Zmiany w ustawie o PPK

W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1074), od 25 czerwca 2019 r. przewidziano kilka dość istotnych modyfikacji w regulacjach dotyczących PPK.

Na mocy ww. aktu prawnego m.in.:

 • zniesiono limit 30-krotności podstawy wpłat do PPK;
 • rozszerzono katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • umożliwiono zastosowanie podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK;
 • przewidziano regułę, iż sytuacji gdy uczestnik PPK zadeklarował obniżenie wpłaty podstawowej oraz w danym miesiącu osiągnął u swego pracodawcy kwotę przekraczającą limit 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas płatnik jest zobowiązany pobrać wpłatę do PPK w podstawowej, nieobniżonej wysokości (obowiązek ten dotyczy każdego miesiąca, w którym limit podstawy wymiaru wpłat do PPK osiągnął 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia);
 • wprowadzono dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwia się przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej;
 • zobowiązano podmioty zatrudniające, które z przyczyn określonych w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK nie zawarły umowy o zarządzanie, do przekazania informacji o spełnieniu warunków wymienionych w powołanym przepisie (taka informacja zwrotna zakończy procedurę w PFR, a zatem spowoduje, że Ewidencja PPK nie będzie wysyłać kolejnych wezwań do zawarcia umowy, aż do kolejnej weryfikacji w następnym terminie stosowania przepisów);
 • zmieniono definicję reprezentatywnej organizacji związkowej.

Zmiany dotyczące PPK, których data wejścia w życie to 21 maja, 4 czerwca i 21 listopada 2022 r.

Do najważniejszych zmian w przepisach dotyczących PPK, przewidzianych w ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), należy zaliczyć m.in.:

 • możliwość wcześniejszego „zapisania” osoby zatrudnionej do PPK – już po 14 dniach zatrudnienia;
 • ujednolicenie terminów dokonywania wpłat do PPK i obowiązywania deklaracji składanych przez uczestników PPK;
 • nadanie płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne statusu podmiotu zatrudniającego – w przypadku, gdy pracodawca/zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON);
 • zobowiązanie mikroprzedsiębiorcy oraz osoby fizycznej, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, do złożenia – na wezwanie PFR – oświadczenia, czy spełnia warunki wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK;
 • ustanowienie reguły, w myśl której deklaracja finansowania wpłaty dodatkowej obowiązuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym została złożona;
 • nadanie PIP uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK;
 • uregulowanie trybu zwrotu nienależnych wpłat do PPK – zwrotu wpłat PPK nienależnych w całości lub części dokona instytucja finansowa na rachunek uczestnika PPK i pomiotu zatrudniającego, o ile posiadać będzie numer konta bankowego uczestnika, w przeciwnym razie zwrot nienależnych wpłat od uczestnika PPK nastąpi na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego, który będzie miał 5 dni roboczych na przekazanie środków uczestnikowi PPK.

 

Data wejścia w życie większości zmian w ustawie o PPK oraz zmiany w ustawie o PIP to 4 czerwca 2022 r. Część z nich obowiązuje jednak już od 21 maja 2022 r. Natomiast niektóre z nich, wymagające dłuższego czasu na implementację, wejdą w życie dopiero po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, czyli 21 listopada 2022 r. Warto także zwrócić uwagę, że niektóre zmiany przepisów wprowadzono z mocą od 1 lipca 2019 r.

 

Poniżej wykaz zmian w ustawie o PPK

Opis zmian Zmieniane / dodawane / uchylane

przepisy

Dodanie w ustawie o PPK definicji „numeru identyfikacyjnego”

podmiotu zatrudniającego

 

Brak ustawowej definicji pojęcia „numer identyfikacyjny” powodował wątpliwości, na podstawie jakiego numeru należy ewidencjonować w ewidencji PPK podmioty zatrudniające i umowy o zarządzanie PPK.

Dodanie tej definicji porządkuje tę kwestię.

Z modyfikacją tą związane są zmiany w art. 69 ust. 2, art. 72 pkt 3 i art. 73 pkt 4 ustawy PPK – gdzie skreślono wyrazy „NIP lub inny”.

 

Uwaga!

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 143 ustawy nowelizującej), zmienione przepisy art. 2 ust. 1 pkt 14a, pkt 21 lit. a, d i f oraz pkt 27a, art. 69 ust. 2, art. 72 pkt 3 oraz art. 73 pkt 4 stosuje się także do umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi i umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy.

Brak przepisu przejściowego powodowałby brak możliwości realizowania przez te podmioty obowiązków w zakresie PPK ze względu na brak możliwości zaewidencjonowania tych umów w Ewidencji PPK, jak również w systemach informatycznych instytucji finansowych zarządzających PPK.

 

dodanie

pkt 14a do art. 2 ust. 1

oraz zmiany

w:

art. 69 ust. 2,

art. 72 pkt 3

art. 73 pkt 4

Dodanie definicji numeru identyfikacyjnego REGON

 

REGON zdefiniowano jako numer identyfikacyjny REGON nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

Uwaga! Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 143 ustawy nowelizującej), zmienione przepisy art. 2 ust. 1 pkt 14a, pkt 21 lit. a, d i f oraz pkt 27a, art. 69 ust. 2, art. 72pkt 3 oraz art. 73 pkt 4 stosuje się także do umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi i umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy.

 

Brak przepisu przejściowego powodowałby brak możliwości realizowania przez te podmioty obowiązków w zakresie PPK ze względu na brak możliwości zaewidencjonowania tych umów w Ewidencji PPK, jak również w systemach informatycznych instytucji finansowych zarządzających PPK.

 

dodanie pkt 27a do art. 2 ust. 1

 

 

Nadanie statusu podmiotu zatrudniającego płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku pracodawców i zleceniodawców nieposiadających numeru identyfikacyjnego

 

W przypadku, kiedy pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego, status podmiotu zatrudniającego ma płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Celem tej zmiany definicji podmiotu zatrudniającego jest umożliwienie przystąpienia do PPK osobom zatrudnionym u pracodawców lub zleceniodawców, za których obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustaw podatkowych wykonuje inny podmiot.

 

Uwaga!

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 143 ustawy nowelizującej), zmienione przepisy art. 2 ust. 1 pkt 14a, pkt 21 lit. a, d i f oraz pkt 27a, art. 69 ust. 2, art. 72 pkt 3 oraz art. 73 pkt 4 stosuje się także do umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi i umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy.

Brak przepisu przejściowego powodowałby brak możliwości realizowania przez te podmioty obowiązków w zakresie PPK ze względu na brak możliwości zaewidencjonowania tych umów w Ewidencji PPK, jak również w systemach informatycznych instytucji finansowych zarządzających PPK.

 

zmiany w art. 2 ust. 1 pkt 21
Zobowiązanie mikroprzedsiębiorcy oraz osoby fizycznej, będącej podmiotem zatrudniającym, do złożenia – na wezwanie PFR – oświadczenia, czy spełnia warunki wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK

 

Dotychczas podmioty zatrudniające, niestosujące ustawy PPK na podstawie art. 13 ust. 1 tej ustawy, nie miały obowiązku informowania PFR o powodach niewdrażania PPK. Obecnie ustawa o PPK nakłada na nie taki obowiązek. Wprowadzenie tej zmiany było niezbędne dla zapewnienia PFR możliwości weryfikacji prawidłowości działań w zakresie PPK tych podmiotów zatrudniających.

 

dodanie ust. 5c do art. 8

 

Ograniczenie zakresu informacji przekazywanych przez instytucje finansowe podmiotom zatrudniającym, dotyczących dyspozycji składanych przez uczestników PPK

 

Celem tych zmian było ograniczenie obowiązków informacyjnych nałożonych na instytucje finansowe. Dotychczas instytucja finansowa miała obowiązek przekazywania podmiotowi zatrudniającemu informacji o każdej dokonywanej wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie.

Informowanie podmiotu zatrudniającego o realizacji złożonych przez uczestnika PPK dyspozycji dotyczących zwrotu lub wypłaty transferowej nie ma jednak żadnego praktycznego uzasadnienia.

 

Uchylenie:

art. 12 ust. 6 oraz

art. 19 ust. 6

 

Umożliwienie uczestnikowi PPK otrzymania dopłaty rocznej w sytuacji, gdy pracodawca nie finansuje za niego wpłat do PPK, gdyż uczestnik PPK przystąpił do PPE u tego pracodawcy

 

Dotychczas dopłata roczna nie przysługiwała uczestnikowi PPK (pomimo że nabył do niej prawo) w przypadku, gdy pracodawca zwolnił się (na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi, w związku z tym, że opłaca składki do PPE) z finansowania wpłat do PPK za tego uczestnika, który przystąpił do PPE. Takie rozwiązanie było krzywdzące dla uczestnika, który spełnił warunki do otrzymania tej dopłaty. Tym bardziej, że sytuacje kryzysowe (o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK), kiedy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK, nie powodują utraty przez uczestnika uprawnień do dopłaty rocznej.

 

Uchylenie art. 13 ust. 3
Doprecyzowanie zasad zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej w wieku 55+

Celem tej zmiany jest doprecyzowanie, że zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat, następuje zawsze na wniosek tej osoby.

Dotychczasowe brzmienie art. 15 ust. 3 ustawy o PPK wprowadzało niepewność, na jakich zasadach należy zapisywać do PPK osoby w wieku 55+.

Zmiana w art. 15 ust. 2 ustawy o PPK ma charakter porządkowy.

 

Zmiany w art. 15 ust. 2

Uchylenie w art. 15 ust. 3

Umożliwienie zawarcia umowy o prowadzenie PPK po upływie 14 dni zatrudnienia

Dotychczas podmiot zatrudniający mógł zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin 3 miesięcy.

Teraz umowa o prowadzenie PPK może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Zmiana ta umożliwia podmiotom zatrudniającym wcześniejsze zawarcie dla osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, a jednocześnie nie skraca terminu na zawarcie tej umowy.

 

Zmiany w art. 16

ust. 1

Zmiana terminu na złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK oraz terminu na poinformowanie uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, przez podmiot zatrudniający o obowiązku złożenia – w jego imieniu – wniosku o wypłatę transferową

 

Dotychczas uczestnik PPK składał podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Tak skomplikowany sposób wyznaczania tego terminu nie był uzasadniony. Dlatego obecnie uczestnik PPK składał będzie takie oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Ze zmiana tą powiązana jest zmiana w ust. 2 art. 19 ustawy o PPK.

 

Zmiany w art. 19 ust. 1 i 2
Ustalenie terminu obowiązywania deklaracji wpłaty dodatkowej do PPK

 

Celem tej zmiany jest ujednolicenie terminów obowiązywania deklaracji dotyczących PPK, składanych przez uczestników PPK. Brak uregulowania tej kwestii powodował, że deklaracja finansowania wpłaty dodatkowej przez uczestnika PPK obowiązywała od momentu jej złożenia podmiotowi zatrudniającemu. Obecnie deklaracja ta obowiązywała będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona – analogicznie jak inne deklaracje dotyczące wpłat, składane przez uczestników PPK.

 

Dodanie ust. 3a do art. 27
Ujednolicenie terminów dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK

 

Celem tej zmiany jest uproszczenie obsługi PPK przez podmioty zatrudniające – poprzez ujednolicenie terminów dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK. W poprzednim stanie prawnym terminy te różniły się. Zmiana ta ma na celu umożliwienie podmiotom zatrudniającym dokonywania pierwszych wpłat do PPK począwszy od dnia, w którym zostały naliczone i pobrane – nawet w tym samym miesiącu, w którym została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Na takich zasadach obecnie dopuszczalne jest dokonywanie kolejnych wpłat do PPK. Brak jest uzasadnienia dla stosowania innych zasad dla dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK

Z uwagi na dodany art. 28a – skreślone zostało zdanie drugie w art. 28 ust. 6.

 

Zmiany w art. 28 ust. 1 i ust. 6
Uregulowanie korekt nienależnie dokonanych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa

 

Dotychczas brak było w ustawie o PPK regulacji wskazujących zasady postępowania w przypadku dokonania nienależnych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa. Dotyczyło to sytuacji dokonania tych wpłat np. w razie zawarcia umowy o prowadzenie PPK na rzecz osoby niespełniającej definicji osoby zatrudnionej, dokonania wpłat po złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna.

 

Konieczne było więc uregulowanie tej kwestii – poprzez umożliwienie wycofania nienależnych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa, po stwierdzeniu, że zostały dokonane bezpodstawnie.

Powinny one zostać zwrócone na rzecz podmiotu, który je sfinansował.

Taki zwrot będzie możliwy bez potrzeby składania przez uczestnika PPK dyspozycji odkupienia lub umorzenia jednostek uczestnictwa.

Dodatkowo, dotychczas instytucje finansowe zwracały środki pochodzące z nienależnych wpłat powitalnych lub dopłat rocznych od państwa bezpośrednio do ministra właściwego ds. pracy. Zmiana przewiduje, że środki te najpierw trafiać będą do PFR, który będzie je zbiorczo (po zakończonym procesie ich przyznawania) zwracał do ministra właściwego ds. pracy.

 

Dodanie art. 28a

 

Data wejścia w życie zmian to 21 listopada 2022 r.

 

Zmiana terminu na zaewidencjonowanie wpłaty powitalnej oraz wskazanie, że niezaewidencjonowane wpłaty powitalne podlegają zwrotowi

 

Wpłata powitalna przekazywana jest do PFR w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału. Zgodnie z obowiązującymi przed zmianą przepisami w tym samym terminie powinna trafiać na rachunek uczestnika PPK.

Przekazanie wpłaty powitalnej następuje za pośrednictwem PFR. W praktyce mogłoby okazać się, że wpłata powitalna nie zostałaby zaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK w terminie ustawowym, jeżeli minister właściwy ds. pracy przekazałby PFR środki w okolicach końca terminu na ich przekazanie. Dlatego termin na przekazanie wpłaty powitalnej na rachunek PPK uczestnika PPK został wydłużony o 15 dni.

 

Dotychczas brak było regulacji stanowiącej, że niezaewidencjonowane wpłaty powitalne podlegają zwrotowi. Z tego powodu wprowadzono to rozwiązanie mocą dodania ust. 7 do art. 31 ustawy o PPK

 

Zmiany w art. 31 ust. 2 (weszły w życie 21 maja 2022 r. z mocą od 1 lipca 2019 r.)

 

Dodanie ust. 7 do art. 31

Umożliwienie zaewidencjonowania dopłaty rocznej na rachunku PPK w kolejnych latach

 

W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, PFR przekazuje ministrowi właściwemu ds. pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za poprzedni rok.

Dodany art. 34 ust. 5 określa tryb postępowania w przypadku, gdy uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty rocznej za dany rok, nie został uwzględniony w informacji o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za ten rok, przekazywanej do ministra właściwego ds. pracy. W takiej sytuacji dopłata roczna za ten rok będzie ewidencjonowana na rachunku PPK tego uczestnika PPK w roku następnym albo w kolejnych latach, na wniosek złożony przez tego uczestnika PPK, PFR, instytucję finansową lub podmiot zatrudniający – pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty rocznej nie uległo przedawnieniu.

Zmiana w art. 34 ust. 2 ma charakter porządkowy.

 

Zmiany w art. 34 ust. 2

 

Dodanie ust. 5 do art. 34

 

Data wejścia w życie zmian to 21 listopada 2022 r.

 

Zwrot niezaewidencjonowanej dopłaty rocznej

 

Dotychczas brak było przepisu stanowiącego, że niezaewidencjonowane wpłaty powitalne lub dopłaty roczne podlegają zwrotowi.

Dodatkowo – dopłata roczna niezaewidencjonowana na rachunku PPK w terminie będzie mogła być zaewidencjonowana na tym rachunku w latach następnych (art. 34 ust. 5 ustawy o PPK).

 

Zmiany w art. 35

 

Weszły w życie 21 maja 2022 r. z mocą od 1 lipca 2019 r.

Informowanie operatora portalu PPK przez PFR

 

Celem tej zmiany jest umożliwienie udostępniania danych posiadanych przez PFR SA (wskazanych w tym przepisie ) spółce zależnej – PFR Portal PPK. Chodzi o dane wymienione w art. 72 i art. 73, czyli dane dotyczące podmiotów zatrudniających, które wdrożyły PPK (zawarły umowę o zarządzanie PPK) oraz dane dotyczące tych umów. Pozyskanie przez PFR Portal PPK sp. z o.o. tych danych pozwoli m.in. na efektywne dotarcie z ofertą edukacyjną do podmiotów zatrudniających, których statystyki wykazują niską partycypację w programie PPK.

 

Zmiany w art. 76 ust. 1 pkt 2
Nadanie PFR uprawnienia do wykorzystywania danych z ewidencji PPK do celów analityczno-sprawozdawczych i ich rozpowszechniania

 

Kwestia ta została uregulowana w ustawie o PPK, aby nie było już wątpliwości, czy PFR może rozpowszechniać wyniki analiz statystycznych danych z ewidencji PPK i udostępniać je podmiotom trzecim.

 

Dodanie art. 76a
Pośrednictwo PFR przy zwrocie środków pochodzących z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa

 

Przed nowelizacją, instytucje finansowe, w przypadku zwrotu, przekazywały środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa bezpośrednio do ministra właściwego ds. pracy. Po zmianach przepisów, środki te najpierw trafiać powinny do PFR, który będzie je zbiorczo (po zakończonym procesie ich przyznawania) zwracał do ministra właściwego ds. pracy.

 

Zmiany w :

art. 83 ust. 1 pkt 3

oraz

art. 105 ust. 2 pkt 4

 

Data wejścia w życie zmian to 21 listopada 2022 r.

Zapewnienie podmiotowi zatrudniającemu uzyskania informacji pozwalających na zablokowanie wpłat do PPK w razie rozpoczęcia przez uczestnika PPK wypłat po 60. roku życia oraz zniesienie obowiązku instytucji finansowej informowania podmiotu zatrudniającego o wniosku o wypłatę środków z PPK w razie poważnego zachorowania lub na pokrycie wkładu własnego

 

W przypadku rozpoczęcia przez uczestnika PPK wypłat z rachunku PPK po 60. roku życia, nie należy dokonywać wpłat na żaden rachunek PPK tego uczestnika. Przed zmianą przepisów nie było jednak mechanizmu pozwalającego podmiotowi zatrudniającemu na uzyskanie informacji o rozpoczęciu tych wypłat. Po znowelizowaniu od 21 listopada 2022 r. art. 97, przewidziano opisanie tego mechanizmu w ustawie o PPK.

 

Aby uchronić uczestników PPK przed udostępnianiem ich podmiotom zatrudniającym informacji o operacjach realizowanych na rachunku PPK, zaproponowano uchylenie części obowiązków informacyjnych instytucji finansowych wobec podmiotów zatrudniających, tj. dotyczących wypłat w razie poważnego zachorowania czy w celach pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym.

 

Zmiany w:

art. 97 ust. 2 i ust. 3

 

Dodanie ust. 2a i 2b

 

Data wejścia w życie zmian to 21 listopada 2022 r.

Określenie postaci informacji sporządzanej przez instytucję finansową przed dokonaniem wypłaty transferowej

Dotychczas instytucja finansowa, przed dokonaniem wypłaty transferowej, miała obowiązek sporządzić – w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku – informację dotyczącą uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana ta wypłata. Sporządzanie informacji w formie elektronicznej stanowiło utrudnienie dla instytucji finansowych, gdyż wiązało się z koniecznością p odpisania tej informacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Obecnie informacja ta powinna być sporządzana w postaci elektronicznej umożliwiające jej utrwalenie na trwałym nośniku. Jest to spójne z pozostałymi przepisami ustawy PPK, regulującymi zasady sporządzania informacji dla uczestnika PPK oraz komunikacji pomiędzy uczestnikiem a instytucją finansową.

Zmiany w art. 104 ust. 1

 

 

Poniżej wykaz zmian w ustawie o PIP

Opis zmian Zmieniane / dodawane

przepisy

Zapewnienie możliwości prowadzenia przez PIP kontroli – w zakresie nakłaniania do rezygnacji z PPK

 

Dotychczas PIP nie posiadała kompetencji do przeprowadzania kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Powierzenie PIP kontroli także w tym zakresie pozwoli na prowadzenie przez PIP kompleksowej kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie PPK.

 

Zmiany w art. 10 ust. 1 pkt 14b
Zapewnienie możliwości prowadzenia przez PIP kontroli – w zakresie PPK – podmiotów zatrudniających, które nie są pracodawcami (np. zleceniodawców)

 

Dotychczas PIP nie posiadała delegacji do kontroli – w zakresie PPK – podmiotów zatrudniających, które nie są pracodawcami (np. zleceniodawców). Powierzenie PIP kontroli tych podmiotów – w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK – jest konieczne dla zachowania równego traktowania wszystkich podmiotów zatrudniających.

Dodanie ust. 6 do art. 13

 

 

Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK – wyjaśnienia PFR

4 czerwca 2022 r. weszła w życie zmiana m.in. art. 16 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Została ona wprowadzona ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079). Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może wcześniej zawrzeć w imieniu pracownika umowę o prowadzenie PPK, ale nie musi skorzystać z tej nowej możliwości.

Przypomnijmy, dotychczas podmiot zatrudniający  zawierał umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie trzeciego miesiąca (90 dni) zatrudnienia w tym podmiocie oraz nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników, a jednocześnie nie pogarszając sytuacji pracodawców, umożliwił zawarcie umowy o prowadzenie PPK w dłuższym okresie. Obecnie podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia w tym podmiocie oraz nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia.

Ważne: Zarówno przed zmianą ustawy o PPK, jak i po tej zmianie, pracodawca sam decyduje o momencie zawarcia w imieniu pracownika umowy o prowadzenie PPK – w określonych przez ustawę ramach czasowych. Powinien jednak pamiętać o art. 23 ust. 1 ustawy o PPK, zgodnie z którym do osób zatrudnionych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy dotyczące obowiązku równego traktowania.

 

Nowelizacja ustawy o PPK

Nowelizacja ustawy o PPK nie zmieniła pozostałych zasad zawierania umowy o prowadzenie PPK. Do okresu zatrudnienia, potrzebnego do zawarcia tej umowy, w dalszym ciągu wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę zatrudnioną. Oznacza to m.in., że dla nowo zatrudnionego pracownika, który legitymuje się co najmniej 14-dniowym okresem zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, umowa o prowadzenie PPK może zostać zawarta już w pierwszym dniu zatrudnienia.

Źródło: www.mojeppk.pl

Powrót do spisu treści