fbpx

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Publikacja, która w sposób kompleksowy i przystępny wyjaśnia wszystkie istotne aspekty powierzania pracy obcokrajowcom i ich podatkowo-składkowego rozliczania po najnowszych zmianach przepisów. W obecnych czasach należy znać uwarunkowania prawne zatrudniania cudzoziemców. Równie ważna jest wiedza z zakresu ich rozliczania pod względem podatkowo-składkowym.

Spis treści

Najnowsze zmiany Szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania i rozliczania Ukraińców na dłużej

Najnowsze zmiany Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla sytuacji prawnej cudzoziemców

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Zmiany w prawie migracyjnym

Zmiany od 28 października 2022 r. w zatrudnianiu obywateli Federacji Rosyjskiej

Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców – projekt zmian

Jak w 2022 r. krok po kroku zatrudnić pracownika z Ukrainy

Zmiany od 29 lipca 2022 r. w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca

Zmiany od 29 stycznia 2022 r. w przepisach dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców

Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Ogólne zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Kiedy cudzoziemiec może pracować w RP i kiedy zezwolenie na pracę nie jest wymagane

Legalny pobyt

Pobyt obywateli UE, EOG i Szwajcarii
Pobyt powyżej 3 miesięcy
Prawo stałego pobytu
Zmiana zasad wjazdu obywateli UE na terytorium Polski
Brexit – pobyt obywateli Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym
Pobyt obywateli państw trzecich
Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom
Wizy i dokumenty pobytowe
Zmiany dotyczące wiz od 1 grudnia 2020 r. oraz czerwca 2021 r.
Wiza 05b a wykonywanie pracy innej niż sezonowa
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
Jak liczyć 90 dni pobytu w strefie Schengen przy ruchu bezwizowym
Karta pobytu
Pracodawca ma prawo żądać od pracownika potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce

Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii

Procedura oświadczeniowa

Ustawowe zasady powierzania pracy na podstawie oświadczeń
Okres powierzenia pracy
Sposób liczenia 6 miesięcy pracy na podstawie oświadczenia
Limity oświadczeń
Tryb wydawania oświadczenia
Przygotowanie oświadczenia i kompletu dokumentów
Wzór oświadczenia
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o oświadczenie
Wniesienie opłaty i złożenie oświadczenia z dokumentami
Wpis oświadczenia do ewidencji
Przyczyny odmowy wpisania oświadczenia do rejestru
Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu oświadczenia
Obowiązki informacyjne pracodawcy
Wyczekiwana ważna zmiana
Pytania i odpowiedzi dotyczące oświadczeń

Test rynku pracy

Kiedy test rynku nie jest wymagany?
Test rynku pracy krok po kroku

Rodzaje zezwoleń na pracę

Zezwolenie na pracę typu A

Wniosek o wydanie zezwolenia
Wzór wniosku
Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenie typu A
Przedłużenie ważności zezwolenia
Warunki wydania zezwolenia przez wojewodę
Przyczyny odmowy wydania zezwolenia na pracę
Uchylenie zezwolenia na pracę

Podstawowe obowiązki przy zatrudnianiu cudzoziemców

Wzór umowy o pracę w języku ukraińskim

Praca sezonowa cudzoziemca

Rodzaje prac objęte zezwoleniem „sezonowym”
Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
Wzór wniosku
Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenie typu S
Procedowanie przez PUP wniosku o zezwolenie na pracę sezonową
Zasada pierwszeństwa
Przyczyny odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową
Przekazanie cudzoziemcowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków
Wydanie przez PUP zezwolenia na pracę sezonową
Treść zezwolenia i warunki świadczenia pracy
Okres ważności zezwolenia
Dopuszczalność przedłużenia okresu pracy sezonowej
Limity zezwoleń
Realizacja zezwolenia na pracę sezonową
Zezwolenie wielosezonowe
Uchylenie zezwolenia na pracę sezonową
Pytania i odpowiedzi
Zakres podmiotowy
Postępowanie
Przesłanki fakultatywnej odmowy
Wpis do ewidencji
Okres ważności i przedłużenie zezwolenia; powierzenie innej pracy; zmiana pracodawcy
Zmiana celu pobytu

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące wynagrodzenia cudzoziemców

Optymalny tryb powierzania pracy obcokrajowcom

Procedura oświadczeniowa
Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia
Zliczanie okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia
Zezwolenie sezonowe
Wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca przebywającego w Polsce
Wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca przebywającego poza granicami RP
Pobyt i praca cudzoziemca a stempel w paszporcie
Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Pobyt czasowy – zmiany od 12 lutego 2018 r. i 27 kwietnia 2019 r.

Zmiany ustawy o cudzoziemcach

Odpowiedzialność karna

Pytania i odpowiedzi

Procedura
Zakres przedmiotowy
Wykonywanie pracy u innego pracodawcy
Wpłaty
Wyjaśnienia resortu pracy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Uproszczenie zasad zatrudniania cudzoziemców od 1 lipca 2018 r.

 

Rozliczenia podatkowe cudzoziemców

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
Konflikt rezydencji podatkowej
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Ustalanie miejsca zamieszkania na gruncie ustawy o PIT i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Weryfikacja rezydencji
Opodatkowanie dochodów zagranicznych pracowników
Umowa o pracę realizowana w kraju zamieszkania a PIT
Zmiany w PIT od 1 października 2019 r.
Opodatkowywanie przychodów obcokrajowców niebędących pracownikami
Certyfikat rezydencji
Rozliczanie podatkowe umów cywilnoprawnych nierezydentów
Rozliczanie podatkowe umów cywilnoprawnych po nabyciu statusu rezydenta
„Zerowy PIT” dla osób w wieku do 26 lat
Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie trwania umowy cywilnoprawnej
Wolny zawód i inna działalność o samodzielnym charakterze
Umowy cywilnoprawne realizowane poza Polską a PIT
NIP czy PESEL?
Autorskie koszty uzyskania przychodu

 

Składki ZUS od cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne
Wyjątki dotyczące obcokrajowców
Reguła jednego ustawodawstwa
Praca najemna w dwóch lub kilku państwach UE
Formularz A1
Umowy międzynarodowe
Zatrudnianie obywateli państw trzecich a ubezpieczenia społeczne w świetle przepisów prawa unijnego
Umowy realizowane wyłącznie poza Polską a składki ZUS

Zatrudnianie cudzoziemców przez osoby nieprowadzące działalności a PIT i ZUS

Przydatne linki/akty prawne

Zatrudnianie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi opracowane przez Państwową Inspekcję Pracy

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Czy wszyscy cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę?
Czy obywatele Ukrainy mogą świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Jakie warunki muszą być wówczas spełnione?
Obywatele jakich państw mogą podejmować zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebują zezwolenia na pracę?
Czy cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?
W związku z tym, że obcokrajowiec jest studentem studiów stacjonarnych na wyższej uczelni w Polsce, czy jest od niego wymagane zezwolenie na pracę?
Czy jest obowiązek posiadania zezwolenia na pracę po ukończeniu studiów zaocznych na polskim uniwersytecie?
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który pozwala na legalną pracę cudzoziemca w okresie oczekiwania na zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?
Czy w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, może legalnie pracować cudzoziemiec nieposiadający stempla w paszporcie lecz jedynie karteczkę z pieczątką o złożeniu wniosku o to zezwolenie w kancelarii urzędu wojewódzkiego?
Cudzoziemiec pracujący na podstawie umowy zlecenia w oświadczeniu ma wpisane: „liczba godzin pracy w miesiącu – 120 godz.”. We wrześniu 2019 r. przepracował tylko 80 godz. Czy powinien otrzymać wynagrodzenie za całe 120 godz., czy tylko za 80 godz.?
Co należy zrobić w przypadku, gdy cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pracę nie podjął zatrudnienia w podmiocie, który wnioskował o wydanie zezwolenia?
Kto w Polsce kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców i ich legalny pobyt na terenie kraju?
Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca i obcokrajowcowi za nielegalne wykonywanie pracy?
Jakie obowiązki ma podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi w zakresie sprawdzenia legalności jego pobytu na terytorium Polski? Jakie mogą być konsekwencje zatrudniania cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie i jak ich uniknąć?

Pytania i odpowiedzi

SUPLEMENT – Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi

Kalkulator wynagrodzeń 2022 – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców

Kalkulator wynagrodzeń 2021 – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *