fbpx

Wysokość kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2023 r. dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych

Jak już to wcześniej zaznaczono, przy ustalaniu kwot wolnych od potrąceń w aktualnym stanie prawnym istotne są głównie:

  • poziom ustawowej płacy minimalnej,
  • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
  • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
  • wysokość wpłat dokonywanych na PPK,
  • wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2 oraz
  • fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” (czyli „ulgą na powrót”, „ulgą dla rodzin”, „ulgą dla emerytów” lub „ulgą dla młodych”).

 

Poniżej przedstawione są wyliczenia kwot wolnych od potrąceń z 2023 r. przy różnych założeniach (z uwzględnieniem zmian przewidzianych w Polskim Ładzie 2.0 / 3.0).

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.490 zł, z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Kwota brutto 3.490,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.762,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2762 zł × 12%) – 300 zł 31,44
Podstawa składki zdrowotnej 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3011,52 zł × 9% 271,04
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 31,44 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 31,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 31 zł – 0 zł 2.709,48
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2709,48 zł × 90% 2.438,53
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2709,48 zł × 80% 2.167,58
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2709,48 zł × 75% 2.032,11

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.745,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1745 zł 1.745,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1745 zł × 9,76% 170,31
Składki na ubezpieczenia rentowe 1745 zł × 1,5% 26,18
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1745 zł × 2,45% 42,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 170,31 zł + 26,18 zł + 42,75 zł 239,24
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1745 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.256,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1256 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1745 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.505,76
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1505,76 zł × 9% 135,52
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1745 zł – 239,24 zł – 135,52 zł – 0 zł – 0 zł 1.370,24
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1370,24 zł × 90% 1.233,22
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1370,24 zł × 80% 1.096,19
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1370,24 zł × 75% 1.027,68

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.163,33
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1163,33 zł 1.163,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1163,33 zł × 9,76% 113,54
Składki na ubezpieczenia rentowe 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1163,33 zł × 2,45% 28,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 113,54 zł + 17,45 zł + 28,5 zł 159,49
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1163,33 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 754,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (754 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1163,33 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.003,84
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1163,33 zł – 250 zł (KUP) – [(1163,33 zł) × 9,76% + (1163,33 zł) × 1,5% + (1163,33 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 754 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 84,42
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1163,33 zł – 159,49 zł – 84,42 zł – 0 zł – 0 zł 919,42
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
919,42 zł × 90% 827,48
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
919,42 zł × 80% 735,54
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
919,42 zł × 75% 689,57

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 872,50
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 872,5 zł 872,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 872,5 zł × 9,76% 85,16
Składki na ubezpieczenia rentowe 872,5 zł × 1,5% 13,09
Składka na ubezpieczenie chorobowe 872,5 zł × 2,45% 21,38
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 85,16 zł + 13,09 zł + 21,38 zł 119,63
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 872,5 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 503,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (503 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 872,5 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 752,87
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {872,5 zł – 250 zł (KUP) – [(872,5 zł) × 9,76% + (872,5 zł) × 1,5% + (872,5 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 503 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 41,75
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
872,5 zł – 119,63 zł – 41,75 zł – 0 zł – 0 zł 711,12
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
711,12 zł × 90% 640,01
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
711,12 zł × 80% 568,90
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
711,12 zł × 75% 533,34

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.490,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 3490 zł × 1,5% 52,35
Podstawa wymiaru składek społecznych 3490 zł 3.490,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3490 zł + 52,35 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.814,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2814 zł × 12%) – 300 zł 37,68
Podstawa składki zdrowotnej 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3011,52 zł × 9% 271,04
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 37,68 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 38,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 3490 zł × 2% 69,80
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 38 zł – 69,8 zł 2.632,68
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2632,68 zł × 90% 2.369,41
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2632,68 zł × 80% 2.106,14
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2632,68 zł × 75% 1.974,51

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.745,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1745 zł × 1,5% 26,18
Podstawa wymiaru składek społecznych 1745 zł 1.745,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1745 zł × 9,76% 170,31
Składki na ubezpieczenia rentowe 1745 zł × 1,5% 26,18
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1745 zł × 2,45% 42,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 170,31 zł + 26,18 zł + 42,75 zł 239,24
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1745 zł + 26,18 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.282,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1282 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1745 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.505,76
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1505,76 zł × 9% 135,52
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1745 zł × 2% 34,90
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1745 zł – 239,24 zł – 135,52 zł – 0 zł – 34,9 zł 1.335,34
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1335,34 zł × 90% 1.201,81
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1335,34 zł × 80% 1.068,27
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1335,34 zł × 75% 1.001,51

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.163,33
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Podstawa wymiaru składek społecznych 1163,33 zł 1.163,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1163,33 zł × 9,76% 113,54
Składki na ubezpieczenia rentowe 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1163,33 zł × 2,45% 28,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 113,54 zł + 17,45 zł + 28,5 zł 159,49
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1163,33 zł + 17,45 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 771,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (771 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1163,33 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.003,84
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1163,33 zł – 250 zł (KUP) – [(1163,33 zł) × 9,76% + (1163,33 zł) × 1,5% + (1163,33 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 754 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 84,42
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1163,33 zł × 2% 23,27
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1163,33 zł – 159,49 zł – 84,42 zł – 0 zł – 23,27 zł 896,15
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
896,15 zł × 90% 806,54
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
896,15 zł × 80% 716,92
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
896,15 zł × 75% 672,11

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 872,50
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 872,5 zł × 1,5% 13,09
Podstawa wymiaru składek społecznych 872,5 zł 872,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 872,5 zł × 9,76% 85,16
Składki na ubezpieczenia rentowe 872,5 zł × 1,5% 13,09
Składka na ubezpieczenie chorobowe 872,5 zł × 2,45% 21,38
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 85,16 zł + 13,09 zł + 21,38 zł 119,63
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 872,5 zł + 13,09 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 516,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (516 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 872,5 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 752,87
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {872,5 zł – 250 zł (KUP) – [(872,5 zł) × 9,76% + (872,5 zł) × 1,5% + (872,5 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 503 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 41,75
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 872,5 zł × 2% 17,45
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
872,5 zł – 119,63 zł – 41,75 zł – 0 zł – 17,45 zł 693,67
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
693,67 zł × 90% 624,30
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
693,67 zł × 80% 554,94
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
693,67 zł × 75% 520,25

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.490 zł, z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.490,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3490 zł 3.490,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.762,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2762 zł × 12%) – 0 zł 331,44
Podstawa składki zdrowotnej 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52
Składka zdrowotna 3011,52 zł × 9% 271,04
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 331,44 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 331,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 331 zł – 0 zł 2.409,48
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2409,48 zł × 90% 2.168,53
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2409,48 zł × 80% 1.927,58
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2409,48 zł × 75% 1.807,11

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.745,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1745 zł 1.745,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1745 zł × 9,76% 170,31
Składki na ubezpieczenia rentowe 1745 zł × 1,5% 26,18
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1745 zł × 2,45% 42,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 170,31 zł + 26,18 zł + 42,75 zł 239,24
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1745 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.256,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1256 zł × 12%) – 0 zł 150,72
Podstawa składki zdrowotnej 1745 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.505,76
Składka zdrowotna 1505,76 zł × 9% 135,52
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 150,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 151,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1745 zł – 239,24 zł – 135,52 zł – 151 zł – 0 zł 1.219,24
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1219,24 zł × 90% 1.097,32
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1219,24 zł × 80% 975,39
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1219,24 zł × 75% 914,43

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.163,33
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1163,33 zł 1.163,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1163,33 zł × 9,76% 113,54
Składki na ubezpieczenia rentowe 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1163,33 zł × 2,45% 28,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 113,54 zł + 17,45 zł + 28,5 zł 159,49
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1163,33 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 754,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (754 zł × 12%) – 0 zł 90,48
Podstawa składki zdrowotnej 1163,33 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.003,84
Składka zdrowotna 1003,84 zł × 9% 90,35
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 90,48 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 90,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1163,33 zł – 159,49 zł – 90,35 zł – 90 zł – 0 zł 823,49
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
823,49 zł × 90% 741,14
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
823,49 zł × 80% 658,79
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
823,49 zł × 75% 617,62

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 872,50
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 872,5 zł 872,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 872,5 zł × 9,76% 85,16
Składki na ubezpieczenia rentowe 872,5 zł × 1,5% 13,09
Składka na ubezpieczenie chorobowe 872,5 zł × 2,45% 21,38
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 85,16 zł + 13,09 zł + 21,38 zł 119,63
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 872,5 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 503,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (503 zł × 12%) – 0 zł 60,36
Podstawa składki zdrowotnej 872,5 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 752,87
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 752,87 zł × 9% 67,76
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 60,36 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 60,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
872,5 zł – 119,63 zł – 67,76 zł – 60 zł – 0 zł 625,11
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
625,11 zł × 90% 562,60
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
625,11 zł × 80% 500,09
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
625,11 zł × 75% 468,83

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.490,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 3490 zł × 1,5% 52,35
Podstawa wymiaru składek społecznych 3490 zł 3.490,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3490 zł + 52,35 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.814,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2814 zł × 12%) – 0 zł 337,68
Podstawa składki zdrowotnej 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52
Składka zdrowotna 3011,52 zł × 9% 271,04
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 337,68 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 338,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 3490 zł × 2% 69,80
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 338 zł – 69,8 zł 2.332,68
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2332,68 zł × 90% 2.099,41
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2332,68 zł × 80% 1.866,14
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2332,68 zł × 75% 1.749,51

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.745,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1745 zł × 1,5% 26,18
Podstawa wymiaru składek społecznych 1745 zł 1.745,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1745 zł × 9,76% 170,31
Składki na ubezpieczenia rentowe 1745 zł × 1,5% 26,18
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1745 zł × 2,45% 42,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 170,31 zł + 26,18 zł + 42,75 zł 239,24
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1745 zł + 26,18 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.282,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1282 zł × 12%) – 0 zł 153,84
Podstawa składki zdrowotnej 1745 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.505,76
Składka zdrowotna 1505,76 zł × 9% 135,52
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 153,84 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 154,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1745 zł × 2% 34,90
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1745 zł – 239,24 zł – 135,52 zł – 154 zł – 34,9 zł 1.181,34
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1181,34 zł × 90% 1.063,21
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1181,34 zł × 80% 945,07
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1181,34 zł × 75% 886,01

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.163,33
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Podstawa wymiaru składek społecznych 1163,33 zł 1.163,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1163,33 zł × 9,76% 113,54
Składki na ubezpieczenia rentowe 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1163,33 zł × 2,45% 28,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 113,54 zł + 17,45 zł + 28,5 zł 159,49
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1163,33 zł + 17,45 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 771,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (771 zł × 12%) – 0 zł 92,52
Podstawa składki zdrowotnej 1163,33 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.003,84
Składka zdrowotna 1003,84 zł × 9% 90,35
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 92,52 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 93,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1163,33 zł × 2% 23,27
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1163,33 zł – 159,49 zł – 90,35 zł – 93 zł – 23,27 zł 797,22
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
797,22 zł × 90% 717,50
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
797,22 zł × 80% 637,78
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
797,22 zł × 75% 597,92

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 872,50
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 872,5 zł × 1,5% 13,09
Podstawa wymiaru składek społecznych 872,5 zł 872,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 872,5 zł × 9,76% 85,16
Składki na ubezpieczenia rentowe 872,5 zł × 1,5% 13,09
Składka na ubezpieczenie chorobowe 872,5 zł × 2,45% 21,38
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 85,16 zł + 13,09 zł + 21,38 zł 119,63
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 872,5 zł + 13,09 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 516,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (516 zł × 12%) – 0 zł 61,92
Podstawa składki zdrowotnej 872,5 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 752,87
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 752,87 zł × 9% 67,76
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 61,92 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 62,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 872,5 zł × 2% 17,45
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
872,5 zł – 119,63 zł – 67,76 zł – 62 zł – 17,45 zł 605,66
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
605,66 zł × 90% 545,09
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
605,66 zł × 80% 484,53
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
605,66 zł × 75% 454,25

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem „zerowego PIT” (przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.490,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3490 zł 3.490,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52
Składka zdrowotna 3011,52 zł × 9% 271,04
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 0 zł – 0 zł 2.740,48
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2740,48 zł × 90% 2.466,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2740,48 zł × 80% 2.192,38
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2740,48 zł × 75% 2.055,36

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem „zerowego PIT” (przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.745,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1745 zł 1.745,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1745 zł × 9,76% 170,31
Składki na ubezpieczenia rentowe 1745 zł × 1,5% 26,18
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1745 zł × 2,45% 42,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 170,31 zł + 26,18 zł + 42,75 zł 239,24
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1745 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.505,76
Składka zdrowotna 1505,76 zł × 9% 135,52
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1745 zł – 239,24 zł – 135,52 zł – 0 zł – 0 zł 1.370,24
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1370,24 zł × 90% 1.233,22
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1370,24 zł × 80% 1.096,19
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1370,24 zł × 75% 1.027,68

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem „zerowego PIT” (przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.163,33
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1163,33 zł 1.163,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1163,33 zł × 9,76% 113,54
Składki na ubezpieczenia rentowe 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1163,33 zł × 2,45% 28,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 113,54 zł + 17,45 zł + 28,5 zł 159,49
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1163,33 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.003,84
Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z zerowego PIT {1163,33 zł – 250 zł (KUP) – [(1163,33 zł) × 9,76% + (1163,33 zł) × 1,5% + (1163,33 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 754 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 84,42
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1163,33 zł – 159,49 zł – 84,42 zł – 0 zł – 0 zł 919,42
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
919,42 zł × 90% 827,48
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
919,42 zł × 80% 735,54
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
919,42 zł × 75% 689,57

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem „zerowego PIT” (przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 872,50
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 872,5 zł 872,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 872,5 zł × 9,76% 85,16
Składki na ubezpieczenia rentowe 872,5 zł × 1,5% 13,09
Składka na ubezpieczenie chorobowe 872,5 zł × 2,45% 21,38
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 85,16 zł + 13,09 zł + 21,38 zł 119,63
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 872,5 zł – 119,63 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 752,87
Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z zerowego PIT {872,5 zł – 250 zł (KUP) – [(872,5 zł) × 9,76% + (872,5 zł) × 1,5% + (872,5 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 503 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 41,75
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
872,5 zł – 119,63 zł – 41,75 zł – 0 zł – 0 zł 711,12
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
711,12 zł × 90% 640,01
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
711,12 zł × 80% 568,90
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
711,12 zł × 75% 533,34

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem: „zerowego PIT” i naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.490,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 3490 zł × 1,5% 52,35
Podstawa wymiaru składek społecznych 3490 zł 3.490,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52
Składka zdrowotna 3011,52 zł × 9% 271,04
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 3490 zł × 2% 69,80
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 0 zł – 69,8 zł 2.670,68
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2670,68 zł × 90% 2.403,61
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2670,68 zł × 80% 2.136,54
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2670,68 zł × 75% 2.003,01

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem: „zerowego PIT” i naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.745,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1745 zł × 1,5% 26,18
Podstawa wymiaru składek społecznych 1745 zł 1.745,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1745 zł × 9,76% 170,31
Składki na ubezpieczenia rentowe 1745 zł × 1,5% 26,18
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1745 zł × 2,45% 42,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 170,31 zł + 26,18 zł + 42,75 zł 239,24
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1745 zł – 239,24 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.505,76
Składka zdrowotna 1505,76 zł × 9% 135,52
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1745 zł × 2% 34,90
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1745 zł – 239,24 zł – 135,52 zł – 0 zł – 34,9 zł 1.335,34
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1335,34 zł × 90% 1.201,81
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1335,34 zł × 80% 1.068,27
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1335,34 zł × 75% 1.001,51

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem: „zerowego PIT” i naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.163,33
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Podstawa wymiaru składek społecznych 1163,33 zł 1.163,33
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1163,33 zł × 9,76% 113,54
Składki na ubezpieczenia rentowe 1163,33 zł × 1,5% 17,45
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1163,33 zł × 2,45% 28,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 113,54 zł + 17,45 zł + 28,5 zł 159,49
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1163,33 zł – 159,49 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.003,84
Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z zerowego PIT {1163,33 zł – 250 zł (KUP) – [(1163,33 zł) × 9,76% + (1163,33 zł) × 1,5% + (1163,33 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 754 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 84,42
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1163,33 zł × 2% 23,27
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1163,33 zł – 159,49 zł – 84,42 zł – 0 zł – 23,27 zł 896,15
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
896,15 zł × 90% 806,54
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
896,15 zł × 80% 716,92
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
896,15 zł × 75% 672,11

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., obliczone z uwzględnieniem: „zerowego PIT” i naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 872,50
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 872,5 zł × 1,5% 13,09
Podstawa wymiaru składek społecznych 872,5 zł 872,50
Składka na ubezpieczenie emerytalne 872,5 zł × 9,76% 85,16
Składki na ubezpieczenia rentowe 872,5 zł × 1,5% 13,09
Składka na ubezpieczenie chorobowe 872,5 zł × 2,45% 21,38
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 85,16 zł + 13,09 zł + 21,38 zł 119,63
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 872,5 zł – 119,63 zł 752,87
Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z zerowego PIT {872,5 zł – 250 zł (KUP) – [(872,5 zł) × 9,76% + (872,5 zł) × 1,5% + (872,5 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 503 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 41,75
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 872,5 zł × 2% 17,45
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
872,5 zł – 119,63 zł – 41,75 zł – 0 zł – 17,45 zł 693,67
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
693,67 zł × 90% 624,30
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
693,67 zł × 80% 554,94
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
693,67 zł × 75% 520,25

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.600 zł, z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.600,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3600 zł 3.600,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.856,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2856 zł × 12%) – 300 zł 42,72
Podstawa składki zdrowotnej 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3106,44 zł × 9% 279,58
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 42,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 43,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 43 zł – 0 zł 2.783,86
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2783,86 zł × 90% 2.505,47
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2783,86 zł × 80% 2.227,09
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2783,86 zł × 75% 2.087,90

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.800,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1800 zł 1.800,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1800 zł × 9,76% 175,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 1800 zł × 1,5% 27,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1800 zł × 2,45% 44,10
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 175,68 zł + 27 zł + 44,1 zł 246,78
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.303,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1303 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.553,22
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1553,22 zł × 9% 139,79
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1800 zł – 246,78 zł – 139,79 zł – 0 zł – 0 zł 1.413,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1413,43 zł × 90% 1.272,09
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1413,43 zł × 80% 1.130,74
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1413,43 zł × 75% 1.060,07

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.200,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1200 zł 1.200,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1200 zł × 9,76% 117,12
Składki na ubezpieczenia rentowe 1200 zł × 1,5% 18,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1200 zł × 2,45% 29,40
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 117,12 zł + 18 zł + 29,4 zł 164,52
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 785,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (785 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.035,48
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1200 zł – 250 zł (KUP) – [(1200 zł) × 9,76% + (1200 zł) × 1,5% + (1200 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 785 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 89,69
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1200 zł – 164,52 zł – 89,69 zł – 0 zł – 0 zł 945,79
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
945,79 zł × 90% 851,21
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
945,79 zł × 80% 756,63
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
945,79 zł × 75% 709,34

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 900,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 900 zł 900,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 900 zł × 9,76% 87,84
Składki na ubezpieczenia rentowe 900 zł × 1,5% 13,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 900 zł × 2,45% 22,05
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 87,84 zł + 13,5 zł + 22,05 zł 123,39
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 527,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (527 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 776,61
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {900 zł – 250 zł (KUP) – [(900 zł) × 9,76% + (900 zł) × 1,5% + (900 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 527 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 45,83
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
900 zł – 123,39 zł – 45,83 zł – 0 zł – 0 zł 730,78
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
730,78 zł × 90% 657,70
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
730,78 zł × 80% 584,62
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
730,78 zł × 75% 548,09

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.600,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 3600 zł × 1,5% 54,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3600 zł 3.600,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3600 zł + 54 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.910,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2910 zł × 12%) – 300 zł 49,20
Podstawa składki zdrowotnej 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3106,44 zł × 9% 279,58
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 49,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 49,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 3600 zł × 2% 72,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 49 zł – 72 zł 2.705,86
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2705,86 zł × 90% 2.435,27
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2705,86 zł × 80% 2.164,69
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2705,86 zł × 75% 2.029,40

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.800,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1800 zł × 1,5% 27,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1800 zł 1.800,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1800 zł × 9,76% 175,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 1800 zł × 1,5% 27,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1800 zł × 2,45% 44,10
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 175,68 zł + 27 zł + 44,1 zł 246,78
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1800 zł + 27 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.330,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1330 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.553,22
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1553,22 zł × 9% 139,79
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1800 zł × 2% 36,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1800 zł – 246,78 zł – 139,79 zł – 0 zł – 36 zł 1.377,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 90% 1.239,69
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 80% 1.101,94
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 75% 1.033,07

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.200,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1200 zł × 1,5% 18,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1200 zł 1.200,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1200 zł × 9,76% 117,12
Składki na ubezpieczenia rentowe 1200 zł × 1,5% 18,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1200 zł × 2,45% 29,40
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 117,12 zł + 18 zł + 29,4 zł 164,52
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1200 zł + 18 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 803,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (803 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.035,48
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1200 zł – 250 zł (KUP) – [(1200 zł) × 9,76% + (1200 zł) × 1,5% + (1200 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 785 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 89,69
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1200 zł × 2% 24,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1200 zł – 164,52 zł – 89,69 zł – 0 zł – 24 zł 921,79
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 90% 829,61
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 80% 737,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 75% 691,34

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 900,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 900 zł × 1,5% 13,50
Podstawa wymiaru składek społecznych 900 zł 900,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 900 zł × 9,76% 87,84
Składki na ubezpieczenia rentowe 900 zł × 1,5% 13,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 900 zł × 2,45% 22,05
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 87,84 zł + 13,5 zł + 22,05 zł 123,39
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 900 zł + 13,5 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 540,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (540 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 776,61
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {900 zł – 250 zł (KUP) – [(900 zł) × 9,76% + (900 zł) × 1,5% + (900 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 527 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 45,83
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 900 zł × 2% 18,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
900 zł – 123,39 zł – 45,83 zł – 0 zł – 18 zł 712,78
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 90% 641,50
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 80% 570,22
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 75% 534,59

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.600 zł, z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.600,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3600 zł 3.600,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.856,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2856 zł × 12%) – 0 zł 342,72
Podstawa składki zdrowotnej 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44
Składka zdrowotna 3106,44 zł × 9% 279,58
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 342,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 343,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 343 zł – 0 zł 2.483,86
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2483,86 zł × 90% 2.235,47
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2483,86 zł × 80% 1.987,09
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2483,86 zł × 75% 1.862,90

 

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.800,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1800 zł 1.800,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1800 zł × 9,76% 175,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 1800 zł × 1,5% 27,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1800 zł × 2,45% 44,10
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 175,68 zł + 27 zł + 44,1 zł 246,78
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.303,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1303 zł × 12%) – 0 zł 156,36
Podstawa składki zdrowotnej 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.553,22
Składka zdrowotna 1553,22 zł × 9% 139,79
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 156,36 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 156,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1800 zł – 246,78 zł – 139,79 zł – 156 zł – 0 zł 1.257,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1257,43 zł × 90% 1.131,69
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1257,43 zł × 80% 1.005,94
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1257,43 zł × 75% 943,07

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.200,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1200 zł 1.200,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1200 zł × 9,76% 117,12
Składki na ubezpieczenia rentowe 1200 zł × 1,5% 18,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1200 zł × 2,45% 29,40
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 117,12 zł + 18 zł + 29,4 zł 164,52
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 785,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (785 zł × 12%) – 0 zł 94,20
Podstawa składki zdrowotnej 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.035,48
Składka zdrowotna 1035,48 zł × 9% 93,19
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 94,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 94,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1200 zł – 164,52 zł – 93,19 zł – 94 zł – 0 zł 848,29
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
848,29 zł × 90% 763,46
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
848,29 zł × 80% 678,63
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
848,29 zł × 75% 636,22

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 900,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 900 zł 900,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 900 zł × 9,76% 87,84
Składki na ubezpieczenia rentowe 900 zł × 1,5% 13,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 900 zł × 2,45% 22,05
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 87,84 zł + 13,5 zł + 22,05 zł 123,39
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 527,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (527 zł × 12%) – 0 zł 63,24
Podstawa składki zdrowotnej 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 776,61
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 776,61 zł × 9% 69,89
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 63,24 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 63,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
900 zł – 123,39 zł – 69,89 zł – 63 zł – 0 zł 643,72
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
643,72 zł × 90% 579,35
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
643,72 zł × 80% 514,98
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
643,72 zł × 75% 482,79

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.600,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 3600 zł × 1,5% 54,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3600 zł 3.600,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3600 zł + 54 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.910,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2910 zł × 12%) – 300 zł 49,20
Podstawa składki zdrowotnej 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3106,44 zł × 9% 279,58
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 49,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 49,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 3600 zł × 2% 72,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 49 zł – 72 zł 2.705,86
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2705,86 zł × 90% 2.435,27
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2705,86 zł × 80% 2.164,69
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2705,86 zł × 75% 2.029,40

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.800,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1800 zł × 1,5% 27,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1800 zł 1.800,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1800 zł × 9,76% 175,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 1800 zł × 1,5% 27,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1800 zł × 2,45% 44,10
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 175,68 zł + 27 zł + 44,1 zł 246,78
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1800 zł + 27 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.330,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1330 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.553,22
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1553,22 zł × 9% 139,79
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1800 zł × 2% 36,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1800 zł – 246,78 zł – 139,79 zł – 0 zł – 36 zł 1.377,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 90% 1.239,69
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 80% 1.101,94
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 75% 1.033,07

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.200,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1200 zł × 1,5% 18,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1200 zł 1.200,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1200 zł × 9,76% 117,12
Składki na ubezpieczenia rentowe 1200 zł × 1,5% 18,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1200 zł × 2,45% 29,40
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 117,12 zł + 18 zł + 29,4 zł 164,52
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1200 zł + 18 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 803,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (803 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.035,48
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1200 zł – 250 zł (KUP) – [(1200 zł) × 9,76% + (1200 zł) × 1,5% + (1200 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 785 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 89,69
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1200 zł × 2% 24,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1200 zł – 164,52 zł – 89,69 zł – 0 zł – 24 zł 921,79
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 90% 829,61
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 80% 737,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 75% 691,34

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 900,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 900 zł × 1,5% 13,50
Podstawa wymiaru składek społecznych 900 zł 900,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 900 zł × 9,76% 87,84
Składki na ubezpieczenia rentowe 900 zł × 1,5% 13,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 900 zł × 2,45% 22,05
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 87,84 zł + 13,5 zł + 22,05 zł 123,39
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 900 zł + 13,5 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 540,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (540 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 776,61
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {900 zł – 250 zł (KUP) – [(900 zł) × 9,76% + (900 zł) × 1,5% + (900 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 527 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 45,83
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 900 zł × 2% 18,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
900 zł – 123,39 zł – 45,83 zł – 0 zł – 18 zł 712,78
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 90% 641,50
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 80% 570,22
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 75% 534,59

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.600,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 3600 zł × 1,5% 54,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3600 zł 3.600,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3600 zł + 54 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.910,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2910 zł × 12%) – 0 zł 349,20
Podstawa składki zdrowotnej 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44
Składka zdrowotna 3106,44 zł × 9% 279,58
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 349,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 349,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 3600 zł × 2% 72,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 349 zł – 72 zł 2.405,86
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2405,86 zł × 90% 2.165,27
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2405,86 zł × 80% 1.924,69
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2405,86 zł × 75% 1.804,40

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.800,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1800 zł × 1,5% 27,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1800 zł 1.800,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1800 zł × 9,76% 175,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 1800 zł × 1,5% 27,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1800 zł × 2,45% 44,10
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 175,68 zł + 27 zł + 44,1 zł 246,78
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1800 zł + 27 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 1.330,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1330 zł × 12%) – 0 zł 159,60
Podstawa składki zdrowotnej 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.553,22
Składka zdrowotna 1553,22 zł × 9% 139,79
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 159,6 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 160,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1800 zł × 2% 36,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1800 zł – 246,78 zł – 139,79 zł – 160 zł – 36 zł 1.217,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1217,43 zł × 90% 1.095,69
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1217,43 zł × 80% 973,94
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1217,43 zł × 75% 913,07

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.200,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1200 zł × 1,5% 18,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1200 zł 1.200,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1200 zł × 9,76% 117,12
Składki na ubezpieczenia rentowe 1200 zł × 1,5% 18,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1200 zł × 2,45% 29,40
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 117,12 zł + 18 zł + 29,4 zł 164,52
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1200 zł + 18 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 803,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (803 zł × 12%) – 0 zł 96,36
Podstawa składki zdrowotnej 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.035,48
Składka zdrowotna 1035,48 zł × 9% 93,19
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 96,36 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 96,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1200 zł × 2% 24,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1200 zł – 164,52 zł – 93,19 zł – 96 zł – 24 zł 822,29
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
822,29 zł × 90% 740,06
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
822,29 zł × 80% 657,83
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
822,29 zł × 75% 616,72

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem podatku 12% i  naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł, ale nie ma on prawa do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 900,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 900 zł × 1,5% 13,50
Podstawa wymiaru składek społecznych 900 zł 900,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 900 zł × 9,76% 87,84
Składki na ubezpieczenia rentowe 900 zł × 1,5% 13,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 900 zł × 2,45% 22,05
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 87,84 zł + 13,5 zł + 22,05 zł 123,39
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 900 zł + 13,5 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 540,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 0,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (540 zł × 12%) – 0 zł 64,80
Podstawa składki zdrowotnej 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 776,61
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 776,61 zł × 9% 69,89
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 64,8 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 65,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 900 zł × 2% 18,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
900 zł – 123,39 zł – 69,89 zł – 65 zł – 18 zł 623,72
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
623,72 zł × 90% 561,35
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
623,72 zł × 80% 498,98
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
623,72 zł × 75% 467,79

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem „zerowego PIT” (przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.600,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3600 zł 3.600,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44
Składka zdrowotna 3106,44 zł × 9% 279,58
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 0 zł – 0 zł 2.826,86
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2826,86 zł × 90% 2.544,17
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2826,86 zł × 80% 2.261,49
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2826,86 zł × 75% 2.120,15

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem „zerowego PIT” (przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.800,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1800 zł 1.800,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1800 zł × 9,76% 175,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 1800 zł × 1,5% 27,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1800 zł × 2,45% 44,10
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 175,68 zł + 27 zł + 44,1 zł 246,78
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.553,22
Składka zdrowotna 1553,22 zł × 9% 139,79
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1800 zł – 246,78 zł – 139,79 zł – 0 zł – 0 zł 1.413,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1413,43 zł × 90% 1.272,09
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1413,43 zł × 80% 1.130,74
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1413,43 zł × 75% 1.060,07

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem „zerowego PIT” (przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.200,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1200 zł 1.200,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1200 zł × 9,76% 117,12
Składki na ubezpieczenia rentowe 1200 zł × 1,5% 18,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1200 zł × 2,45% 29,40
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 117,12 zł + 18 zł + 29,4 zł 164,52
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.035,48
Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z zerowego PIT {1200 zł – 250 zł (KUP) – [(1200 zł) × 9,76% + (1200 zł) × 1,5% + (1200 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 785 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 89,69
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1200 zł – 164,52 zł – 89,69 zł – 0 zł – 0 zł 945,79
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
945,79 zł × 90% 851,21
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
945,79 zł × 80% 756,63
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
945,79 zł × 75% 709,34

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem „zerowego PIT” (przy założeniu, że pracownik niebędący uczestnikiem PPK pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 900,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 900 zł 900,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 900 zł × 9,76% 87,84
Składki na ubezpieczenia rentowe 900 zł × 1,5% 13,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 900 zł × 2,45% 22,05
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 87,84 zł + 13,5 zł + 22,05 zł 123,39
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 776,61
Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z zerowego PIT {900 zł – 250 zł (KUP) – [(900 zł) × 9,76% + (900 zł) × 1,5% + (900 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 527 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 45,83
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
900 zł – 123,39 zł – 45,83 zł – 0 zł – 0 zł 730,78
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
730,78 zł × 90% 657,70
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
730,78 zł × 80% 584,62
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
730,78 zł × 75% 548,09

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem: „zerowego PIT” i naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 3.600,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 3600 zł × 1,5% 54,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3600 zł 3.600,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44
Składka zdrowotna 3106,44 zł × 9% 279,58
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 3600 zł × 2% 72,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 0 zł – 72 zł 2.754,86
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2754,86 zł × 90% 2.479,37
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2754,86 zł × 80% 2.203,89
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2754,86 zł × 75% 2.066,15

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem: „zerowego PIT” i naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/2 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.800,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1800 zł × 1,5% 27,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1800 zł 1.800,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1800 zł × 9,76% 175,68
Składki na ubezpieczenia rentowe 1800 zł × 1,5% 27,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1800 zł × 2,45% 44,10
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 175,68 zł + 27 zł + 44,1 zł 246,78
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1800 zł – 246,78 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.553,22
Składka zdrowotna 1553,22 zł × 9% 139,79
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1800 zł × 2% 36,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1800 zł – 246,78 zł – 139,79 zł – 0 zł – 36 zł 1.377,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 90% 1.239,69
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 80% 1.101,94
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1377,43 zł × 75% 1.033,07

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem: „zerowego PIT” i naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/3 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 1.200,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 1200 zł × 1,5% 18,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1200 zł 1.200,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1200 zł × 9,76% 117,12
Składki na ubezpieczenia rentowe 1200 zł × 1,5% 18,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1200 zł × 2,45% 29,40
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 117,12 zł + 18 zł + 29,4 zł 164,52
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 1200 zł – 164,52 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.035,48
Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z ulgi na mocy art.21 ust.1 pkt 148 – ulga dla młodych) {1200 zł – 250 zł (KUP) – [(1200 zł) × 9,76% + (1200 zł) × 1,5% + (1200 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 785 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 89,69
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 1200 zł × 2% 24,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
1200 zł – 164,52 zł – 89,69 zł – 0 zł – 24 zł 921,79
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 90% 829,61
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 80% 737,43
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
921,79 zł × 75% 691,34

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., obliczone z uwzględnieniem: „zerowego PIT” i naliczonej od płacy minimal. wpłaty na PPK w wysokości 1,5% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracodawcę oraz 2% jeśli chodzi o wpłatę finans. przez pracownika (przy założeniu, że pracownik pracuje na 1/4 etatu i przysługują mu koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wyn. za pracę w proporcji do wymiaru etatu 900,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatk. 900 zł × 1,5% 13,50
Podstawa wymiaru składek społecznych 900 zł 900,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 900 zł × 9,76% 87,84
Składki na ubezpieczenia rentowe 900 zł × 1,5% 13,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 900 zł × 2,45% 22,05
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 87,84 zł + 13,5 zł + 22,05 zł 123,39
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00
Podstawa składki zdrowotnej 900 zł – 123,39 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 776,61
Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z ulgi na mocy art.21 ust.1 pkt 148 – ulga dla młodych) {900 zł – 250 zł (KUP) – [(900 zł) × 9,76% + (900 zł) × 1,5% + (900 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 527 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 45,83
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00
Wpłata do PPK fin. przez pracownika 900 zł × 2% 18,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
900 zł – 123,39 zł – 45,83 zł – 0 zł – 18 zł 712,78
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 90% 641,50
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 80% 570,22
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
712,78 zł × 75% 534,59

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.709,48 2.409,48 2.715,48 2.415,48
1/4 etatu 711,12 625,11 719,62 631,11
1/3 etatu 919,42 823,49 927,92 829,49
1/2 etatu 1.370,24 1.219,24 1.370,24 1.225,24
3/4 etatu 2.055,36 1.814,36 2.055,36 1.820,36
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.032,11 1.807,11 2.036,61 1.811,61
1/4 etatu 533,34 468,83 539,72 473,33
1/3 etatu 689,57 617,62 695,94 622,12
1/2 etatu 1.027,68 914,43 1.027,68 918,93
3/4 etatu 1.541,52 1.360,77 1.541,52 1.365,27
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.438,53 2.168,53 2.443,93 2.173,93
1/4 etatu 640,01 562,60 647,66 568,00
1/3 etatu 827,48 741,14 835,13 746,54
1/2 etatu 1.233,22 1.097,32 1.233,22 1.102,72
3/4 etatu 1.849,82 1.632,92 1.849,82 1.638,32
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.167,58 1.927,58 2.172,38 1.932,38
1/4 etatu 568,90 500,09 575,70 504,89
1/3 etatu 735,54 658,79 742,34 663,59
1/2 etatu 1.096,19 975,39 1.096,19 980,19
3/4 etatu 1.644,29 1.451,49 1.644,29 1.456,29

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.679,48 2.379,48 2.679,48 2.379,48
1/4 etatu 685,11 595,11 685,11 595,11
1/3 etatu 913,49 793,49 913,49 793,49
1/2 etatu 1.370,24 1.189,24 1.370,24 1.189,24
3/4 etatu 2.055,36 1.784,36 2.055,36 1.784,36
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.009,61 1.784,61 2.009,61 1.784,61
1/4 etatu 513,83 446,33 513,83 446,33
1/3 etatu 685,12 595,12 685,12 595,12
1/2 etatu 1.027,68 891,93 1.027,68 891,93
3/4 etatu 1.541,52 1.338,27 1.541,52 1.338,27
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.411,53 2.141,53 2.411,53 2.141,53
1/4 etatu 616,60 535,60 616,60 535,60
1/3 etatu 822,14 714,14 822,14 714,14
1/2 etatu 1.233,22 1.070,32 1.233,22 1.070,32
3/4 etatu 1.849,82 1.605,92 1.849,82 1.605,92
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.143,58 1.903,58 2.143,58 1.903,58
1/4 etatu 548,09 476,09 548,09 476,09
1/3 etatu 730,79 634,79 730,79 634,79
1/2 etatu 1.096,19 951,39 1.096,19 951,39
3/4 etatu 1.644,29 1.427,49 1.644,29 1.427,49

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.740,48 2.740,48 2.740,48 2.740,48
1/4 etatu 711,12 685,11 719,62 685,11
1/3 etatu 919,42 913,49 927,92 913,49
1/2 etatu 1.370,24 1.370,24 1.370,24 1.370,24
3/4 etatu 2.055,36 2.055,36 2.055,36 2.055,36
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.055,36 2.055,36 2.055,36 2.055,36
1/4 etatu 533,34 513,83 539,72 513,83
1/3 etatu 689,57 685,12 695,94 685,12
1/2 etatu 1.027,68 1.027,68 1.027,68 1.027,68
3/4 etatu 1.541,52 1.541,52 1.541,52 1.541,52
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.466,43 2.466,43 2.466,43 2.466,43
1/4 etatu 640,01 616,60 647,66 616,60
1/3 etatu 827,48 822,14 835,13 822,14
1/2 etatu 1.233,22 1.233,22 1.233,22 1.233,22
3/4 etatu 1.849,82 1.849,82 1.849,82 1.849,82
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.192,38 2.192,38 2.192,38 2.192,38
1/4 etatu 568,90 548,09 575,70 548,09
1/3 etatu 735,54 730,79 742,34 730,79
1/2 etatu 1.096,19 1.096,19 1.096,19 1.096,19
3/4 etatu 1.644,29 1.644,29 1.644,29 1.644,29

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy  

(100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

cały etat 2.632,68 2.332,68 2.638,68 2.338,68
1/4 etatu 693,67 605,66 702,17 611,66
1/3 etatu 896,15 797,22 904,65 803,22
1/2 etatu 1.335,34 1.181,34 1.335,34 1.187,34
3/4 etatu 2.003,01 1.757,01 2.003,01 1.763,01
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.974,51 1.749,51 1.979,01 1.754,01
1/4 etatu 520,25 454,25 526,63 458,75
1/3 etatu 672,11 597,92 678,49 602,42
1/2 etatu 1.001,51 886,01 1.001,51 890,51
3/4 etatu 1.502,26 1.317,76 1.502,26 1.322,26
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.369,41 2.099,41 2.374,81 2.104,81
1/4 etatu 624,30 545,09 631,95 550,49
1/3 etatu 806,54 717,50 814,19 722,90
1/2 etatu 1.201,81 1.063,21 1.201,81 1.068,61
3/4 etatu 1.802,71 1.581,31 1.802,71 1.586,71
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.106,14 1.866,14 2.110,94 1.870,94
1/4 etatu 554,94 484,53 561,74 489,33
1/3 etatu 716,92 637,78 723,72 642,58
1/2 etatu 1.068,27 945,07 1.068,27 949,87
3/4 etatu 1.602,41 1.405,61 1.602,41 1.410,41

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.602,68 2.302,68 2.602,68 2.302,68
1/4 etatu 667,66 575,66 667,66 575,66
1/3 etatu 890,22 767,22 890,22 767,22
1/2 etatu 1.335,34 1.151,34 1.335,34 1.151,34
3/4 etatu 2.003,01 1.727,01 2.003,01 1.727,01
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.952,01 1.727,01 1.952,01 1.727,01
1/4 etatu 500,75 431,75 500,75 431,75
1/3 etatu 667,67 575,42 667,67 575,42
1/2 etatu 1.001,51 863,51 1.001,51 863,51
3/4 etatu 1.502,26 1.295,26 1.502,26 1.295,26
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.342,41 2.072,41 2.342,41 2.072,41
1/4 etatu 600,89 518,09 600,89 518,09
1/3 etatu 801,20 690,50 801,20 690,50
1/2 etatu 1.201,81 1.036,21 1.201,81 1.036,21
3/4 etatu 1.802,71 1.554,31 1.802,71 1.554,31
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.082,14 1.842,14 2.082,14 1.842,14
1/4 etatu 534,13 460,53 534,13 460,53
1/3 etatu 712,18 613,78 712,18 613,78
1/2 etatu 1.068,27 921,07 1.068,27 921,07
3/4 etatu 1.602,41 1.381,61 1.602,41 1.381,61

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.670,68 2.670,68 2.670,68 2.670,68
1/4 etatu 693,67 667,66 702,17 667,66
1/3 etatu 896,15 890,22 904,65 890,22
1/2 etatu 1.335,34 1.335,34 1.335,34 1.335,34
3/4 etatu 2.003,01 2.003,01 2.003,01 2.003,01
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.003,01 2.003,01 2.003,01 2.003,01
1/4 etatu 520,25 500,75 526,63 500,75
1/3 etatu 672,11 667,67 678,49 667,67
1/2 etatu 1.001,51 1.001,51 1.001,51 1.001,51
3/4 etatu 1.502,26 1.502,26 1.502,26 1.502,26
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.403,61 2.403,61 2.403,61 2.403,61
1/4 etatu 624,30 600,89 631,95 600,89
1/3 etatu 806,54 801,20 814,19 801,20
1/2 etatu 1.201,81 1.201,81 1.201,81 1.201,81
3/4 etatu 1.802,71 1.802,71 1.802,71 1.802,71
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.136,54 2.136,54 2.136,54 2.136,54
1/4 etatu 554,94 534,13 561,74 534,13
1/3 etatu 716,92 712,18 723,72 712,18
1/2 etatu 1.068,27 1.068,27 1.068,27 1.068,27
3/4 etatu 1.602,41 1.602,41 1.602,41 1.602,41

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.783,86 2.483,86 2.789,86 2.489,86
1/4 etatu 730,78 643,72 739,28 649,72
1/3 etatu 945,79 848,29 954,29 854,29
1/2 etatu 1.413,43 1.257,43 1.413,43 1.263,43
3/4 etatu 2.120,15 1.870,15 2.120,15 1.876,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.087,90 1.862,90 2.092,40 1.867,40
1/4 etatu 548,09 482,79 554,46 487,29
1/3 etatu 709,34 636,22 715,72 640,72
1/2 etatu 1.060,07 943,07 1.060,07 947,57
3/4 etatu 1.590,11 1.402,61 1.590,11 1.407,11
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.505,47 2.235,47 2.510,87 2.240,87
1/4 etatu 657,70 579,35 665,35 584,75
1/3 etatu 851,21 763,46 858,86 768,86
1/2 etatu 1.272,09 1.131,69 1.272,09 1.137,09
3/4 etatu 1.908,14 1.683,14 1.908,14 1.688,54
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.227,09 1.987,09 2.231,89 1.991,89
1/4 etatu 584,62 514,98 591,42 519,78
1/3 etatu 756,63 678,63 763,43 683,43
1/2 etatu 1.130,74 1.005,94 1.130,74 1.010,74
3/4 etatu 1.696,12 1.496,12 1.696,12 1.500,92

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.753,86 2.453,86 2.753,86 2.453,86
1/4 etatu 706,72 613,72 706,72 613,72
1/3 etatu 942,29 818,29 942,29 818,29
1/2 etatu 1.413,43 1.227,43 1.413,43 1.227,43
3/4 etatu 2.120,15 1.840,15 2.120,15 1.840,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.065,40 1.840,40 2.065,40 1.840,40
1/4 etatu 530,04 460,29 530,04 460,29
1/3 etatu 706,72 613,72 706,72 613,72
1/2 etatu 1.060,07 920,57 1.060,07 920,57
3/4 etatu 1.590,11 1.380,11 1.590,11 1.380,11
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.478,47 2.208,47 2.478,47 2.208,47
1/4 etatu 636,05 552,35 636,05 552,35
1/3 etatu 848,06 736,46 848,06 736,46
1/2 etatu 1.272,09 1.104,69 1.272,09 1.104,69
3/4 etatu 1.908,14 1.656,14 1.908,14 1.656,14
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.203,09 1.963,09 2.203,09 1.963,09
1/4 etatu 565,38 490,98 565,38 490,98
1/3 etatu 753,83 654,63 753,83 654,63
1/2 etatu 1.130,74 981,94 1.130,74 981,94
3/4 etatu 1.696,12 1.472,12 1.696,12 1.472,12

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.826,86 2.826,86 2.826,86 2.826,86
1/4 etatu 730,78 706,72 739,28 706,72
1/3 etatu 945,79 942,29 954,29 942,29
1/2 etatu 1.413,43 1.413,43 1.413,43 1.413,43
3/4 etatu 2.120,15 2.120,15 2.120,15 2.120,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.120,15 2.120,15 2.120,15 2.120,15
1/4 etatu 548,09 530,04 554,46 530,04
1/3 etatu 709,34 706,72 715,72 706,72
1/2 etatu 1.060,07 1.060,07 1.060,07 1.060,07
3/4 etatu 1.590,11 1.590,11 1.590,11 1.590,11
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.544,17 2.544,17 2.544,17 2.544,17
1/4 etatu 657,70 636,05 665,35 636,05
1/3 etatu 851,21 848,06 858,86 848,06
1/2 etatu 1.272,09 1.272,09 1.272,09 1.272,09
3/4 etatu 1.908,14 1.908,14 1.908,14 1.908,14
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.261,49 2.261,49 2.261,49 2.261,49
1/4 etatu 584,62 565,38 591,42 565,38
1/3 etatu 756,63 753,83 763,43 753,83
1/2 etatu 1.130,74 1.130,74 1.130,74 1.130,74
3/4 etatu 1.696,12 1.696,12 1.696,12 1.696,12

 

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.705,86 2.405,86 2.711,86 2.411,86
1/4 etatu 712,78 623,72 721,28 629,72
1/3 etatu 921,79 822,29 930,29 828,29
1/2 etatu 1.377,43 1.217,43 1.377,43 1.223,43
3/4 etatu 2.066,15 1.812,15 2.066,15 1.818,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.029,40 1.804,40 2.033,90 1.808,90
1/4 etatu 534,59 467,79 540,96 472,29
1/3 etatu 691,34 616,72 697,72 621,22
1/2 etatu 1.033,07 913,07 1.033,07 917,57
3/4 etatu 1.549,61 1.359,11 1.549,61 1.363,61
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.435,27 2.165,27 2.440,67 2.170,67
1/4 etatu 641,50 561,35 649,15 566,75
1/3 etatu 829,61 740,06 837,26 745,46
1/2 etatu 1.239,69 1.095,69 1.239,69 1.101,09
3/4 etatu 1.859,54 1.630,94 1.859,54 1.636,34
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.164,69 1.924,69 2.169,49 1.929,49
1/4 etatu 570,22 498,98 577,02 503,78
1/3 etatu 737,43 657,83 744,23 662,63
1/2 etatu 1.101,94 973,94 1.101,94 978,74
3/4 etatu 1.652,92 1.449,72 1.652,92 1.454,52

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.675,86 2.375,86 2.675,86 2.375,86
1/4 etatu 688,72 593,72 688,72 593,72
1/3 etatu 918,29 792,29 918,29 792,29
1/2 etatu 1.377,43 1.187,43 1.377,43 1.187,43
3/4 etatu 2.066,15 1.782,15 2.066,15 1.782,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.006,90 1.781,90 2.006,90 1.781,90
1/4 etatu 516,54 445,29 516,54 445,29
1/3 etatu 688,72 594,22 688,72 594,22
1/2 etatu 1.033,07 890,57 1.033,07 890,57
3/4 etatu 1.549,61 1.336,61 1.549,61 1.336,61
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.408,27 2.138,27 2.408,27 2.138,27
1/4 etatu 619,85 534,35 619,85 534,35
1/3 etatu 826,46 713,06 826,46 713,06
1/2 etatu 1.239,69 1.068,69 1.239,69 1.068,69
3/4 etatu 1.859,54 1.603,94 1.859,54 1.603,94
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.140,69 1.900,69 2.140,69 1.900,69
1/4 etatu 550,98 474,98 550,98 474,98
1/3 etatu 734,63 633,83 734,63 633,83
1/2 etatu 1.101,94 949,94 1.101,94 949,94
3/4 etatu 1.652,92 1.425,72 1.652,92 1.425,72

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

 

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.754,86 2.754,86 2.754,86 2.754,86
1/4 etatu 712,78 688,72 721,28 688,72
1/3 etatu 921,79 918,29 930,29 918,29
1/2 etatu 1.377,43 1.377,43 1.377,43 1.377,43
3/4 etatu 2.066,15 2.066,15 2.066,15 2.066,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.066,15 2.066,15 2.066,15 2.066,15
1/4 etatu 534,59 516,54 540,96 516,54
1/3 etatu 691,34 688,72 697,72 688,72
1/2 etatu 1.033,07 1.033,07 1.033,07 1.033,07
3/4 etatu 1.549,61 1.549,61 1.549,61 1.549,61
 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.479,37 2.479,37 2.479,37 2.479,37
1/4 etatu 641,50 619,85 649,15 619,85
1/3 etatu 829,61 826,46 837,26 826,46
1/2 etatu 1.239,69 1.239,69 1.239,69 1.239,69
3/4 etatu 1.859,54 1.859,54 1.859,54 1.859,54
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.203,89 2.203,89 2.203,89 2.203,89
1/4 etatu 570,22 550,98 577,02 550,98
1/3 etatu 737,43 734,63 744,23 734,63
1/2 etatu 1.101,94 1.101,94 1.101,94 1.101,94
3/4 etatu 1.652,92 1.652,92 1.652,92 1.652,92

 

 

 

Powrót do spisu treści

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *