 1 382,02 1 382,02 1 382,02 1 382,02

 

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *