Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Tarcza antykryzysowa

Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

Osiągnięciu tego celu służyć ma tzw. tarcza antykryzysowa.

Na pakiet w ramach tarczy, składają się m.in.: ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa antykryzysowa); ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 568; ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Co ważne:

 • od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Dz.U. z 2020 r. poz. 695 (dalej: ustawa nowelizująca),
 • 16 maja 2020 r. w życie weszła ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Dz.U. z 2020 r. poz. 875 (dalej: ustawa nowelizująca z 14 maja 2020 r.),
 • od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 (dalej: tarcza 4.0)

i wszystkie ww. akty prawne znowelizowały rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej.

Oto szczegóły wybranych rozwiązań zawartych w ramach tarczy antykryzysowej:

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej)

W aktualnym stanie prawnym, przepisy przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich (wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres) dla płatników składek, którzy zostali zgłoszeni jako płatnicy do ZUS:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

 

Z kolei zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% kwoty składek należnych za okres od marca do maja 2020 r. przewidziano dla płatników składek, którzy zostali zgłoszeni jako płatnicy do ZUS:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

 

Całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, może zostać ponadto płatnik składek – spółdzielnia socjalna, o ile była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

 

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) lub Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), należne za miesiące od marca do maja, wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za wspomniany okres (a więc również składki należne za zatrudnione osoby).

Przejęcie przez państwo płatności składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. dotyczy również osób prowadzących przed 1 kwietnia 2020 r. działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne, których przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie jest wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15.681 zł (300% x 5227 zł). W tym przypadku, ulga odnosi się do osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl ww. przepisu, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem osoby korzystającej z tzw. ulgi na start;

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

 • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Ważne! Limit 15.681 zł dotyczy przychodów w pierwszym miesiącu, za który przedsiębiorca stara się o zwolnienie. Jeśli mikroprzedsiębiorca ubiega się o zwolnienie ze składek za marzec–maj, znaczenie mają jego marcowe przychody. Jeśli przychody te przekroczą wspomniany górny pułap, nie ma przeszkód, aby taki przedsiębiorca skorzystał z ulgi od kwietnia, gdy jego przychody zmieszczą się w limicie. Zyska wtedy tylko dwa miesiące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS.

 

Jeśli chodzi o samozatrudnionego, to zwolnienie dotyczy składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, ustalonych od obowiązującej go najniższej podstawy wymiaru tych składek.

 

Zmiany od 18 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa w pierwotnym kształcie zakładała m.in. możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich:

 • dla płatników składek (zgłoszonych do ZUS przed 1 lutego 2020 r.), którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (wliczając w to również osobę prowadzącą działalność gospodarczą),
 • dla osób prowadzących przed 1 lutego 2020 r. działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne, których przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który był składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15.681 zł (300% x 5227 zł).

Ustawa nowelizująca rozszerzyła krąg podmiotów zwolnionych z opłacania składek. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaną zwolnieni z opłacania składek w wysokości  50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych  należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej  złożonej  za dany miesiąc.

Dodatkowo:

 • zwolnieniem ze składek objęci zostali wszyscy płatnicy składek będących spółdzielniami socjalnymi – bez względu na liczbę pracowników;
 • do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie wlicza się pracowników młodocianych.

Zwolnienie także dla nowych firm

Wskutek nowelizacji, zmieniony został termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, pomimo że tak samo znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, nie mogli skorzystać ze zwolnienia. Nowelizacja przepisów to zmienia.

Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami i wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, jest to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r.

Podsumowując:

– zwolnienie z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. zostało rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób oraz rozszerzone o płatników będących spółdzielnią socjalną;

– w przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem objęte jest 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

– zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie przysługuje płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Natomiast płatnik składek – spółdzielnia socjalna może być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Opłacona składka za marzec? Można ją odzyskać

Wyjątkowo, wskutek zmiany wprowadzonej ustawą nowelizującą, dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem, wprowadzono możliwość zwolnienia składki za marzec pomimo jej opłacenia. Modyfikację tą uzasadniano tym, że płatnicy, nie znając szczegółów nowych rozwiązań, niejednokrotnie kosztem oszczędności zapłacili pierwszą składkę objętą zwolnieniem. Z tego powodu ustawodawca zwolnił z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

50% składek z deklaracji przed pomniejszeniem o zasiłki

Uprawnieni do zwolnienia ze składek w wysokości 50% płatnicy ustalają kwotę do zapłaty na rzecz ZUS w wysokości połowy należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc bez pomniejszenia o wykazane w niej świadczenia.

W rezultacie podmiot, który jest równocześnie płatnikiem zasiłków, korzystający z omawianego przywileju ustala kwotę składek do uregulowania za dany miesiąc poprzez:

 • odjęcie od sumy składek ZUS wykazanych w deklaracji ZUS DRA (bez pomniejszania o wypłacone zasiłki z ubezpieczenia społecznego) kwoty stanowiącej równowartość 50% sumy tych składek, a następnie
 • pomniejszenie uzyskanej kwoty o wypłacone zasiłki z ubezpieczenie społecznego.

Słuszność przedstawionego poglądu potwierdza ZUS.

Zmiany od 16 maja 2020 r.

Na mocy ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r., w aktualnym stanie prawnym, płatnik składek będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, na wniosek, może być zwolniony z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, FP i Fundusz Solidarnościowy, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Inną istotną modyfikacją wprowadzoną na podstawie przywołanej wyżej ustawy z 14 maja 2020 r. jest umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z konieczności uiszczania składki zdrowotnej za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. płatnikowi składek będącemu przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (chodzi tu o przedsiębiorcę korzystającego z tzw. ulgi na start), o ile prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

W przypadku podmiotów, których dotyczą ww. zmiany obowiązujące od 16 maja br., zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. może zostać zastosowane także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Kolejne dwie zmiany, na które warto zwrócić uwagę w zakresie składek ZUS, to:

 • doprecyzowanie, że w sytuacji, gdy płatnik zatrudnia wyłącznie młodocianych, to ma on prawo do nieopłacania należności zusowskich na takich samych zasadach jak płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • zniesienie przepisu stanowiącego, że w przypadku złożenia przez płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, ZUS dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych. To dobre rozwiązanie, gdyż wspomniana regulacja uniemożliwiała płatnikom składek wypłacającym świadczenia rozliczane w ciężar składek, uzyskanie zwrotu ewentualnej nadpłaty w sytuacji dokonania korekty rozliczenia uwzględniającej zmiany w wykazanych zasiłkach (z tytułu takiej korekty nie powstałaby na koncie płatnika nadpłata, do której zwrotu miałby prawo po jej zaksięgowaniu na koncie). Ponadto uchylony przepis wykluczał możliwość dochodzenia przez ZUS ewentualnych niedopłat wynikających ze składanych korekt pomimo tego, że nie minął termin przedawnienia ich dochodzenia.

 

Wymagany jest wniosek

Do uzyskania omawianego zwolnienia niezbędne jest złożenie do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r. wniosku, który musi zawierać przede wszystkim:

 • dane płatnika składek: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
 • oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
 • inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 • podpis wnioskodawcy.

ZUS w dniu 30 maja na PUE ZUS dodał możliwość podglądu szczegółów wniosków o zwolnienie z opłacania składek.

Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski RDZ. Informacje są prezentowane w zakładce Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”. Więcej informacji jak sprawdzić szczegóły wniosków o zwolnienie z opłacania składek znajduje się w instrukcji (plik doc 195kb).

 

Od 24 czerwca 2020 r. wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek RDZ musi być składany tylko elektronicznie – przez PUE ZUS.

Co istotne:

 • za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania – warunkiem skorzystania z przedmiotowej ulgi jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania;
 • ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności składkowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie;
 • aby skorzystać z przedmiotowej ulgi trzeba złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ), którego wzór można pobrać ze strony zus.pl – można go przekazać: drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS);
 • ewentualna odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, następuje w drodze decyzji, od której płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra pracy;
 • z przedmiotowego zwolnienia mogą skorzystać również te podmioty, które złożyły wnioski o odroczenie składek ZUS w uproszczonym trybie, a także płatnicy opłacający składki w ramach tzw. małego ZUS plus;
 • ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE;
 • omawiane zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) lub Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), należne za miesiące od marca do maja, wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za wspomniany okres (a więc również składki należne za zatrudnione osoby);
 • okres ww. zwolnienia będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych;
 • w przypadku przedsiębiorców, którzy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i w marcu 2020 r. opłacili składkę chorobową, przyjęto zasadę ciągłości tego ubezpieczenia, ze względu na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem);
 • analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasadę ciągłości jest również stosowana w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne;
 • ze zwolnienia z obowiązku uiszczania składek – tyle, że tych należnych za drugi kwartał 2020 r. – mogą skorzystać także osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Zmiany w zakresie zwolnienia z opłacania składek w ramach tarczy 4.0

Osoba duchowna, przełożony domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej albo zakonnej, który jest płatnikiem składek, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za osoby duchowne.

Zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz
na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 1 marca 2020 r.
do 31 maja 2020 r. na podstawie złożonego wniosku RDZ (z zaznaczonym w bloku II polem E).

Zwolnienie za marzec przysługuje także gdy składki zostały już opłacone. Zwrot następuje na podstawie złożonego wniosku (EZS-P składany elektronicznie na portalu PUE ZUS lub RZS-P składany w postaci papierowej pocztą lub osobiście w placówce ZUS), o ile na dzień jego rozpatrywania na koncie płatnika składek zostanie ustalona nadpłata.

Jeżeli płatnik składek występuje o zwolnienie z obowiązku opłacania składek nie tylko za osoby duchowne ale także za innych ubezpieczonych, to przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj, do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie wlicza się także osób duchownych. We wniosku RDZ należy zaznaczyć w bloku II pole A i pole E.

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien być przekazany do ZUS najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony tylko i wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na PUE ZUS.

 

Nowe rozwiązania z tarczy 4.0 rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.:

 • osoby duchowne: wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za osoby duchowne może złożyć osoba duchowna za siebie oraz zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna będąca płatnikiem składek za osoby duchowne; zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.; za marzec zwolnienie przysługuje także w przypadku, gdy składki zostały już opłacone;
 • przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100 proc. albo 50 proc. należnych składek za marzec, kwiecień i maj do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie są także wliczane osoby duchowne.

 

Od 15 października 2020 r. przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

 Więcej szczegółów zamieszczono w rozdziale: Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa).

Nowe rozwiązania w zakresie zwolnień z obowiązku opłacania składek ZUS dla określonych grup płatników wprowadzono w ramach Tarczy 6.0 – więcej szczegółów w podrozdziale: Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa (tarcza 6.0) – wsparcie przysługujące w związku z COVID-19

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. – wyjaśnienia ZUS

Kogo dotyczy?

Zwolniony z obowiązku zapłaty całości składek ZUS należnych za okres od marca do maja 2020 r. może zostać:

 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • Płatnik składek będący spółdzielnią socjalną – bez względu na liczbę pracowników, o ile został zgłoszony jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. nie musi odprowadzać także samozatrudniony (czyli osoba prowadząca pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Co ważne, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych opłacających składki wyłącznie za siebie ww. zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

 

Zwolniony z obowiązku zapłaty 50% kwoty składek ZUS należnych za okres od marca do maja 2020 r. może zostać ponadto:

 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych;
 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych;
  Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

 

Zwolniony z obowiązku zapłaty całości składek ZUS należnych za okres od kwietnia do maja 2020 r. może zostać także płatnik składek:

– będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł;

– będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (chodzi tu o przedsiębiorcę korzystającego z tzw. ulgi na start), o ile prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

W przypadku podmiotów, których dotyczą ww. zmiany obowiązujące od 16 maja br., zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. może zostać zastosowane także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Zwolnienie zasadniczo (z pewnymi wyjątkami) dotyczy składek nieopłaconych. Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Wyjątkiem są składki za marzec (a po zmianach przepisów także składki za kwiecień i maj, o czym poniżej).

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub płatnikiem zatrudniającym od 1 do 49 osób albo rozliczasz składki jako spółdzielnia socjalna, zwolnienie za marzec mogłeś uzyskać również jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, mógł wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej  pocztą lub osobiście w placówce  ZUS (wniosek RZS-P do wypełnienia i wydruku jest dostępny na www.zus.pl). Obecnie analogiczna reguła obowiązuje w stosunku do składek za kwiecień i maj.

Rzecz jasna prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Co więcej, jeśli po zmianach przepisów wprowadzonych ustawą nowelizującą z 14 maja 2020 r. płatnik złożył wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień – maj, a opłacił już składki za te miesiące, wówczas może wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za czerwiec. Wniosek ten trzeba złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej  pocztą lub osobiście w placówce  ZUS (wniosek RZS-P do wypełnienia i wydruku jest dostępny na www.zus.pl).

Oczywiście aby uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, nie można mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli nie płatnik nie zawnioskuje o zwrot środków, nadpłata za kwiecień lub maj rozliczy się na składki za czerwiec.

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS także gdy składki zostały zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę

Na mocy art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423) płatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zo ustawy antykryzysowej, także gdy zostały one zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę.

Jak wynika z wyjaśnień zamieszczonych na stronie www.zus.pl,  wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy:

 • posiadali nadpłatę,

lub

 • dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem,

z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS.

Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

Ww. przepis wchodzi w życie 20 września 2020 r. Po tym terminie możliwe jest umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień:

 • zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, mogą uzyskać umorzenie w wysokości 100 proc. składek należnych,
 • zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, mogą uzyskać umorzenie w wysokości 50 proc. składek należnych.

Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.

W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu – bez ponownego wniosku) ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r.).

O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.

 

 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE. ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeśli zadłużenie będzie dotyczyło krótszego okresu, np. 3, 6 czy 8 miesięcy, wówczas, nie stanie to na przeszkodzie w skorzystaniu z możliwości nieopłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

 

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.
 • Gdy jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Jesteś osobą duchowną.
 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

 

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. Wynika to z regulacji UE. Przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo – akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego;
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki;
 • podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym.

W związku z tym ZUS przyjmuje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r. Informacji o zadłużeniu lub realizacji umowy nie musisz podawać we wniosku.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać także płatnicy, którzy korzystają z ulgi na start.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

 

Co zyskasz?

 • Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r. odpowiednio w wysokości 100% albo 50% należności, znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
 • Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.
 • Osoby korzystające z ulgi na start  oraz przedsiębiorcy, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł mogą skorzystać ze zwolnienia tylko za kwiecień i maj.

 

Zwolnienie ze składek a dofinansowanie z FGŚP na ochronę miejsc pracy

Dwa rodzaje wsparcia:

 1. dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy

Pracodawca występuje z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika i części składek na ubezpieczenia społeczne za tych pracowników w tym zakresie, w jakim składki te finansuje pracodawca, ale do określonego limitu.

 1. zwolnienie ze składek do ZUS

Pracodawca występuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli pracodawca wystąpił wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP, wówczas będzie musiał zwrócić środki na składki otrzymane z tego Funduszu.

 

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek trzeba złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (wniosek RDZ).

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 

Jak się z Tobą skontaktuje ZUS?

 

Czy możesz się odwołać?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

 

 

Przykład

Spółka komandytowa zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym zatrudnia na 29 lutego 2020 r. 3 pracowników oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Prowadzi działalność od listopada 2007 r. Złożyła 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Ma obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych do 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły – dokumenty rozliczeniowe składa zawsze w terminie.

Spółka ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., gdyż zgłoszona była jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. oraz na 29 lutego 2020 r. zgłoszonych miała do ubezpieczeń społecznych 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych). Zwolnienie z opłacania składek nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

 

Przykład

Pan Wiesław prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się profesjonalnym coachingiem i mentoringiem dla prezesów firm, szczególnie w zakresie publicznych wystąpień. Prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Składki opłaca od najniższej podstawy wymiaru składek. W marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysokości 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. przychody wyniosły 10 tys. zł. Pan Wiesław nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Pan Wiesław 20 czerwca złożył e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.

Pan Wiesław ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., gdyż:

 • zgłoszony był jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • jego przychody w miesiącu kwietniu (pierwszy miesiąc za jaki wnioskuje o zwolnienie z opłacania składek) były niższe od 15 681 zł.

Nie musi składać dokumentów rozliczeniowych gdyż jest zwolniony z obowiązku ich składania – ZUS sporządza dokumenty za płatnika.

 

Pytania i odpowiedzi:

Jeśli przedsiębiorca zapłaci składki za marzec, to czy może złożyć wniosek o zwolnienie z zapłaconych już za ten miesiąc składek?

Tak. Wyjątkowo, wskutek zmiany wprowadzonej ustawą nowelizującą z 16 kwietnia 2020 r. dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem, wprowadzono możliwość zwolnienia składki za marzec pomimo jej opłacenia. Modyfikację tą uzasadniano tym, że płatnicy, nie znając szczegółów nowych rozwiązań, niejednokrotnie kosztem oszczędności zapłacili pierwszą składkę objętą zwolnieniem. Z tego powodu ustawodawca zwolnił z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

 

Czy z ulgi w postaci zwolnienia ze składek ZUS będzie mogła skorzystać osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności 1 marca 2020 r.?

Tak. Aktualnie, zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie przysługuje płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Natomiast płatnik składek – spółdzielnia socjalna może być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Z obowiązku opłacania składek ZUS (za miesiące od marca do maja) zwolniona aktualnie jest również osoba prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadziła działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Zwolniony z obowiązku zapłaty całości składek ZUS należnych za okres od kwietnia do maja 2020 r. może zostać także płatnik składek:

– będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł;

– będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (chodzi tu o przedsiębiorcę korzystającego z tzw. ulgi na start), o ile prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

Miejmy na uwadze, że obecnie do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie wlicza się pracowników młodocianych.

 

Jeżeli nie miałem przychodu w lutym i w marcu, to czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek od lutego do kwietnia?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli są spełnione pozostałe przewidziane przepisami warunki. Ze zwolnienia mogą m.in. skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:

 • prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika składek. Jeżeli wniosek jest złożony za okres od marca do maja 2020 r., to będzie brany pod uwagę przychód za marzec 2020 r. Jeżeli przychód w marcu 2020 r. wynosił 0 zł oznacza to, że jest mniejszy od kwoty 15 681 zł, a więc za wskazany okres będzie przysługiwało zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, o ile na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się Pan w trudnej sytuacji finansowej. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Zwolniony z obowiązku zapłaty całości składek ZUS należnych za okres od kwietnia do maja 2020 r. może zostać także płatnik składek:

– będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł;

– będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (chodzi tu o przedsiębiorcę korzystającego z tzw. ulgi na start), o ile prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

Jeśli zadłużenie będzie dotyczyło krótszego okresu, np. 3, 6 czy 8 miesięcy, wówczas, nie stanie to na przeszkodzie w skorzystaniu z możliwości nieopłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r.

Zwolnienie nie obejmuje składek należnych za luty 2020 r. Może być za to objęta ulgą w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Taka ulga jest udzielana na wniosek płatnika. Od należności za luty 2020 r. nie będzie naliczana opłata prolongacyjna, zostaną natomiast naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku o ulgę.

 

Czy muszę zapłacić całą składkę za marzec, czy tylko jej część? Czy mogę liczyć na jej umorzenie?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:

 • działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnieniem mogą być objęte tylko należności za kwiecień i maj, które nie zostały opłacone na dzień rozpatrzenia wniosku. Za marzec, na podstawie art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695), przysługuje zwolnienie także w przypadku gdy składki zostały opłacone. Wniosek o zwrot nadpłaty należy jednak złożyć przed upływem terminu płatności składki za kwiecień. Należy pamiętać, że dla osób, które deklarują podstawę wymiaru składek, zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru.

 

Jak ustalać liczbę ubezpieczonych dla mikroprzedsiębiorcy? Jeśli ma się dwóch pracowników zatrudnionych na pół etatu, to czy można potraktować ich jako jednego pracownika?W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji mikroprzedsiębiorcy. Ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek
którzy są zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek:

 • przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych.Nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy, w liczbie ubezpieczonych jest uwzględniana każda zgłoszona do ubezpieczeń społecznych osoba (poza pracownikami młodocianymi zgłoszonymi z kodem 01 20).

 

Czy wysokość dochodów za okres marzec–maj ma wpływ na zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec–maj?

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia musi być spełniony warunek, że przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie może przekraczać 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Jeżeli we wniosku jako pierwszy miesiąc zostanie wskazany marzec, to warunek ten będzie dotyczył przychodu osiągniętego za ten miesiąc.

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa także za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli okres ten zostanie objęty zwolnieniem z opłacania składek.

 

Mam zadłużenie w ZUS (płacę po terminie). Czy będę mógł wystąpić o zwolnienie z opłacania składek?

W takim przypadku istotne jest, za jaki okres jest zadłużenie w ZUS. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później z powodu epidemii COVID-19 napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej, mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w przepisach prawa.

 

Jak ustalić czy jestem mikroprzedsiębiorcą?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji mikroprzedsiębiorcy. Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy są zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie przysługuje na zasadach określonych w przepisach prawa. Mogą z niego skorzystać m.in. także przedsiębiorcy, którzy są płatnikami wyłącznie na własne ubezpieczenia z tytułu składek pobieranych przez ZUS, jeżeli m.in.:

 • rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Czy osoby prowadzące działalność i zgłaszające oprócz siebie tylko osobę współpracującą skorzystają z możliwości niepłacenia składek za siebie i osobę współpracującą?Jeżeli osoba prowadząca działalność jest płatnikiem składek tylko za siebie i za osobę współpracującą, to skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek:

 • 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r bądź
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r. bądź
 • w okresie od 1 marca do 30 marca 2020 r. i na 30 kwietnia 2020 r.

była zgłoszona wraz z osobą współpracującą do ubezpieczeń społecznych.Oznacza to, że spełnia warunki do zwolnienia jako płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych do 10 ubezpieczonych. Zwolnienie obejmie jednak tylko należności z tytułu składek obliczone od obowiązującej dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i dla osoby współpracującej najniższej podstawy wymiaru składek.

 

Czy w przypadku mikroprzedsiębiorców będzie badany przychód za luty 2020 r.?

Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, nie bierze się pod uwagę czy jest to mikroprzedsiębiorca. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli:

 • prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.
 • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. 15 681 zł).

Nie jest badany przychód w przypadku przedsiębiorców, którzy na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jako płatnicy składek, którzy na wskazany w przepisach dzień zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych (z tym, że przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych).

 

Czy wspólnik spółki cywilnej może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek?

Tak. Może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie za marzec, kwiecień i maj 2020 r. jeżeli był zgłoszony w ZUS jako płatnik przed 1 kwietnia 2020 r. Jeżeli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia, to musi również zostać spełniony warunek aby przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. 15 681 zł).

 

Czy do limitu 9 pracowników wlicza się zleceniobiorców i praktykantów?

Przy składaniu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., do limitu osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień wlicza się także zleceniobiorców i innych ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do tych ubezpieczeń. Nie wlicza się jedynie pracowników młodocianych (zgłoszonych z kodem 01 20).

 

Czy wspólnik spółki innej niż cywilna może umorzyć składki?

Tak, jeżeli jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, spółki jawnej albo spółki komandytowej i prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. może być zwolniony z opłacania składek na własne ubezpieczania za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie z regulacjami UE). Dodatkowo, jeżeli wspólnik jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie, brany jest pod uwagę przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek. Przychód ten nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r. może skorzystać płatnik składek, który jest spółką z o.o.?

Tak. Spółka z o.o. może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jako płatnik składek, o ile spełni niezbędne warunki. Zwolnienie przysługuje płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

✔ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

✔ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Z powodu sytuacji z koronawirusem ZUS umożliwia złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek na 3 miesiące. Czy to oznacza, że:

 • po 3 miesiącach nie trzeba będzie płacić kwoty, która nie została zapłacona przez 3 miesiące?

Jeżeli zostaną spełnione wymagania określone w ustawie do udzielenia przez ZUS pomocy polegającej na zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek za okres od marca do maja br., nie będzie konieczności opłacenia składek za miesiące objęte zwolnieniem w części w jakiej to zwolnienie przysługuje. ZUS będzie informował płatników o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wyda decyzję. Jedynie w sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały przymusowemu dochodzeniu na zasadach ogólnych.

W przypadku ubiegania się o zwolnienie należy pamiętać, że:

– jest to pomoc publiczna i przysługuje po spełnieniu określonych przepisami warunkach
– w zależności od liczby zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych osób na wskazany w ustawie dzień przysługuje zwolnienie w wysokości 100% albo 50% należnych składek z deklaracji rozliczeniowej
– jeżeli o zwolnienie ubiega się osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, to prowadzenie tej działalności powinno nastąpić przed 1 kwietnia br. a przychód osiągnięty za pierwszy miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 • płatnik składek będzie przez te 3 miesiące objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących ewidencjonowana jest na ich kontach.

 • po 3 miesiącach będzie miał prawo do chorobowego?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za które nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

 

Jestem emerytem i prowadzę działalność jednoosobową. Opłacam tylko składkę zdrowotną. Czy zwolnienie z opłacania składek dotyczy też składki zdrowotnej?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

 • działalność powinna być prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
  (tj. 15 681 zł).

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy u osób duchownych badany jest przychód z poprzedniego miesiąca? Co jeśli taka osoba ma inne zatrudnienie np.: umowę o pracę, zlecenie, działalność gospodarczą, pracuje w służbie mundurowej?

Ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. mogą skorzystać osoby duchowne będące płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. W tym przypadku nie jest badany przychód osiągnięty z innych tytułów (np. z umowy o pracę, czy zlecenia). Zwolnienie będzie obejmowało należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej dla danej osoby duchownej najniższej podstawy ich wymiaru. W razie opłacania składek od wyższej podstawy ich wymiaru różnica musi zostać opłacona.

 

Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek mogę złożyć w kontekście dwóch miesięcy (kwietnia, maja), ponieważ w marcu przekroczyłem już przychody? Czy uzyskanie w maju przychodu przekraczającego limit spowoduje powstanie obowiązku składkowego za ten miesiąc?

Wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek może dotyczyć składek za kwiecień i maj 2020 r. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia jest badany zawsze pod uwagę przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie. Jeżeli wniosek będzie złożony w maju, to będzie to przychód osiągnięty w kwietniu.

 

Czy otrzymywanie innych dotacji (np. z PUP, PFRON) jest przeszkodą w zwolnieniu z obowiązku składkowego?

Nie. Zwolnienie z opłacania należności nie jest uzależnione od uzyskania innej pomocy wynikającej z przepisów Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak ustalić, czy w przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj, będą przysługiwały dotacje udzielone ze środków FGŚP czy PFRON, czy np. nie będzie się to wiązało z obowiązkiem zwrotu dotacji w części w jakiej została przyznana na składki.

 

Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy również przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą działalności?

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł). Przy spełnieniu tych warunków, zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy również przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą działalności.

 

Czy osoba, która odwiesiła działalność w marcu (zawieszona od grudnia) będzie mogła być zwolniona z obowiązku opłacania składek?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie.

– Czy automatycznie płatnik nie będzie musiał opłacać składek?

Nie, podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku (RDZ). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. Jeżeli płatnik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo zwolnienie przysługuje gdy działalność była prowadzona przez 1 kwietnia 2020 r. i przychód z jej prowadzenia osiągnięty za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek nie jest wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (tj. 15 681 zł).

 

– Czy za każdy miesiąc trzeba składać ? Czy można od razu przez 3 miesiące nie opłacać składek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik może złożyć jednorazowo, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje.

 

Czy osoba, która zawiesi działalność 1 kwietnia, będzie mogła się starać o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec? Osoba ta w ramach prowadzonej działalności nie osiąga przychodów w związku z epidemią.

Tak. W Tarczy Antykryzysowej pomoc jest przewidziana także dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 1 kwietnia 2020 r. Zatem jeśli działalność będzie zawieszona od 1 kwietnia br., to można złożyć wniosek (RDZ) o zwolnienie z opłacania składek za marzec (jeżeli działalność w tym miesiącu była prowadzona i przychód z jej prowadzenia nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. – tj. 15 681 zł).

 

Jeżeli płatnik zlikwidował działalność (np. 16 marca 2020 r.), czy może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za część miesiąca marca?

Tak, jeśli spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek. Zwolnieniem będą objęte należności wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, nawet jeśli będą to należności za 15 dni prowadzonej w marcu działalności. Należy jednak pamiętać, że dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnienie obejmuje należności ustalone od obowiązującej dla każdej z tych osób najniższej podstawy ich wymiaru. Poza tym osiągnięty w marcu przychód nie może być wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (tj. 15 681 zł).

 

Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 681 zł netto czy brutto? I w tym przypadku przez jaki czas nie muszą opłacać składki do ZUS?”

W przypadku osoby prowadzącej działalność pozarolniczą we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należy podać przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., warunkiem jest jednak prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.

 

Czy jeśli mamy spółkę cywilną to zwolniony ze składek może być każdy ze wspólników i spółka za zatrudnionych pracowników (5 pracowników)?

Tak. Ze zwolnienia może skorzystać każdy wspólnik jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenia (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz spółka o ile spełnia warunki określone w ustawie.

 

Jeśli osoba prowadząca działalność zgłosiła na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?

Tak, pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni i członkowie ich rodzin zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych.

 

Czy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej?

Tak. Przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj br., po spełnieniu przewidzianych przepisami warunków. Zwolnienie przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Jeżeli osoba prowadząca działalność korzysta z ulgi na start (opłaca tylko składkę zdrowotną) i zatrudnia pracowników, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020, jeżeli spełni jako płatnik składek niżej przedstawione warunki:

– była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i 29 lutego 2020 r.,

– była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r.,

– była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, albo

– była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,

– była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,

– była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Osoba  korzystająca z ulgi na start i prowadząca jednoosobowo działalność ma prawo do nieuiszczania składki zdrowotnej za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., o ile prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

 

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie – czy badamy przychód tylko z działalności gospodarczej czy sumujemy inne przychody np. praca, zleceni, emerytura, renta ?

Dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne jest brany pod uwagę przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie wliczamy więc przychodów uzyskanych np. z umowy o pracę, czy emerytury.

 

Czy przysługuje zwolnienie z opłacania składek w sytuacji, gdy płatnik spłaca zadłużenie do 31.12.2019r. w ramach układu ratalnego?

Tak. Jeżeli na dzień 31.12.2019 r. płatnik posiadał zadłużenie i na ten dzień miał zawartą z ZUS mowę o rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty oraz ją realizował, przysługuje mu zwolnienie z opłacania składek, jeżeli spełni inne warunki wynikające z ustawy.

 

Spółka jawna nie zatrudnia pracowników – jest 4 wspólników, każdy ma inny udział procentowy. Czy dla wspólników będzie możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek? Jak wtedy ustalić przychód czy na podstawie udziałów w spółce?

Każdy ze wspólników spółki cywilnej, jawnej albo komandytowej lub partnerskiej, który jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w ustawie. W tym przypadku każdy wspólnik wskazuje osiągnięty przez niego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 

Czy w związku z pandemią koronawirusa zwolnienie z opłacania składki na ZUS przez 3-miesiące będzie miało wpływ na wysokość mojej emerytury, na którą wybieram się za 7 miesięcy ? Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową.

Składka na ubezpieczenie emerytalne osób zwolnionych z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj, będzie traktowana jako składka wpłacona, przy czym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnieniu podlegają składki należne od minimalnej podstawy ich wymiaru. Oznacza to, że w razie zadeklarowania wyższej podstawy wymiaru składek powinno nastąpić opłacenie pozostałej różnicy.

 

Czy składki za okres zwolnienia z ich opłacania (marzec, kwiecień, maj 2020) będą zaewidencjonowane na kontach osób ubezpieczonych i na subkonta tych osób? Jaki wpływ zwolnienie z opłacania tych składek będzie miało na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe?

Składki zwolnione z opłacania będą zapisane na kontach ubezpieczonych.

 

Czy jeżeli płatnik złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek, czy otrzyma zaświadczenie o niezaleganiu?

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gdyż płatnik spełni określone w ustawie warunki, to tak.

 

Jeśli płatnik zgłasza na dzień 29.02.2020r. mniej niż 10 osób do ub. społecznych, ale ma też zgłoszonych zleceniobiorców podlegających tylko do zdrowotnego (w sumie pow. 9 osób), czy płatnik będzie też zwolniony ze składek za tych zleceniobiorców, czy tylko za tych, którzy podlegają do ub. społecznych?

We wskazanym przypadku warunkiem jest, aby na dzień 29 lutego 2020 r. płatnik zgłosił mniej niż 10 osób do ubezpieczeń społecznych i aby był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Zatem liczymy każdą osobę, która była zgłoszona i nie wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych na 29 lutego oraz była wykazana w komplecie dokumentów rozliczeniowych za luty 2020 r. Nie wlicza się osób zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego oraz pracowników młodocianych. Zwolnieniu podlegają wszystkie składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej, czyli również za zleceniobiorców, którzy podlegali tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Czy zwolnienie z opłacania składek przysługuje, jeżeli płatnik posiada inne tytuły do ubezpieczeń?

Tak. Nie ma znaczenia posiadanie innych tytułów do ubezpieczeń. O zwolnieniu decydują inne warunki.

 

Czy płatnik może mieć zaległości starając się o zwolnienie z opłacania składek lub świadczenie postojowe, jeśli tak, to od kiedy? Czy z 2019 roku, czy z 2020 roku? Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)? Czy jeżeli płatnik zapłaci zaległości na 31 grudnia 2019 r. i opłaci je przed złożeniem wniosku, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z Komunikatem Komisji, pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.

ZUS w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek.

 

Czy przedsiębiorca może jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego?

Tak. Można jednocześnie skorzystać z umorzenia składek od ZUS oraz świadczenia postojowego, o ile oczywiście przedsiębiorca spełnia kryteria do skorzystania z tych form pomocy.

W tarczy antykryzysowej przewiduje się, że ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców, jeżeli spełniają pozostałe określone w ustawie warunki.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać obecnie także osoby korzystające z ulgi na start (po spełnieniu ustawowych warunków).

 

Czy ulegną zmianie wzory deklaracji rozliczeniowej?

Nie. Dokumenty rozliczeniowe w zawiązku z następstwie wystąpienia COVID-19 nie ulegają zmianie.

 

Czy można jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS oraz dofinansowanie pracowników?

W ubieganiu się o zwolnienie z opłacania składek nie przeszkadza korzystanie z innej pomocy przewidzianej w związku z COVID – 19. Należy jednak ustalić czy skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, nie będzie przeszkodą w uzyskaniu innej pomocy np. na dofinansowanie pracowników.

 

Czy pełnomocnictwo posiadane przez biuro rachunkowe do wszelkich czynności przed ZUS i do PUE (w tym do roli „ubezpieczonego” i „świadczeniobiorcy”) uprawnia do podpisania i wysłania wniosków przez PUE?:

 • RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) – rejestracja wniosków wg. danych osoby wykonującej umowę cywilnoprawną podanych we wniosku
 • RSP-D Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą – rejestracja wg. danych prowadzącego działalność podanych we wniosku
 • RDZ Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. – rejestracja wg. danych wnioskodawcy podanych we wniosku

Tryb składania wniosków wynika wprost z przepisów Tarczy antykryzysowej.

W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to taki wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika jeżeli jest złożone pełnomocnictwo.

Należy pamiętać, że udzielone pełnomocnictwo dla biura rachunkowego nie oznacza, że płatnik składek jest zwolniony z odpowiedzialności. Nadal to płatnik, bierze pełną odpowiedzialność za działania podejmowane przez biuro rachunkowe i to płatnik w razie popełnienia błędu przez biuro ponosi tego konsekwencje. Dlatego też, jeżeli biuro rachunkowe poda we wniosku nieprawdziwe dane, to płatnik poniesie z tego tytułu konsekwencje.

 

Czy osoby prowadzące działalność np. od 2 lat i zgłaszające oprócz siebie tylko osobę współpracującą skorzystają z możliwości niepłacenia składek za siebie i osobę współpracującą?

Tak, pod warunkiem, że na dzień 29 lutego 2020 r. osoba prowadząca działalność i osoba współpracująca były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, a działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r.

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i dotyczy składek za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r.

Zauważmy, że aktualnie zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie przysługuje płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

 

Czy wspólnik spółki cywilnej działającej na rynku od ponad roku może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek?

Tak. Może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie za marzec, kwiecień i maj 2020 r. jeżeli był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. Zwolnienie jest udzielane na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie
z regulacjami UE).

 

Czy do limitu pracowników wlicza się zleceniobiorców i praktykantów?

Wlicza się zleceniobiorców i innych ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych (także praktykantów jeżeli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w tej dacie). Przy czym aktualnie do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie wlicza się pracowników młodocianych.

 

Czy automatycznie płatnik nie będzie musiał opłacać składek?

Nie, podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku (RDZ). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. Jeżeli płatnik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo przychód w pierwszym miesiącu za który jest składany wniosek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

 

Czy za każdy miesiąc trzeba składać ? Czy można od razu przez 3 miesiące nie opłacać składek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik może złożyć jednorazowo, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje.

 

Czy jeśli płatnik jest na zasiłku chorobowym, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

 

Czy osoba na urlopie macierzyńskim do 5 kwietnia – prowadzi działalność, czy będzie mogła skorzystać z umorzenia składek za kwiecień i maj?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

 

Czy osoba prowadząca działalność, która korzysta z ulgi na strat i zatrudnia pracowników może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020?

Jeżeli osoba prowadząca działalność korzysta z ulgi na strat (opłaca tylko składkę zdrowotną), ale zatrudnia pracowników, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020.

W tej sytuacji będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie i za pracowników.

 

Spółka jawna nie zatrudnia pracowników – jest 4 wspólników, każdy ma inny udział procentowy. Czy dla wspólników będzie możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek? Jak wtedy ustalić przychód czy na podstawie udziałów w spółce?

Każdy ze wspólnik może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenia, w tym przypadku każdy wspólnik wskazuje osiągnięty przez niego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego został rozpatrzony pozytywnie. Po pewnym czasie płatnik składa jednak korektę deklaracji rozliczeniowej za okres w jakim był zwolniony z obowiązku składkowego, w związku z przyznaniem zasiłku opiekuńczego i pomniejszeniem podstawy wymiaru składek. Czy nadpłata składek opłaconych przez budżet państwa będzie stanowiła nadpłatę na koncie płatnika składek, czy też zostanie odpisana z uwagi na fakt, iż nie wynika ona z wpłaty dokonanej przez płatnika składek?

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Nie uwzględnia się korekt deklaracji rozliczeniowych, które wpłyną po dniu rozpatrzenia wniosku. Powstałe z tego tytułu różnice należy opłacić wraz z odsetkami albo wystąpić o ich spłatę w ratach.

 

Jak wypełnić blok 4.2, pole C. Wniosek RDZ?: „4.2.Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (wg stanu na 31.12.2019 r.) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01 z 20.03.2020 r.) Czy podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? TAK NIE

Co oznacza zapis „spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym”

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo upadłościowe:

 • upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny;
 • dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

 

Czy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 6 kwietnia 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej?

Nie. W tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. W tej sytuacji, gdy działalność została rozpoczęta 6.04.2020, za kwiecień oraz dalsze miesiące (do zakończenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii) możliwe jest skorzystanie z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej.

 

Których składek dotyczy zwolnienie ze składek?

Wsparcie państwa dotyczy zwolnienia z płacenia przez firmy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Co z prawami do rent i emerytur w czasie zwolnienia ze składek?

Okres 3 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

 

Czy fundacja, spółdzielnia, parafia mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek?

Tak. Jeżeli spełniają warunki z ustawy antykryzysowej.

 

Czy zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyło całości należności w tym składek finansowanych przez ubezpieczonego? Czy tylko zwolniona z opłacenia składek będzie część finansowana przez płatnika?

Zwolnienie dotyczy całości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r., bez względu na źródło ich finansowania. Którym płatnikom przysługuje odpowiednio 100% albo 50% umorzenia należnych składek określa ustawa.

 

Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego może złożyć tylko aktywny (na dzień składania wniosku) płatnik składek? Czy może złożyć osoba, która już zamknęła/zawiesiła prowadzenie działalności (np. w dniu 15 marca)?

Wniosek mogą złożyć osoby, które m.in. prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r. i spełniają pozostałe warunki. Zatem osoby, które w marcu 2020 r. zawiesiły/zlikwidowały działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zwolnienie. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że zwolnienie dotyczy należności za marzec, kwiecień i maj. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność i miał zobowiązania za wcześniejsze okresy niż marzec, to powinien rozważyć skorzystanie z innego rodzaju pomocy np. ze spłaty zobowiązań za okres od stycznia 2020 r. bez naliczania opłaty prolongacyjnej, czy też o zwolnienie z opłacenia składek.

 

Jeżeli ktoś płaci składki od deklarowanej podstawy wyższej niż najniższa podstawa może składać wniosek o zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z obowiązku składkowego (opłacenie składek przez budżet państwa) oznacza, że za dany miesiąc płatnik nie może wykazać w deklaracji podstawy wyższej niż minimalna, czy że może wykazać wyższą podstawę, ale budżet opłaci mu składkę tylko od minimalnej podstawy (resztę dopłaca sam)?

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia czy też osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają nieopłacone należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru składek. Jeżeli podstawa wykazana w dokumentach rozliczeniowych będzie wyższa, płatnik będzie zobowiązany do dopłacenia różnicy.

 

Czy niezłożenie w terminie dokumentów rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj przez osobę, która złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego, niesie jakieś konsekwencje dla wnioskodawcy (przyjmuję, że wszystkie dokumenty uzupełniła jeszcze przed 30 czerwca)?

Jeżeli dokumenty rozliczeniowe zostały złożone po terminie, ale nie później niż do 30 czerwca 2020 r., nie wpłynie to na sposób rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek. ZUS jednak będzie informował o zwolnieniu z opłacenia składek za każdy miesiąc odrębnie, a jednym z warunków umożlwiającym rozpatrzenie wniosku jest złożenie dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc (jeżeli płatnik nie jest zwolniony z obowiązku ich składania). Tym samym późne złożenie dokumentów będzie oznaczało późniejsze rozpatrzenie wniosku.

 

Przed 1 lutym płatnik prowadził działalność gospodarczą, a na dzień 29 lutego nikogo nie zatrudniał. 10 marca zatrudnił zleceniobiorcę. Na jakich warunkach może wnioskować o zwolnienie z obowiązku składkowego? Czy wnioskuje o zwolnienie z obowiązku składkowego tylko na swoje ubezpieczenia, czy może również zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę?

Jeżeli płatnik był zgłoszony w ZUS przed 1 lutego i na 29 lutego nie zgłosił do ubezpieczeń społecznych innych ubezpieczonych, to może złożyć wniosek jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Ważne aby przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681). Prawo do zwolnienie będzie dotyczyło wyłącznie jego składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.

 

Kiedy przedsiębiorca ma składać wniosek o niepłaceniu składek? Już teraz za wszystkie 3 miesiące czy po każdym miesiącu? Ma termin do 30 czerwca.

To płatnik decyduje o terminie złożenia wniosku. Może złożyć wniosek za każdy miesiąc oddzielnie (w różnych terminach), od razu za wszystkie trzy miesiące „z góry” lub poczekać i złożyć za trzy miesiące „z dołu”. W każdym z przypadku wnioski muszą zostać złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

 

Czy będą prowadzone egzekucje za te miesiące, jeśli płatnik złoży wniosek dopiero w czerwcu, a nie opłaci składek?

ZUS nie będzie do 30 czerwca 2020 r. wdrażał postępowania egzekucyjnego na należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy jak ktoś zapłacił składkę to może wnioskować o zwolnienie?

Tak, ale tylko w stosunku do opłaconej składki za marzec 2020 r. (art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-(Dz.U. z 2020 r., poz. 695). Powinien także złożyć wniosek o zwrot opłaconych składek za marzec, przed upływem terminu na opłacenia składek za kwiecień. W innym razie nadpłata rozliczy te składki, a za kwiecień i maj zwolnieniu będą podlegały wyłącznie należności nieopłacone.

 

Czy osoba, która zgłasza do 9 ubezpieczonych też ma jakieś kryterium przychodu żeby korzystać ze zwolnienia? Pracodawca zatrudnia 9 osób, które mają wynagrodzenie na poziomie ok. 10 tys. złotych każdy. Czy składki będą zwolnione w całości kwot jakie zostały wykazane w dokumentach rozliczeniowych za te 9 osób, czy tylko do minimalnego wynagrodzenia za pracę?

W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych ubiegających się o zwolnienie z opłacania składek, ustawa nie określa kryterium przychodu zarówno dla płatnika składek jak i ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące wskazane we wniosku (np. marzec, kwiecień i maj). W przypadku osoby prowadzącej pozarolnicza działalność zwolnieniu będą podlegały składki obliczone od najniższej podstawy ich wymiaru obowiązującej dla danej osoby.

 

Czy do wniosku o zwolnienie ze składek w formie papierowej należy dołączać jakieś inne dokumenty? Na stronie jest tylko informacja, że do wniosku elektronicznego należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ)? Czy wniosku papierowego to nie dotyczy?

Do papierowego wniosku o zwolnienie z opłacania składek nie dołączamy dodatkowych dokumentów. Papierowy wniosek RDZ zawiera już pola, które należy wypełnić wcześniej znajdujące się w załączniku do wniosku elektronicznego.

 

Pracownik, który najpierw przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie zostało mu przyznane świadczenie rehabilitacyjne – czy takiego pracownika wliczamy do stanu zatrudnienia w związku ze wsparciem dotyczącym zwolnienia ze składek?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek do limitu osób wliczane są osoby, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na dany dzień, tj. odpowiednio 29 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r. lub 30 kwietnia 2020 r.- w zależności od tego, kiedy w ZUS został zarejestrowany płatnik składek. Pracownik będący na zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym w dniu 29 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r. lub 30 kwietnia 2020 r. również powinien być liczony do tego limitu, ponieważ jako pracownik nadal jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych. Do limitu nie wliczani są jedynie pracownicy młodociani.

 

Czy wspólnicy spółki cywilnej, którzy nie mają zgłoszonych do ubezpieczenia pracowników/zleceniobiorców muszą spełnić warunek nieprzekroczenia przychodu? Jak ustalamy przychód – czy jeśli dwóch wspólników spółki cywilnej przekroczyło limit przychodu (15681 zł) , to czy spółka może starać się o zwolnienie z opłacania składek?

Jeżeli wspólnicy rozliczają się osobno jako płatnicy składek na własne ubezpieczenia (na indywidualnych NIP), składają odrębne wnioski. Każdy wspólnik występuje o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia. Odrębnie powinien być złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek dla spółki jako płatnika składek za ubezpieczonych zatrudnionych w spółce, jeżeli będą spełnione określone w przepisach warunki.

Każdy wspólnik występujący o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie powinien spełnić warunek nieprzekroczenia przychodu oraz prowadzenia działalności przed
1 kwietnia 2020 r. W takiej sytuacji sprawdzamy przychód każdego ze wspólników osobno za pierwszy miesiąc wskazany we wniosku (nie może być wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej brutto na rok 2020 – tj. od 15 681 zł).

W przypadku spółki, nie jest badany osiągnięty przychód. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, jest bycie płatnikiem składek zgłoszonym do ZUS we wskazanym okresie oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na wskazany w przepisach dzień odpowiednio nie więcej niż 9 albo nie więcej niż 49 ubezpieczonych.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać tylko płatnicy składek, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być także zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy wspólnik spółki cywilnej, który ma pracowników wypełnia na druku RDZ w bloku II pkt 1 czy 3?

Jeśli wspólnik jest zarejestrowany w ZUS jako płatnik na własne ubezpieczenia, a spółka odrębnie jako płatnik za zatrudnianych w niej ubezpieczonych, to powinny być złożone odrębne wnioski o zwolnienie. Przez wspólnika jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia (z wypełnionym we wniosku RDZ w bloku II pkt. 3) i w imieniu spółki jako płatnika składek (z wypełnionym we wniosku RDZ w bloku II pkt. 1).

 

Jak zapis dotyczący zwolnienia ze składek osób duchownych odnosi się do Zgromadzeń czy Zakonów, które pełnią rolę płatnika składek za osoby duchowne. Czy Zgromadzenia lub Zakony mogą być zwolnione z opłacania składek, o ile opłacają składki za mniej niż 10 osób. Czy też ma tutaj znaczenie ich status tj. Zakon może wystąpić z wnioskiem za wszystkie osoby duchowne w ujęciu punktu trzeciego?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek osób duchownych, o którym mowa w art. 31zo ust. 3 ustawy, może nastąpić także w przypadku, gdy nastąpiło przejęcie pełnienia roli płatnika składek w miejsce osoby duchownej przez instytucję zwierzchnią.

 

Czy jak prowadzący działalność wystąpi obecnie tylko o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, to później może też wnioskować o kwiecień i maj?

Tak. To płatnik decyduje o terminie złożenia wniosku oraz o miesiącach, za które chciałby uzyskać zwolnienie. Może złożyć wniosek za każdy miesiąc oddzielnie (w różnych terminach), od razu za wszystkie trzy miesiące „z góry” lub poczekać i złożyć za trzy miesiące „z dołu”. Należy tylko mieć na uwadze, że ostatnie wnioski muszą zostać złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Zwolnienie może objąć należności z tytułu składek za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r. Różnica polega tylko na tym jaki przychód będzie badany pod kątem przekroczenia lub nie limitu 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020, tj. 15 681 zł. Badanie to dotyczy osób prowadzących pozarolnicza działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. W przypadku złożenia wniosku obejmującego kwiecień i maj 2020 r., będziemy badać przychód osiągnięty w kwietniu.

Jeżeli płatnik wystąpi z wnioskiem o zwolnienie z opłacenia składek za sam kwiecień albo maj, to w takiej sytuacji badamy, odpowiednio przychód osiągnięty w kwietniu bądź w maju 2020r. Zawsze patrzymy na przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 

Czy w przypadku duchownych, którzy chcieliby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek z tytułu bycia duchownym za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. istnieje również wymóg zgłoszenia, jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (podobnie jak w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą)?

W przypadku osoby duchownej będącej płatnikiem składek na własne ubezpieczenia zgodnie z ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma takiego wymogu.

 

Jeżeli płatnik prowadzi działalność od 01.12.2019 r., a od 01.03.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń pracownika, to czy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia?

Jeśli na 29 lutego 2020 r. płatnik prowadzący działalność pozarolniczą nie zgłaszał do ubezpieczeń nikogo po za sobą, może wystąpić o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie za siebie.

 

Czy ze zwolnienia za okres od III do V. 2020r. mogą skorzystać osoby, które mają składkę refundowaną przez PFRON?

Tak. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj br. nie jest uzależnione od korzystania z innych świadczeń, dotacji lub refundacji. Należy jednak ustalić z PFRON, czy w przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie wystąpi konieczność zwrotu otrzymanychśrodków refundujących składki lub wstrzymanie refundacji za okres objęty zwolnieniem.

 

Jak wypełniać we wniosku RDZ Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (wg stanu na 31.12.2019 r.) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01 z 20.03.2020 r.)

Czy podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? TAK NIE

Co oznacza zapis „spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym”

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo upadłościowe:

– upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny;

– dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

 

W przypadku gdy płatnik prowadzi działalność w formie spółki, do limitu przychodu (w przypadku zwolnienia ze składek) bierzemy pod uwagę przychód tylko wspólnika czy przychód spółki?

Do limitu przychodu bierze się przychód wspólnika z prowadzonej działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jest płatnikiem składek tylko na własne ubezpieczenia (rozlicza składki za siebie na odrębnym koncie) i z tego tytułu występuje o zwolnienie.

 

Czy osoba która ma kilka działalności jest zwolniona z opłacania składek?

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika, o ile spełnia on warunki ustawowe. Bez znaczenia jest ilość prowadzonych działalności. W przypadku płatników będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15 681 zł).

W przypadku, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest płatnikiem składek także za innych ubezpieczonych i jako płatnik składek:

– przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.

– od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.

– od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 

Czy jak osoba prowadząca działalność skorzysta ze zwolnienia ze składek za siebie i za pracowników, to czy musi przez 3 miesiące kontynuować ich zatrudnienie?Zwolnienie z opłacania należności dotyczy składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za okres, którego dotyczy zwolnienie. Kwestie zatrudnienia i zwalniania pracowników są uregulowane w ustawie Kodeks pracy oraz innych przepisach prawa. Zmiany kadrowe w okresie objętym wnioskiem o zwolnienie nie mają wpływu na jego rozpatrzenie. Zwolnieniu podlegają należności wykazane w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS za marzec, kwiecień i maj.

 

Czy jeśli płatnik miał np. jednodniowe opóźnienie w opłaceniu składek za grudzień 2019, ale dokonał płatności, czy będzie przysługiwała ulga zwolnienia z obowiązku opłacania składek (pozostałe warunki spełnione)?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r.

Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

Jeżeli płatnik miał tylko jednodniowe opóźnienie w opłaceniu składek za grudzień 2019 r. i nie posiadał innych zaległości za okres do końca 2019 r., to po spełnieniu pozostałych warunków może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj. Należy przy tym pamiętać, że udzielona pomoc ma charakter pomocy publicznej.

 

„Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.”O jakie inne należności chodzi?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r.

Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać tylko ten przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

 

Płatnik zawiesił działalność 23.01.2020 , następnie wznowił działalność 02.03.2020 i ponownie zawiesił 12.03.2020, czy w tej sytuacji płatnik może wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie. W przypadku płatników będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia ważne jest, aby prowadzenie działalności rozpoczęło się przed 1 kwietnia 2020 r. oraz przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15 681 zł).

 

Płatnik składek, który wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, pobiera z tego wynagrodzenia składki w części finansowanej przez ubezpieczonego, a jednocześnie po zwolnieniu go z obowiązku opłacania składek, nie przekazuje ich na rachunek ZUS. Czy w takiej sytuacji pracodawca nie pobiera składek od wynagrodzenia (zwiększa wynagrodzenie do wypłaty pracownika) czy pobiera, ale nie przekazuje ich do ZUS (zwiększa się przychód pracodawcy), czy przekazuje je do ZUS, a budżet finansuje składki tylko w części finansowanej przez płatnika?

Płatnik składek tak jak dotychczas sporządza dokumenty rozliczeniowe i wykazuje w nich należne składki od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń. Rozstrzygnięcie czy płatnik składek ma pobrać, czy też zaniechać poboru części składek finansowanej przez ubezpieczonych pozostaje poza kompetencjami ZUS.

 

Czy jeżeli na pytanie z wniosku RDZ dot. przewyższenia niepokrytych strat 50% wysokości kapitału zarejestrowanego, przedsiębiorca odpowie twierdząco, to czy to dyskwalifikuje go z ubiegania się o zwolnienie ze składek? Wszystkie inne wymogi są spełnione?

ZUS rozpatruje wniosek w oparciu o wszystkie dane w nim wykazane.Jeżeli została zawarta z ZUS umowa na spłatę należności w ramach układu ratalnego, płatnikowi przysługiwać będzie zwolnienie z opłacania składek, o ilebędą spełnione warunki zwolnienia określone w ustawie.Jeżeli jednak we wniosku zaznaczono informację ostracie za poprzednie lata przewyższającej 50% wysokości kapitału zarejestrowanego, tow takim przypadku Zakład nie będzie miał możliwości zwolnienia z opłacania składek. Dotyczy to także sytuacji, w której z ZUS zawarta została umowa o rozłożenie należności na raty. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w dniu 31 grudnia 2019 r. w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 18 ww. rozporządzenia Komisji (UE) należy uznać, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo – akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego. Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego;
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki;
 • podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym.

 

Po wysłaniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS okazało się, że są w nim zawarte nieaktualne dane (nr dowodu osobistego, który jest nieważny). Czy można zrobić korektę wysłanego wniosku czy trzeba pisać podanie o jego anulowanie i wysłać nowy, już z prawidłowymi danymi?

W takim przypadku należy ponownie złożyć poprawny wniosek.

 

Termin zapłaty składek za marzec upływa 10 kwietnia. Co się stanie, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o zwolnienie ze składek, nie zapłaci ich za marzec, a potem otrzyma odmowę? Trzeba składkę zapłacić czy samo złożenie wniosku już upoważnia do niepłacenia?

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć wniosek RDZ do ZUS do 30 czerwca 2020 r. oraz konieczne jest złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. najpóźniej do wskazanej daty chyba, że obowiązuje zwolnienie ze składania dokumentów rozliczeniowych. Ważne jest żeby płatnik wnioskujący o zwolnienie spełniał warunki określone w ustawie.

Wniosek zrealizowany będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek
(w przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc wskazany we wniosku). Zwolnieniu z opłacania składek podlegają należności znane na dzień rozpatrywania wniosku.

ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, po każdym miesiącu, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. W sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały dochodzeniu na zasadach ogólnych.

 

Prowadzę firmę – zatrudniam dwóch pracowników – płacę składki do ZUS. Jestem też rolnikiem i korzystam m.in z dopłat do gruntów i innych unijnych. W ustawie o tarczy jest zapis o limicie pomocy – jaki to limit? Czy przysługuje mi zwolnienie z ZUS na 3 miesiące?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może być udzielona zgodnie z Komunikatem Komisji, jeśli:

A. nie przekracza (łączna wartość pomocy otrzymanej w związku z epidemią COVID-19):

– 800 000 euro na przedsiębiorstwo

– 120 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury

– 100 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych

B. dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty maksymalne konieczne jest przestrzeganie właściwego pułapu dla każdej z tych działalności, a najwyższa możliwa kwota pomocy publicznej nie może zostać przekroczona.

 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenie (poza działalnością). Jeśli skorzysta ze zwolnienia ze składek w ramach działalności, to umowa zlecenie stanie się w pełni oskładkowana czy składki umorzone będą traktowane również pod tym względem jak opłacone?

Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenie i skorzysta ze zwolnienia ze składek opłacanych z tytułu prowadzonej działalności, to okres zwolnienia (np. wskazany we wniosku okres: marzec, kwiecień i maj), będzie traktowany jako okres pozostawania w ubezpieczeniach a umorzone składki zostaną zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego jako opłacone. Umowa zlecenia nie będzie w tym przypadku traktowana jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

 

Czy najpierw trzeba złożyć deklaracje za marzec, a dopiero wniosek o zwolnienie, aby je otrzymać? Tak należy rozumieć poniższy zapis ustawy o „antykryzysowej”?4. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, ZNANE na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek przed złożeniem deklaracji rozliczeniowych za dany okres. Rozpatrzenie wniosku będzie następowało sukcesywnie po złożeniu przez płatnik dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc objęty wnioskiem. W przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, po ich systemowym utworzeniu. Uwzględnia się w rozliczeniu tylko te korekty deklaracji rozliczeniowych, które wpłyną do Zakładu przed dniem rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

 

Czy w liczbie ubezpieczonych (mikrofirma) wlicza się także pracowników młodocianych podlegających ubezpieczeniom społecznym? Wg Prawa Przedsiębiorców – do limitu liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.

Po nowelizacji przepisów Tarczy Antykryzysowej do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych podlegających ubezpieczeniom społecznym. Płatnik uwzględnia wszystkie pozostałe osoby, które były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na wskazany w przepisach dzień.

 

Czy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który nie posiada pracownika, ale ma osobę współzatrudnioną, może skorzystać ze zwolnienia z opłaty za składki ZUS bez spełnienia warunku limit 300 % dochodu? Właściciel ten jest również udziałowcem w spółce komandytowej. Czy przedstawia on dochody tylko z działalności gospodarczej, czy również te, które uzyskuje jako udziałowiec w spółce?

Obowiązek wykazywania przychodu we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ) za marzec, kwiecień i maj, dotyczy tylko osób prowadzących pozarolniczą działalność będących płatnikami wyłącznie na własne ubezpieczenia.

 

Spółka cywilna (2 wspólników) zatrudnia 3 pracowników na pełen etat i 10 uczniów, na umowę w celu przygotowania zawodowego. Czy pracownicy, uczniowie i wspólnicy będą zwolnieni z opłacania składek ZUS w miesiącach marzec, kwiecień, maj. Przychód spółki też wyższy od 300% określonych w ustawie.

Spółka, która zatrudnia 3 pracowników i 10 uczniów może być zwolniona z opłacania składek za 3 miesiące, jeżeli spełni określone przepisami warunki. Wysokość zwolnienia (100%, czy też 50% należnych składek) będzie uzależniona od liczby zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych osób na wskazany w przepisach dzień. Do liczby ubezpieczonych nie są wliczani tylko pracownicy młodociani (zgłoszeni do ZUS z kodem 01 20). Jeżeli więc zatrudnieni przez spółkę uczniowie spełniają ten warunek to nie należy ich uwzględniać w liczbie ubezpieczonych. W przypadku spółki jako płatnika składek nie ma obowiązku wykazywania przychodu w celu badania czy nie nastąpiło przekroczenie 15 681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2020). Warunek ten jest niezbędny w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność będących płatnikami składek wyłącznie na własne ubezpieczenia (np. gdy wspólnik jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie).

 

Czy można skorzystać ze zwolnienia z ZUS jeśli w spółce jawnej jest 20 osób, w tym trzech współwłaścicieli i każdy z tych współwłaścicieli płaci osobno za swoich pracowników?

Tak, jeśli są spełnione określone w przepisach warunki dotyczące płatników składek (są zgłoszeni jako płatnicy w danym okresie) oraz liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Jeżeli każdy ze wspólników ma w ZUS założone odrębne konto i opłaca składki za swoich pracowników, to powyższe warunki muszą zostać spełnione odrębnie dla każdego z płatników, aby mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj.

 

Mikroprzedsiębiorca zatrudnia 10 pracowników łącznie na 9,5 etatu, czy obejmuje go zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące?

Tak. Przedsiębiorca ten będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za 3 miesiące w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych. Odrębnie jest natomiast liczona każda osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy).

 

Jestem na karcie podatkowej (taxi) zwolnienie z VAT, czy muszę we wniosku RDZ wpisywać kwotę przychodu?

Tak, należy oświadczyć jaki został osiągnięty przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek (wskazany przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł. Proszę wskazać przychód jaki będzie Pan wykazywał dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Czy płatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek w sytuacjach: płatnik opłacający składki „sam za siebie” miał zawieszoną działalność od 9/2018, którą odwiesił 13.02.2020r., na 29.02.2020 miał 12 osób, 3.03.2020 ma 8 osób do społecznych.

Tak. Płatnik spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, jeżeli na 29 lutego miał zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Płatnikowi który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r., zwolnienie przysługuje w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

 

Klient wysłał elektronicznie (PUE ZUS) wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności. W dniu dzisiejszym otrzymał korektę faktury – korekta ma wpływ na wysokość przychodu osiągniętego z prowadzonej działalności. W jaki sposób skorygować wysłany wniosek o zwolnienie?

Jeżeli oświadczony przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek o zwolnienie, przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł., płatnik nie kwalifikuje się do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za ten miesiąc. Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. W przeciwnym wypadku, wystarczy dostarczyć do ZUS pismo do sprawy (do złożonego już wcześniej wniosku), w którym płatnik oświadczy jaki osiągnął przychód. Pismo takie można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do placówki ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Może także zostać wysłany ponowny wniosek poprzez PUE.

 

Firma jednoosobowa – działalność sezonowa od 2000 roku w miesiącach marzec-październik. Pozostałe miesiące są zawieszone. Od marca 2020 działalność została odwieszona. Czy firma będzie musiała płacić składki do ZUS?

Jeżeli działalność zostaje ponownie podjęta od 1 marca br. to płatnik może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec-maj br. jeśli spełnia warunki.

 

Działalność była prowadzona do listopada 2019 r. i została zawieszona. W połowie lutego 2020 r. nastąpiło odwieszenie działalności. Czy płatnikowi przysługuje zwolnienie z płatności składek do ZUS?

Płatnikowi przysługuje zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, gdyż m.in. warunkiem jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i przed tą datą działalność była prowadzona. Muszą być jeszcze spełnione pozostałe określone w ustawie warunki.

 

Firma zatrudnia 11 pracowników, z czego jedna osoba jest na urlopie wychowawczym i jedna na urlopie macierzyńskim. Czy przedsiębiorca klasyfikuje się do zwolnienia z ZUS?

Tak, jeśli spełnia określone przepisami warunki. Zwolnienie przysługuje płatnikom:

✔ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

✔ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Czy właściciel wlicza się jako pracownik, czy osoba na urlopie wychowawczym wlicza się do osób zatrudnionych i czy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek?

Nie ma w tym przypadku znaczenia tytuł ubezpieczenia.Do limitu wlicza się wszystkie osoby, które były na wskazany dzień zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, w tym wlicza się osobę prowadzącą działalność (właściciela). Wyjątkiem są pracownicy młodociani, których nie uwzględnia się w liczbie ubezpieczonych.

 

Obecnie od 14 marca 2020 r. właściciel firmy jest na zasiłku opiekuńczym. Zatrudnia dwie osoby na umowy zlecenie:

1) obcokrajowca – legalny pobyt czasowy – opłacane składki – umowa zlecenie

2) studenta (wiek do 26 lat) – zwolniony ze składek ZUS – umowa zlecenie.

W jakiej wysokości i czy w ogóle przysługuje zwolnienie z 3 miesięcznego obowiązku opłacania składek ZUS?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek w wysokości 100% należnych składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. m.in. płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych mniej niż 9 osób i byli płatnikami przed 1 lutego 2020 r. (wlicza się także przedsiębiorcę). Zwolnienie z opłacania dotyczy kwot wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Jeżeli na 29.02 2020 obcokrajowiec był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, to płatnikowi przysługuje zwolnienie z opłacania składek za wszystkich ubezpieczonych, za których zostaną wykazane należne składki w dokumentach rozliczeniowych złożonych za wskazane miesiące. Zwolnienie przysługuje na wniosek.

 

Czy Stowarzyszenie (klub sportowy) możne skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, jeśli zatrudniają dwóch pracowników na umowę o pracę?

Tak, jeżeli spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach. Dotyczą one okresu, w którym stowarzyszenie (klub sportowy) zostało zarejestrowane jako płatnik składek oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na wskazany w przepisach dzień. Zwolnienie przysługuje płatnikom:

✔ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

✔ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Firma na dzień 31 marca 2020 r. zatrudniała 10 pracowników. Od 1 kwietnia 2020 r. zatrudnia 9 pracowników – jest mikroprzedsiębiorcą. Czy w tej sytuacji można skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

To zależy od tego, kiedy Firma została zgłoszona w ZUS jako płatnik składek. Zwolnienie przysługuje płatnikom:

✔ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

✔ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Na jaką pomoc może liczyć płatnik, jeśli prowadzi działalność 8 osób plus 3 uczniów w chwili obecnej (uczniowie są ubezpieczeni i pracują tylko chwilowo w tej firmie), jednak płatnik dowiedział się w ZUS, że to się będzie liczyć jako 11 osób zatrudnionych mimo, że te 3 osoby są tylko chwilowo na przyuczeniu. Czy uczniów zatrudnionych przez firmę należy wliczać do zatrudnionych zgłoszonych do ZUS?

To zależy od tego, kiedy płatnik został zgłoszony w ZUS. Zwolnienie przysługuje płatnikom:

✔ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

✔ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

– 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

– 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

– 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Po wprowadzonych zmianach w przepisach ustawy przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych. Jeżeli uczniowie zawodu spełniają ten warunek i zostali zgłoszeni do ZUS z kodem 01 20, to nie będą uwzględniani w liczbie ubezpieczonych.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku o zwolnienie ze składek?

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek, płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Płatnik ma ostateczny termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku, gdy płatnik złoży wniosek za każdy miesiąc oddzielnie, będą one weryfikowane odrębnie po złożeniu dokumentów za poszczególne miesiące. Jeśli płatnik złoży jeden wniosek od razu za trzy miesiące (marzec-maj br.), będzie on rozpatrywany przez ZUS sukcesywnie do końca miesiąca, w którym upływa termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych (np. za kwiecień do końca maja, a za maj – do końca czerwca br.).

Niemniej jednak, ZUS będzie informował płatników o zwolnieniu z opłacania składek po każdym miesiącu, w którym upływał terminu złożenia dokumentów za miesiąc wskazany we wniosku, który został objęty zwolnieniem. Dłuższy okres rozpatrywania sprawy może dotyczyć tych wniosków, które będą wymagały przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjaśniającego.

ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji.

 

Czy zwolnienie z opłacania składek ma wpływ na uzyskane dofinansowanie zFGŚP na ochronę miejsc pracy?

Pracodawcy występującemu z wnioskiem o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników(dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy), przysługują środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za tych pracowników. Chodzi o składki należne od pracodawcy, w części dotyczącej przyznanych świadczeń.

Pracodawca występujący z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP, zobowiązany jest zwrócić kwotę przyznanego dofinansowania na opłacenie składek ZUS, w tym również w części dotyczącej składek, które są należne od pracownika.

 

Czy zasada ciągłości ubezpieczeń chorobowych, które w niektórych przypadkach są dobrowolne, będzie również obowiązywała?

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem). Analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasada ciągłości będzie obowiązywać w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie, poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym związane?

Nie. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu zawieszenia jak i po jego zakończeniu.

 

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje?

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Jednak w związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, ZUS prosi o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu. W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.

Źródło: opracowanie własne + ZUS + www.gov.pl/web/rodzina/

Objaśnienia prawne MRPiPS otrzymane przez Rzecznika MŚP w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne:

Czy zwolnienie, o jakim mowa w art. 31zo ustawy COVID-19 dotyczy należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych we wniosku o zwolnienie, mimo iż płatnik po złożeniu wniosku z uwagi na upływ ustawowego terminu dokonał wpłaty na poczet tych należności, czy też zwolnienie to dotyczy należności z tytułu składek za ww. okres nieopłaconych na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie?

Odpowiedź:

Zwolnieniu ze składek na podstawie art. 31zo ust. 1, 1a, 1b i 2 podlegają za marzec składki nieopłacone, jak również opłacone, natomiast składki za miesiąc kwiecień i maj zwolnieniu podlegają tylko w przypadku, gdy nie zostały opłacone.

 

Czy we wnioskach o zwolnienie z opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek, złożonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r., do liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego należało wliczać pracowników młodocianych?

Czy przepis art. 31zo ust. 6 ustawy COVID-19 stosuje się do wniosków składanych od dnia 18 kwietnia 2020 r., a dotyczących składek za marzec i kwiecień 2020 r.?

Odpowiedź:

Do liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego nie należy wliczać pracowników młodocianych. Zasadę tę stosuje się do wszystkich przedsiębiorców niezależnie od tego kiedy został złożony wniosek.

 

Czy przedsiębiorcy zatrudniającemu np. dwóch pracowników, za których jako płatnik opłaca wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje zwolnienie z nieopłaconych należności z tytułu składek zdrowotnych, o jakim mowa w art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19 skoro przepis mówi o pracownikach zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych?

Odpowiedź:

Osobie zatrudniającej pracowników, będzie przysługiwało zwolnienie ze składek o których mowa w art. 31zo ust. 1 specustawy, jeżeli spełnia pozostałe warunki przewidziane w ustawie (liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożony poprawny wniosek oraz dokumenty rozliczeniowe za miesiące zwolnienia).

 

Czy przedsiębiorcy, który korzysta z tzw. ulgi na start, opłacającemu wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje zwolnienie z nieopłaconych należności z tytułu składek?

Odpowiedź:

 

Osoby korzystające z ulgi na start i opłacające składki wyłącznie za siebie mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek na podstawie art. 31zo ust. 2b specustawy.

Co należy rozumieć pod pojęciem „inne informacje niezbędne do umorzenia składek”, w rozumieniu art. 31zp ust. 2 pkt 3 ustawy COVID-19?

Odpowiedź:

ZUS nie żąda żadnych innych informacji, które nie wynikają z ustawy. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że wymagane będzie dołączenie innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, np. pełnomocnictwa, gdy wniosek składany jest przez osobę upoważnioną.

 

Czy informacja o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek następuje w formie decyzji?

Czy od rozstrzygnięcia w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek przysługuje środek odwoławczy?

Odpowiedź:

Pozytywne rozstrzygnięcie nie ma formy decyzji, a jedynie informacji o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek. Od pozytywnego rozstrzygnięcia nie przysługuje środek odwoławczy.

 

 

Lista płac a zwolnienie ze składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa – jak wyliczyć podatek i wynagrodzenie netto

Podmiot zatrudniający korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na mocy ustawy antykryzysowej, powinien „standardowo” rozliczać listę płac pracownika czy zleceniobiorcy, czyli powinien uwzględniać na niej składki ZUS, które w myśl przepisów zusowskich podlegają potrąceniu z wynagrodzenia.

Tym samym, pracodawca powinien potrącić i pobrać z wynagrodzenia składki społeczne podlegające finansowaniu przez zatrudnionego (13,71% podstawy lub ewentualnie 11,26% w przypadku zleceniobiorcy, który nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) oraz składkę zdrowotną (9%).

Powyższe potwierdziła prezes ZUS Gertruda Uścińska, która wyjaśniła, iż w kwestii rozliczenia składkowego na listach płac nic się nie zmieniło. Płatnik potrąca wartość składek (opłacanych za pracownika) z wynagrodzenia ubezpieczonego, tak jak robił to do tej pory. Nie przekazuje jednak tych kwot do ZUS, ponieważ – jeśli spełnia ustawowe warunki do korzystania z tzw. „wakacji od składek” – jest zwolniony z całości składek . W przypadku pracownika również wszystkie zwolnione składki traktowane są tak, jakby zostały opłacone i pracownik zachowuje prawo do wszystkich świadczeń i ma ciągłość ubezpieczenia.

W konsekwencji, pracodawca nie powinien również zmieniać reguł naliczania podatku, a zatem nadal ma obowiązek:

 • pomniejszać przychód pracownika/zleceniobiorcy o składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z jego środków, bo odpowiednio art. 32 ust. 2 ustawy o PIT (dotyczący pracodawców) i art. 41 ust. 1 ustawy o PIT (dotyczący zleceniodawców) odnoszą się do składek na ubezpieczenia społeczne pobranych przez płatników i nie wymagają ich fizycznego odprowadzenia do ZUS,
 • odejmować od zaliczki podatkowej część składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, albowiem odpowiednio w treści art. 32 ust. 3b i art. 41 ust. 1a ustawy o PIT jest mowa o składce zdrowotnej pobranej przez płatnika ze środków podatnika (osoby zatrudnionej).

Taki punkt widzenia podziela fiskus, twierdząc, że jeśli płatnik (zakład pracy) pobrał z dochodu zatrudnionej osoby składki, których nie przekazał do ZUS, to o ich kwotę powinien pomniejszyć dochód zatrudnionego dla potrzeb obliczenia zaliczki na podatek. W takiej sytuacji uznać należy bowiem, iż podatnik zapłacił ze swojego dochodu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ten sam tok myślenia odnosi się do składki zdrowotnej (7,75% podstawy), którą powinno odjąć się od zaliczki podatkowej.

Sprawdź nasze kalkulatory służące rozliczaniu wynagrodzeń (także przy wieloskładnikowej liście płac):

 

Powrót do spisu treści

 

 

Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej)

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, a także kościelna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka organizacyjna, może ubiegać się o przyznanie na rzecz ochrony miejsc pracy:

 • dofinansowań z FGŚP do wynagrodzeń objętych w następstwie rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19 przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy pracowników, za których w rozumieniu nowych przepisów należy uznawać osoby fizyczne pozostające z pracodawcą w stosunku pracy lub zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną,
 • środków z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób, należnych od pracodawcy od otrzymanych świadczeń.

Ważne! Mocą ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r., wykluczono państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z grupy podmiotów uprawnionych do wnioskowania o świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia (i należnych od nich składek społecznych podlegających finansowaniu przez pracodawcę) pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przedmiotowe dofinansowanie oraz środki na pokrycie składek należnych od pracodawcy, są wypłacane:

 • w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • maksymalnie przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia przez zakład pracy stosownego wniosku o wsparcie, z tym zastrzeżeniem, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym panującej epidemii, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Warunki do otrzymania omawianego wsparcia finansowego to:

 • spadek obrotów rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wsparcie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca) lub
  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wsparcie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uznaje się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca);
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo zaleganie w regulowaniu składek zusowskich powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa wyżej, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający pełną spłatę zaległości względem ZUS, wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie płatności tych składek;
 • niespełnianie przesłanek do ogłoszenia upadłości wskazanych w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • zawarcie ze związkami zawodowymi lub – w razie ich braku – z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, porozumienia dotyczącego wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub zastosowania obniżenia wymiaru czasu pracy (kopię porozumienia pracodawca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia).

W omawianym porozumieniu:

 • ustala się warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • określa się co najmniej: grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników oraz okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

Co ważne:

 • przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie obowiązuje procedura związana ze stosowaniem wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy;
 • przedsiębiorca, który otrzymał wspomniane wyżej wsparcie z FGŚP, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach otrzymywania wsparcia z FGŚP w związku z zatrudnianiem pracownika.

Do 17 kwietnia 2020 r. obowiązywała reguła, iż do wypłaty i rozliczania świadczeń oraz środków z FGŚP stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–16 ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Art. 13 ww. ustawy, ustanawia zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom przez przedsiębiorcę, który na podstawie umowy uzyskał z FGŚP środki na wypłatę świadczeń:

 1. w okresie pobierania przez pracownika dofinansowywanych świadczeń, oraz
 2. w okresie przypadającym bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń, o świadczeń – nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

 

Z dniem 18 kwietnia, wskutek nowelizacji ustawy antykryzysowej wyłączyono zastosowanie punktu 2 art. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do wypłacanego ze środków FGŚP dofinansowania na rzecz podmiotów zmagających się ze skutkami COVID-19. W konsekwencji, pracodawca który uzyskał dofinansowanie na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP zobowiązany jest do utrzymania miejsc pracy w okresie pobierania przez pracownika świadczeń, ale już nie po zakończeniu wypłaty dofinansowania.

 

Wysokość dopłat za czas przestoju ekonomicznego

W przypadku pracownika / zleceniobiorcy objętego przestojem ekonomicznym, pracodawca jest uprawniony:

 • do wypłacania wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, nie niższego jednak od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
 • otrzymania z FGŚP:
  • dofinansowania do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), czyli maksymalnie 1300 zł (2600 zł x 50%) oraz
  • środków na składki na ubezpieczenia społeczne należne ze strony pracodawcy od przyznanego dofinansowania – biorąc za podstawę 1300 zł wspomniane składki to 233,09 zł zgodnie z wyliczenie,: (1300 zł x 9,76% tytułem składki emerytalnej) + (1300 zł x 6,5% tytułem składek rentowych) + (1300 zł x 1,67% tytułem składki wypadkowej) = 233,09 zł.

Wymienione wyżej świadczenia nie są należne w przypadku pracowników / zleceniobiorców, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dopłaty z FGŚP, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia ww. wniosku.

 

Wysokość dopłat za czas obniżenia wymiaru czasu pracy

Obniżenie wymiaru czasu z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa może nastąpić maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie po takiej zmianie nie może być niższe niż minimalna płaca za pracę.

Pracodawca decydując się na obniżkę etatu na ww. warunkach może otrzymać:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych ze środków FGŚP do wysokości połowy płacy brutto zmniejszonej wskutek redukcji wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o ww. dofinansowania (chodzi tu więc o skorzystanie z tzw. reguły „40-40-20”, która polega na tym, że zakład pracy obniża zatrudnionemu wymiar etatu i pensję o 20%, a FGŚP pokrywa połowę pozostałej po zredukowaniu płacy, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału);
 • środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracownika / zleceniobiorcy, należnych od pracodawcy od przyznanego dofinansowania.

Dofinansowanie w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy nie przysługuje w odniesieniu do pracowników / zleceniobiorców, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dopłatę, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia ww. wniosku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS można sprawdzić TUTAJ.

PODSUMOWANIE:

Zakres pomocy na ochronę miejsc pracy

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także po tym okresie.

 • Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy
  • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu
  • W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.
  • Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy do 20% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.
 • W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość dofinansowań z uwzględnieniem składek od przyznanych świadczeń) od przyznanych świadczeń.
 • Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż:

– od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. nowelizującą ustawę COVID-19,

– od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia,

– od miesiąca złożenia wniosku.

Muszą zostać spełnione łącznie 3 ww. warunki.

 

Wyłączenia pracowników

Przedsiębiorca:

 • nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki),
 • nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Realizacja wsparcia z FGŚP po 27 września 2020 r.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639) przedłużono możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g oraz 15gg ustawy antykryzysowej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zauważmy, że już wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 21 lipca 2020 r. (sygn. DF-III.070.144.2020.JBIE) wyjaśniło, że:

 • w odniesieniu do wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej złożonych przez uprawnione podmioty do dnia 27 września 2020 r., a więc w okresie obowiązywania przywołanego przepisu, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy zachowuje kompetencje w zakresie realizacji wsparcia po dniu 27 września 2020 r., tj. uprawnienia do podpisania umowy i wypłaty świadczeń, a także rozliczenia przekazanego dofinansowania;
 • resort pracy podejmuje działania w celu utrzymania w mocy przepisów zawartych w art. 15g ustawy COVID-19, dotyczących realizacji wsparcia po dniu 27 września 2020 r.

Z kolei ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 2255 (zwana dalej: tarczą 6.0) przesunęła ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na 10 czerwca 2021 r. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników może być zaś udzielane do 30 czerwca 2021 r.

Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń

1. Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

  • Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy:
   • do wypełnienia w przez przedsiębiorcę w postaci elektronicznej jest udostępniany w ramach portalu gov.pl.
   • dopuszcza się złożenie wniosku w formie papierowej, jednakże w związku z COVID-19 rozpatrzenie wniosku w formie papierowej może trwać dłużej, co w konsekwencji opóźni przekazanie środków finansowych. Należy mieć na uwadze, iż w związku z COVID-19 może wystąpić czasowe zamknięcie WUP dla obsługi interesantów, co skutkować może koniecznością złożenia wniosku w innym terminie. Z uwagi na powyższe zaleca się złożenie wniosku w formie elektronicznej.

 

Wzór wniosku do pobrania – Wniosek

 

Do wniosku należy załączyć:

 • kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (plik w formacje jpg lub pdf),
 • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf). Umowa ma charakter nieedytowalny i wymaga wyłącznie dołączenia do wniosku przez przedsiębiorcę,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wg. określonego wzoru) dostępnego elektronicznie (plik w formacie xls lub xlsx). Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia do wykazu pracowników, w odniesieniu do których ubiegał się będzie o dofinansowanie,
 • kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji (plik w formacie np. jpg lub pdf).

We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o tym, że:

  • jest przedsiębiorcą,
  • wystąpił u niego spadek obrotów,
  • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości,
  • nie zalega ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi,
  • wykaz pracowników nie obejmuje pracowników, którzy uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS,
  • nie ubiega się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów (wynagrodzenie, składki),
  • zamierza/nie zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19).

Oświadczenia przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu do niego umowy, kopii porozumienia, wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń oraz pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) – dokumenty te należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego. Podpisany wniosek wraz z umową i pozostałymi załącznikami stanowią integralną całość.

 

2. Wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy zawartej między dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy a przedsiębiorcą w transzach miesięcznych (ilość transz – uzależniona jest od okresu na jaki wnioskowana jest pomoc), w oparciu o złożony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń. Przekazanie środków przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy następuje na rachunek przedsiębiorcy wskazany we wniosku.

3. Po otrzymaniu świadczenia z FGŚP przedsiębiorca zobowiązany jest do wypłaty pracownikom – odprowadzając należne składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Ochrona pracownika

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z FGŚP środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z FGŚP.

 

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z zawartej umowy

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy jest obowiązany do:

 • wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie,
 • nie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika wynagrodzenia z dofinansowaniem z FGŚP,
 • udokumentowania wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie do 30 dnia po otrzymaniu ostatniej transzy świadczenia,
 • udokumentowanie zatrudniania pracowników, na których otrzymał świadczenie w stosownych okresach,
 • zwrotu niewykorzystanych środków w ww. terminie.

 

Naruszenie warunków zawartej umowy o wypłatę świadczeń przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorca, który zawarł z dyrektorem WUP umowę o wypłatę świadczeń:

 • wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, środków w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • odmówił poddania się kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, całości środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.

 

Wykaz / kalkulator potrzebny przy ubieganiu się o dofinansowanie: Kalkulator.xlsx 0.24MB

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego krok po kroku?

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy Praca.gov.pl. Cały proces jest intuicyjny. Wyjaśniamy jak krok po kroku wypełnić wniosek.

Krok 1 – Skompletuj dokumenty

Zacznij od skompletowania dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Potrzebne będą: kopia porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy). Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru. Umowę oraz wykaz pracowników możesz pobrać na Praca.gov.pl – bezpośrednio przed złożeniem wniosku w sekcji „Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku”. Wykaz pracowników przed wysłaniem wymaga uzupełnienia.

Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB

Krok 2 – Wybór właściwego urzędu pracy

Wniosek składamy do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Lista Wojewódzkich Urzędów Pracy, do których możesz wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl.

Krok 3 – Uzupełnij dane przedsiębiorstwa

W trzecim kroku należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa m.in. nazwę, NIP i REGON, adres siedziby i dane kontaktowe (jeżeli masz już konto na platformie Praca.gov.pl to dane te uzupełnią się automatycznie). Jeśli miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest inne niż adres siedziby firmy, to zaznacz tow odpowiednim polu. Wskaż też kto reprezentuje przedsiębiorcę. Musisz wskazać dane tej osoby (imię i nazwisko), podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz załączyć pełnomocnictwo.

Krok 4 – Właściwa treść wniosku

Po uzupełnieniu podstawowych danych możesz przejść do właściwej treści wniosku, w której wnosisz o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) środków na wypłatę świadczeń.

W tym miejscu musisz wskazać datę, od kiedy wnioskujesz o pomoc (nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy) i z jakiego tytułu:

 • przestoju ekonomicznego,
 • obniżonego wymiaru czasu pracy (pracodawca ma możliwość skorzystania z obydwu świadczeń równocześnie na różnych pracowników)

Podaj dla ilu pracowników wnioskujesz o wsparcie, za ile miesięcy, z jakim przeznaczeniem (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) i w jakiej kwocie.

Podaj również numer rachunku, którym posługujesz się w prowadzonej działalności gospodarczej.

Krok 5 – Oświadczenia

Możesz przejść do kolejnego kroku, w którym składasz oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie „Tarcza antykryzysowa”, odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku

Krok 6 – Załączniki

Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, załączniki do wniosku przygotuj w wersji elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku z załącznikami nie był większy niż 24 MB.

Krok 7 – Podpis

Podpisz wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami. Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Co dalej?

Na podstawie umowy, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekaże na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego co miesięczne transze na wypłatę świadczeń. Niezwłocznie po otrzymaniu środków musisz wypłacić pracownikom otrzymane świadczenia, odprowadzić należne składki na ZUS oraz podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Instrukcja jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

Jeżeli pracodawca chce otrzymać wsparcie z FGŚP w postaci dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób i środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób, należnych od pracodawcy od otrzymanych świadczeń, musi złożyć odpowiedni wniosek.

Polecamy zapoznanie się z instrukcją wskazującą krok po kroku:

 • jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego lub oraz
 • jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy.

 

Krok 1. Skompletuj dokumenty

Zacznij od skompletowania dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB.

Do wniosku dołącz co najmniej następujące załączniki:

 • kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (plik w formacje jpg lub pdf),
 • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf). Umowa ma charakter nieedytowalny i wymaga wyłącznie dołączenia do wniosku przez przedsiębiorcę,
 • kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji (plik w formacie np. jpg lub pdf).
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wg. określonego wzoru) dostępnego elektronicznie (plik w formacie xls lub xlsx). Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia do wykazu pracowników, w odniesieniu do których ubiegał się będzie o dofinansowanie,

 

W tym miejscu warto odpowiedzieć na często pojawiające się pytanie: Czy w wykazie pracowników w zakładce „przestój ekonomiczny” w rubryce, która jest zatytułowana „Obniżona wysokość wynagrodzenia brutto dla każdego pracownika objętego przestojem ekonomicznym, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy”, można wpisać kwotę netto (na pracownika) bez kwoty ubezpieczenia? Chodzi o sytuację, kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek ZUS i wnioskując do WUP o dofinansowanie wynagrodzeń nie chce dwa razy ubiegać się o wsparcie na tego samego pracownika z tego samego tytułu (czyli składki).

Odpowiadając na to pytanie należy podkreślić, iż nie można wpisać kwoty netto w kolumnie R wykazu pracowników, ale w kolumnie S, gdzie jest pytanie, czy odprowadzane są składki na ubezpieczenie, wpisuje się  0. Wówczas nie zostanie wyliczone dofinansowanie składek.

A jaką kwotę brutto należy wpisać w wykazie w pozycji: „Kwota wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego”?  Czy kwotę z umowy, czy rzeczywiście należną za marzec 2020 r. np. łącznie z premią uznaniową?

W art. 15g ustawy antykryzysowej, jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym – nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB.

Krok 2. Na stronie Praca.gov.pl przejdź do grupy usług „Tarcza antykryzysowa”


Krok 3. Wskaż usługę – „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy”

 

Krok 4. Wybierz właściwy wojewódzki urząd pracy

Wybierz wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Lista wojewódzkich urzędów pracy, do których możesz wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl. Aby przejść do dalszej części wniosku naciśnij przycisk „Przejdź do edycji wniosku”.

 

Krok 5. Uzupełnij dane przedsiębiorstwa

Uzupełnij informacje dotyczące miejscowości składania wniosku, danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy, siedziby, danych kontaktowych oraz miejsca wykonywania działalności. Wszystkie pola są obowiązkowe do wypełnienia. Szczególnie ważne jest wprowadzenie danych kontaktowych, ponieważ w przypadku ewentualnych wątpliwości umożliwią one wojewódzkiemu urzędowi pracy szybkie skontaktowanie się z przedsiębiorcą bez konieczności wizyty w Urzędzie.

 

 

Krok 6. Wprowadź reprezentanta przedsiębiorcy

Określ reprezentanta przedsiębiorcy. W przypadku, jeżeli posiadasz więcej niż jednego reprezentanta wybierz przycisk „Dodaj”, który umożliwi dodanie kolejnego reprezentanta do wniosku.

Krok 7. Wprowadź właściwą treść wniosku

Określ z jakiego tytułu ubiegasz się o dofinansowanie z FGŚP na ochronę miejsc pracy tj. przestoju ekonomicznego i/ lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Dla wybranych tytułów dofinansowania wskaż datę, od której wnioskujesz o wsparcie, przy czym pamiętaj, że nie może ona być wcześniejsza niż 31 marca 2020 r. (tj. dzień wejścia w życie ustawy). Podaj liczbę pracowników, dla których ubiegasz się o wsparcie, liczbę miesięcy (odpowiednio 1, 2 lub 3), przeznaczenie (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) oraz w jakiej kwocie. Podaj również numer rachunku, którym posługujesz się w prowadzonej działalności gospodarczej.

Liczby pracowników oraz kwoty dofinansowania z FGŚP w ramach każdego z tytułów muszą być zgodne z wartościami wprowadzonymi w Wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP dołączanym do wniosku (tj. obowiązującej wersji pliku wykaz_pracowników_fgsp), w szczególności:

 • W pkt 6 ppkt 1 lit a) formularza wniosku w polu „dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników” formularza należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP;
 • W pkt 6 ppkt 1 lit b) formularza wniosku w polu „pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 2 lit. a” należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP;
 • W pkt 6 ppkt 2 lit a) formularza wniosku w polu „dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników” formularza należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych wynagrodzeń pracowników objętych obn. wym. czasu pracy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP;
 • W pkt 6 ppkt 1 lit b) formularza wniosku w polu „pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 1 lit. a” należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowywanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP.

Wartości wprowadzane w Wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt. „Zakres wsparcia”.

 

Krok 8. Złóż oświadczenia

W kolejnym kroku złóż oświadczenia o: posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie, odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w Wykazie pracowników dołączonym do wniosku.

Informacje zawarte we wniosku oraz oświadczeniach muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać aktualnej sytuacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Krok 9. Dołącz załączniki

 

Krok 10. Wprowadź informacje o osobie składającej wniosek

Uzupełnij informacje o osobie uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Przedsiębiorcy. Jeżeli osoba uprawniona posiada pełnomocnictwo, zaznacz pole „Dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo” oraz załącz pełnomocnictwo. Po wypełnieniu formularza, wybierz przycisk „Dalej”.

 

Krok 11. Zweryfikuj konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl

Jeżeli posiadasz konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl, wybierz opcję „Mam już konto w module praca.gov.pl” i podaj numer PESEL w celu zalogowania się do modułu. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta, wybierz opcję „Zakładam konto w module praca.gov.pl” i postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją.

 

Krok 12. Podpisz dokumenty

Wybierz rodzaj podpisu elektronicznego, którym opatrzysz umowę oraz wniosek wraz z załącznikami – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.

 

W przypadku wybrania podpisu zaufanego, zaakceptuj informację o przekierowaniu do platformy zewnętrznej, wprowadź login i hasło bezpośrednio w Profilu Zaufanym lub uwierzytelnij się poprzez innego dostawcę tożsamości – bank lub operatora pocztowego, podpisz wniosek i wyślij do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Krok 13. Zakończenie obsługi wniosku

Ekran Podsumowanie zawiera potwierdzenie, że wniosek został wysłany do wojewódzkiego urzędu pracy. Naciskając przycisk „Podgląd” możesz zobaczyć wypełniony wniosek. Naciskając przycisk „Zapisz” możesz zapisać przesłany wniosek we wskazane miejsce. Przycisk „Zakończ” kończy proces składania wniosku.

 

Krok 14. Informacje o wniosku dostępne na koncie klienta Praca.gov.pl

Jeżeli chcesz upewnić się, że wniosek został przesłany do wojewódzkiego urzędu pracy możesz zalogować się do konta klienta w Praca.gov.pl.

 

Zaloguj się np. przez login.gov.pl (Profilem Zaufanym).

 

Po poprawnym zalogowaniu na zakładce „Sprawy” możesz dokonać podglądu przesłanego wniosku (VIA-WOMP).

Możesz zapoznać się również z Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), który stanowi potwierdzenie dostarczenia wniosku elektronicznego do urzędu pracy.

 

Źródło: gov.pl

Objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy

Poniżej link do objaśnień, które Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał z resortu pracy w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy o COVID-19 oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i 2 ustawy antykryzysowej.
https://premium.serwiskadrowego.pl/objasnienia-prawne-w-zakresie-mozliwosci-jednoczesnego-skorzystania-ze-zwolnienia-z-oplacania-skladek-zus-oraz-z-dofinansowania-na-ochrone-miejsc-pracy/

Wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w formie wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń tych pracowników oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne przysługujących przedsiębiorcy zatrudniającemu cudzoziemców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19.

W zakresie pomocy przysługującej przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 w postaci świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 

 1. Czy cudzoziemcy wykonujący pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy mogą być objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 bez potrzeby złożenia nowego oświadczenia i wpisu do ewidencji oświadczeń?
 2. Czy cudzoziemcy wykonujący pracę na podstawie zezwolenia na pracę mogą być objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 bez potrzeby zmiany dotychczasowego lub uzyskania nowego zezwolenia na pracę?

Odpowiedź:

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez potrzeby uzyskania kolejnego zezwolenia na pracę lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

 

 1. Czy przedsiębiorcy zatrudniającemu cudzoziemców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19, przysługują świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w formie wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń tych pracowników oraz środki z tego Funduszu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne?

Odpowiedź:

Podmiot, o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19, dla którego cudzoziemiec świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę albo na innej podstawie określonej w art. 15 ust. 4 ustawy COVID-19, może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy COVID-19, po spełnieniu innych przesłanek określonych w tym przepisie (objęcie cudzoziemca przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, zawarcie porozumienia, wykazanie spadku obrotów gospodarczych).

 

 1. Jak należy rozumieć „łączny okres 3 miesięcy”, o jakim mowa w art. 15g ust. 16 ustawy COVID-19?

Odpowiedź:

Trzy miesiące to maksymalny okres, przez jaki przysługuje dofinansowanie, jednakże podmiot o którym mowa w art. 15g ust. 1 może wystąpić o pomoc na krótszy okres.

 

 1. Czy przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, o jakich mowa w art. 15g ust. 1 i ust. 2 ustawy COVID-19 za okresy obejmujące:
  1. 30 następujących po sobie dni kalendarzowych,
  2. niepełne miesiące (np. jeden lub dwa tygodnie)?

Odpowiedź:

Dofinansowanie z FGŚP wypłacane jest za okresy, w których pracownicy są objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, wskazane w zawartym porozumieniu. Wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy albo przestoju ekonomicznego musi zostać zawarte w drodze porozumienia, wskazującego konkretne okresy. Możliwe jest składanie wniosków na okresy wyłącznie miesięczne, maksymalnie do 3 miesięcy. Nie można zawrzeć umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP za część miesiąca.

 

 1. Czy w sytuacji gdy w czasie obowiązywania umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Świadczeń Pracowniczych pracodawca skróci okres przestoju ekonomicznego w stosunku do jednego pracownika albo przywróci obowiązujący jednego pracownika wymiar czasu pracy, będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanych środków, czy też części środków, którą otrzymał na dofinansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika? Czy w takiej sytuacji pracodawcy przysługują świadczenia za ten okres, w którym pracownik ten był objęty przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy?

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest czasowe świadczenie pracy przez pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub czasowe przywrócenie obowiązującego danego pracownika czasu pracy w danym miesiącu. W takim przypadku pracodawca (w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania przez pracowników świadczeń) musi zwrócić dofinansowanie za okres świadczenia pracy przez pracownika objętego przestojem lub za okres, w którym pracownik świadczył pracę w niezmniejszonym wymiarze czasu pracy, na wynagrodzenie którego otrzymał dofinansowanie. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu świadczeń za okres, w którym pracownik był faktycznie objęty przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP

W praktyce dochodzi niekiedy do sytuacji, w których okazuje się, że część a nawet całość otrzymanych środków tytułem dofinansowania z FGŚP na mocy ustawy antykryzysowej są nienależne. Wówczas zachodzi konieczność dokonania zwrotu określonej sumy środków na konto właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP).

 

Przypomnijmy, że jak wynika z umowy o dofinansowanie z FGŚP, o którym mowa w art. 15g ustawy antykryzysowej, w terminie do 30 dni po upływie okresu objętego dofinansowaniem ze środków FGŚP wynikającym z art. 15g ustawy antykryzysowej, pracodawca składa do właściwego WUP:

 • dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków / wsparcia z FGŚP
 • dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenia z FGŚP.

Pracodawca na żądanie WUP zobowiązuje się dostarczyć:

 • kopię porozumienia wprowadzającego przestój lub przewidującego obniżenie załodze wymiaru etatu,
 • „Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP” sporządzony wg wzoru.

Pracodawca jest zobowiązany ponadto do powiadomienia WUP o istotnych zmianach okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu, w szczególności o:

 • rezygnacji ze wsparcia;
 • zmianie treści ww. porozumienia;
 • rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem w okresie pobierania środków z FGŚP.

 

Zwrot środków

Niewykorzystana przez pracodawcę część środków stanowiących wsparcie z FGŚP podlega zwrotowi w terminie 30 dni po upływie okresu objętego dofinansowaniem ze środków FGŚP wynikającym z art. 15g ustawy antykryzysowej na rachunek bankowy WUP, z którego wypłacono te środki.

W tym samym terminie pracodawca, który:

 • wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy WUP, środków w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 • odmówił poddania się kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest do zwrotu całości środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków;
 • wypowiedział umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 15g ustawy zobowiązany jest do zwrotu tej części środków, która była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń zwolnionego pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca, który w razie konieczności skieruje pracownika objętego przestojem ekonomicznym na kilka dni pracy, musi zwrócić część dofinansowania. Zwrot dotyczy jedynie proporcjonalnej części dofinansowania za czas, w którym pracownik wrócił do pracy. Przedsiębiorca powinien o tym fakcie powiadomić właściwego dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni. Zwrot środków w takim przypadku nie obejmuje odsetek ustawowych.

Konieczność zwrotu części dofinansowania z FGŚP, o którym mowa w art. 15g ustawy antykryzysowej może wystąpić np. także wtedy, gdy pracownik objęty dofinansowaniem przez część miesiąc chorował.

 

Przykładowy wzór Formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP

 


W tym miejscu warto podkreślić, iż jak wynika z wyjaśnień resortu pracy:

 • przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej, nie są zobowiązani do złożenia jednego wniosku obejmującego okres 3-miesięczny okres dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych porozumieniem, o którym mowa w art. 15g ust. 11 ustawy antykryzysowej. Alternatywnie mogą oni złożyć 3 wnioski o dofinansowanie na następujące po sobie okresy miesięczne. Skorzystanie z drugiego z wyżej wymienionych rozwiązań powinno umożliwić przedsiębiorcy podejmowanie bardziej adekwatnych decyzji gospodarczych w stosunku do aktualnego stanu zagrożenia epidemią choroby zakaźnej COVID-19, a także zmieniającej się sytuacji rynkowej i prawnej, które znajdą odzwierciedlenie w informacjach podanych przez przedsiębiorcę w składanym wniosku w zakresie wykazanego wymiaru czasu pracy czy wysokości wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. Rozwiązanie takie może być również preferowane przez przedsiębiorców stosujących system wynagradzania oparty o stawkę godzinową, gdyż pozwoli im uwzględnić odpowiednią liczbę godzin pracy przypadającą w miesiącu pracy, za który ubiegają się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanym dalej w skrócie FGŚP, zarówno przy wskazywaniu wymiaru czasu pracy, jak i wysokości wynagrodzenia pracownika;
 • dofinansowanie przysługuje na wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, wskazanych w Wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, załączanym do wniosku, na podstawie którego przedsiębiorca zawiera umowę z WUP;
 • w sytuacji przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownika, na którego wynagrodzenie wypłacono dofinansowanie z FGŚP, przedsiębiorca będzie zobowiązany do rozliczenia się z WUP za okres tego zwolnienia;
 • powyższe rozliczenie powinno sprowadzać się do zwrotu przez pracodawcę niewykorzystanych środków świadczenia przyznanego z FGŚP, gdy wynagrodzenie chorobowe wyniesie 80% średniego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli natomiast zwolnienie będzie długotrwałe (tj. powyżej 33 dni lub 14 dni w przypadku pracowników 50+), w następstwie czego pracownik otrzyma zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS, pracodawca będzie musiał poinformować o tym fakcie WUP, ponieważ w tym przypadku dofinansowanie ze środków FGŚP na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej nie przysługuje;
 • w przypadku zasiłku opiekuńczego mamy do czynienia z analogiczną sytuacją, jak w przypadku zasiłku chorobowego. Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z czym przedsiębiorca musi poinformować WUP, iż pracownik objęty dofinansowaniem na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej nie może wykonywać swoich pracowniczych obowiązków z powodu sprawowania opieki nad osobą wskazaną w odpowiednich przepisach i z tego tytułu pobiera zasiłek opiekuńczy. Podobnie, jak w przypadku zasiłku chorobowego, za okres pobierania zasiłku opiekuńczego przez pracownika nie przysługuje dofinansowanie z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej do wynagrodzenia tego pracownika;
 • w sytuacji, gdy z nieprzewidzianego powodu dojdzie do zmiany zasad świadczenia pracy przez pracowników, np. część pracowników, których wynagrodzenia zostały objęte dofinansowaniem z FGŚP w związku z wprowadzonym przestojem ekonomicznym, zostanie odwołana z przestoju i wezwana do pracy na okres kilku dni w związku z niezaplanowaną, nagłą potrzebą pracodawcy, wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany:
   • do powiadomienia o tym fakcie WUP, gdyż urząd trzeba informować o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu;
   • do zwrotu proporcjonalnej części wsparcia (przypadającej na czas, w którym zatrudniony pracował np. przez część miesiąca). A zatem wezwanie pracowników na przestoju do świadczenia pracy przez część miesiąca nie obliguje do zwrotu dofinansowania za cały miesiąc. Jeżeli więc powstanie potrzeba np. odwołania pracowników z przestoju w połowie miesiąca, pracodawca powinien zwrócić niewykorzystane środki proporcjonalnie za zatrudnionych, którzy pracowali.

 

Reasumując: gdy przedsiębiorca w okresie przestoju ekonomicznego skieruje w drodze wyjątku (incydentalnie) pracownika do pracy, musi poinformować o tym WUP oraz zwrócić część środków jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli jednak odwołanie z przestoju będzie długotrwałe, np. będzie dotyczyło jednego lub więcej miesięcy, wówczas należy:

 • zmienić porozumienie, o którym mowa w art. 15g ust. 11 ustawy antykryzysowej i powiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy oraz
 • powiadomić WUP o ograniczeniu pozostałych transz wypłaty i przesłać do urzędu kopię zmodyfikowanego porozumienia.

 

Jeśli podmiot zatrudniający nie jest w stanie przewidzieć zapotrzebowania na pracę w ciągu pełnego miesiąca, powinien raczej korzystać z możliwości obniżenia załodze wymiaru etatu (maksymalnie do 20%), a nie obejmować pracowników przestojem. Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na przestój ekonomiczny, to zawsze przy rozliczeniu dofinansowania z FGŚP może zwrócić niewykorzystaną część wsparcia, gdy się okaże, że musiał wezwać pracowników do pracy.

Dofinansowanie z FGŚP za czas przestoju ekonomicznego a urlop wypoczynkowy pracownika

Jak wynika z wyjaśnień resortu pracy, dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym, za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, nie przysługuje. Tym samym pracodawca zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych środków w przewidzianym w zawartej umowie terminie (tj. 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania przez pracowników świadczeń) i zwrócić przekazane przez WUP dofinansowanie za okres przebywania pracownika objętego przestojem ekonomicznym na urlopie wypoczynkowym. W powyższym zakresie pracodawca nie ma obowiązku zapłaty odsetek.

Powyższe znalazło potwierdzenie w piśmie MRPiPS z sierpnia 2020 r. (DF-III.058.56.2020.MO), w którym czytamy:

„Przestój ekonomiczny oznacza okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Pracownik zachowuje tę gotowość, gdy ma zamiar jej świadczenia, posiada faktyczną zdolność do jej wykonywania, uzewnętrznia gotowość do pracy i pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Urlop wypoczynkowy jest natomiast okresem nieświadczenia pracy, którego celem jest odpoczynek pracownika oraz regeneracja jego sił, co oznacza, że podczas urlopu obowiązek pracownika pozostawania w gotowości do pracy zostaje wyłączony. Wynika z tego, że pracownik nie może być jednocześnie traktowany jako objęty przestojem ekonomicznym (a więc gotowy do podjęcia pracy) oraz korzystający z urlopu (zwolniony z gotowości do pracy).

Zgodnie z art. 15g ust. 6 ustawy COVID pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Natomiast za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy).

Ze względu na odmienny charakter przestoju i urlopu wypoczynkowego, a także odmienne zasady wynagradzania za ww. okresy, pracownik nie może jednocześnie przebywać na przestoju i korzystać z urlopu wypoczynkowego. Z chwilą rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego udzielonego przez pracodawcę i przez okres tego urlopu pracownik zostaje zwolniony z obowiązku wykazywania gotowości do pracy, a tym samym przestają się do niego stosować przyjęte w porozumieniu regulacje dotyczące objęcia go przestojem ekonomicznym. Za czas urlopu pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, a nie wynagrodzenie obniżone w związku z przestojem ekonomicznym.

Z powyższych względów wynagrodzenie urlopowe pracownika powinno być obliczone w oparciu o wysokość wynagrodzenia określoną w jego umowie o pracę. Traktowanie pracownika korzystającego z urlopu wypoczynkowego jako objętego jednocześnie przestojem ekonomicznym jest nieuzasadnione.

Zatem należy stwierdzić, że dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym, za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, nie przysługuje. Pracownik nie może być jednocześnie objęty przestojem ekonomicznym i przebywać na urlopie wypoczynkowym. Pracodawca zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych środków w przewidzianym w zawartej umowie terminie (tj. 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania przez pracowników świadczeń) i zwrócić przekazane przez WUP dofinansowanie za okres przebywania pracownika objętego przestojem ekonomicznym na urlopie wypoczynkowym. W powyższym zakresie pracodawca nie ma obowiązku zapłaty odsetek.”.

Dofinansowanie z FGŚP a wynagrodzenie za chorobę

W tym samym piśmie podkreślono dodatkowo, iż: „Jednocześnie informuję, że dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach dopłat do wynagrodzeń oraz składek z tym związanych przysługuje na pracowników, którzy w drodze zawartego porozumienia zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy i pobierają wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca jest jedynie zobowiązany do rozliczenia się z wojewódzkim urzędem pracy za okres zwolnienia lekarskiego i ewentualnie do zwrotu różnicy środków, tj. w przypadku gdyby wynagrodzenie chorobowe było niższe niż gdyby w tym czasie pobierał wynagrodzenie w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. W odniesieniu do instrumentu, o którym mowa w art. 15g ustawy COVID przepisy ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669) stosuje się odpowiednio. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że wynagrodzenie chorobowe jeżeli jest finansowane ze środków pracodawcy podlega dofinansowaniu z FGŚP zarówno w odniesieniu do przestoju ekonomicznego, jak i obniżonego wymiaru czasu pracy. Powyższe oddaje cel regulacji, jakim jest pomoc państwa w dofinansowaniu kosztów pracodawcy poniesionych w związku z zatrudnianiem pracowników. Stanowisko Ministerstwa w tej kwestii było już przekazywane do wojewódzkich urzędów pracy i nie uległo zmianie.”.

 

Przykład

Spółka z o.o. (która opłaca składkę wypadkową w wysokości 2%) zgodnie z umową zawartą z Dyrektorem WUP z Łodzi otrzymała za maj I transzę dofinansowania z FGŚP za pracowników, dla których zgodnie z porozumieniem zawartym z przedstawicielem załogo przewidział pracę od 1 maja w obniżonym o 20% wymiarze czasu pracy.

Jeden z pełnoetatowych pracownik objętych ww. porozumieniem wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości 3000 zł brutto.

Na mocy wspomnianego porozumienia jego stała płaca została pomniejszona o 20% tj. do poziomu 2400 zł (3000 zł – 20%).

Wysokość dofinansowania z FGŚP obliczona na omawianego pracownika powinna zostać skalkulowana jak niżej:

– połowa obniżonego wynagrodzenia brutto w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy: 2400 zł x 50% = 1200 zł*

*(kwota ta jest niższa od 2132,59 zł czyli kwoty stanowiącej 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie: 40% x 5331,47 zł kwoty przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r.)

– składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy należne od kwoty dofinansowania:

 • emerytalna: (9,76% x 1200 zł) = 117,12 zł
 • rentowa: (6,5% x 1200 zł) = 78 zł
 • wypadkowa: (2% x 1200 zł) = 24 zł
 • razem: 117,12 zł + 78 zł + 24 zł = 219,12 zł

– łączna kwota otrzymanego na ww. pracownika dofinansowania: 1200 zł + 219,12 zł = 1419,12 zł.

Już po otrzymaniu przez spółkę dofinansowania z FGŚP za maj okazało się, że omawiany pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie na 10 dni maja 2020 r., za co przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe. W związku z tym, kwota dofinansowania w rzeczywistości powinna w opisanym przypadku wynieść 1222,23 zł co wynika z poniższego wyliczenia:

– wynagrodzenie za pracę po pomniejszeniu o dni choroby: 2400 zł : 30 = 80 zł; 80 zł x 10 dni choroby = 800 zł; 2400 zł – 800 zł = 1600 zł;

– wynagrodzenie chorobowe:

[2400 zł – (2400 zł x 13,71%)] = 2400 zł – 329,04 zł = 2070,96 zł

2070,96 zł x 80% : 30 dni = 55,23 zł

55,23 x 10 dni = 552,30 zł;

– łącznie faktycznie należne wynagrodzenie za maj: 1600 zł + 552,30 zł = 2152,30 zł;

– połowa ww. wynagrodzenia: 2152,30 zł x 50% = 1076,15 zł

– składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy należne od kwoty 50% wynagrodzenia pomniejszonego za chorobę czyli od kwoty 800 zł (1600 zł x 50%):

 • emerytalna: (9,76% x 800 zł) = 78,08 zł
 • rentowa: (6,5% x 800 zł) = 52 zł
 • wypadkowa: (2% x 800 zł) = 16 zł
 • razem: 78,08 zł + 52 zł + 16 zł = 146,08 zł

– łączna kwota należnego na ww. pracownika dofinansowania: 1076,15 zł + 146,08 zł = 1222,23 zł.

Jak wynika z powyższego, w przedstawionych okolicznościach spółka w przypadku opisanego pracownika powinna zwrócić WUP dofinansowanie w kwocie 196,89 (1419,12 zł – 1222,23 zł).


W celu złożenia formularza rozliczeniowego należy zalogować się na swoje konto na praca.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją.

Etapy rozliczenia

Zgodnie z art. 17b ustawy antykryzysowej, wojewódzkie urzędy pracy dokonują rozliczenia przekazanych uprawnionym podmiotom świadczeń dwuetapowo, w drodze:

 • wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie przekazanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem, polegającej w szczególności na analizie jej kompletności, prawidłowości złożonych przez podmioty oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków, której dyrektor WUP dokonuje w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu,
 • końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie przekazanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem i ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP, która może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu.

Zgodnie z umową Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia w/w środków w terminie do 30 dni od zakończenia okresu wsparcia. Beneficjentów, którzy z uwagi na opóźnienie w udostępnieniu jednolitej metodologii rozliczeń w/w środków nie byli bądź nie będą w stanie złożyć rozliczenia w terminie wynikającym z podpisanej umowy z WUP – prosimy o złożenie rozliczeń możliwie jak najszybciej z uwzględnieniem czasu koniecznego do przygotowania dokumentów.

Podstawowym dokumentem jest formularz pn. „Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Przedmiotowy formularz zawiera tabelę z rzeczywistym dofinansowaniem na poszczególne tytuły i miesiące. Ponadto formularz zawiera szereg oświadczeń składanych przez rozliczającego pomoc. Dla Beneficjentów, którzy składają rozliczenie:

 1. poprzez portal praca.gov.pl – został on przygotowany jako część formularza wypełnianego on-line;
 2. w formie papierowej bądź poprzez ePUAP – należy go załączyć jako dodatkowy dokument korzystając ze wzoru zamieszczonego poniżej („15g_formualrz rozliczeniowy”).Do przedmiotowego formularza rozliczeniowego należy dołączyć niezbędne dokumenty pozwalające na weryfikację wydatkowanej pomocy:
 • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, w oparciu o który podmiot złożył wniosek – nie dotyczy Beneficjentów, którzy załączali wykaz na etapie wnioskowania o środki,
 • wykaz pracowników, którym przekazałeś pomoc otrzymaną z FGŚP za każdy miesiąc, w którym została przyznana pomoc
  • dla wniosków, w których wskazano jako datę wypłaty świadczenia pierwszy dzień danego miesiąca (pełne miesiące) – „15g_kalkulator_pełne_m-ce”,
  • dla wniosków, w których wskazano jako datę wypłaty świadczenia dzień inny niż pierwszy dzień miesiąca – „15g_kalkulator_niepelne_m-ce_v1_2020_08_03″,
 • dokument(y) potwierdzający(e) przelewy wynagrodzeń pracowników, bądź odbiór wypłaty w gotówce (np. wyciąg bankowy) za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymania wsparcia na kwotę nie mniejszą niż wartość składek ZUS finansowanych w ramach wniosku,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymania wsparcia na kwotę nie mniejszą niż wartość zaliczki na podatek dochodowy, która została sfinansowana w ramach wniosku (w przypadku zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej oznacza to płatność dokonaną zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 z późn. zm.).

W ramach rozliczenia należy dokonać zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z zapisami umowy na rachunek, z którego Beneficjent otrzymał środki. Zwrotu prosimy dokonywać w terminie tożsamym ze złożeniem rozliczenia, a przy dokonywaniu zwrotu proszę w tytule wpisać „rozliczenie umowy nr ……../CV-19/……., NIP ……………”

Dokumenty należy przesłać do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wybierając jedną z form:

 1. Dla beneficjentów, którzy składali wnioski w wersji elektronicznej (w portalu praca.gov.pl): poprzez stronę www.praca.gov.pl – wchodząc na własne konto i korzystając w odniesieniu do konkretnego wniosku z opcji „kontynuuj korespondencję”, a następnie wybierając „Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (VIA-WOMPR)”
  Instrukcja składania wniosków poprzez portal praca.gov.pl dostępna jest poniżej w załączniku „15_g_instrukcja do rozliczenia_praca.gov.pl”
 2. Dla beneficjentów, którzy składali wnioski w wersji papierowej
 • pocztą tradycyjną na adres właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  (z zastrzeżeniem, aby formularz rozliczeniowy (plik o nazwie „kalkulator”) został przekazany w formie elektronicznej, np. na płycie CD bądź na pendrive)

lub

Podmiot składając rozliczenie, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeliczenie otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenie powinno być obliczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Należy pamiętać, że środki FGŚP są dopłatą do kwoty wynagrodzenia ustalonego we wniosku, tak więc podmiot rozlicza się do wysokości przyznanego dofinansowania z tytułu przestoju ekonomicznego, bądź z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy na pracowników ujętych w wykazie sporządzonym na dzień złożenia wniosku.
Niewykorzystanych środków z dofinansowania jednego pracownika nie można przeznaczyć na dofinansowanie innego pracownika, gdyż pomoc przyznana została na pracownika w ramach ochrony miejsca pracy.

Każda z zawartych umów podlega odrębnemu rozliczeniu na ww. zasadach. Za okres rozliczeniowy uważa się 30 dni (jedna transza). Tak więc, jeżeli umowa była podpisana na okres 10 kwietnia – 10 lipca to należy rozliczyć wg klucza: 10.04. – 30.04.;  01.05. – 31.05.; 01.06. – 30.06. oraz 01.07 – 10.07 natomiast w przypadku gdy umowa była podpisana na 3 miesiące maj, czerwiec i lipiec to należy rozliczyć wg klucza: 01.05. – 31.05.; 01.06. – 30.06. oraz 01.07 – 31.07.

 

Kalkulator do rozliczenia dofinansowania z FGŚP + instrukcja

 

Pytania i odpowiedzi

PROCEDURA 1.1 – ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Jeżeli z pracownikiem zostanie rozwiązana umowa, to czy należy przesłać formularz – zwrot środków finansowych?

Co do zasady zwrotu środków dokonuje się raz – na zakończenie wsparcia (umowy). Rozwiązanie stosunku pracy należy zgłosić w ramach procedury 1.4 – obowiązek informacyjny, a dofinansowanie rozliczyć (Procedura 1.2) po zakończeniu umowy.

 

Czy wraz ze zgłoszeniem wskazanych informacji – obowiązek informacyjny, konieczne jest wypełnienie także formularz – zwrot środków finansowych, ponieważ jak wynika z treści instrukcji wypełniania formularza – zwrot środków finansowych, wraz z wysłaniem tego formularza, niezbędne jest zrealizowanie przelewu zwrotnego części kwoty dofinansowania. Natomiast na dziś nie wiemy, jaką kwotę dofinansowania za miesiąc maj wykorzystamy w odniesieniu do określonego pracownika, który przebywa na L4/zasiłku opiekuńczym. Nie wiemy, czy nie wróci on jeszcze do pracy w miesiącu maju.

Wszystkie niewykorzystane środki dotyczące zdarzeń zgłaszanych do WUP na podstawie obowiązku informacyjnego, powinny być finansowo rozliczone dopiero na zakończenie umowy (Procedura 1.2), gdy znana jest całościowo kwota wykorzystanych środków.

 

PROCEDURA 1.2 – ROZLICZENIE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

UWAGI:
Pracodawca składając rozliczenie ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeliczenie otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenie powinno być obliczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Trzeba pamiętać, że środki FGŚP są dopłatą do wynagrodzenia do kwoty ustalonej we wniosku, więc pracodawca rozlicza się do tej wysokości na każdego pracownika.

Rozliczając dofinansowanie należy wziąć pod uwagę następujące zasady:

 • WUP nie stosuje wezwania do rozliczenia dofinansowania. Pracodawca, zgodnie z umową, składa dokumenty w terminie do 30 dni od zakończenia umowy;
 • Kwota dofinansowania ujęta w przygotowanym wykazie pracowników (załącznik Excel do finalnego wniosku), powinna być rozliczona na podstawie rzeczywistych list płac;
 • „Środki faktycznie wykorzystane” – dotyczą tylko kwoty wnioskowanej i przyznanej dla pracodawcy, a nie całego wynagrodzenia na liście płac;
 • Rozliczeniu w formularzu rozliczania środków podlega kwota przekazanych transz, dlatego w części dotyczącej rzeczywiście wydatkowanych kwot nie wpisuje się pełnego wynagrodzenia z listy płac, a tylko część finansowaną ze środków przekazanych na podstawie umowy z WUP;
 • Zwrot niewykorzystanych środków wystąpi w szczególności w przypadku gdy: w kosztach wynagrodzenia wystąpią świadczenia współfinansowane lub finansowane ze środków publicznych (ZUS) np. wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy lub okresy gdy pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem np. urlop bezpłatny, rozwiązanie stosunku pracy w trakcie trwania umowy;
 • Niewykorzystanych środków z dofinansowania jednego pracownika nie można przeznaczyć na dofinansowanie innego (rozlicza się dofinansowanie poszczególnych pracowników wykazanych w załączniku Excel we wniosku);
 • Do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia dofinansowania pracodawca powinien ujmować tylko te elementy wynagrodzenia, które wg wytycznych MRPiPS powinny być wpisane na etapie składania wniosku o dofinansowanie (składniki wynagrodzenia o stałym charakterze). Przez miesięczne wynagrodzenie brutto należy rozumieć wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek;
 • Należy pamiętać, że w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie obejmuje składek ZUS (pracodawca korzystał z ulgi w ZUS), to finalna wersja załącznika Excel do wniosku (udostępniona przez MRPiPS) do 12 maja, nie przewidywała korekty kwot składek z wynagrodzenia brutto pracownika w pełnej wysokości. Z tego tytułu podczas rozliczenia pracodawca będzie miał do zwrotu niewykorzystane środki;
 • Jeżeli pracodawca wypowiedział umowę o pracę pracownikowi w okresie trwania wsparcia to zwrotowi podlega całość dofinansowania otrzymana na danego pracownika. Natomiast, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy, to zwrot dotyczy tylko okresu po ustaniu stosunku pracy;
 • Pracodawca przy rozliczeniu nie nalicza odsetek. Odsetki są naliczane przez WUP tylko w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Na wezwanie przez WUP, pracodawca zobowiązany jest do ich zapłaty.

 

Pracodawca podpisał porozumienie z przedstawicielem pracowników w sprawie obniżonego wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia (o 20%), porozumienie obowiązuje od 06.04.2020 do 05.07.2020. W okresie od 01.04.2020 do 24.04.2020 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim (płatnym ze środków pracodawcy), od kiedy należy obniżyć temu pracownikowi wymiar czasu pracy? Od 06.04.2020 tj. od początku obowiązywania porozumienia? Czy od 25.04.2020 czyli pierwszego dnia po powrocie do pracy ze zwolnienia lekarskiego?

Zasady czy i w jakim stopniu porozumienie dotyczy pracownika, który jest w dniu podpisania ustaleń np. na zwolnieniu lekarskim, czy urlopie macierzyńskim, należy szukać w treści samego porozumienia. To pracodawca ustala wraz z przedstawicielami pracowników jakie zasady obowiązują w tym zakresie. Z punktu widzenia dofinansowania – jeżeli pracodawca chce otrzymać dofinansowanie na tego pracownika od 06.04 to zasady obniżenia wymiaru czasu pracy powinny mieć do niego zastosowanie tak jak do wszystkich pracowników.

 

Pracownik objęty przestojem ekonomicznym przebywa na zasiłku chorobowym. Od 11 maja 2020 r. płatnikiem jest ZUS (minęły 33 dni). Jak mam obliczyć zwrot środków otrzymanych na tego pracownika?

Pracodawca składając rozliczenie, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeliczenie otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenie powinno być obliczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Trzeba pamiętać, że środki FGŚP są dopłatą do wynagrodzenia, więc pracodawca rozlicza się do kwoty ustalonej we wniosku na danego pracownika. Należy skorzystać więc z zapisów i załączników oraz zasad, obowiązujących przy sporządzaniu finalnego wniosku.

 

Pracownik w kwietniu za 9 dni otrzymał wynagrodzenie urlopowe; za 3 dni wynagrodzenie przestojowe, za pozostałą część miesiąca wynagrodzenie zasadnicze. Proszę o informacje jak należy prawidłowo obliczyć wysokość należnego dofinansowania dla pracownika za 1 miesiąc?

Środki FGŚP są dopłatą do wynagrodzenia do kwoty ustalonej we wniosku, więc pracodawca rozlicza się do tej wysokości na każdego pracownika.

 

Jeżeli w zakładzie obowiązuje np. 4 miesięczny okres rozliczeniowy, to jak ułożyć grafik dla osoby będącej na obniżonym wymiarze czasu pracy (umowa z WUP podpisana tylko na miesiąc)?

Pracownika zatrudnionego na część etatu obejmuje, tak jak pełnoetatowego, obowiązujący w zakładzie okres rozliczeniowy oraz system lub rozkład czasu pracy. Sposób ustalenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 Kodeksu pracy. Okres rozliczeniowy stosowany jest zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zmiana (wydłużenie) okresu rozliczeniowego bardzo często jest elementem porozumienia z pracownikami. Sprawdzenie poprawności godzin zgodnie w ustalonym czasem pracy będzie elementem kontroli, natomiast nie będzie elementem rozliczenia.

 

Jeżeli pracownicy korzystali z nieobecności powodującej, że płatność wystąpiła po stronie ZUS (np. zasiłek opiekuńczy, chorobowe płatne przez ZUS), to czy należy uznać, że bazą do wypłaty będzie kwota rzeczywistego obciążenia finansowego pracodawcy? Czy też za dany miesiąc dofinansowanie jest anulowane?

Rozliczenie dotyczy rzeczywistego obciążenia finansowego pracodawcy do kwoty limitu ustalonego w złożonym finalnie wniosku. Dofinansowanie będzie dotyczyć tej części miesiąca, kiedy pracownik nie przebywał na zasiłku opiekuńczym.

 

Jeżeli pracownicy pracują na 0,8 etatu i zawnioskują o urlop bezpłatny – jak wówczas będzie rozliczana dotacja?

Rozliczenie dotyczy rzeczywistego obciążenia finansowego pracodawcy do kwoty limitu ustalonego w finalnym wniosku. Dofinansowanie będzie dotyczyć tej części miesiąca, kiedy pracownik nie przebywał na urlopie bezpłatnym.

 

Czy przy procedurze wypowiedzenia umowy 1.3 wnioskodawca może przesłać równocześnie formularz rozliczenia środków, jeżeli wykorzystał prawidłowo otrzymane środki, czy ma czekać na wezwanie do przedstawienia dokumentacji rozliczeniowej?

Nie stosuje się wezwań do rozliczenia. Obowiązkiem pracodawcy jest, aby w terminie do 30 dni po zakończeniu umowy dokonać rozliczenia przesyłając przez portal www.praca.gov.pl formularz rozliczenia środków.

 

Od jakiej daty zaczyna biec termin 30 dni na rozliczenie dofinansowania?

30 dni od zakończenia umowy. Jeżeli umowa była zawarta na okres 01.04.2020 do 30.06.2020 to ostatecznie należy rozliczyć się do 30.07.2020.

 

Środki faktycznie wydatkowane są nieco większe niż otrzymane na dofinansowanie ze względu na wystąpienie u niektórych pracowników godzin nocnych. Ostateczna wypłata jest nie mniejsza lecz nieco większa niż początkowo skalkulowano. Proszę o wyjaśnienie jak rozliczyć taką sytuację?

Pracodawca rozlicza się z kwoty dofinansowania – nie można wykorzystać więcej dopłaty niż się otrzymało. „Środki faktycznie wykorzystane” – dotyczą tylko kwoty wnioskowanej i przyznanej dla pracodawcy, a nie całego wynagrodzenia na liście płac.

 

Czy w arkuszu Excel, w którym wykazano faktycznie otrzymane wynagrodzenie, powinno wykazać się w wynagrodzeniu brutto dopłatę do urlopu wypoczynkowego? Kilkoro pracowników jest na urlopie w miesiącu maju, a w miesiącu marcu mieli wypłacone składniki zmienne tj. godziny nadliczbowe. Nie są to duże kwoty.

Kwota w załączniku Excel do wniosku była podstawą do obliczenia maksymalnego dofinansowania. Jeżeli po dodaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego nie zostaną przekroczone kwoty dofinansowania dla tego pracownika, a dodatkowy składnik nie ma charakteru uznaniowego – to można wykazać. Jeżeli to będzie wyższa kwota niż dofinansowanie, to przysługuje dopłata tylko do kwoty obliczonej w finalnym wniosku.

 

PROCEDURA 1.3 – WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

Czy jeśli firma otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń wraz ze składkami, a po wejściu przepisów zwalniających z 50 % składek ZUS pracodawca wystąpił z wnioskiem o zwolnienie do ZUS, to czy pracodawca musi wypowiedzieć umowę o dofinansowanie? Czy wystarczy zwrócić do Urzędu składki? Kiedy należałoby zwrócić składki jeśli zakład pracy nie ma informacji od ZUS o zwolnieniu?

Procedura wypowiedzenia obowiązuje bezwzględnie gdyż zmienia się treść wniosku, który został złożony, a jest integralną częścią umowy. Oświadczenie dotyczące zamiaru skorzystania z ulgi w ZUS, a nie faktu jego otrzymania.

 

Gdyby pracodawca musiał wypowiedzieć umowę z WUP, to czy zamiast wypowiadać umowę o dofinansowanie można złożyć do ZUS podanie
o wycofanie wniosku o zwolnienie z opłacania 50 % składek?

Decyzja należy do pracodawcy.

 

Gdyby należałoby wypowiedzieć umowę to czy otrzymaną transzę należy zwrócić w całości? (sytuacja dotyczy przyznania ulgi w ZUS)

Jeżeli wypowiedzenie dotyczyłoby tylko składek ZUS, to z otrzymanych wcześniej transz w ramach rozliczenia (30 dni od zakończenia umowy) należy zwrócić całe dofinansowanie do składek ZUS (od pracownika i pracodawcy) oraz dofinansowanie przyznane na niewykorzystane środki.

 

Czy jak wypowiem umowę ze skutkiem 30 kwietnia (z powodu ubiegania się o ulgi w ZUS), to składając ponownie wniosek o dofinansowanie w czerwcu można ubiegać się o dofinansowanie od kwietnia, czy tylko od czerwca przysługiwałoby dofinansowanie ?

Jeżeli teraz wypowiedzą Państwo umowę od 01.05. (czyli umowa byłaby tylko w kwietniu), to do końca maja można złożyć nowy wniosek na 2 miesiące (maj, czerwiec) nie wnioskując już o ZUS. Można też złożyć kolejny wniosek później (maksymalnie na 2 miesiące), ale należy pamiętać, że dofinansowanie otrzyma się od miesiąca, w którym wniosek złożono.

 

Mamy podpisaną umowę na 3 miesiące. Obejmuje ona 66 pracowników. W związku ze zmianą potrzeb, od dnia 1 maja trzech pracowników przechodzi na przestój. Czy w związku z tym mamy podjąć jakieś dodatkowe działania?
W jaki sposób procedować umowę w kolejnych miesiącach?

Jeżeli obecnie pracodawca ma podpisaną umowę na obniżony wymiar czasu pracy na 66 osób i chce dla 3 pracowników zmienić dofinansowanie na przestój ekonomiczny (dofinansowywany również ze środków FGŚP) to:

 • powinien podpisać z pracownikami nowe porozumienie,
 • zmiana porozumienia skutkuje koniecznością wypowiedzenia umowy (Procedura 1.3), która trwa i złożenia nowego wniosku na okres uzupełniający uwzględniający nowe zasady.

Natomiast gdyby pracodawca chciał tylko do tych 3 pracowników zamiast obniżonego wymiaru czasu pracy zastosować powrót do pracy na zasadach sprzed porozumienia, wówczas obowiązuje tylko Procedura 1.4 – obowiązek informacyjny.

 

PROCEDURA 1.4 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z procedurą 1.4 mamy Państwa zawiadomić w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Kiedy mamy Państwa informować o osobach przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni (zasiłki chorobowe i opiekuńcze COVID)? Czy w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca czy też kilkakrotnie w ciągu miesiąca (jeśli ten drugi przypadek to jak liczyć ten moment i jak dokonywać zwrotu środków)? Np. zasiłki opiekuńcze są kilkukrotnie przedłużane w ciągu miesiąca.

7 dni roboczych od uzyskania informacji o wystąpieniu tych zdarzeń. Przykład jeżeli do 10 kwietnia pracownik miał prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a od 11 kwietnia ma prawo do zasiłku chorobowego to 7 dniowy termin na zgłoszenie zaczyna biec od 11 kwietnia + 7 dni roboczych. Następnie pracownik przebywa na tym zasiłku nieprzerwanie do 20 maja (niezależnie od ilości wystawionych w tym czasie zwolnień). To kolejne zgłoszenie w jego sprawie powinno być złożone w ciągu 7 dni roboczych licząc od 21 maja – informacja, że zakończył się okres zasiłku i 22 maja pracownik powrócił do pracy.

 

Czy zwolnienie – opieka nad dzieckiem do lat 8 w związku z COVID (wypłaca ZUS) też podlega zgłoszeniu w ramach procedury 1.4.?

Tak wszystkie formy finansowania, które w całości obciążają ZUS, a nie pracodawcę podlegają obowiązkowi informacyjnemu.

 

W proceduralnych „wyliczankach” nie ma np. opieki i bezpłatnych urlopów. Mam pytania, czy poza Procedurą – 1.4, te wydarzenia będą podlegały pod Procedurę zwrotu 1.1, czy mogą poczekać na 1.2 – rozliczenie?

Opieka i urlopy bezpłatne to także zdarzenia, podczas których pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia. Należy je traktować tak samo jak zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne – zastosować procedurę 1.4, a na zakończenie rozliczenie finansowe wg procedury 1.2

 

Przedsiębiorca informuje, że spośród 80 pracowników objętych dofinansowaniem (obniżony wymiar) ponad połowę chce przywrócić do pracy w normalnym trybie od czerwca; wniosek złożony na 3 miesiące od 01.05 do 31.07. Jaką procedurę zastosować?

Jeżeli pracodawca rezygnuje z dofinansowania (przywraca do pracy na zasadach obwiązujących przed porozumieniem z pracownikami) i nie chce już dofinansowania na część pracowników to:

 • należy zastosować Procedurę 1.4 – w ciągu 7 dni roboczych licząc od 1 czerwca,
 • WUP nie wstrzymuje transzy, ale II, III transzę w kwocie odpowiadającej dofinansowaniu tych osób należy zwrócić niezwłocznie po otrzymaniu na formularzu – zwrot środków finansowych (procedura zwrotu),

Umowa trwa do końca, czyli do 31.07 i obowiązuje tylko do pozostałych pracowników. Wypowiedzenie byłoby wówczas, gdyby pracodawca chciał „ściągnąć” z przestoju wszystkich pracowników lub zamiast przestój ekonomiczny zaproponować nowym porozumieniem obniżony wymiaru czasu pracy.

 

W kwietniu otrzymaliśmy pierwszą transzę środków. Ponieważ już w pierwszym miesiącu kilkoro pracowników korzystało z opieki z tytułu zamknięcia szkół, przedszkoli ( finansowanej z budżetu państwa ), jeszcze inne osoby rozpoczęły pobieranie zasiłku chorobowego, jedna osoba była na kwarantannie. W jaki sposób rozliczyć te środki? W jakim terminie zwrócić do WUP środki za te dni finansowane z Budżetu Państwa? Jak wyliczyć kwotę tego zwrotu?

Należy zastosować Procedurę 1.4 – obowiązek informacyjny, który jednak nie łączy się w tym przypadku ze zwrotem środków. Samo rozliczenie nastąpi dopiero po zakończeniu umowy. Kwota powinna zostać wyliczona zgodnie z Procedurą 1.2 – rozliczenie umowy

 

Wielu pracowników z uwagi na COVID dostarcza odpowiednie wnioski o zasiłek opiekuńczy do pracodawcy nawet po upływie 7 dni roboczych od dnia, w którym faktycznie rozpoczyna opiekę nad dzieckiem. Czy w związku z tym obowiązek informacyjny względem WUP będzie wypełniany w terminie, jeżeli zostanie zrealizowany przez pracodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od pracownika dokumentu dot. przebywania na opiece?

Obowiązek informacyjny liczony jest od dnia uzyskania informacji, czyli w tym przypadku od doręczenia wniosku w przedmiotowej sprawie.

 

Linki do stron wojewódzkich urzędów pracy z informacjami dotyczącymi rozliczania dofinansowań z FGŚP

 1. WUP w Białymstoku – LINK
 2. WUP w Opolu – LINK
 3. Dolnośląski WUP – LINK
 4. WUP w Łodzi – LINK
 5. WUP w Kielcach – LINK
 6. WUP w Rzeszowie – LINK
 7. WUP w Poznaniu – LINK
 8. WUP w Katowicach – LINK
 9. WUP w Gdańsku – LINK
 10. WUP w Krakowie – LINK
 11. WUP w Warszawie – LINK
 12. WUP w Lublinie – LINK
 13. WUP w Toruniu – LINK
 14. WUP w Olsztynie – LINK
 15. WUP w Szczecinie – LINK
 16. WUP w Zielonej Górze – LINK

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Formy wsparcia

W jakich przypadkach można wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników?

O dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można ubiegać się w dwóch przypadkach:

a. w związku z przestojem ekonomicznym, czyli za okres, kiedy pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn od niego niezależnych, ale pozostaje w gotowości do pracy,

LUB

b. w związku z obniżonym przez przedsiębiorcę wymiarem czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy może być maksymalnie o 20%, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

W obu przypadkach dofinansowanie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Czy jeden pracodawca może wystąpić o pomoc na 1 miesiąc w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy, a za 2 kolejne miesiące w związku z przestojem?

Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego, a następnie o dofinansowania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski. Jeśli wprowadził przestój ekonomiczny w kwietniu, to w kwietniu składa pierwszy wniosek np. na 2 miesiące, a następnie składa wniosek w czerwcu na dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. I na odwrót.

Czy w stosunku do jednego pracownika można dostawać dofinansowanie na obniżony wymiar i na postojowe w różnych okresach, np. przez 2 tygodnie pracownik będzie na postojowym, a 2 tygodnie na obniżonym wymiarze czasu pracy? Ważna rzecz – na postojowym dostawał będzie pól wynagrodzenia normalnego (czyli 50% swojego wynagrodzenia z umowy), a na obniżonym wymiarze 0.8 swojego normalnego wynagrodzenia z umowy.

Możliwe jest jedynie zastosowanie okresów miesięcznych.

Jak wyliczyć okres 3 miesięcy objęty dofinansowaniem, gdy wniosek jest składany nie od pierwszego dnia miesiąca tylko w trakcie miesiąca? Czy np. gdy wniosek składany jest 10 kwietnia, to przedsiębiorca może wnioskować za okres 10.04 do 9.07.2020 r.? Czy mają to być miesiące kalendarzowe, czyli np. maj, czerwiec, lipiec? Czy mimo złożenia wniosku 10 kwietnia można wnioskować o dofinansowanie za cały kwiecień?

Pomimo, że przedsiębiorca złoży wniosek w połowie miesiąca, to przyznane świadczenie może przysługiwać za cały miesiąc kalendarzowy i od tego miesiąca należy liczyć trzymiesięczny okres dofinansowania. A więc jeśli przedsiębiorca złoży wniosek 10 kwietnia, dostanie dofinansowanie maksymalnie za miesiące kwiecień, maj, czerwiec. Warunkiem jest obowiązywanie u przedsiębiorcy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy od początku miesiąca, co powinno wynikać z zawartego z pracownikami porozumienia.

Czy zmieniając pracownikom warunki pracy, czyli wysyłając ich na przestój lub obniżając wymiar czasu pracy, przedsiębiorca musi obniżyć im wynagrodzenie?

W przypadku zastosowania obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca nie musi obniżać wynagrodzenia pracownikom, natomiast w przypadku przestoju obniżenie wynagrodzenia jest obligatoryjne.

Czy zmniejszając wszystkim pracownikom wymiar czasu pracy o 20% przedsiębiorca jest zobowiązany zmniejszyć im wszystkim wysokość wynagrodzenia o 20%, czy może jednym obniżyć wynagrodzenie o 5%, innym o 10%, a jeszcze innym o 20%?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do równego traktowania pracowników. Jeżeli na przykład wszystkim pracownikom obniżył wymiar czasu pracy o 20%, wynagrodzenie wszystkich powinno zostać obniżone również o 20%.

Jak obniżyć wynagrodzenie pracownikom, którzy są na przestoju?

Przy zastosowaniu przestoju pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownikowi nie więcej niż o 50%. Obniżone wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przykładowo, osoba zatrudniona na pełny etat, która jest na przestoju, powinna mieć obniżone wynagrodzenie, o ile ma wynagrodzenie wyższe niż wynagrodzenie minimalne, czyli 2600,00 zł.

Czy przedsiębiorca zatrudniający pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy za minimalnym wynagrodzeniem za pracę, który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy, oprócz warunku obniżenia dotychczasowego wymiaru czasu pracy o 20%, tj. do 0,8 etatu – powinien również obniżyć dotychczasowe wynagrodzenie o 20%?

Konsekwencją obniżenia wymiaru czasu pracy co do zasady jest również obniżka wynagrodzenia. Nie jest to jednak warunek konieczny. Jeżeli pracodawca obniża wymiar czasu pracy o 20%, powinien równocześnie obniżyć wynagrodzenia o 20%, jednak dopuszczalne jest obniżenie etatu do 20% bez obniżenia wynagrodzenia.

Czy przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie, może obniżyć czas pracy przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia, ponieważ nie wie, czy pracownicy wyrażą zgodę na obniżenie wynagrodzenia?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do obniżenia wymiaru czasu pracy, z czym – co do zasady – wiąże się obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Nie jest to jednak warunek konieczny do otrzymania dofinansowania z FGŚP.

Czy przedsiębiorca obniżający pracownikom wymiar czasu pracy, zawsze jest zmuszony obniżyć go o 20%, czy dopuszczalne jest zmniejszenie etatu o mniejszą ilość % (przy założeniu, że nie będzie to mniej niż 0,5 etatu)?

Dopuszczalne jest zmniejszenie etatu o mniej niż 20%. 20% to maksymalne możliwe obniżenie wymiaru czasy pracy, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu.

Czy można skorzystać z dofinansowania z tytułu przestoju ekonomicznego na pracownika zatrudnionego na ¼ etatu?

Tak, ponieważ w przypadku przestoju nie ma obowiązku zatrudniania pracownika na minimum 0,5 etatu. Należy pamiętać o wynagrodzeniu, które nie może być niższe niż płaca minimalna (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).

Czy pracownikowi, który przed obniżeniem był zatrudniony w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem 2600 zł, po obniżeniu do 0,8 etatu należy zagwarantować wynagrodzenie minimalne – 2600 zł, czy obniżone do 2080 zł?

Kwota 2080 zł dla 0,8 etatu jest prawidłowa, należy zagwarantować bowiem minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Jaką kwotę brutto należy wpisać w wykazie pracowników w rubryce „kwota wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego”? Czy kwotę z umowy, czy rzeczywiście należną za np. marzec 2020 łącznie z premią uznaniową? Co z osobami, które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku były na zwolnieniu i otrzymywały zasiłek z ZUS?

Wynagrodzenie pracownika należy rozumieć jako miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym – nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy może ująć w wykazie pracownika zatrudnionego od 1.04 2020 r. (umowę zawarto 20.03.2020)? Jeżeli tak, to jak należy wypełnić wykaz?

Może starać się o dofinansowanie wynagrodzenia takiego pracownika. W rubryce, gdzie podaje się wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca, należy wskazać kwotę przed obniżeniem wymiaru czasu pracy, wynikającą z umowy o pracę.

Czy wykazy pracowników mają być składane przez pracodawców co miesiąc, tak jak to było przy poprzedniej ustawie?

Nie, przedsiębiorca składa jeden wykaz pracowników wraz z wnioskiem, a następnie informuje tylko o zmianach, które mają wpływ na wysokość wypłaconych świadczeń.

Czy w przypadku, gdy osoba będzie przebywała na zasiłku chorobowym, pracodawca może objąć ją porozumieniem dotyczącym obniżenia wymiaru czasu pracy i wnioskować o dofinansowanie do jej wynagrodzenia, w sytuacji gdy pobiera zasiłek z ZUS?

Tak, można objąć takiego pracownika porozumieniem, ale wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia na tego pracownika można dopiero, gdy wróci z zasiłku chorobowego.

Czy dofinansowanie przysługuje na pracowników, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim płatnym jako wynagrodzenie chorobowe, na dłuższym zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą płatnym jako zasiłek chorobowy oraz przebywają na urlopie macierzyńskim?         

Dofinansowanie przysługuje na pracowników, którzy w drodze zawartego porozumienia zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy i pobierają wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy. Dofinansowanie nie przysługuje na pracowników przebywających na zasiłku chorobowym i urlopie macierzyńskim, gdyż nie są finansowani ze środków przedsiębiorcy

Czy jeśli w jednym dziale część pracowników będzie na postoju, a część na obniżonym wymiarze czasu pracy, a wszyscy są zatrudnieni na takim samym stanowisku, np. o nazwie „sprzedawca”, to czy w porozumieniu pracodawcy i przedstawicieli pracowników trzeba będzie imiennie wskazać konkretnych pracowników, którzy będą w jednej opcji i w drugiej?

Możliwość zawarcia takiego porozumienia należy uzgodnić z Państwową Inspekcją Pracy.

Co w przypadku, gdy ktoś z przestoju będzie musiał przyjść do pracy w takcie okresu przestoju? Czy to powoduje, że przedsiębiorca traci przesłankę do dofinansowania, czy wystarczy że za ten dzień zapłaci pracownikowi normalnie i zgłosi korektę wniosku o dofinansowanie, gdzie odpowiednio zmieni ilość pracowników do dofinansowania za te konkretne dni?

Możliwe są korekty i zwrot pobranych, a nie wypłaconych środków po okresie rozliczeniowym.

Incydentalne kierowanie do pracy w okresie przestoju ekonomicznego (np. na kilka dni w miesiącu) sprawia, że przedsiębiorca musi wówczas zwrócić tylko proporcjonalną część wsparcia (za czas, w którym zatrudniony pracował). W takim przypadku wystarczy zawiadomić WUP o zmianie warunków, które mają wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w ciągu siedmiu dni od ich wystąpienia.

Gdy pracodawca w okresie przestoju ekonomicznego zawezwie pracownika do pracy, musi poinformować o tym WUP oraz zwrócić część środków jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to incydentalnych wezwań do w miesiącu. Jeżeli zaś w kolejnych miesiącach zatrudniony nie będzie przebywał na przestoju lecz będzie normalnie pracował, należy wówczas powiadomić WUP o ograniczeniu pozostałych transz wypłaty oraz PIP o zmianie zawartego wcześniej porozumienia z reprezentacją załogi

Jeżeli zakład pracy nie jest w stanie przewidzieć zapotrzebowania na pracę w ciągu pełnego miesiąca, powinien raczej obniżać zatrudnionych wymiar etatu (maksymalnie do 20%), a nie obejmować pracowników przestojem, gdyż przyjęcie takiej formuły jest bardziej elastyczne do zastosowania.

Jeśli jednak przedsiębiorcy w opisanych sytuacjach zdecydują się na przestój, mogą wnioskować o pomoc na cały miesiąc i następnie – przy rozliczeniu pomocy – zwrócić niewykorzystaną część.

 

Co w przypadku, gdy w porozumieniu z przedstawicielami pracowników będą ustalane warunki pracy i wskazany okres ich obowiązywania, np. 3 miesiące, a sytuacja się zmieni – czy trzeba zmieniać porozumienie z przedstawicielami pracowników? Czy wystarczy informacja skierowana do nich i korekta wniosku o dofinansowanie?

Nie jest przewidziana korekta wniosku o dofinansowanie, natomiast jeżeli pracownicy wrócą do pracy, wówczas wystarczy informacja do WUP, że pracodawca rezygnuje z trzeciego miesiąca dofinansowania. Dodatkowo wymaga to zmiany porozumienia.

Czy obie opcje wsparcia dla średnich przedsiębiorstw, tj. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem (50% minimalnego wynagrodzenia) i dofinansowanie pracowników z obniżonym czasem pracy (40% przeciętnego wynagrodzenia) mogą być wykorzystane przez firmę w jednym czasie? Czy np. można zastosować jedno narzędzie w przypadku pracowników produkcyjnych, a drugie w przypadku administracji?

Możliwe jest zastosowanie obu form wsparcia równocześnie w jednym czasie. Generator wykazu umożliwia takie wyliczenie.

Jak uzyskać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie?

Na początek przedsiębiorca (dający zlecenie) oraz zleceniobiorca powinni porozumieć się co do zmiany łączącego ich stosunku prawnego w zakresie sposobu czy zakresu wykonania przedmiotu umowy zlecenia. Związane jest z tym zmniejszenie liczby godzin poświęconych przez zleceniobiorcę wykonaniu zlecenia w następstwie wystąpienia COVID-19. Co do zasady tego typu zmiany mogą wiązać się również ze zmianą wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy. Potwierdzeniem porozumienia pomiędzy przedsiębiorcą a zleceniobiorcą powinien być podpisany przez nich aneks do zawartej uprzednio umowy zlecenia.

Przedsiębiorca ubiegając się o wsparcie dla zleceniobiorcy z FGŚP wraz z wnioskiem powinien złożyć do WUP pisemne oświadczenie o zmianie zawartej w formie aneksu ze zleceniobiorcą umowy zlecenia, powodującej zmniejszenie liczny godzin poświęconych przez zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia. Zmniejszenie to nie może być wyższe niż 20% wynikającej pierwotnie z umowy zlecenia liczby godzin lub w odniesieniu do liczby godzin za poprzedni okres rozliczeniowy. Wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy na podstawie aneksu do umowy musi być ustalone z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub stawki wyższej.

Czy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń wszystkich pracowników?

Świadczenia nie przysługują:

 • pomocy domowej;
 • pracownikowi, którego wynagrodzenie, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.

Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wchodzi w skład pomocy de minimis?

Wsparcie z FGŚP nie wchodzi w skład pomocy de minimis. Pomoc udzielana zgodnie z art. 15g nie stanowi pomocy publicznej.

 

Finansowanie

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia: 233,09 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%, podana wysokość składki dotyczy poziomu 1,67%, a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna).
W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia: 372,84 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%, a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna).

Wysokość pomocy będzie zmieniała się kwartalnie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest również wymiar czasu pracy.

Czy dofinansowanie będzie wypłacane jednorazowo czy w ratach?

Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy w miesięcznych równych transzach. Ilość transz będzie odpowiadała ilości miesięcy wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku.

Jak długo można otrzymywać dofinansowanie?

Przedsiębiorca może korzystać z dofinansowania maksymalnie przez 3 miesiące.

We wniosku o przyznanie dofinasowania należy określić, od kiedy do kiedy pracodawca chce otrzymywać wsparcie. Wskazany przez niego okres nie może być wcześniejszy od:

dnia wejścia w życie ustawy tzw. COVID-19,
wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia,
miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – czy można zrobić to z góry, np. w kontekście 3 miesięcy, bo tak jest zaplanowana organizacja pracy, czy z dołu po każdym miesiącu pracy?

Wnioski można składać w trakcie pierwszego miesiąca, czyli np. w kwietniu za kwiecień, maj i czerwiec.

Czy można składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń za marzec (już wypłaconych)?

Ustawa obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r., więc pierwszym miesiącem, za który można otrzymać dofinansowanie, jest kwiecień 2020.

Czy okres pomocy może być wydłużony, jeśli sytuacja w kraju nie zmieni się?

Okres pomocy może być wydłużony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

Czy przedsiębiorca ponosi jakieś koszty w związku z otrzymaniem dofinansowania?

Za udzielenie pomocy nie są pobierane żadne opłaty, a więc pomoc nie powoduje dodatkowych obciążeń pracodawcy.

Czy ta forma pomocy ma charakter bezzwrotny, czy trzeba ją zwrócić?

Jeżeli warunki umowy nie zostaną złamane, pomoc ta jest bezzwrotna.

 

Przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania z pomocy

Jaki przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca, w okresie wprowadzonego przez niego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Czy osoba samozatrudniona może skorzystać z dofinansowania?

Osoba samozatrudniona nie może skorzystać z tej formy pomocy.

Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące, żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Czy są jakieś wykluczenia wobec przedsiębiorców chcących ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie nie może ubiegać się przedsiębiorca zalegający w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 roku. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje. Wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Jeśli spółka miała kiedyś straty, ale pookrywane są one z bieżących zysków, nie ma również zaległości w ZUS, US, FGŚP, FP, FS, czy może złożyć wniosek?

Tak, jeżeli spółka spełnia warunki określone w art. 15g. tj. nie posiada zaległości wobec ZUS, odnotowała spadek obrotów gospodarczych oraz nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Czy o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP może ubiegać się stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia osoby?

Pomoc z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19 przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Jest w niej mowa o tym, że przedsiębiorcą jest m.in. osoba prawna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W tym kontekście stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której mowa w art. 15g ustawy.

Pytania ogólne dot. art. 15g

Pracodawca zatrudnia 4 tys. pracowników, interesuje go przestój ekonomiczny i jednocześnie obniżenie wymiaru czasu pracy dla tych samych pracowników w różnych miesiącach, czy może złożyć 3 wykazy pracowników za każdy miesiąc osobno, jak to zrobić? Czy jeden pracodawca może wystąpić o pomoc np. 1m-c obniżony wymiar czasu pracy, a za 2 m-ce przestój?

Tak, przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego a następnie o dofinansowania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski. Tj. jeśli wprowadził przestój ekonomiczny w kwietniu, to w kwietniu składa pierwszy wniosek np. na 2 miesiące, a następnie składa wniosek w czerwcu na dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. I na odwrót.

Jak wyliczyć okres 3-ech miesięcy objęty dofinansowaniem? Zgodnie z art. 16 ustawy świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Jak wyliczyć okres 3 -ech miesięcy objęty dofinansowaniem, wówczas gdy wniosek jest składany nie od 1-ego dnia miesiąca tylko w trakcie miesiąca. Np. wniosek składany 10 kwietnia to przedsiębiorca może wnioskować okres 10.04 do 9.07.2020 r.? Czy mają to być miesiące kalendarzowe maj, czerwiec, lipiec. Czy mimo złożenia wniosku 10 kwietnia może wnioskować o cały kwiecień wbrew zapisowi art. 16 ustawy „okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku”.

Pomimo, że Przedsiębiorca złoży wniosek w połowie miesiąca to przyznane świadczenie może przysługiwać za cały miesiąc kalendarzowy i od tego miesiąca należy liczyć 3 miesięczny okres dofinansowania. Tj. jeśli przedsiębiorca złoży wniosek 10 kwietnia to dostanie dofinansowanie maksymalnie za miesiące kwiecień, maj, czerwiec. Warunkiem, jest obowiązywanie u przedsiębiorcy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy od początku miesiąca, co powinno wynikać z zawartego porozumienia.

 

Jeśli spółka miała kiedyś straty ale pookrywane są z bieżących zysków, nie mają zaległości w ZUS, US, FGŚP, FP, FS, czy mogą złożyć wniosek?

Tak, jeżeli spółka spełnia warunki określone w art. 15g. tj. nie posiada zaległości wobec ZUS, odnotowała spadek obrotów gospodarczych oraz nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

Pytania dotyczące przestoju ekonomicznego art. 15g ust. 6

Czy pracodawca może w okresie przestoju ekonomicznego obniżyć pracownikom etaty a nie wynagrodzenie? Np. pracownicy są wynagradzani stawką godzinową 20 zł brutto za godzinę. Do tej pory mieli 7/8 etatu. Pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wprowadził przestój ekonomiczny od 01.04.2020 i obniżył pracownikom etaty o 0,125. Czyli nowy etat pracowników wynosi 0,75. W kwietniu 2020 pracownicy powinni byli przepracować przy etacie 7/8  147 godz. i dostaliby wynagrodzenie 20 zł *147 godz. = 2.940 zł. W związku z tym, że mają obniżony etat do 0,75 to dostaną wynagrodzenie za 126 godz. tj. 2.520 zł. Czy takie działanie pozwoli na uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego? art. 15g, pkt. 6.

Zgodnie z art. 15g ust. 6 ustawy COVID-19 pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Opisane w pytaniu rozwiązanie nie odpowiada warunkom przestoju ekonomicznego  o którym mowa w ustawie COVID 19, zatem nie przysługuje dofinansowanie z FGŚP.

Czy żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju, pracodawca musi obniżyć pracownikom wynagrodzenie do 50%. Czy może nie obniżać w ogóle wynagrodzenia i dostanie dofinansowanie z FGŚP? art. 15g, pkt. 6.

Art. 15g ust. 6 ustawy COVID-19 stanowi, iż pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia, oznacza to, że wprowadzenie przestoju ekonomicznego wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia za pracę. Wymóg obniżenia wynagrodzenia nie dotyczy pracowników z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca chciałby, aby jedna grupa pracowała na przestoju i w tym czasie druga grupa byłaby na obniżeniu, a w następnym miesiącu na odwrót, ta grupa która była na przestoju będzie na obniżeniu, a ta grupa co była na obniżeniu będzie na przestoju. Czy istnieje taka możliwość?

Tak, ale należy złożyć odrębny wniosek w każdym miesiącu obejmujący odpowiednio pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

 

Pytania dotyczące obniżonego wymiaru czasu pracy art. 15g ust. 8

Czy można zmienić pracownikowi etat w trakcie pobierania dofinansowania? Np. pracownik jest objęty od 01.05.2020  obniżonym etatem o 20% z 1 na 0,8 etatu. Pracodawca otrzymuje  dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika. Od  15.06.2020 pracodawca chciałby obniżyć wynagrodzenie pracownikowi jeszcze o 10% do 0,7 etatu. Czy będzie to możliwe? art. 15g, pkt. 8.

Nie, 20% to maksymalne dopuszczalne obniżenie wymiaru czasy pracy jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Dopuszczalne jest jedynie zmniejszenie etatu o mniejszą ilość niż 20%. Obniżenie wymiaru czasu pracy o kolejne 10% skutkuje utratą dofinansowania do wynagrodzenia tego pracownika.
Czy żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w okresie funkcjonowania firmy z obniżonymi obrotami o więcej niż 25% w stosunku do tego samego okresu z poprzedniego roku, pracodawca musi obniżyć pracownikom etat? Czy może nie obniżać etatu i będzie przysługiwało na tych pracowników dofinansowanie w modelu 40% (państwo) i 60% (pracodawca)? art. 15g, pkt. 8.

Jednym z wymogów, który musi spełnić przedsiębiorca jest spadek obrotów o nie mniej niż 15% w stosunku do tego samego okresu z poprzedniego roku. Ponadto w celu uzyskania dofinansowania, pracodawca w drodze porozumienia z pracownikami wprowadza, w tym przypadku, obniżony wymiar czasu pracy. Dofinansowanie przedsiębiorca może otrzymać tylko na pracowników, którzy zgodnie z zawartym porozumieniem zostali objęci obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Czy Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy za minimalnym wynagrodzeniem za pracę, który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń z art. 15g ust. 10 (obniżenie wymiaru czasu pracy) powinien oprócz warunku obniżenia dotychczasowego wymiaru czasu pracy o 20%, tj. do 0,8 etatu – zobowiązany jest również obniżyć dotychczasowe wynagrodzenie o 20%?

Konsekwencją obniżenia wymiaru czasu pracy, co do zasady jest również obniżka wynagrodzenia. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Czy Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników, który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń z art. 15g ust. 10 (obniżenie wymiaru czasu pracy), może obniżyć czas pracy przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia, ponieważ przedsiębiorca nie wie czy pracownicy wyrażą zgodę na  obniżenie wynagrodzenia?

Tak, przedsiębiorca jest zobowiązany do obniżenia wymiaru czasu pracy, z czym – co do zasady – wiąże się obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Ustawa daje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, jest możliwość obniżenia w niższym zakresie. np. o 10%.

W Art. 15g ust. 8 „Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(…)” jest wskazane „Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu(…)” czy zawsze jest to 20 % czy dopuszczamy zmniejszenie etatu o mniejszą ilość %?

Dopuszczamy zmniejszenie etatu o mniejszą ilość %. 20% to maksymalne możliwe obniżenie wymiaru czasy pracy jednak nie więcej niż do 0,5 etatu.

 

Dofinansowanie z WUP a inne formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Czy otrzymanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyklucza możliwość korzystania z innych form pomocy w ramach tarczy antykryzysowej?

Świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej mogą być łączone pod warunkiem, że przedsiębiorca nie otrzymuje z różnych źródeł wsparcia na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników, z tych samych tytułów (wynagrodzenia, składki) w tym samym czasie.

Jaką przyznać wysokość dofinansowania z FGŚP w sytuacji, jeśli przedsiębiorca określi we wniosku, że zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS? Jeśli przedsiębiorca otrzyma decyzję zwolnienia z ZUS, to do Funduszu powinien wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy netto dla pracownika? Składki ZUS zawierają się w kwocie brutto wynagrodzenia pracownika (kalkulator nie wylicza wysokości dofinansowania bez składek ZUS)?

Dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki, co do których nie będzie w tej sytuacji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS.

Czy przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS,  może uzyskać pomoc ze środków FGŚP?

Przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS oraz dofinansowania ze środków FGŚP, jednak nie otrzyma ze środków FGŚP dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki należne od pracownika, co do których nie będzie w tej sytuacji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS.

Czy korzystając z dofinansowania z FGŚP można dodatkowo wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, dostępne w powiatowym urzędzie pracy, jeśli spadek obrotów wystąpi na poziomie wyższym niż ten przewidywany w dofinansowaniu z FGŚP?

Jeśli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia tych samych pracowników z tego samego tytułu (wynagrodzenia, składki) w tym samym czasie z innego źródła, to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP-na tych samych pracowników.

Czy z pomocy FGŚP mogą skorzystać pracodawcy, którzy korzystają z pomocy na dofinansowanie stanowisk pracy z FP lub PFRON (umowy jeszcze trwają)?

Przedsiębiorca, który skorzystał z dofinansowania kosztów utworzenia stanowiska pracy ze środków FP lub PFRON,  może otrzymać dofinansowanie ze środków FGŚP.
Co w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia osoby czasowo wykonujące obowiązki, w związku z którymi ich wynagrodzenia finansowane są z innych środków publicznych, jednak od 1 maja 2020 rok „wracają” on na uprzednio zajmowane stanowisko pracy, z wynagrodzeniem wskazanym w umowie, w całości finansowanym przez pracodawcę?

Pracodawca może skorzystać z dofinansowania z FGŚP od 1 maja 2020 roku po spełnieniu ustawowych przesłanek określonych w art. 15g specustawy.

 

Porozumienie z pracownikami

Co ma zawierać porozumienie?

Minimalny zakres porozumienia został określony w Ustawie w art. 15 g ust. 14. W porozumieniu określa się co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
W razie wątpliwości treść porozumienia można skonsultować z Państwową Inspekcją Pracy.

Kto powinien podpisać porozumienie?

Porozumienie z pracownikami mają być podpisane przez przedstawiciela pracodawcy oraz przynajmniej dwóch przedstawicieli załogi. Jeżeli jest zatrudniony jedynie jeden pracownik, wówczas podpis składa jedynie ten pracownik.

Czy przedsiębiorca, który złożył wniosek o przyznanie świadczeń np. 6.04.2020 r., dołączając porozumienie zawarte 1.04.2020 r. i zaznaczając we wniosku, że wnosi o przyznanie świadczeń od 1.04.2020 r. – otrzyma świadczenia za okres maksymalnie 3  miesięcy przypadających od 6.04.2020 r. czy od wnioskowanej daty 1.04.2020 r. ?

W takim przypadku przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku (wpływu do wojewódzkiego urzędu pracy), czyli od 1 kwietnia 2020 r.

Czy w przypadku przedsiębiorcy, który złożył wniosek o przyznanie świadczeń, dołączając porozumienie zawarte np. 15.04.2020 r. i zaznaczając we wniosku, że wnosi o przyznanie świadczeń od 15.04.2020 r. – pierwszy miesiąc (15-30.04.2020 r.) należy traktować jako pełny miesiąc?

Termin wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy powinien zostać określony w porozumieniu. Jeżeli ww. rozwiązania zostały wprowadzone od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie za cały miesiąc kwiecień. Przy założeniu, że w kwietniu złoży wniosek. Natomiast jeśli będzie wskazane, że porozumienie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia, to prawidłowe w tym przypadku oznaczenie pierwszego pełnego miesiąca, to okres od 15.04.2020 r. do 14.05.2020 r.

Jeżeli porozumienie z przedstawicielami pracowników zostanie zawarte 6 kwietnia 2020 roku i z tym dniem (bądź dniem następnym) złożony zostanie wniosek, od kiedy winien nastąpić przestój/nastąpić ograniczenie wymiaru czasu pracy? Czy dofinansowanie będzie przysługiwało za okres 3 miesięcy od 6 bądź 7 kwietnia 2020 roku, zaś do tego dnia tryb pracy winien pozostać bez zmian, z pełnym finansowaniem ze strony pracodawcy?

Termin wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy powinien zostać określony w porozumieniu. Jeżeli ww. rozwiązania zostały wprowadzone od 1 kwietnia 2020 r., przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie za cały miesiąc kwiecień. Przy założeniu, że w kwietniu złoży wniosek.

Czy przedsiębiorca zatrudniający 1 pracownika zamiast porozumienia może w aneksie do umowy o pracę określić warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy?

Ustawa wyraźnie wskazuje na konieczność zawarcia porozumienia. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, a nie w aneksie do umowy.

 

Wniosek

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię porozumienia,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń,
 • kopię pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Ponadto przedsiębiorca składa oświadczenia o:

 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP do końca III kwartału 2019 r.,
 • nie ubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19,
 • odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku.

Jak należy rozumieć pojęcie obrotu gospodarczego, użyte w art. 15g ustawy?

W ustawie nie ma definicji obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca powinien wykazywać swój obrót zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami rozliczeń dla celów podatkowych. Najważniejsze jest zachowanie porównywalności, czyli jeżeli np. w 2 miesiącach 2020 roku przedsiębiorca wykazał obroty w kwocie netto, to w porównawczych 2 miesiącach z 2019 roku także musi je wykazać w kwocie netto. I analogicznie, jeżeli np. w 2 miesiącach 2020 roku wykazał obroty w kwocie brutto, to w porównawczych 2 miesiącach 2019 roku także musi je wykazać w kwocie brutto.

Jak należy udokumentować spadek obrotów firmy?

Nie należy dokumentować spadku obrotów w inny sposób niż poprzez wpisanie do arkusza kalkulacyjnego, obejmującego wykaz pracowników i kwoty wynagrodzeń, kwot obrotów za np. luty i marzec 2020 r. w stosunku do lutego i marca 2019 r.

Czy ocena spadku obrotów dokonywana jest wyłącznie w chwili składania wniosku i dotyczy dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (jako miesięcy porównywanych)? Czy wysokość obrotów w miesiącach kolejnych nie ma znaczenia dla trwałości dofinansowania i czasu jego trwania (3 miesiące)?

Ocena spadku obrotów jest dokonywana jednorazowo w chwili składania wniosku.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo, aby spełniało warunki niezbędne do podpisania umowy, zaciągania zobowiązań?

W tym zakresie obowiązują regulacje określone w Kodeksie Cywilnym.

Co w sytuacji, kiedy reprezentacja przedsiębiorcy jest wieloosobowa, a składając wniosek elektronicznie może podpisać go tylko jedna osoba?

W przypadku reprezentacji wieloosobowej w spółce w celu złożenia wniosku i doprowadzenia do zawarcia umowy z wojewódzkim urzędem pracy spółka może działać przez prokurenta (w przypadku prokury samoistnej) lub ustanowionego pełnomocnika. Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, jak i rodzajowego również członkowi zarządu. Rozpatrując wniosek WUP będzie badał, czy zakres pełnomocnictwa obejmuje zawarcie umowy przez pełnomocnika.

Sposób reprezentowania konkretnej spółki uregulowany jest w umowie lub statucie spółki. Informacje na ten temat zamieszczone są również w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Należy zwrócić uwagę, iż zgłaszanie zmian danych podlegających wpisowi w KRS jest obowiązkiem podmiotu wpisanego do rejestru. Wniosek o wpis zmian do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis. W przypadku zmian w zakresie reprezentacji spółki, które nie zostały jeszcze ujawnione w KRS lub z innych względów nie są aktualne, należy dołączyć do wniosku uchwałę spółki dokonującą zmiany osób wchodzących w skład zarządu, a także odpis wniosku złożonego do KRS w celu ujawnienia tych zmian.

Należy również podkreślić, ze przedsiębiorca (pełnomocnik, prokurent) składając wniosek (niezależnie od jego postaci: na piśmie czy elektronicznie) składa objęte nim oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

Gdzie można znaleźć wniosek?

Wniosek jest umieszczony na stronie naszej stronie pod linkiem https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/11918632-dofinansowanie-wynagrodzen-dla-pracownikow

Jak można sprawdzić status wniosku?

Można to zrobić kontaktując się z WUP, do którego adresowany był wniosek lub na wortalu praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony elektronicznie. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Jak przedsiębiorca zostanie poinformowany o rozpatrzeniu wniosku?

W odniesieniu do wniosków złożonych papierowo informacja zostanie przesłana przez WUP.
W przypadku wniosków złożonych w postaci elektronicznej pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w wortalu praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail.

Jak szybko wniosek zostanie rozpatrzony?

W przypadku kompletnego wniosku jest on rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych.

Kiedy pieniądze wpłyną na konto przedsiębiorcy?

Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy w miesięcznych równych transzach po podpisaniu umowy.

Gdzie i jak można odwołać się od decyzji WUP?

Przyznawanie środków nie będzie miało formy decyzji administracyjnej, a więc nie przysługuje forma odwołania od decyzji.

 

Po otrzymaniu dofinansowania

Czy przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie, musi składać sprawozdania? Jeśli tak, to kiedy i gdzie?

Do 30 dni po upływie okresu pobierania świadczeń przedsiębiorca składa do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków

Do  30 dni po upływie okresu, w jakim przedsiębiorca był zobowiązany do utrzymania miejsc pracy, składa do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy dokumenty potwierdzające utrzymanie miejsc pracy w okresie wynikającym z umowy i wniosku.

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu. Czy to oznacza że przedsiębiorca nie może zwolnić jakiegokolwiek pracownika w ww. okresie z przyczyn niedotyczących pracowników, czy tylko pracownika, na którego dostał dofinansowanie?

Umowa dotyczy jedynie pracowników, na których są pobierane środki z Funduszu.

Co się stanie, jeżeli przedsiębiorca skorzysta z dofinansowania, a jego firma mimo wszystko nie przetrwa?

Jeśli firma w okresie przyznanego świadczenia lub w trakcie wymaganego okresu zatrudnienia rozwiąże umowę o pracę z pracownikiem, na którego otrzymała dofinansowanie, musi zwrócić całość uzyskanego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Rozwiązanie umowy, o którym tu mowa, musi nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Pozostałe pytania i odpowiedzi

Czy firma musi składać jeden wniosek na trzy miesiące czy może złożyć trzy wnioski? Czy muszę już teraz decydować co będzie za dwa miesiące? Jeżeli można złożyć kilka wniosków to czy muszą być na okres co najmniej miesiąca?

Przedsiębiorca może złożyć wniosek na każdy miesiąc ubiegania się o świadczenie osobno, tj. 3 wnioski.

Czy jak złożę  wniosek na 3 miesiące  to będzie można się wycofać np. z przestoju (bo zmieni się koniunktura i ruszy produkcja w drugim miesiącu przestoju)? Czy wtedy możemy zmodyfikować wniosek?

Nie można modyfikować wniosku. Zakładając, że w pytaniu chodzi o sytuację, kiedy przedsiębiorca utrzymuje przestój ekonomiczny przez cały pierwszy miesiąc, a od początku drugiego miesiąca wycofuje przestój należy uznać, że środki za pierwszy miesiąc zostały wykorzystane prawidłowo. Zgodnie z umową  przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu – w tym przypadku o wycofaniu przestoju, w związku z czym transza środków na drugi miesiąc nie zostanie wypłacona. Jeżeli już została wypłacona, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu środków na rachunek bankowy WUP. Jeżeli ta sytuacja dotyczy części miesiąca, bo przedsiębiorca otrzymał zamówienia np. w połowie miesiąca, po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia, wówczas trzeba zwrócić proporcjonalną część wsparcia (za czas, w którym zatrudniony pracował np. przez część miesiąca). A zatem wezwanie pracowników na przestoju do świadczenia pracy przez część miesiąca nie obliguje do zwrotu dofinansowania za cały miesiąc.

Jakie są konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku (np. błędnie objęto niektórych pracowników wnioskiem)?

Jeżeli do czasu podpisania umowy wnioskodawca poinformuje Wojewódzki Urząd Pracy to nie ma konsekwencji. Wtedy należy anulować wniosek i złożyć nowy. Natomiast jeśli wyniknie taka sytuacja po podpisaniu umowy i wypłaceniu pierwszej transzy, powyższe skutkuje obowiązkiem zwrotu tej części środków, które zostały pobrane niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Ponadto należy podkreślić, że oświadczenia złożone we wniosku pracodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czy można najpierw wprowadzić przestój a później obniżony czas pracy w stosunku do tych samych pracowników?

Można, z zastrzeżeniem warunku, iż wsparcie z obydwu świadczeń może być pobierane przez łączny okres do 3 m-cy. W takim przypadku należy złożyć odrębne wnioski najpierw związany z przestojem ekonomicznym np. na 1 miesiąc a następnie w następnym miesiącu należy złożyć wniosek związany z obniżonym wymiarem czasu pracy np. na 2 miesiące.

Czy można otrzymać dofinansowanie od początku kwietnia jeżeli wniosek zostanie złożony 6  kwietnia, ale stosowne porozumienie z przedstawicielami pracowników weszło w życie 1 kwietnia?

Tak.

Przy obniżonym wymiarze czasu pracy co oznacza „wynagrodzenie z poprzedniego” miesiąca?

Wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca oznacza wynagrodzenie z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc w którym złożono wniosek (chodzi o wynagrodzenie sprzed obniżenia wymiaru czasu pracy).

Co z limitem pomocy de minimis?

Nie jest stosowany. W tym przypadku nie występuje pomoc publiczna.

Czy można obniżyć wymiar czasu pracy cudzoziemcom?

Jeżeli mieszczą się w definicji pracownika określonej w art. 15g ust. 4 ustawy, to można.

Jak we wniosku uwzględnić urlop bezpłatny, wychowawczy jeżeli trwają przez część miesiąca?

Proporcjonalnie, to jest za dni, za które przysługuje wynagrodzenia od pracodawcy.

Czy warunkiem stosowania przestoju ekonomicznego jest wystąpienie o dofinansowanie?

Stosowanie przestoju ekonomicznego zawartego w przepisach ustawy COVID-19 jest związane z wnioskiem o dofinansowanie.

„Wynagrodzenie” obniżone „nie więcej niż o 50%” w okresie przestoju, czy jest to wynagrodzenie zasadnicze (a więc w praktyce przestojowe z art. 81k.p.), czy też należy je liczyć jak np. wynagrodzenie urlopowe?

W art.15g jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym – nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie jest to wynagrodzenie przestojowe z art. 81 k.p. ani wynagrodzenie zasadnicze. Należy je liczyć tak jak zawsze. Art. 15g ustawy COVID-19 nie wprowadza definicji wynagrodzenia na użytek tego przepisu.

Jak jest oceniania przesłanka zapisana w art. 3 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), do której odwołuje się przepis, gdy o pomoc zwraca się przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, który nie jest w stanie regulować swoich należności na bieżąco i ten stan może już przekraczać 30 dni, co zgodnie z prawem upadłościowym oznacza konieczność ogłoszenia upadłości?

Zgodnie z art. 15g ust. 3 Przedsiębiorca, musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Poza w/w kryterium braku zaległości przedsiębiorca musi również wykazać spadek obrotów gospodarczych oraz nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości. Przedsiębiorca składa oświadczenie odnośnie braku przesłanek do ogłoszenia upadłości pod rygorem odpowiedzialności karnej. WW. okoliczność może podlegać kontroli następczej.

Na jakich zasadach liczy się wysokość wynagrodzenia zarówno w przypadku przestoju jak i obniżenia wymiaru czasu pracy, gdy mamy do czynienia z pracownikiem, wynagrodzeniem którego elementy stanowi premia za wyniki sprzedaży, stawka godzinowa, wynagrodzenie akordowe?

W art.15g jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań, które zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Co z obniżaniem wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia osobom objętym ochroną w wieku przedemerytalnym, czy cudzoziemcom, których wymiar czasu pracy i wysokość wynagrodzenia wynika z np. oświadczenia o powierzeniu mu pracy?

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym, o której mowa w art. 39 k.p., polega na zakazie wypowiedzenia im umowy o pracę, a tym samym także na zakazie złożenia im wypowiedzenia zmieniającego ich warunki pracy lub płacy, o którym mowa w art. 42 § 1 – 3 k.p. (z tym że w okolicznościach określonych w art. 43 k.p. wypowiedzenie zmieniające w przypadku tych pracowników jest dopuszczalne). Jednakże jak wynika z ust. 15 art. 15g ustawy COVID-19„przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1 – 3″ k.p., co oznacza, że w celu ich zastosowania pracodawca nie dokonuje wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Pracodawca przekazuje cudzoziemcowi zarejestrowane przez urząd oświadczenie. Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem. W umowie pracodawca jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu. Z powyższego wynika, że cudzoziemiec do czasu zawarcia umowy z pracodawcą, nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 15g ustawy „COVID-19″ i na takiego pracownika pracodawca nie może starać się o pomoc.

Czy w okresie przestoju pracownicy nim objęci mogą podejmować doraźne czynności, mające na celu np. zabezpieczenie mienia pracodawcy, montaż, demontaż linii produkcyjnych?

Art. 15g ust. 11 wskazuje na konieczność zawarcia porozumienia. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Czy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy zatrudnieni nim objęci mogą pracować w nadgodzinach, w razie takiej potrzeby, która nie była wcześniej znana i przewidywana? Co z limitem nadgodzin dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze, który pracodawca ma obowiązek uzgodnić z załogą, związkiem zawodowym, a do tej pory nie został ustalony?

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Konieczność pracy w godzinach nadliczbowych budzi wątpliwości co do zasadności obniżenia wymiaru czasu pracy, w związku z powyższym takie przypadki powinny podlegać szczegółowej kontroli ze strony inspektora pracy oraz wojewódzkich urzędów pracy.

Czy pracownicy objęci obniżonym o 20 proc. wymiarem etatu mogą pracować np. przez cztery dni w tygodniu, czy muszą pracować każdego dnia o 20 proc. krócej?

Na gruncie przepisów Kodeksu pracy ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy należy do pracodawcy

Czy można wprowadzić w firmie najpierw przestój, a następnie obniżony wymiar czasu pracy?

Tak, przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego a następnie o dofinansowanie w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski tj. jeśli wprowadził przestój ekonomiczny w kwietniu to w kwietniu składa pierwszy wniosek np. na 2 miesiące, a następnie składa wniosek w czerwcu na dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. I na odwrót.

Czy można modyfikować porozumienie zawarte ze związkiem zawodowym, czy przedstawicielami załogi w razie wykrycia w nim nieścisłości, czy potrzeby uzupełnienia go o wymagane prawem postanowienia?

Należy sprecyzować czego dotyczą te nieścisłości. Z pewnością nie mogą być modyfikowane istotne elementy porozumienia, dotyczące trybu i sposobu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Porozumienie składane jako załącznik do wniosku powinno być kompletne, tj. zawierać wszelkie przewidziane prawem elementy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania dyrektora WUP w terminie 7 dni o wszelkich zmianach, które wpływają na realizację umowy.

Czy można wycofać się z części pomocy, w trakcie trwania 3 miesięcznego przestoju? Czy można zerwać ją w trakcie miesiąca?

Można.

Zgodnie z § 2 umowy przedsiębiorca zobowiązuje się wykorzystać środki na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z celem na jaki je uzyskał, określonym we Wniosku.  Przedsiębiorca zobowiązuje się że:

1) pracownikom objętym świadczeniem dofinansowanym ze środków FGŚP nie wypowie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 15g ustawy;
2) po zakończeniu okresu, o którym mowa w pkt 1, nie wypowie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownikom objętym świadczeniem dofinansowanym ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, przez okres kolejnych miesięcy odpowiadający długością liczbie miesięcy pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 15g ustawy.

Zgodnie z § 5 umowy

1. Niewykorzystana przez Przedsiębiorcę część środków, o których mowa w § 1 ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego Przedsiębiorca otrzymał środki w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie wstępne.
2. W razie wykorzystania przez Przedsiębiorcę środków, o których mowa w § 1 ust. 1 niezgodnie z warunkami określonymi w umowie lub we Wniosku, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, w terminie określonym w § 3 zdanie wstępne, środków w części wykorzystanej niezgodnie z warunkami określonymi w umowie lub we Wniosku wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w umowie lub we Wniosku.

Czy można zawrzeć umowę na część miesiąca?

Zgodnie z art. 15g ust. 16 świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Wskazane jest więc składać wnioski na okresy miesięczne do 3 miesięcy maksymalnie. Nie można zawrzeć, umowy na część miesiąca, okresem rozliczeniowym dla wypłaty wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy. Jeżeli powstanie potrzeba np. odwołania pracowników z przestoju w połowie miesiąca, pracodawca powinien zwrócić niewykorzystane środki.

Od kiedy należy się pomoc na wniosek złożony np. 10 kwietnia, jeśli z porozumienia wynika, że przestój, czy obniżenie wymiaru czasu pracy wprowadzono od 1 kwietnia (ust 16)?

W tym przypadku przedsiębiorca dostanie dofinansowanie na pracownika od miesiąca złożenia wniosku (wpływu do wojewódzkiego urzędu pracy). Np. jeśli wniosek zostanie złożony 10 kwietnia to przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie za pełny miesiąc kwiecień.

Co oznacza zakaz zwalniania pracowników objętych przestojem, lub obniżonym wymiarem czasu pracy w okresie wypłaty wsparcia i w późniejszym okresie? Czy pracodawca zmuszony do przeprowadzenia zwolnień przez pogarszającą się jego sytuację ekonomiczną będzie miał obowiązek zwrotu całości wsparcia w myśl art. 15 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy?

Zgodnie z § 5 umowy w razie niewywiązania się przez Przedsiębiorcę z ww. zobowiązania, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tej części środków, która była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pracowników, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę w okresie wypłaty wsparcia i w późniejszym wymaganym okresie, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.

Czy można wprowadzić przestój, na zasadach przewidzianych w art. 15g bez ubiegania się o dotację z FGŚP. Np na podstawie 15 zf?

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego w kontekście art. 15g ustawy „COVID-19″ ma znaczenie wyłącznie w związku z zamiarem skorzystania z dofinansowania, o którym mowa w tym przepisie. Art. 15 zf ww. ustawy nie daje podstawy do wprowadzenia przestoju. Przepis ten reguluje tylko kwestie dot. ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzania systemu równoważnego czasu pracy oraz stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami

Porozumienie z pracownikami podpisane 31 marca 2020 r. Obejmuje okres od 15 marca 2020 (wstecz). 15 marca 2020 – 14 kwietnia 2020 ma być przestój, później od 15 kwietnia do 15 lipca obniżenie wynagrodzenia. Pensje za marzec wypłacane do 10 kwietnia (w porozumieniu przesunięte nawet na 15 kwietnia), składki ZUS 15 kwietnia. Czy zatem wniosek o dofinansowanie złożony przed 10 kwietnia (15 kwietnia) może objąć okres już 15 marca, tzn. pensje za okres 15 marca – 31 marca?  

Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku.  W związku z faktem, że wnioski można składać począwszy od 1.04.2020 r., nie ma możliwości ubiegania się o świadczenia za marzec br.

Czy miesiąc można liczyć za 30 dni kalendarzowych i wystąpić wg schematu 15 marca – 14 kwietnia przestój; 15 kwietnia -14 czerwca obniżony wymiar? Czy można podzielić miesiąc? 1-15 kwietnia przestój; 16 kwietnia – 30 kwietnia obniżone wynagrodzenie? Czy musi być pełnymi miesiącami jedna opcja? Excel nie pozwala dzielić miesiąca – można wpisać tylko 1,2,3.

Wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy albo przestoju ekonomicznego musi zostać zawarte w drodze porozumienia, wskazujące okresy. Wskazane jest składać wnioski na okresy miesięczne.

Czy wniosek może obejmować: 1 mieś przestój, 2 mieś obniżone wynagrodzenie? Czy trzeba złożyć jeden wniosek na 3 miesiące czy można co miesiąc nowy wniosek na jeden miesiąc – żeby reagować na bieżąco? 

Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego a następnie o dofinansowania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski. Przykładowo jeśli wprowadził przestój ekonomiczny w kwietniu to w kwietniu składa pierwszy wniosek np. na 1 miesiąc, a następnie składa wniosek w maju na dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. I na odwrót. Na dwa miesiące można wystąpić z wnioskiem na każdy miesiąc osobno.

Czy obniżenie o 20% to jest możliwość czy wymóg, aby dostać dofinansowanie? Czy wystarczy sam spadek przychodów (bez wprowadzenia przestoju lub obniżenia pensji), aby dostać dofinansowanie?

Aby skorzystać z dopłat do wynagrodzeń z FGŚP konieczne jest objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Zawarcie porozumienie określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP.

Czy we wniosku podajemy kwoty wynagrodzenia z umowy o pracę brutto czy kwoty faktycznie wypłacone w marcu (np. pracownik był na L4)? Czy w podawanym we wniosku w wynagrodzeniu doliczamy jakiekolwiek dodatki funkcyjne, które przysługują pracownikowi wg regulaminu?

W art. 15g jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Dodatek funkcyjny, który stanowi stały element wynagrodzenia, powinien zostać uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto. Należy podać stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika.

Czy można złożyć wnioski i do FGŚS i do starosty, a po otrzymaniu z jednego z nich zrezygnować?

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki). Jeśli przedsiębiorca stara się o dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników. Występując z wnioskiem pracodawca jednocześnie składa oświadczenie o treści: „nie ubiegałem się i nie będę ubiegał się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy”.

Czy po złożeniu wniosku można go modyfikować, bo np. zostanie zmienione porozumienie i zamiast 0,8 jednak wprowadzony zostanie przestój lub odwrotnie – trudno teraz określić co się będzie działo. Czy można modyfikować porozumienie? A później modyfikować wniosek?

Nie można modyfikować wniosku, można modyfikować porozumienie. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania dyrektora WUP w terminie 7 dni o wszelkich zmianach które mogą mieć wpływ na realizację umowy. Pracodawca może przykładowo w jednym miesiącu wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego a w następnym o dofinansowania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski na poszczególne miesiące. Nowe porozumienie jest załącznikiem do wniosku.

Czy słusznie uważamy, że spadek ilości towarów  sprzedanych  w lutym i marcu 2020,  w stosunku do  liczby towarów sprzedanych w tym samym okresie  w roku 2019 o  22,77% powoduje, że został spełniony warunek spadku obrotów gospodarczych w ujęciu ilościowym, o którym mowa w ustawie o epidemii covid19.z dn. 31.03.2020 r.? Ilość towarów sprzedanych określiliśmy zliczając wartości liczbowe w polu ilość na wszystkich dokumentach sprzedaży, w takim samym okresie 60 dni w roku 2020 i 2019 . Wątpliwość budzi fakt, że nie znajdujemy jednoznacznego określenia, co oznacza spadek obrotów w ujęciu ilościowym. W wymienionym okresie spadek obrotów wartościowo wyniósł 8%, ale klienci zwlekają z zapłatą i stąd nasze problemy. 

Tak. Została spełniona przesłanka spadku obrotów w ujęciu ilościowym. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Jesteśmy gotowi zawrzeć porozumienie z przedstawicielem pracowników. Nie mamy doświadczenia w zawieraniu tego typu porozumień dlatego bardzo prosimy o przykładowe  wzory porozumień, które pozwolą nam na przygotowanie porozumienia uwzględniającego wszystkie aspekty i możliwości.

Nie dysponujemy wzorami porozumień. Wydaje się, że przekazany projekt porozumienia posiada wszystkie istotne elementy. Zgodnie z art. 15g ust. 14 ustawy „”covid”” w porozumieniu określa się co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. ”

Naszym celem jest ratowanie miejsc pracy i przyjęcie elastycznego czasu pracy. Czy możemy elastycznie tworzyć harmonogram czasu pracy, w którym jedne osoby są na przestoju i za te dni korzystamy z pomocy dla przestoju, a innego dnia te same osoby pracują na 4/5 czasu pracy i wtedy korzystamy z pomocy dla obniżonego czasu pracy?

Należy występować z wnioskami na okresy miesięczne. Przykładowo, pracownicy jednego miesiąca są na przestoju w drugim miesiącu na obniżonym wymiarze czasu pracy.

Chciałam się dowiedzieć, jak na podstawie nowych ustaw mogę zredukować etat do 4/5 bez konieczności składania wypowiedzeń zmieniających? Pytanie nr 2. Czy możliwe jest wprowadzenie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż te które wynikają z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami? Gdy nie zostają spełnione warunki dotyczące spadku obrotów.

Wyłącznie przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 zgodnie z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.).
Zgodnie z art. 15g ust. 11 warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowania wynagrodzenia pracownika ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zawarte są w poradniku dla przedsiębiorcy dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen.

1.Przedsiębiorstwo średnie do 140 pracowników.  Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Istnieją stanowiska, które otrzymują obok wynagrodzenia zasadniczego także elementy zmienne tj. premie zależne od wyniku. Czy podając wysokość wynagrodzenia, które zostanie obniżone wraz z wymiarem czasu pracy mam podać jedynie wynagrodzenie zasadnicze czy doliczyć do niego premie z ostatniego miesiąca? Klient powołuje się na art 15g. ust.10 ustawy
2.Czy mając na uwadze kryterium zastosowania dopłat do wynagrodzeń z art. 15g ust. 10 wynoszące 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku mam uwzględnić jego wynagrodzenie w całości wypłacone, razem z premiami, czy tylko wynagrodzenie zasadnicze? 3. Czy wynagrodzenie pracownika, który otrzymywał dotychczas wynagrodzenie minimalne, po obniżeniu czasu wymiaru czasu pracy o 80% też ulegnie  zmianie?

1  i 2. w art.15g jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, tj. wynagrodzenie obejmujące składniki o charakterze stałym, wypłacane co miesiąc pracownikowi, bez składników, które są uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek.
3. Obniżenie wymiaru czasu pracy o 80% nie spełnia przesłanki określonej w art. 15g ust. 10. Na takiego pracownika, pracodawca nie otrzyma dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak wysoką pomoc mogę dostać na dofinansowanie mojego pracownika, jestem mikro przedsiębiorcą?

Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowania wynagrodzenia pracownika ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zawarte są w poradniku dla przedsiębiorcy dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Nasza firma chciałaby skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń. Co z pracownikiem, który w momencie składania wniosku przebywał już na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS? – czy wykazywać go w zestawieniu? Co z pracownikiem, który w momencie składania wniosku przebywał już na zwolnieniu lekarskim płatnym ze środków pracodawcy tj. wynagrodzenie za czas choroby ? – czy wykazywać go w zestawieniu ? ostatnie co jeśli w okresie dofinansowania pracownik zachoruje a pracodawca będzie musiał wypłacić wynagrodzenie za czas choroby – jaką wartość wynagrodzenia wtedy brać pod uwagę , czy standardowo tak jak przy ustalaniu wynagrodzenia za czas choroby tj. wynagrodzenie średnie z 6 lub 12 miesięcy.

Tak, można takich pracowników objąć porozumieniem, ale dofinansowanie ze środków FGŚP będzie przysługiwało wyłącznie za okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę.  W takim przypadku należy ustalić wynagrodzenie za czas choroby. Dofinansowanie nie przysługuje na pracowników w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim płatnym jako zasiłek chorobowy z ZUS.

Prowadzę firmę jednoosobową – mikro przedsiębiorstwo. Na dzień 29.02.2020r w firmie byłam tylko ja (Pracodawca) i małżonek jako osoba współpracująca. Małżonek świadczy pracę bez wynagrodzenia, odprowadzane są za niego składki na ZUS.  W dniu 09.03.2020 zatrudniłam pracownika na pełen etat, czy w związku z powyższą sytuacją mogę skorzystać z pomocy tarczy antykryzysowej? (chodzi o dofinansowanie do pensji dla nowego pracownika i męża) Czy starając się o pożyczkę w wys. do 5 tyś na bieżące utrzymanie firmy, czy będę mogła skorzystać z umorzenia składek zus tej pomocy?

Dofinansowanie ze środków FGŚP może przysługiwać tylko do wynagrodzenia pracownika. Mąż jest osobą współpracującą, a nie pracownikiem więc dofinansowanie na niego nie przysługuje.

1) Jestem mikro przedsiębiorcą, czy muszę zawierać porozumienie dostarczać je do PIP jeśli nie wprowadzam żadnych zmian. Umowa o pracę zawiera minimalne wynagrodzenie i równoważny system czasu pracy bez zmian etatu. Pracodawca musi podpisać porozumienie z przedstawicielem pracowników i kopia ma trafić do okręgowego inspektora pracy żeby uznano że w firmie jest przestój ekonomiczny
2.) jeśli pracownik jest na L4 za które ja płacę to przysługuje mi świadczenie postojowe na tego pracownika?

1) Pytanie nie precyzyjne, czy przedsiębiorca ma na myśli instrumenty z art. 15 g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm. zwane dalej COVID-19). Jeśli przedsiębiorca nie wprowadza żadnych zmian to nie musi być wprowadzane porozumienie. Natomiast przestój ekonomicznych został wprowadzony wyłącznie na potrzeby art. 15g COVID-19, nie można go mylić z przestojem wynikającym z kodeksu pracy.

Wyłącznie przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 zgodnie z art. 15g COVID-19

Zgodnie z art. 15g ust. 11 warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Art. 15g ust. 11 wyraźnie wskazuje na konieczność zawarcia porozumienia.

2) Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów. Pracodawca pokrywa koszty wynagrodzenia chorobowego to może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych również w części wynagrodzenia chorobowego.

Czy pracodawca korzystając z dofinansowań do pensji musi wszystkim obniżyć wymiar czasu pracy ? Czy to jest warunek ? Czy może obniżyć wymiar czasu pracy , nie obniżając pensji ? Czy może to zrobić np. tak: części pracownikom, obniżyć wymiar nie obniżając pensji, część pracownikom zostawić i pełny wymiar i pensje, a jeszcze innym obniżyć wymiar np. o 30% lub 50 % i tak samo pensje . Załącznik nie spełnia kryteriów – nie ma mowy o wpisaniu tego np. 50 czy 30 . Informuje, że tylko 20%. ORAZ Jak powinno wyglądać porozumienie , które trzeba załączyć do wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń dla 39 pracowników. Chodzi o porozumienie o obniżonym wymiarze czasu pracy . Czy to ma być bardzo szczegółowo opisane. Warunki , ile osób itd.. [Pytanie dotyczy małej firmy].

Obniżenie wymiaru czasu pracy jest warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków FGŚP. Z obniżeniem wymiaru czasu pracy co do zasady wiąże się obniżenie wynagrodzenia, nie jest to jednak warunek otrzymania świadczeń. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie musi dotyczyć wszystkich pracowników, ale dofinansowanie przysługuje tylko do wynagrodzeń pracowników objętych obniżeniem. Art. 15g ust. 11 wyraźnie wskazuje na konieczność zawarcia porozumienia. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. W porozumieniu określa się co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące obniżonego wymiaru czasu pracy.
Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
Art.15g nie przewiduje możliwości obniżenia pracownikowi etatu o 30 lub 50%, maksymalnie można obniżyć o 20%.

Czy duża firma (100 osób) Może zrealizować świadczenie postojowe np. tylko dla części pracowników – 50 osób; 2. Czy można skorzystać z kilku form pomocy jednocześnie np. obniżenie ograniczenie etatu + dofinansowanie do wynagrodzenia z Funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, czy one nie będą się wykluczać? 3. Czy z Funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych można skorzystać ponownie. Ostatnie świadczenie zostało pobrane 6 lat temu przy upadłości, czy w obecnej sytuacji jest możliwość ponownie złożyć wniosek?

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po spełnieniu ustawowych przesłanek określonych w art. 15g. Można korzystać z dofinansowania zarówno z tytułu przestoju ekonomicznego jak i obniżenia wymiaru czasu pracy, jednak nie w odniesieniu do tych samych pracowników w tym samym czasie. Nie można otrzymać pomocy z różnych źródeł na te same tytuły wypłat (wynagrodzenia, składki) w ramach ochrony miejsc pracy, nie dotyczy to wypłat przy upadłości dokonanych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Czy gdybym teraz musiała wprowadzić postój w firmie, ze względu na brak zamówień, ale nasze obroty jeszcze w tym miesiącu nie spadły poniżej 25% to czy postojowe musi być płatne nadal 100%?  Art .15 g punkt 6 pozwala obniżyć i nie wskazuje tego warunku o obniżeniu obrotów rozumiem, że mogę obniżyć pensje na postojowym max 50% nie niżej niż min krajowa, ale nie mogę wtedy otrzymać dofinansowania do wypłat dla pracowników. Uważam, ze takie rozumienie przepisu pozwoliłoby firmom dłużej pozwoliłoby utrzymywać poziom finansów nie wymagający dofinansowywania ze strony państwa. Dodam jeszcze, że ze względu na podpisanie umowy, klienci płacą nam z 60 dniowym terminem płatności, co sprawia, że obniżenia obrotów nie odnotujemy przez kolejne co najmniej 3 miesiące ale skoro pracownikom na postojowym będziemy musieli płacić 100% przez 2 miesiące będziemy zmuszeni ograniczyć zatrudnienie.

Należy odróżnić wprowadzenie przestoju z kodeksu pracy a przestoju ekonomicznego w rozumieniu art. 15g ustawy COVID- 19. Wprowadzone instrumenty dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy są wprowadzone wyłącznie na użytek tego przepisu. Warunek obniżenia wynagrodzenia przy przestoju ekonomicznym wynika wprost z art. 15g ust. 6 Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wyłącznie przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 zgodnie z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.). Zgodnie z art. 15g ust. 11 warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Szczegółowe informacje zawarte są w poradniku dla przedsiębiorcy dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Czy przedsiębiorca zatrudniający ponad 250 osób, u którego spadek obrotów nastąpił o 25 % wg danych z miesiąca 15. 03. 2020 r.- 15. 04. 2020 r. w porównaniu do danych z 15.03.2019 r. – 15.02.2019 r. może wprowadzić obniżony wymiar czasu pracy od dnia 1. 04. 2020 r. i otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia za ten okres (od. 01. 04. 2020 r.)? Nie wszyscy będą objęci obniżonym wymiarem czasu pracy. Część pracowników będzie na przestoju ekonomicznym a część będzie pracowała normalnie.

Można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń od 1 kwietnia 2020r., jeżeli przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy został wprowadzony od dnia 1 kwietnia 2020 r., co powinno wynikać z podpisanego porozumienia. Nie wszyscy pracownicy muszą być objęci przestojem lub obniżeniem wymiaru czasu pracy, te kwestie również powinny zostać uregulowane w porozumieniu.

Jestem mikro przedsiębiorcą, który odnotował około 70% spadek obrotów, ale nie zredukował pracownikom liczby godzin pracy – pracownicy nadal pracują na cały etat, czy w związku z tym nadal mogę ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?                   

Dofinansowanie ze środków FGŚP dotyczy wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Klient wraz z małżonką jest współwłaścicielem spółki z o.o. w ramach działalności spółki on prowadzi pub/bar a żona usługi kosmetyczne, działalność wykonują jako współwłaściciele, nie mają zatrudnionych pracowników, oboje nie płacą ZUS, współmałżonka jest zarejestrowana w KRUS. Z uwagi na zawieszenie działalności nie mają teraz dochodu. Pytanie na jaką pomoc mogą liczyć?

Pomoc, o której mowa w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie przysługuje w odniesieniu do pracodawców, natomiast przeznaczana jest wyłącznie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy, który ucierpiał w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jakie dokładne formy pomocy  dla Stowarzyszeń przewiduje Tarcza Antykryzysowa? Czy dofinansowanie do wypłat pensji dla pracownika należy się Stowarzyszeniu, które prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia jedną osobę i czy to dofinansowanie pochodzi z FGŚP. Pani obawia się ,że jako iż Stowarzyszenia nie opłacają FGŚP to dofinansowanie się nie należy, czy w tym przypadku nie ma to znaczenia?

Pomoc z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19 przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z ww. definicją przedsiębiorcą jest m.in. osoba prawna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zatem stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której mowa w art. 15g ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czy mikro przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie z dofinansowania do pensji pracowników w przypadku zmniejszenia etatu bądź postoju jak i dofinansowania do kosztów wynagrodzenia i składek? Czy jedno z drugim się wyklucza?

Przedsiębiorca nie może wprowadzić jednocześnie obniżenia wymiaru czasu pracy i przestoju ekonomicznego w tym samym czasie na tych samych pracowników. Może natomiast wprowadzić przestój dla części pracowników, a innym obniżyć wymiar czasu pracy. Nie można łączyć pomocy ze środków publicznych z różnych źródeł na te same tytuły wypłat.

1. czy można złożyć wniosek do Urzędu Pracy o wsparcie dla części pracowników na 3 miesiące, a dla innej części na 1 miesiąc ? Czy należy to zrobić na 2 oddzielnych wnioskach, czy na 2 załącznikach do wniosku? 2. Czy można złożyć wniosek dwukrotnie w jednym miesiącu dla różnych pracowników?

Do wniosku o wypłatę świadczeń pracodawca zobowiązany jest dołączyć wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń. Jeżeli w następnych miesiącach przedsiębiorca zamierza objąć pracowników innym modelem rozwiązań, pozostałe wykazy pracodawca zobowiązany jest dołączyć na kolejne miesiące, w których wypłacane będą świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Przedsiębiorca powinien złożyć jeden wniosek na wszystkich pracowników, w odniesieniu do których zamierza skorzystać z pomocy, natomiast nie ma zakazu złożenia wniosku dwukrotnie w tym samym miesiącu na różnych pracowników.

Firma chciałaby skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń. Co z pracownikiem, który w momencie składania wniosku przebywał już na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS?- czy wykazywać go w zestawieniu? Co z pracownikiem, który w momencie składania wniosku przebywał na zwolnieniu lekarskim płatnym ze środków pracodawcy tj. wynagrodzenie za czas choroby ? – czy wykazywać go w zestawieniu? Co jeśli w okresie dofinansowania pracownik zachoruje a pracodawca będzie musiał wypłacić wynagrodzenie za czas choroby – jaką wartość wynagrodzenia wtedy brać pod uwagę , czy standardowo tak jak przy ustalaniu wynagrodzenia za czas choroby tj. wynagrodzenie średnie z 6 lub 12 miesięcy ?

W odniesieniu do pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim płatnym ze środków pracodawcy, pracodawca powinien zamieścić takiego pracownika w wykazie ze wskazaniem okresu, w jakim pracownik przebywa na zwolnieniu. Pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym z ZUS nie można ujmować w wykazie, chyba, że powrót do pracy nastąpi w okresie, za który pracodawca ubiega się o pomoc. Wtedy taki pracownik zostanie ujęty w wykazie, a niewykorzystane środki – za okres pobierania zasiłku chorobowego z ZUS należy zwrócić. Jeżeli pracownik zachoruje okresie wypłacania pomocy należy wziąć pod uwagę standardowo wynagrodzenie jak na L4. Konieczne rozliczenie środków z WUP.

Pani prowadzi spółkę jawną. Zatrudnia powyżej 9 osób. Utrzymuje zatrudnienie na obecnym poziomie. Złożyła wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników 40%. Chce obniżyć im wymiar czasu pracy jednak nie chce im obniżyć wynagrodzenia. Klientka pyta czy dobrze zrozumiała formę wsparcia i czy prawidłowo wypełniła wniosek)? Wnioskuje o dofinansowanie 40% do pensji pracowników. Obniża czas pracy bez obniżania pensji.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku obniżania wynagrodzenia pracownikom w przypadku wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy. Natomiast w przypadku objęcia przestojem ekonomicznym, zgodnie z art. 15g ust. 6 „ustawy o COVID”,  pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Firma mikro przedsiębiorca – czy można łączyć równocześnie dwie formy wsparcia: Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne?

Pracodawcy mogą jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS oraz z dofinansowania wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie art.. 15g ustawy Covid. Dofinansowanie będzie dotyczyło tylko wynagrodzenia, bez składek należnych od pracodawcy i pracownika.

Czy na pracownika można łączyć pomoc np. z FGŚP np. 40% pomocy i jednocześnie można korzystać z pomocy Starosty?

Nie można łączyć pomocy ze środków publicznych z różnych źródeł na te same tytuły wypłat, tj. wynagrodzenia i składki.

Jestem małym podmiotem gospodarczym zatrudniającym 10 pracowników na dzień 31 marca 2020r. Jeden z pracowników wypowiedział umowę o pracę, z dniem 31.03.2020r. umowa została rozwiązana. Od dnia 1.04.2020r. zatrudniam 9 pracowników, jestem mikro przedsiębiorcą. Czy w tej sytuacji mogę korzystać z pomocy skierowanej do mikro przedsiębiorców zgodnie z Tarczą Antykryzysową? Od kiedy i w jakiej sytuacji?

Jeśli chodzi o pomoc z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19 to w kontekście jej otrzymania wielkość pracodawcy nie ma znaczenia. Można zatem uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie jest skierowane do przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie Covid, jeżeli objął pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art.15g ustawy COVID).

DOTYCZY SYTUACJI: jednoosobowa działalność gospodarcza. Przedsiębiorca zatrudnia 6 pracowników, a oprócz tego zgłasza jako osobę współpracującą swojego małżonka, który nie ma ubezpieczenia w innym miejscu:
1) czy zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorcy ubezpieczającego mniej niż 10 osób wyklucza się z otrzymaniem dofinansowania na podstawie art. 15g ustawy – tj. czy jeśli wnoszę o dopłatę – dofinansowanie do wynagrodzeń z uwagi na obniżony wymiar czasu pracy to czy mogę jednocześnie wnosić o zwolnienie z ZUS na podstawie art. 31 zo
2) czy jeśli wniosę o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (art. 15 g ustawy) i w tym wniosku NIE BĘDĘ domagać się dofinansowania na składki na ubezpieczenia społeczne a jedynie na wynagrodzenia to czy mogę w takiej sytuacji wnosić o zwolnienie ze składek na podst. art. 31zo ustawy?
3) jeśli na 2) jest odpowiedź tak – czy te zwolnienia ze składek obejmą również składki w tej części, w której wynagrodzenie otrzymam w ramach dofinansowania na podstawie art. 15g z uwagi na obniżony wymiar czasu pracy?
4) czy przedsiębiorca który opłaca składki za siebie, za osobę współpracującą + za 6 pracowników może uzyskać zwolnienie na swoje składki, czy wyłącznie na pracowników? (chodzi o to czy Tata może jakiś wniosek złożyć żeby też zwolnili jego z jego własnych składek)
5) czy zwolnienie ze składek ZUS na podstawie art. 31zo ustawy obejmuje również składki na ubezpieczenie, w części obciążającej pracowników?

1) Obie formy pomocy nie wykluczają się.
2) przedsiębiorca w takiej sytuacji powinien zawrzeć we wniosku do WUP informację, że wnioskuje o zwolnienie ze składek ZUS,
3)  tak. Jeśli WUP wypłaci środki i okaże się że przedsiębiorca uzyskał zwolnienie z ZUS, przedsiębiorca musi rozliczyć się z niewykorzystanych środków.
4),5) Odpowiedź w gestii ZUS/DUS.

Jeśli przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS to czy może jednocześnie skorzystać z dofinansowania z Urzędu Pracy od 1300 do 2340 zł miesięcznie? Jednoosobowa działalność gospodarcza bez pracowników.     

Nie może z uwagi na fakt, że nie zatrudnia pracowników. Może natomiast skorzystać z tzw. świadczenia postojowego, które skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą i nie zatrudniających pracowników.

Firma korzystała przed pandemią z pomocy de minimis na finansowanie pensji pracowników, przyznaną pulę wykorzystała w całości. Pytanie brzmi czy mogą ubiegać się o dofinansowanie z WUP, czy wcześniejsza pomoc (spoza ustawy o tarczy)  ich nie wyklucza?

Wcześniejsze otrzymanie pomocy na finansowanie pracowników nie wyklucza możliwości skorzystania z pomocy z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19. Obowiązujące rozwiązania nie wliczają się do pomocy de mini mis.

Czy obroty gospodarcze to jest tylko sprzedaż towarów lub usług, czy także należy wliczać odsetki od rachunków, wypłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, inne przychody operacje i finansowe? Pytanie dotyczy firmy zatrudniającej 20 osób i dofinansowania pensji pracowników.

Pojęcie obrotu gospodarczego, użyte w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ustawie nie zostało zdefiniowane. Przedsiębiorca powinien wykazywać swój obrót zgodnie z obowiązującymi u danego przedsiębiorcy zasadami rozliczeń dla celów podatkowych.

 

Czy treść porozumienia z przedstawicielami pracowników ma wskazywać dane dotyczące konkretnych pracowników (ze wskazaniem danych osób objętych przestojem oraz związane z tym dane dotyczące redukcji wysokości wynagrodzenia, ew. dane osób objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy, wraz z  danymi o wysokości redukcji oraz związanej z tym proporcjonalnej redukcji wynagrodzenia), czy też wskazywać jedynie grupy Pracowników (ze względu na zajmowane stanowiska, ew. stopień/wykształcenie, jeśli z tego tytułu istnieją różnice w wynagrodzeniach) i wskazanie rodzaju zastosowanej instytucji mającej na celu ochronę miejsc pracy wraz z danymi o wysokości nowych wynagrodzeń oraz ew. wartości obniżenia wymiaru czasu pracy?

W porozumieniu określa się co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Czy przedsiębiorca, który złożył do WUP wniosek o przyznanie świadczeń np. 06.04.2020 r. dołączając Porozumienie zawarte dnia 01.04.2020 r. i zaznaczając we wniosku że wnosi o przyznanie świadczeń od 01.04.2020 r. – otrzyma świadczenia za okres maks. 3 m-cy przypadających od daty 06.04.2020 r. (zgodnie z art. 15g ust. 16 ustawy) czy od wnioskowanej daty 01.04.2020 r.?

W takim przypadku przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku (wpływu do wojewódzkiego urzędu pracy), czyli od 1 kwietnia 2020 r.

Czy przedsiębiorca który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń z art. 15g ust. 10 (obniżenie wymiaru czasu pracy), może ująć pracownika zatrudnionego od 01.04 2020 r. (umowę zawarto 20.03.2020), jeżeli tak to jak należy wypełnić „Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP”?

Może, w rubryce gdzie podaje się wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca należy wskazać kwotę przed obniżeniem wymiaru czasu pracy, wynikającą z umowy o pracę.

Pytanie od pracodawcy: spadek dochodów zaistniał w okresie od 05.02-04.03.2020 do okresu 05.03-04.04.2020 czy w tym przypadku mogę podpisać porozumienie z pracownikami od 01.04.2020 do 30.06.2020, czy te daty nie kolidują ze sobą?

Okres porównawczy w zakresie obliczania spadku obrotów gospodarczych jest określony odrębnie od okresów wypłaty świadczenia. Podane terminy nie kolidują ze sobą.

Czy będą  składane wykazy przez pracodawców co miesiąc, tak jak to było przy poprzedniej ustawie?

Nie, przedsiębiorca składa jeden wykaz pracowników wraz z wnioskiem a następnie informuje tylko o zmianach, które mają wpływ na wysokość wypłaconych świadczeń.

W par. 1 pkt. 2 umowy jest mowa o przekazywaniu pracodawcy pieniędzy w równych ratach? A co zrobić jeśli wniosek do WUP wpłynie w połowie kwietnia, co wtedy?

Ilość transz odpowiadać będzie ilości miesięcy wskazanych we wniosku Przedsiębiorcy. Jeśli wniosek wpłynie w połowie kwietnia to dofinansowanie będzie przysługiwało do wynagrodzeń za miesiąc kwiecień i następnie w miesiącach wskazanych we wniosku. Dofinansowanie będzie dotyczyło całego miesiąca, z uwzględnieniem zawartego porozumienia.

W umowie o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 w § 5. Ust 3 jest zapis
„W razie odmowy poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 4*, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, w terminie określonym w § 3 zdanie wstępne, całości środków, o których mowa w § 1 ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków„
Co w sytuacji kiedy przeprowadzenie kontroli realnie jest nie możliwe z przyczyn nie leżących po stronie wnioskodawcy (np. nadal trwa stan zagrożenia epidemiologicznego lub jest inna sytuacja uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli).  Czy w tej sytuacji będzie musiał zwrócić środki?

Przedsiębiorca nie będzie ponosił negatywnych skutków niemożności poddania się kontroli w wyniku okoliczności prawnych (stany wyjątkowe, szczególne przepisy uniemożliwiające poddanie się kontroli – nie są to okoliczności faktyczne) oraz okoliczności faktycznych całkowicie niezależnych od Przedsiębiorcy (siła wyższa, inne wyjątkowe okoliczności związanie z niemożliwym do przewidzenia rozwojem epidemii). Zapis ten dotyczy sytuacji, w której poddanie się kontroli jest możliwe prawnie i faktycznie, a przeszkody istnieją po stronie przedsiębiorcy.

Czy pracodawca może wnioskować o świadczenia od 01.04.2020 jeśli porozumienie podpisał 15.04.2020?

Tak, jeśli z porozumienia wynika, że od 1 kwietnia pracownicy zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Kwota wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego w wykazie – jaką kwotę brutto należy wpisać?  Czy kwotę z umowy, czy rzeczywiście należną za III/20 np. łącznie z premią uznaniową. Co z osobami , które w miesiącu III/20 były na zwolnieniu i otrzymywały zasiłek z ZUS?

W art.15g jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym – nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Z objaśnień do wniosku wynika, że za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy (instrukcja do wniosku) to może rodzić trudności przedsiębiorcy do określenia okresu o jaki chce wnioskować dofinansowanie, bo zgodnie z ustawą może wnioskować za 3 miesiące po dniu złożenia wniosku. Jeśli wniosek wysyła pocztą zwykłą to na moment wypełniania wniosku przedsiębiorca nie będzie wiedział kiedy wniosek wpłynie do Urzędu tym samym będzie wnioskował o hipotetyczny okres dofinansowania?

Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie za miesiąc, w którym wniosek wpłynie do WUP. Aby uniknąć takich sytuacji przedsiębiorca może złożyć wniosek elektronicznie i ta forma jest zalecana.

Czy pracodawca może skorzystać z dwóch form dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, tj. do wynagrodzenia pracowników, którzy zostali objęci przestojem ekonomicznym i dofinansowania do wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym etatem? Np. pracodawca zawarł z przedstawicielami pracowników porozumienie, które mówi, że w kwietniu pracodawca wprowadził przestój ekonomiczny, a w maju i czerwcu obniżone będą pracownikom etaty o 20%. Czy za te trzy miesiące pracodawca może skorzystać z dwóch różnych form dofinansowania? art. 15g, pkt 6 i pkt. 8.

Tak, przedsiębiorca składa w takim przypadku dwa wnioski, osobno na przestój ekonomiczny w kwietniu i osobno na obniżenie wymiaru czasu pracy w maju (na maj i czerwiec), wraz z wymaganymi załącznikami.

Czy jeżeli w trakcie pobierania dofinansowania do wynagrodzenia  będziemy musieli zwolnić np. 10 pracowników z 300, na które firma otrzymała dofinansowanie z FGŚP, to czy trzeba będzie zwrócić całe dofinansowanie na 300 pracowników, czy tylko dofinansowanie za 10 pracowników wraz z odsetkami referencyjnymi? Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 umowy.

W razie niewywiązania się przez Przedsiębiorcę ze zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, w terminie określonym w § 3 zdanie wstępne, tej części środków, o których mowa w § 1 ust. 1, która była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę przed upływem okresów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt. 1 lub pkt. 2 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.

Jak należy rozumieć art. 15g, pkt. 16, że świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie złożenia wniosku? Czy jeżeli wniosek złożę 10.04.2020, to dopiero mogę się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników od 10.04.2020 do 09.07.2020? Czy 3 miesiące mają być liczone jako miesiące kalendarzowe czy mogą być liczone tak, że jeden miesiąc to 30  kolejnych dni?

Pomimo, że Przedsiębiorca złoży wniosek w połowie miesiąca to przyznane świadczenie może przysługiwać za cały miesiąc kalendarzowy i od tego miesiąca należy liczyć 3 miesięczny okres dofinansowania. Tj. jeśli przedsiębiorca złoży wniosek 10 kwietnia to dostanie dofinansowanie maksymalnie za miesiące kwiecień, maj, czerwiec. Warunkiem jest obowiązywanie u przedsiębiorcy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy od początku miesiąca, co powinno wynikać z zawartego porozumienia. Natomiast jeśli będzie wskazane, że porozumienie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia to prawidłowe w tym przypadku oznaczenie pierwszego pełnego miesiąca jako okres od 15.04.2020 r. do 14.05.2020 r.

Źródło: WUP + gov.pl

 

Przykłady

Przykład 1

Przedsiębiorca zatrudnia 12 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

W porozumieniu z przedstawicielami pracowników określił warunki wykonywania pracy poprzez ustalenie, iż:

 • 3 pracowników zostanie objętych przestojem ekonomicznym,
 • 4 pracownikom zostanie obniżony wymiar czasu pracy o 20%,
 • 5 pracowników pozostaje bez zmian warunków pracy.

 

U przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów o 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie  po  dniu  1  stycznia  2020  r.  do  dnia  poprzedzającego  dzień  złożenia  wniosku     o przyznanie świadczeń w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Przedsiębiorca w tym przypadku może wystąpić o przyznanie świadczenia z tytułu przestoju ekonomicznego dla 3 pracowników oraz z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy dla 4 pracowników. Na pozostałych 5 pracowników nie może ubiegać się o świadczenie, gdyż nie są oni objęci w porozumieniu przestojem ekonomicznym ani obniżonym czasem pracy.

Dofinansowanie  ze  środków  FGŚP  nie  obejmuje  pracowników,  których  wynagrodzenie  z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tj. 15.595,74 zł (tj. 3 x 5.198,58 zł).

Ww. przedsiębiorca, za trzy miesiące na 7 pracowników (przy poniższych założeniach) otrzyma łącznie 36.440,37 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy 5.540,37 zł).

Wobec czego z tytułu poszczególnych świadczeń przedsiębiorca otrzyma:

 

Przestój ekonomiczny

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy w wysokości 233,09 zł, wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Przykład obliczenia dofinansowania przestoju ekonomicznego:

 Pensja pracownika wynosi: 5.600 zł brutto. Po obniżce: 2.800 zł brutto. FGŚP dofinansuje pracodawcy na pracownika 1.300,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy w kwocie 233,09 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %).

Pracodawca ponosi zatem koszt 1500 zł na wynagrodzenie + 268,95 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne  finansowane przez pracodawcę  (które zostały obliczone  od   kwoty 1.500 zł).

W opisanym przypadku z tytułu przestoju ekonomicznego Przedsiębiorca, gdyby wystąpił   o dofinansowanie przez łączny okres 3 miesięcy otrzymałby:

Na 1 pracownika kwotę: 4.599,27 zł = 3(m-ce) x 1.300,00 zł (dofinansowanie) + 3(m-ce) x 233,09 zł (składki należne od pracodawcy).

Na 3 pracowników łącznie otrzymałby 13.797,81 zł ( w tym na składki należne od pracodawcy kwotę 2.097,81 zł).

 

Obniżony wymiar czasu pracy

Pracodawca  może  obniżyć  wymiar  czasu  pracy  o  20%,  nie  więcej   niż  do   0,5  etatu,    z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do połowy wysokości wynagrodzenia,  jednak  nie  więcej  niż  40%   przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia   z poprzedniego kwartału (maksymalnie może wynieść: 2079,43 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy w wysokości 372,84 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Przykład obliczenia dofinansowania obniżonego wymiaru czasu pracy:

 Pensja miesięczna pracownika, który zatrudniony jest na cały etat wynosi: 4.000 zł brutto. Po obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20% do 0,8 etatu pracodawca również obniżył wynagrodzenie, które wyniesie 3.200 zł brutto. FGŚP może dofinansować do 50% wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia, a więc dofinansowanie na pracownika z FGŚP wyniesie w opisanym przypadku 1.600 zł plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w kwocie 286,88 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca ponosi zatem koszt 1.600 zł na wynagrodzenie + 286,88 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, które zostały obliczone od kwoty 1.600 zł).

W opisanym przypadku z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca gdyby wystąpił o dofinansowanie wynagrodzeń na łączny okres 3 miesięcy otrzymałby:

Na 1 pracownika kwotę: 5.660,64 zł = 3(m-ce) x 1.600,00 zł (dofinansowanie) + 3(m-ce) x 286,88 zł (składki należne od pracodawcy).

Na 4 pracowników łącznie otrzymałby 22.642,56 zł ( w tym na składki należne od pracodawcy kwotę 3.442,56 zł).

 

Przykład 2

Przedsiębiorca zatrudnia 10 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

W porozumieniu z przedstawicielami pracowników określił warunki wykonywania pracy poprzez ustalenie, iż:

 • 10 pracowników zostanie objętych obniżonym wymiarem czasu pracy o 20%, a więc wszyscy pracownicy w okresie od kwietnia do czerwca będą wykonywać pracę na 0,8 etatu (czyli przez okres 3 miesięcy).
 • Wynagrodzenia pracowników przed obniżonym wymiarem czasu pracy wynosiło 2.600 zł brutto na cały etat. W wyniku obniżonego wymiaru czasu pracy na 0,8 etatu pracownikowi przysługiwało będzie wynagrodzenie w wysokości 2.080 zł brutto z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

U przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów o 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie  po  dniu  1  stycznia  2020  r.  do  dnia  poprzedzającego  dzień  złożenia  wniosku o przyznanie świadczeń w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Przedsiębiorca w tym przypadku może wystąpić o przyznanie świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy na wszystkich pracowników.

Dofinansowanie  ze  środków  FGŚP  nie  obejmuje  pracowników,  których  wynagrodzenie  z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego,  obowiązującego  na  dzień  złożenia  wniosku,  tj.   15.595,74  zł   (tj. 3 x 5.198,58 zł).

Ww. przedsiębiorca, za trzy miesiące na 10 pracowników (przy poniższych założeniach) otrzyma łącznie 36.794,10 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy 5.594,10 zł).

 

Obniżony wymiar czasu pracy

Pracodawca  może  obniżyć  wymiar  czasu  pracy  o  20%,  nie  więcej   niż  do  0,5  etatu,    z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2.600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do połowy wysokości wynagrodzenia,  jednak  nie  więcej  niż  40%   przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia   z poprzedniego kwartału (maksymalnie może wynieść: 2079,43 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy w wysokości 372,84 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Przykład obliczenia dofinansowania obniżonego wymiaru czasu pracy:

 Pensja miesięczna pracownika, który zatrudniony jest na cały etat  wynosi: 2.600 zł brutto.   Po obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20% do 0,8 etatu pracodawca również obniżył wynagrodzenie, które wyniesie 2.080 zł brutto. FGŚP może dofinansować do 50% wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia, a więc dofinansowanie na pracownika z FGŚP wyniesie w opisanym przypadku 1.040 zł plus składki na   ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w kwocie 186,47 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca ponosi zatem koszt 1.040 zł na wynagrodzenie + 186,47 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, które zostały obliczone od kwoty 1.040 zł).

W opisanym przypadku z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca, gdyby wystąpił o dofinansowanie wynagrodzeń na łączny okres 3 miesięcy otrzymałby:

Na 1 pracownika kwotę: 3.679,41 zł = 3(m-ce) x 1.040,00 zł (dofinansowanie) + 3(m-ce) x 186,47 zł (składki należne od pracodawcy). Na 10 pracowników łącznie otrzymałby 36.794,10 zł ( w tym na składki należne od pracodawcy kwotę 5.594,10 zł).

 

Przykład 3

Przedsiębiorca zatrudnia 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

W porozumieniu z przedstawicielami pracowników określił warunki wykonywania pracy poprzez ustalenie, iż:

 • 5 pracowników zostanie objętych obniżonym wymiarem czasu pracy o 10%, a więc wszyscy pracownicy w okresie od kwietnia do maja będą wykonywać pracę na 0,9 etatu (czyli przez okres 2 miesięcy).
 • Wynagrodzenia pracowników przed obniżonym wymiarem czasu pracy wynosiło 3.600 zł brutto na cały etat. Pracodawca wynagrodzenie pracowników pozostawił w dotychczasowej wysokości.

 

U przedsiębiorcy  wystąpił  spadek  obrotów  25  %,  obliczony  jako  stosunek  obrotów  z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przedsiębiorca w tym przypadku może wystąpić o przyznanie świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy na wszystkich pracowników.

Dofinansowanie  ze  środków  FGŚP  nie  obejmuje  pracowników,  których  wynagrodzenie  z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego,  obowiązującego  na  dzień  złożenia  wniosku,  tj.   15.595,74  zł   (tj. 3 x 5.198,58 zł).

Ww. przedsiębiorca, za dwa miesiące na 5 pracowników (przy poniższych założeniach) otrzyma łącznie 21.227,40 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy 3.227,40 zł).

 

Obniżony wymiar czasu pracy

Pracodawca  może  obniżyć  wymiar  czasu  pracy  o  20%,  nie  więcej   niż  do  0,5  etatu,     z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2.600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do połowy wysokości wynagrodzenia,  jednak  nie  więcej  niż  40%   przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia   z poprzedniego kwartału (maksymalnie może wynieść: 2079,43 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy w wysokości 372,84 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Przykład obliczenia dofinansowania obniżonego wymiaru czasu pracy:

 Pensja miesięczna pracownika, który zatrudniony jest na cały etat  wynosi: 3.600 zł brutto.   Po obniżeniu wymiaru czasu pracy o 10% do 0,9 etatu pracodawca nie obniżył wynagrodzenia, które pozostało w wysokości 3.600 zł brutto. FGŚP może dofinansować do 50% wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia, a więc dofinansowanie na pracownika z FGŚP wyniesie w opisanym przypadku 1.800 zł plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w kwocie 322,74 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %).

Pracodawca ponosi zatem koszt 1.800 zł na wynagrodzenie + 322,74 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, które zostały obliczone od kwoty 1.800 zł).

W opisanym przypadku z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca, gdyby wystąpił o dofinansowanie wynagrodzeń na łączny okres 2 miesięcy otrzymałby:

Na 1 pracownika kwotę: 4.245,48 zł = 2(m-ce) x 1.800,00 zł (dofinansowanie) + 2(m-ce) x 322,74 zł (składki należne od pracodawcy). Na 5 pracowników łącznie otrzymałby 21.227,40 zł ( w tym na składki należne od pracodawcy kwotę 3.227,40 zł).

 

Przykład 4

Przedsiębiorca zatrudnia 2 pracowników.

W porozumieniu z przedstawicielami pracowników określił warunki wykonywania pracy poprzez ustalenie, iż:

 • 2 pracowników zostanie objętych obniżonym wymiarem czasu pracy, w tym:
  • pracownik A zatrudniony jest na cały etat i zostanie objęty obniżonym wymiarem czasu pracy o 20 %, a wiec do 0,8 etatu oraz obniżone zostanie wynagrodzenie z 6.000 zł na 4.800 zł,
  • pracownik B zatrudniony jest na 0,8 etatu i zostanie objęty obniżonym wymiarem czasu pracy o 10% do 0,72 etatu oraz obniżone zostanie wynagrodzenie z 2.080 zł na 1872 zł.
 • Okres obniżenia wymiaru czasu pracy obejmuje dwa miesiące kwiecień oraz maj.

 

U przedsiębiorcy  wystąpił  spadek  obrotów  25  %,  obliczony  jako  stosunek  obrotów  z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przedsiębiorca w tym przypadku może wystąpić o przyznanie świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy na tych pracowników.

Dofinansowanie  ze  środków  FGŚP  nie  obejmuje  pracowników,  których  wynagrodzenie  z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego,  obowiązującego  na  dzień  złożenia  wniosku,  tj.   15.595,74  zł   (tj. 3 x 5.198,58 zł).

Ww. przedsiębiorca, za dwa miesiące na 2 pracowników (przy poniższych założeniach) otrzyma łącznie 7.112,18 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy 1.081,32 zł).

 

Obniżony wymiar czasu pracy

Pracodawca  może  obniżyć  wymiar  czasu  pracy  o  20%,  nie  więcej   niż  do  0,5  etatu,     z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2.600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do połowy wysokości wynagrodzenia,  jednak  nie  więcej  niż  40%   przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia   z poprzedniego kwartału (maksymalnie może wynieść: 2079,43 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy w wysokości 372,84 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Przykład obliczenia dofinansowania obniżonego wymiaru czasu pracy:

 Pensja miesięczna pracownika A, który zatrudniony jest na cały etat wynosi: 6.000 zł brutto. Po obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20% do 0,8 etatu pracodawca również obniżył wynagrodzenie, które wyniesie 4.800 zł brutto. FGŚP może dofinansować do 50% wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia, a więc dofinansowanie na pracownika z FGŚP wyniesie w opisanym przypadku 2.079,43 zł plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w kwocie 372,84 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca ponosi zatem koszt pracownika A w wysokości 2.720,57 zł na wynagrodzenie + 487,80 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, które zostały obliczone od kwoty 2.720,57 zł.

Natomiast  pensja  miesięczna  pracownika  B,  który  zatrudniony  jest  na  0,8  etatu wynosi:

2.080 zł brutto. Po obniżeniu wymiaru czasu pracy o 10% do 0,72 etatu pracodawca również obniżył wynagrodzenie, które wyniesie 1.872 zł brutto. FGŚP może dofinansować do 50% wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia, a więc dofinansowanie na pracownika z FGŚP wyniesie w opisanym przypadku 936,00 zł plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w kwocie 167,82 zł (wyliczone przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,67 %), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca ponosi zatem koszt pracownika B w wysokości 936 zł na wynagrodzenie + 167,82 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, które zostały obliczone od kwoty 936 zł.

W opisanym przypadku z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca, gdyby wystąpił o dofinansowanie wynagrodzeń na łączny okres 2 miesięcy otrzymałby:

Na pracownika A kwotę: 4.904,54 zł = 2(m-ce) x 2.079,43 zł (dofinansowanie) + 2(m-ce) x 372,84 zł (składki należne od pracodawcy).

Na pracownika B kwotę: 2.207,64 zł = 2(m-ce) x 936 zł (dofinansowanie) + 2(m-ce) x 167,82 zł (składki należne od pracodawcy).

Źródło: WUP

Powrót do spisu treści

 

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej)

Mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mogą starać się o zawarcie ze starostą umowy na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników / zleceniobiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Świadczenie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z tym zastrzeżeniem, że Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres w celu przeciwdziałania epidemii.

Warunkiem uzyskania tego typu wsparcia jest:

 • spadek obrotów, przez który rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Miejmy na uwadze, że:

 • przedmiotowe dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników / zleceniobiorców objętych umową o wsparcie od starosty oraz kosztach wynagrodzeń każdego z ww. zatrudnionych i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane;
 • przedsiębiorca musi poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu;
 • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu osób objętych umową zawartą ze starostą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku niedotrzymania ww. warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.Wspomnianej reguły nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową o dofinansowanie rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę zostaje ona objęta umową o dofinansowanie.

Omawiane dofinansowanie może być przyznane:

 • przy spadku obrotów o co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników / zleceniobiorców (objętych wnioskiem o dofinansowanie) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego zatrudnionego;
 • przy spadku obrotów o co najmniej 50% – do kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników / zleceniobiorców wraz ze składkami społecznymi należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% minimalnej płacy powiększonej o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego zatrudnionego;
 • przy spadku obrotów o co najmniej 80% – do kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników / zleceniobiorców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% minimum płacowego powiększonego o składki społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego zatrudnionego.

 

Pytania i odpowiedzi

Jak pomoc będzie wypłacana?

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Na jaki czas można skorzystać z pomocy?

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Czy wsparcie będzie uzależnione od wielkości firmy?

Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników.

 

Jakie należy spełnić warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Minimalny okres prowadzenia działalności to co najmniej rok tak aby istniała możliwość porównania dwóch kolejnych miesięcy przypadających w okresie między: po dniu 1.01.2020 r. a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku, do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r. aby wykazać spadek obrotów. Przy czym wybrany okres nie musi zaczynać się z pierwszym dniem miesiąca.

Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Uwaga! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Przedsiębiorca jest ponadto obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową zawartą ze starostą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o dofinansowanie będzie dostępny na stronach internetowych urzędów pracy, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/, jak również na platformie: Praca.gov.pl

Szczegóły: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Gdzie złożyć wniosek?

Przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (informacja o naborze będzie zamieszczona na stronie internetowej danego powiatowego urzędu pracy). Wniosek będzie można również złożyć poprzez platformę Praca.gov.pl, gdzie w formularzu elektronicznym udostępniona zostanie lista powiatowych urzędów pracy.

Gdzie sprawdzę status wniosku?

Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub przez platformę Praca.gov.pl, jeśli wniosek został złożony przy jej wykorzystaniu. Platforma Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy, w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Gdzie i jak mogę odwołać się od decyzji?

W tym przypadku nie jest wydawana decyzja administracyjna, w związku z tym nie przysługuje odwołanie.

 

Czy w przypadku gdy pracownikiem jest student, zatrudniony na umowę zlecenie, może on być objęty wsparciem w ramach art.15zzb?
Odpowiedź:
Może, z tym, że dofinansowaniu podlegać będzie w tym przypadku jedynie część wynagrodzenia studenta.
Powyższe wynika z faktu, iż nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy- zlecenia, jeżeli osoby te są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat. Zasady tej nie stosuje się nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej.

Czy będzie możliwe łączenie wsparcia pracodawców zgodnie z art. 15zza, art. 15zzb oraz art. 15zzc ustawy z równoległą realizacją umów z urzędem pracy w ramach instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej)?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem.
W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:
– refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy, ”
– refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,”
– pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,”
– refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,”
– pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,”
– refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia”
i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.
W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Czy przedsiębiorca, który korzysta z instrumentu w postaci umorzenia składek ZUS, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń i składek pracowników z art.15zzb?
Odpowiedź:
Tak. Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15zzb.W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Czy mikroprzedsiębiorca, który skorzysta z instrumentu w postaci pożyczki (5 tys.), może skorzystać z instrumentu z art.15zzb?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem, że nie wykorzysta kwoty pożyczki na finansowanie wynagrodzeń i składek.

Czy dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb?
Odpowiedź:
Tak, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników.

Czy ustawa umożliwia łączenie formy wsparcia, o której mowa w art. 15zzd z formą wskazaną w art. 15zzb?
Odpowiedź:
Pożyczka (art. 15zzd) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Czy dofinansowanie o którym mowa w art. 15zzb i 15zzc (oraz pożyczka 15zzd) może być przyznana przedsiębiorcy, który uzyska zwolnienie ze składek ZUS, o którym mowa w art. 31zo ustawy?
Odpowiedź:
Tak, te instrumenty nie wykluczają się. Jeśli przedsiębiorca został zwolniony ze składek ZUS – nie stanowią one części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przy dofinansowaniu, to przedsiębiorca wybiera, na jaką część prowadzenia działalności przeznacza dofinansowanie i nie ma obowiązku sprawozdawczości przy tej usłudze.

Czy w przypadku skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z instrumentu w ramach FGŚP (np. w 50%), przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania pozostałej części tych wynagrodzeń z instrumentu w ramach art.15zzb?
Odpowiedź:
Nie. Takie połączenie instrumentów nie jest możliwe z uwagi na to, że wsparcie ma dotrzeć do jak najszerszej liczby przedsiębiorców.
Ponadto, ze środków FGŚP przedsiębiorca nie uzyska dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jeśli już na danego pracownika otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innych źródeł. Podsumowując, jeśli przedsiębiorca skorzysta z instrumentu w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków FGŚP na tego samego pracownika.

Czy do każdego pracownika objętego dofinansowaniem należy podać dokładną kwotę jego wynagrodzenia w miesiącu składania wniosku, w poprzednim, czy także za kolejne miesiące?
Odpowiedź:
Tak. W odniesieniu do każdego z pracowników, objętych wnioskiem o dofinansowanie
w ramach instrumentu dostępnego na podstawie art.15zzb wymagane jest podanie dokładnej kwoty jego wynagrodzenia brutto według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Zatem jeżeli przedsiębiorca składa wniosek w kwietniu, to powinien w załączonym do niego oświadczeniu wskazać wartość wynagrodzenia brutto, która zostanie wypłacona pracownikowi za miesiąc kwiecień.

Czy mikroprzedsiębiorca, który złożył już wniosek o zwolnienie ze składek ZUS może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników ? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinien być uzupełniony wniosek, jeżeli arkusz automatycznie po podaniu kwoty wynagrodzenia oblicza kwotę składek ZUS? (ZUS).
Odpowiedz:
Tak, przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń pracowników. Kalkulator został skonstruowany w ten sposób, że jeśli przedsiębiorca zaznaczy w odpowiedniej rubryce, że skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek w ZUS to kalkulator obliczy tylko dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń.

Czy jako osoba samozatrudniona starająca się o otrzymanie zwolnienia ze składek ZUS mogę jednocześnie starać się o dofinansowanie dla samozatrudnionych z Urzędu Pracy?
Odpowiedź:
Tak, te instrumenty nie wykluczają się. Jeśli przedsiębiorca został zwolniony ze składek ZUS – nie stanowią one części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przy dofinansowaniu, to przedsiębiorca wybiera, na jaką część prowadzenia działalności przeznacza dofinansowanie i nie ma obowiązku sprawozdawczości przy tej usłudze. Dodatkowo sam fakt złożenia wniosku nie dyskwalifikuje z otrzymania wsparcia na którykolwiek z tych instrumentów.

Klientka chciałaby skorzystać z dofinansowania do pensji dla części pracowników, na jakiej podstawie ma dobrać pracowników, aby nie przedstawiono jej zarzutu dyskryminacji?
Odpowiedź:
Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie dla wszystkich pracowników lub dla części
z nich, decyzja należy do przedsiębiorcy. Aby otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca musi spełnić warunki określone w art. 15zzb ustawy.

Klientka posiada firmę – 20 osób, chce skorzystać z dofinansowania do pensji. Czy o to dofinansowanie ma się starać dla wszystkich pracowników? Klientka chce zwolnić 2 osoby, czy może wnioskować o dofinansowanie dla pozostałych 18? Czy ma nie zwalniać tych 2 osób i wnioskować o dofinansowanie dla wszystkich? Czy klientka może starać się o dofinansowanie np. dla 19 osób, a 1 zmniejszyć etat i również wnioskować o dofinansowanie?
Odpowiedź:
Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 15zzb ustawy to może złożyć wniosek
o dofinansowanie dla wszystkich pracowników, jeśli zwolni część załogi wówczas może wystąpić z wnioskiem na pozostałą część. Nie ma znaczenia wysokość etatu.

Czy dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb, 15zzc może być przyznane wnioskodawcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Odpowiedź:
Aby ubiegać się o wsparcie w art. 15zzb- 15zzc przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.
Wyjaśnienie:
– w przypadku dofinansowania, o którym mowa w art. 15zzc działalność musi być aktywna na czas otrzymywania wsparcia. Wynika to bezpośrednio z artykułu;”
– w przypadku art. 15zzb przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania ”
w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania. Zatem działalność nie może być zawieszona. Wynika to bezpośrednio z artykułu;
– celem tych instrumentów jest zniwelowanie skutków covid-19, jeśli działalność była zawieszona (w okresie wykorzystanym do obliczenia spadku obrotów), spadek obrotów nie mógł nastąpić w wyniku covid-19.”

Czy dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb może być przyznane przedsiębiorcy, którego pracownicy przebywają na bezpłatnych urlopach.
Odpowiedź:
Dofinansowanie, o którym mowa w artykule 15zzb nie może być przyznane przedsiębiorcy, którego pracownicy przebywają na bezpłatnych urlopach. Celem dofinansowania jest koszt części wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Jak wynika z art. 174 § 2 k.p., okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dodatkowo okres urlopu bezpłatnego stanowi przerwę w realizacji obowiązków i praw pracowniczych u pracodawcy. W konsekwencji należy przyjąć, że pracodawca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za takiego pracownika w czasie, gdy ten przebywa na urlopie bezpłatnym.

Firma transportowa zatrudnia aktualnie około 100 pracowników. W obecnej sytuacji firma odnotowała spadek obrotów. Pytanie jest następujące, czy jeżeli rok temu firma zatrudniała znacznie mniej osób i jej obroty były na podobnym poziomie jak w chwili obecnej przy znacznie większej liczbie osób podczas epidemii koronawirusa to jak wykazać spadek obrotu z ostatnich miesięcy w porównaniu do roku 2019? Firma chciałaby się ubiegać o dofinansowanie do pensji pracowników. Chodzi konkretnie o wykaz obrotów w ujęciu ilościowym. Firma ponadto miała znaczeni mniej ciężarówek w roku 2019 niż w roku 2020.
Odpowiedź:
Aby przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie spadek obrotów musi wynosić co najmniej 30%. Spadek należy policzyć w następujący sposób: PROCENTOWY SPADEK OBROTÓW W 2020R. W PORÓWNANIU DO 2019 R.(spadek obrotów należy obliczyć wg wzoru: (x-y)/y∗100gdzie: x oznacza sumę łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r., oznacza sumę łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r.

Czy skorzystanie przez przedsiębiorcę z możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGSP za okres od 1 marca do 31 maja (art. 31zo) pozbawia go możliwości uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzb)? Wątpliwości powstają w kontekście przepisu art. 15zzb ust. 12, stanowiącego, ze przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Odpowiedź:
Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15zzb. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Jaka powinna być wpisana data we wniosku o udzieleniu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników ………w części C – data wejścia w życie ustawy – zgodnie z opisem czy data złożenia wniosku po ogłoszeniu naboru?
Odpowiedź:
Powinna być to data nie wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Czy dofinansowanie wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej należy się pracodawcy, który zatrudnia obecnie pracowników, jednakże pracownicy przebywają na zasiłku opiekuńczym wypłacanym przez ZUS bądź na zwolnieniu chorobowym wypłacanym z ubezpieczenia chorobowego?
Odpowiedź:
Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Czy wśród pracowników objętych dofinansowaniem ujmować pracowników sprawujących aktualnie opiekę nad dzieckiem do lat 8?
Odpowiedź:
Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Jak prawidłowo określić status mikroprzedsiębiorcy i stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcyi średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

Czy firma która rozpoczęła działalność we wrześniu 2019 może otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń za kwiecień-czerwiec 2020?
Odpowiedź:
Nie. Należy przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, oraz dofinansowanie dla samozatrudnionych, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. Tak, aby przedsiębiorca mógł wykazać spadek obrotów (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącegoz odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020).

Czy jeśli pracodawca uzyska świadczenia na ochronę miejsc pracy na podstawie art. 15g specustawy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia może się ubiegać o dofinansowanie z art. 15zzb w wysokości uzupełniającej do kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia czyli w wysokości 40%
Odpowiedź:
Nie. Takie połączenie instrumentów nie jest możliwe z uwagi na to, że wsparcie ma dotrzeć do jak najszerszej liczby przedsiębiorców.
Ponadto, ze środków FGŚP przedsiębiorca nie uzyska dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jeśli już na danego pracownika otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innych źródeł (np. z art. 15zzb). Podsumowując, jeśli przedsiębiorca skorzysta z instrumentu w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków FGŚP na tego samego pracownika. Instrumenty nie będą się wykluczały jeśli nie zostaną wykorzystane na tych samych pracowników.

Czy o dofinansowanie wynagrodzeń może ubiegać się także Zakład Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest powiat i posiada on status samorządowego zakładu budżetowego zatrudniającego pracowników na poziomie średniego przedsiębiorstwa?
Odpowiedź:
O dofinansowanie może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobówi usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Z kolei za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Czy z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?
Odpowiedź:
Może on skorzystać z dofinansowania, ale jedynie jako samozatrudniony, gdyż zgodnie przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy wyłącza m.in. zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Czy przedsiębiorcy zatrudniający jedynie studentów w wieku do 26 roku życia korzystający z ustawowego zwolnienia z płacenia za te osoby składek ZUS mogą otrzymać wsparcie w postaci dofinansowania ich wynagrodzeń, oczywiście w sytuacji gdy wystąpił spadek obrotów o co najmniej 30%?
Odpowiedź:
Tak.

Czy do stanu zatrudnienia wlicza się osoby przebywające na urlopach macierzyńskich?
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Proszę o doprecyzowanie kwoty dofinansowania jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy za zatrudnionych pracowników (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia + 50 % składek na ubezpieczenie społeczne, czy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenie + 100% składek na ubezpieczenie społeczne)?
Odpowiedź:
Kwota składek odnosi się do części dofinansowanego wynagrodzenia, czyli jeżeli finansowane jest 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to refundacja składek dotyczy tych 50%.

Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?
Odpowiedź:
Środki w ramach ww. instrumentów będą wypłacane Przedsiębiorcy maksymalnie w trzech miesięcznych równych transzach, niezwłocznie po złożeniu przez Przedsiębiorcę w danym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z udzieleniem dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników( w przypadku art. 15zzc) lub oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane ( w przypadku art. 15zzb)

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudniania pracowników objętych umowa przez okres równy okresowi dofinansowania, pod rygorem zwrotu dofinansowania. Co w przypadku gdy to pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę ?
Odpowiedź:
W takim przypadku pracodawca zwraca proporcjonalnie tę część świadczenia, która byłaby należna na tego pracownika od dnia zakończenia pracy do końca danego miesięcznego okresu dofinansowania.

Jak obliczyć spadek obrotów w przypadku gdy firma funkcjonuje krócej niż rok? Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.
Odpowiedź:
Okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.

Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc
oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą?
Odpowiedź:
Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Aby ubiegać się o wsparcie w art. 15zzb- 15zzc przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.
Wyjaśnienie:
– W przypadku dofinansowania, o którym mowa w art. 15zzc działalność musi być aktywna na czas otrzymywania wsparcia. Wynika to bezpośrednio z artykułu;”
– W przypadku art. 15zzb przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania ”
w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania. Zatem działalność nie może być zawieszona. Wynika to bezpośrednio z artykułu;
– Celem tych instrumentów jest zniwelowanie skutków COVID-19, jeśli działalność była zawieszona (w okresie wykorzystanym do obliczenia spadku obrotów), spadek obrotów nie mógł nastąpić w wyniku COVID-19.”

Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?
Odpowiedź:
Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, urząd pracy (działający z upoważnienia Starosty) przekazuje niezwłocznie środki na rachunek wskazany we wniosku przez mikroprzedsiębiorcę, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony.

Czy dofinasowanie może zostać udzielone przedsiębiorcy, który ze względu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku ubiegłym, nie jest w stanie oszacować spadku obrotów w stosunku do analogicznych dwóch miesięcy kalendarzowych roku ubiegłego i porównać ich do miesięcy przypadających po 1 stycznia 2020 r.?
Odpowiedź:
Możliwość przyznania, a co za tym idzie – także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15zzb „specustawy” – zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania okresu z 2019 do okresu z 2020 roku, mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15zzb?
Odpowiedź:
Możliwość przyznania, a co za tym idzie – także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15zzb „specustawy” – zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020. W okresie wskazanych do wyliczenia spadku obrotów 2 kolejnych miesięcy roku bieżącego oraz analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego, działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona. Działalność musiała być wykonywana, aby przedsiębiorca mógł obliczyć obroty, a w rezultacie wskazać ich spadek.

Co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę? Czy będzie to skutkowało zwrotem?
Odpowiedź:
W odniesieniu do instrumentu w ramach art. 15zzb przyjmuje się, że dokumentem bazowym, do którego odnoszą się kolejne miesięczne oświadczenia o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, jest pierwsze oświadczenie składane wraz z nim. Jeżeli stan zatrudnienia pracowników objętych wnioskiem w kolejnym miesiącu będzie inny od początkowego, to przedsiębiorca otrzyma proporcjonalnie pomniejszone dofinansowanie. Oświadczenie przedsiębiorcy jest bowiem składane co miesiąc i w sytuacji, kiedy pracownik już nie pracuje, należy go nie uwzględniać lub wpisać w przypadku kosztów wynagrodzenia czy składek 0 zł.

Jak należy rozumieć zapis mówiący o tym, że przedsiębiorca „nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych”?
Odpowiedź:
Zapis mówiący o „tych samych kosztach” należy odnieść wprost do celu, na który przedsiębiorca może przeznaczyć dane wsparcie. Na przykład przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (…) w ramach instrumentu z art.15zzb i pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, lecz z zastrzeżeniem, że koszty pożyczki nie mogą posłużyć do pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek.

Czy przedsiębiorca, który korzysta ze wsparcia w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oferowanego podmiotom, realizującym prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i inne formy finansowane z Funduszu Pracy, może skorzystać ze wsparcia w ramach „specustawy”?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:
– refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy, ”
– refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,”
– pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,”
– refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,”
– pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,”
– refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia”
i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.
W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Czy formy wsparcia realizowane przez pup wykluczają się w którymś zakresie z usługami świadczonymi przez ZUS? np. przyznane zwolnienie ze składek ZUS pozwala starać się o art. 15zzb lub inne?
Odpowiedź:
Obie wskazane formy się nie wykluczają. Jednakże w przypadku uzyskania zwolnienia ze składek ZUS skutkuje ono w tym zakresie, że przedsiębiorca starający się także o dofinansowanie w ramach art. 15zzb może w jego ramach uzyskać jedynie dofinansowanie do części wynagrodzeń. Szczegółowa informacja została zawarta w odpowiedzi na pytanie 15.7.

Czy pracodawca, który nie może wykazać spadku obrotów do analogicznych miesięcy roku poprzedniego (prowadzi krócej działalność), może skorzystać z pomocy zawartej w art. 15zzb oraz 15zzc?
Odpowiedź:
Nie może skorzystać.Możliwość przyznania, a co za tym idzie – także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15zzb oraz art. 15zzc”specustawy” – zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania z okresem z poprzedniego roku mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15zzb?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Został on zdefiniowany w art. 15zzb ust. 3 ww. ustawy .
W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w okresie styczeń-marzec 2019 r. nie można porównać z analogicznym okresem 2020 r. i określić spadku obrotu.
Wobec powyższego warunek, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 ww. ustawy nie został spełniony.
W związku z powyższym podmioty, którew okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą nie mogą skorzystać z wsparcia z art. 15zzb ww. ustawy. Należy bowiem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, w tym także w okresie 2 miesięcy roku ubiegłego, które mają posłużyć do wykazania spadku obrotów względem dwóch miesięcy roku bieżącego. W okresie, w którym wykazywany jest spadek obrotów, działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona. W innym przypadku pracodawca nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych. Okres, w odniesieniu do którego należy wyliczyć spadek obrotów przesuwa się bowiem o te miesiące, w których działalność była zawieszona.

a) Czy z pożyczek mogą korzystać spółki? b) Czy spółki, które nie zatrudniają mogą skorzystać ze wsparcia art. 15zzb?
Odpowiedź:
Ad a.
Forma prawna działalności nie ma znaczenia w przypadku ubiegania się o pożyczkę. Mogą się o nią starać również spółki, o ile posiadają status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz.1292).
Ad. b.
Dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID-19 może otrzymać przedsiębiorca zatrudniający pracownika na podstawie umowy pracę (zdanie 1 z art. 15g ust. 4, do którego odsyła art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID-19) lub na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną (art. 15zzb ust. 2 ustawy o COVID-19) . Wobec powyższego spółka nie zatrudniająca pracownika nie może dostać dofinansowania, o którym mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19.
Ponadto wskazać należy, żeomawiana forma wsparcia ma na celu złagodzenia negatywnych skutków wywołanych przez stan epidemii w działalności przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, planowane jest ich wsparcie poprzez dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Czy ma znaczenie przy dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia i składek… art.15zzb, że jeden z pracowników złożył wypowiedzenie 3-miesięczne w dniu 31.01.2020r. czyli pracuje do 30.04.2020r.? Czy należy takiego pracownika objąć wnioskiem i starać się o dofinansowanie, skoro należy utrzymać pracowników w zatrudnieniu przez kolejne miesiące?
Odpowiedź:
Można takiego pracownika objąć wnioskiem, ale po wygaśnięciu zatrudnienia przedsiębiorca ma obowiązek skorygowania comiesięcznego oświadczenia o tego pracownika. Obowiązek utrzymania pracownika w zatrudnieniu nie dotyczy bowiem czynności prawnych, jak rozwiązanie/ wygaśnięcie umowy o pracę, czy losowych – śmierć pracownika. Odnosi się on bowiem jedynie do działań z winy pracodawcy.

Czy pracodawca, który skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, może ubiegać się o dofinansowanie tylko wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, czy może te dwie formy pomocy się wykluczają, z uwagi, że jeśli PUP będzie dofinansowywał wynagrodzenie to tylko i wyłącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne?
Odpowiedź:
Zarówno pracodawca, jak i przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może skorzystać z obu wymienionych instrumentów wsparcia. Jednakże w takim przypadku uzyskania zwolnienia ze składek ZUS skutkuje ono w tym zakresie, że przedsiębiorca starający się także o dofinansowanie w ramach art. 15zzb może w jego ramach uzyskać jedynie dofinansowanie do części wynagrodzeń.

Czy przedsiębiorca, który ma przyznaną refundację w ramach prac interwencyjnych lub dofinansowania wynagrodzenia osób 50+, może starać się o dofinansowania w ramach „tarczy” na tych pracowników? Czy może, ale wykluczając we wniosku tych konkretnych pracowników?
Odpowiedź:
Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej ustawą o COVID-19) polega na dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
Natomiast:
1. W czasie prac interwencyjnych – starosta zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej;
2. Starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
Jednocześnie w myśl art. 15zzb ust. 12 ww. ustawy o COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Wobec powyższego, pracodawca lub przedsiębiorca, który otrzymał refundację w ramach prac interwencyjnych lub dofinansowania wynagrodzenia osób 50+ (w tym samym czasie i za tych samych pracowników) w ramach dofinansowania, o którym mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19, może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia pracownika, w części która nie została sfinansowana w ramach prac interwencyjnych (czy dofinansowania wynagrodzenia osób 50+).
W przeciwnym razie doszłoby do sfinansowania tych samych kosztów ze środków publicznych.

Jeśli przy dofinansowaniu z art. 15zzb pracownik zwolni się sam lub zostanie zwolniony dyscyplinarnie, czy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie na tę osobę czy za wszystkie, bo nie utrzymał pracownika w zatrudnieniu? Czy powinien złożyć wyjaśnienia tej sytuacji czy ewentualnie uzupełnić stan zatrudnienia innym pracownikiem?
Odpowiedź:
W ramach instrumentu z art. 15zzb po wygaśnięciu zatrudnienia z winy pracownika przedsiębiorca ma jedynie obowiązek skorygowania comiesięcznego oświadczenia o tego pracownika. Obowiązek utrzymania pracownika w zatrudnieniu nie dotyczy bowiem czynności prawnych, jak rozwiązanie/ wygaśnięcie umowy o pracę, czy losowych – śmierć pracownika. Odnosi się on bowiem jedynie do działań z winy pracodawcy. W ramach tej formy wsparcia nie ma również obowiązku uzupełniania stanu zatrudnienia.

Zgodnie z przepisami art. 15zzb ust. 8 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. W jaki sposób Urząd powinien egzekwować od Przedsiębiorcy potwierdzenie spełnienia powyższego zapisu po zakończeniu okresu dofinansowania, jeżeli zapisy umowy nie regulują powyższej kwestii?
Odpowiedź:
W przypadku nie dotrzymania zobowiązań umownych przedsiębiorca, na mocy postanowień umowy o dofinansowanie ma obowiązek zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości lub w części. Urząd pracy ma prawo do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy w przedmiocie właściwej realizacji umowy o dofinansowanie. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe, Strony poddadzą spór rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Urzędu Pracy.

Czy dofinansowanie wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej należy się pracodawcy, który zatrudnia obecnie pracowników, jednakże pracownicy przebywają na zasiłku opiekuńczym wypłacanym przez ZUS bądź na zwolnieniu chorobowym wypłacanym z ubezpieczenia chorobowego?
Odpowiedź:
Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Czy wśród pracowników objętych dofinansowaniem ujmować pracowników sprawujących aktualnie opiekę nad dzieckiem do lat 8?

Odpowiedź:
Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Czy może otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca jeżeli w części, te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – tzn. firmy, które dostały środki w ramach projektu zatrudniły osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 i 15zzc ust. 10 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:
– refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy, ”
– refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,”
– pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,”
– refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,”
– pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,”
– refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.”
W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą.
Odpowiedź:
Możliwość przyznania, a co za tym idzie – także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15zzb (a także 15zzc i 15zze) specustawy – zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego
z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Czy jeśli pracodawca uzyska świadczenia na ochronę miejsc pracy na podstawie art. 15g specustawy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia może się ubiegać o dofinansowanie z art. 15zzb w wysokości uzupełniającej do kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia czyli w wysokości 40%?
Odpowiedź:
Nie. Takie połączenie instrumentów nie jest możliwe z uwagi na to, że wsparcie ma dotrzeć do jak najszerszej liczby przedsiębiorców.
Ponadto, ze środków FGŚP przedsiębiorca nie uzyska dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jeśli już na danego pracownika otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innych źródeł (np. z art. 15zzb). Podsumowując, jeśli przedsiębiorca skorzysta z instrumentu w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków FGŚP na tego samego pracownika. Instrumenty nie będą się wykluczały jeśli nie zostaną wykorzystane na tych samych pracowników.

Czy o dofinansowanie wynagrodzeń może ubiegać się także Zakład Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest powiat i posiada on status samorządowego zakładu budżetowego zatrudniającego pracowników na poziomie średniego przedsiębiorstwa?
Odpowiedź:
O dofinansowanie zgodnie z art. 15zzb może ubiegać się przedsiębiorca (mikro, mały lub średni przedsiębiorca) w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Jak wynika z zasad przedsiębiorca nie może się ubiegać o dofinansowanie jeżeli otrzymał bądź otrzyma na ten cel inne środki publiczne. Czy ten zapis dotyczy również trwających umów na prace interwencyjne, dofinansowania +50?
Odpowiedź:
Tak.
Jeżeli tak:
a. – jeżeli przedsiębiorca ma zatrudnionych 6 pracowników, z czego dwóch jest zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, to czy na pozostałych 4 może złożyć?”
Tak, na pozostałych 4 może złożyć.
b. – jeżeli wpłynie wniosek na wszystkich czy możemy przyznać w części tylko na tych nie finansowanych przez nas?”
Tak.
c. – czy może jednak umowy na interwencje i + 50 powinny zostać zawieszone, pracodawca korzysta z dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej a po wymaganym okresie zatrudnienia umowy odwieszamy?”
Jest to, zgodnie z art. 15zzf, uzależnione od decyzji starosty i pracodawcy.

Czy dofinansowanie w ramach EFS, będzie wypłacane także za pracodawcę, zatrudniającego min. 1 osobę, który ma także stałe wynagrodzenie prowadząc firmę?
Odpowiedź:
Tak (uwaga – art. 15zzb. dotyczy przedsiębiorców).

Czy z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?
Odpowiedź:
Może on skorzystać z dofinansowania, ale jedynie jako samozatrudniony, gdyż zgodnie przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy wyłącza m.in. zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Czy do stanu zatrudnienia wlicza się osoby przebywające na urlopach macierzyńskich?
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Proszę o doprecyzowanie kwoty dofinansowania jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy za zatrudnionych pracowników (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia + 50 % składek na ubezpieczenie społeczne, czy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenie + 100% składek na ubezpieczenie społeczne)?
Odpowiedź:
Kwota składek odnosi się do części dofinansowanego wynagrodzenia, czyli jeżeli finansowane jest 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to refundacja składek dotyczy tych 50%.

Czy prowadzony przez urzędy pracy nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń powinien być prowadzony w sposób ciągły (tj. przez 3 miesiące – do 30.06.2020 r.), czy określony w czasie, np. będzie trwał 14 dni, lub czy do wyczerpania środków EFS?
Odpowiedź:
Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń w ramach art. 15zzb powinien być prowadzony przez 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Po zakończeniu naboru powinny być ogłaszane następne nabory.

Punkt VI. 4. Wytycznych stanowi, iż wnioski powinny być złożone w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru – czy po tym terminie możliwe będzie wnioskowanie o wsparcie (firma może za marzec mieć jeszcze dobrą sytuację, ale za kwiecień i maj będzie pogorszenie)?
Odpowiedź:
Na obecnym etapie założono 14 –dniowy termin na składanie wniosków, po zakończonym naborze dyrektor pup powinien ogłosić kolejny itd.

Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?
Odpowiedź:
Środki w ramach ww. instrumentów będą wypłacane przedsiębiorcy niezwłocznie po złożeniu przez przedsiębiorcę w danym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z udzieleniem dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (w przypadku art. 15zzc) lub oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

W odniesieniu do art. 15zzb ust. 3 ustawy o „Tarczy- co w przypadku kiedy przedsiębiorca otworzył działalność gospodarczą w drugiej połowie 2019r. i zatrudnia pracowników i nie jest w stanie wykazać obrotów z okresu 2 miesięcy analogicznych
z 2019r. względem 2 miesięcy kolejnych przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. Przepis wyłącza ze wsparcia przedsiębiorców którzy otworzyli działalność po 1 kwietnia 2019r.
Odpowiedź:
Możliwość przyznania przedsiębiorcom wsparcia oraz jego wysokość – w ramach art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (…) – opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Czy zgodnie z art. 15zzb ust.10 oraz 15zzc ust. 8, powiatowy urząd pracy powinien ogłosić nabór na 14 dni, a później kolejny, skoro przedsiębiorca składa wniosek do właściwego urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru.
Odpowiedź:
W celu zapewnienia stałego wsparcia dla pracodawców na lokalnym rynku pracy zasadne jest, aby dyrektor urzędu pracy ogłaszał nabór wniosków w trybie ciągłym. Oznacza to, że po zakończeniu jednego naboru urząd pracy powinien ogłosić niezwłocznie kolejny nabór.

Co należy rozumieć przez pojęcie „może być przyznane w wysokości.. „? Czy Starosta sam może podjąć decyzję o wysokości dofinansowania? Jeżeli tak to jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dofinansowania i czy powinno się w takiej sytuacji wprowadzić wewnętrzne regulaminy?
Odpowiedź:
To znaczy, że po pozytywnie rozpatrzonym wniosku, może zostać przyznane dofinansowanie. Wysokość kwoty jest stała (według trzech kategorii procentowego spadku obrotu) oraz jest jednoznacznie wskazana zarówno w artykule jak i we wniosku.

Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania z okresem z poprzedniego roku mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15zzb?
Odpowiedź:
Nie, w chwili obecnej nie mogą. Należy bowiem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się
o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, w tym także w okresie 2 miesięcy roku ubiegłego, które mają posłużyć do wykazania spadku obrotów względem dwóch miesięcy roku bieżącego. W okresie, w którym wykazywany jest spadek obrotów, działalność gospodarcza nie mgła być zawieszona. W innym przypadku pracodawca nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych. Okres, w odniesieniu do którego należy wyliczyć spadek obrotów przesuwa się bowiem o te miesiące, w których działalność była zawieszona.

W jaki sposób firmy, które wykazują straty mogą porównać okresy i wykazać spadek obrotów?
Odpowiedź:
Możliwość przyznania, a co za tym idzie – także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15zzb specustawy – zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia PRACOWNIK złoży wypowiedzenie umowy o pracę? Czy będzie to skutkowało zwrotem?
Odpowiedź:
W takim przypadku, w ramach instrumentu z art. 15zzb, pracodawca powinien w kolejnym oświadczeniu wykazać zmianę w ilości zatrudnionych osób, a następnie będzie zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu środków, otrzymanych na tego pracownika.

Przepisy specustawy z mocy prawa umożliwiają cudzoziemcom dłuższe wykonywanie pracy w oparciu o posiadane zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli uprawnienia z nich wynikające kończyłyby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 15zzq ww. specustawy). Analogicznie z mocy prawa przedłużeniu ulega ważność dokumentów pobytowych (art. 15z i 15zd ww. ustawy). Czy jest możliwość dofinansowania do wynagrodzeń (art.15zzb oraz 15d specustawy) zatrudnionych legalnie cudzoziemców? Wielu przedsiębiorców pyta o taką możliwość.
Odpowiedź:
Tak. W ustawie nie ma wskazania obywatelstwa pracownika, na którego wynagrodzenie przedsiębiorca może wnioskować o dofinansowanie.

Aby przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie, spadek obrotów musi wynosić co najmniej 30%. Spadek należy policzyć w następujący sposób:PROCENTOWY SPADEK OBROTÓW W 2020r W PORÓWNANIU DO 2019r. (spadek obrotów należy obliczyć wg wzoru: (x-y)/y∗100gdzie: x oznacza sumę łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r., oznacza sumę łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r. Odpowiedź powyższa pokazuje obliczenia spadku obrotów w ujęciu wartościowym. Proszę o wskazanie metody obliczania spadku obrotów w ujęciu ilościowym.
Odpowiedź:
Ministerstwo jest w trakcie procedury dostosowania kalkulatora tak, aby przedsiębiorca mógł wyliczyć spadek obrotów w ujęciu ilościowym.

Zgodnie z opinią MFiPR – Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. Tak, aby przedsiębiorca mógł wykazać spadek obrotów (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). W związku z powyższą interpretacją, proszę o odniesienie się do art. 15g ust. 9 pkt 2 (wsparcie z FGŚP nie wymaga prowadzenia działalności w roku 2019).
Odpowiedź:
Nie można porównać tych dwóch instrumentów ponieważ art. 15g ust. 9 pkt. 2 określa inne zasady wyliczania spadku obrotów przez przedsiębiorcę aniżeli art. 15zzb ust.4 pkt. 1, 2, i 3 oraz art.15zzc ust.3 pkt.

Czy przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie lub refundację z Urzędu Pracy, na którym ciąży obowiązek zwrotu otrzymanego od tutejszego Urzędu wsparcia, czyli jest naszym dłużnikiem, może otrzymać środki finansowe wynikające z art.15zzb – 15zze?
Odpowiedź:
Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie lub refundację z Urzędu Pracy oraz ciąży obowiązek zwrotu otrzymanego od tutejszego Urzędu wsparcia, może otrzymać środki finansowe wynikające z art.15zzb – 15zze. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie uzależniają przyznania ww. wsparcia od wcześniejszego wywiązania się z zobowiązań wobec urzędu. Nie mniej jednak, niewywiązanie się przez pracodawcę / przedsiębiorcę ze wcześniejszego zobowiązania wobec urzędu pracy może budzić wątpliwość dotyczącą racjonalności wydatkowania środków publicznych. Ostateczną decyzję podejmuje w tej kwestii starosta.

Jak należy wyliczyć spadek obrotów przedsiębiorstwa / spółdzielni, które prowadzą kilka odrębnych gałęzi produkcji. Co w przypadku kiedy spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dotyczy tylko jednej z gałęzi produkcji, a pracowników nie można, ze względu na specyfikę zadań, przesunąć do realizacji innych prac. Czy taki pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych tylko w tej gałęzi, która została dotknięta spadkiem obrotów w związku z wystąpienia COVID-19″?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15zzb ustawy o Covid-19 przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca decyduje których pracowników chce objąć dofinansowaniem i wykazuje ich we wniosku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest również wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym o kolejno 30, 50 lub 80% . Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Różnorodna działalność gospodarcza ( pod względem wpisanych w CEIDG kodów PKD) jest traktowana jako całość, co oznacza, że przedsiębiorca/ spółdzielnia spadek obrotów wylicza uwzględniając obroty całej działalności.

Czy Powiatowy Urząd Pracy jest zobowiązany weryfikować oświadczenia składane przez pracodawcę/ przedsiębiorcę we wniosku o formy ustawy COVID-19 np. poprzez wywołanie usługi U7?
Odpowiedź:
Pracodawca składa oświadczenia m.in. o:
– zatrudnianiu osób objętych wnioskiem”
– braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.”
– przeznaczeniu dofinansowania na koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń”
– nie ubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych”
– braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe”

Porównanie okresów z roku bieżącego z analogicznym okresem roku minionego jeśli obejmuje on luty (np. 1 luty – 31 marca), z uwagi na to, że w bieżącym roku luty liczy 29 dni, obejmu różne liczby dni (różnica o 1 dzień). Dla 2019 roku ten okres to 59 dni, a dla 2020 roku to 60 dni. Czy wobec dla porównania analogicznych okresów jego ramy należy określić datami dziennymi (jak wyżej w przykładzie) czy też wskazać daty dla konkretnej liczby 59 dni (np. dla roku 2019 byłyby by daty 1 luty – 31 marca, a analogiczny okres dla 2020 roku obejmowałby daty 1 luty 30 marca)?

Odpowiedź:
Warunkiem uzyskania wsparcia w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Jeżeli okres porównawczy rozpoczyna się w innym dniu niż początek miesiąca kalendarzowego, to należy od tego dnia cofając się o 60 dni kalendarzowych obliczyć początek tego okresu. Zarówno w 2019 r. jak i w 2020 r. należy liczyć 60 dni kalendarzowych.

Źródło: PUP + www.gov.pl/web/rodzina/

 

Ważne! Zgodnie z ustawą nowelizującą z 14 maja 2020 r. pracodawcy będący:

 • osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującymi działalność gospodarczą (w tym także wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej) lub
 • organizacjami pozarządowymi lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy mogą otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb albo art. 15zze ustawy antykryzysowej.

Wydane na wniosek Rzecznika MŚP objaśnienia prawne MRPiT w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudniania pracowników oddelegowanych za granicę

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii objaśnienia prawne z dnia 27 listopada 2020 r. w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudniania pracowników oddelegowanych za granicę.

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rozwoju Rodziny, Pracy i Technologii o wydanie objaśnień prawnych w następującym zakresie:

Czy, w przypadku spełnienia wszystkich warunków otrzymania dofinansowania, o jakim mowa w art. 15zzb ustawy COVID-19, dofinansowanie to przysługuje przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zatrudniającemu pracowników, którzy przez określony czas wykonują na jego rzecz pracę za granicą (pracownicy oddelegowani):

 1. w sytuacji gdy składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są w Polsce zaś zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych pracowników odprowadzane są za granicą (np. w Niemczech)?
 2. w przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych pracowników odprowadzane są za granicą (np. w Niemczech)?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Polsce i posiada oddział firmy za granicą oraz deleguje pracowników może skorzystać z dofinansowania do części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb) dla oddelegowanych pracowników, przez okres maksymalnie 3 miesięcy, pod warunkiem, że pomimo oddelegowania pracownicy nie zmieniają swojego pracodawcy i nadal przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie pokrywa koszt wynagrodzeń tych pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od tych pracowników.

Powrót do spisu treści

 

 

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc ustawy antykryzysowej)

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników może starać się zawrzeć ze starostą umowę na otrzymanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku w następstwie wystąpienia COVID-19 obrotów o:

 • co najmniej 30% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (z tym zastrzeżeniem, że Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przedłużyć wspomniany okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane).

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Podkreślmy, że:

 • omawiane dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który ww. świadczenie jest wypłacane;
 • przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie;
 • w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa wyżej, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
 • wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Pytania i odpowiedzi:

Jak wypłacane jest wsparcie?

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Na jaki okres przysługuje wsparcie?

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Kto może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników (samozatrudnienie)

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym związane?

Nie.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie trzeba spełnić jeszcze warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poprzez platformę praca.gov.pl Wniosek może być również złożony bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy,. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl oraz na stronie https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Jak sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Jaki jest proces informowania o moim wniosku (czy dostanę mail/sms?)

Informacji udzielać będą powiatowe urzędy pracy właściwe dla miejsca składania wniosku. W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail.

Źródło: www.gov.pl/web/rodzina/

Powrót do spisu treści

 

 

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy antykryzysowej)

W aktualnym stanie prawnym, osobie:

 • prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje – po spełnieniu określonych warunków – świadczenie postojowe.

Świadczenie to jest należne:

 • w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., czyli w kwocie 2080 zł
 • w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych – w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., czyli mniej niż 1300 zł,
 • w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 r., czyli w kwocie 1300 zł – w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe należne jest jeżeli założyła ona swój biznes przed 1 kwietnia 2020 r. i:

 1. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 2. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc lub
 3. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Wskazanych wyżej wymogów, o których mowa w punkcie 2 i 3 nie stosuje się do przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Do czasu wejścia w życie postanowień ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r., świadczenie postojowe było przewidziane dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej wykonywanie przed 1 lutego 2020 r.

 

Od 24 czerwca 2020 r. wskutek zmian przewidzianych w tarczy 4.0 świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarcze.

 

Z kolei osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 • nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
 • umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu przychód nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł, a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

 

Co istotne:

 • wniosek o wypłatę omawianego świadczenia należy złożyć w ZUS. Osoby prowadzące działalność składają go samodzielnie, a osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego;
 • w przypadku zbiegu praw do świadczeń postojowych – przysługiwać będzie tylko jedno świadczenie;
 • świadczenie postojowe otrzymane na podstawie ustawy antykryzysowej jest zwolnione od podatku dochodowego;
 • Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania koronawirusowi, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla osób, które otrzymały je na podstawie art. 15zu ustawy antykryzysowej;
 • osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

 

Świadczenie postojowe. Wsparcie na dłużej

Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Co ważne, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia będzie mogła zdecydować o kolejnych wypłatach.

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz  pierwszy tego świadczenia. Warunek to wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

Firmy działające od niedawna nie zostaną bez pomocy

Do tej pory ze świadczenia postojowego mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. Taki sam termin obowiązywał w przypadku ustalania daty zawarcia umowy cywilnoprawnej. Ustawa nowelizująca wprowadziła zmianę w tym drugim przypadku ww. terminu na 1 kwietnia 2020 r.

Z czego to wynika? Istotne pogorszenie warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorców, jak również dla zleceniodawców lub zamawiających zawierających umowy cywilnoprawne, nastąpiło w drugiej połowie marca i w kwietniu, czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzeniu zasad bezpieczeństwa polegających na m.in. ograniczeniu lub zamknięciu działalności usługowej i handlowej. Pogorszenie warunków prowadzenia działalności i realizacji umów cywilnoprawnych szczególnie dotknęło nowo rozpoczynające działalność firmy. Teraz również one będą mogły liczyć na wsparcie.

Koniec z limitem przychodów dla przedsiębiorców

Ustawa nowelizująca z 14 maja 2020 r. znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Skąd ta zmiana? Wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów. Bardzo często są to koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów, które zostały znacznie ograniczone w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to szczególnie branż o niskiej marży takich jak handel czy drobne usługi. Mają oni zdecydowanie odmienną sytuację niż osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, dla których koszty uzyskania przychodu są stałe, a w przypadku umów o dzieło korzystne na poziomie 50 proc. uzyskiwanego przychodu. Dlatego też pułap uzyskanego przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych pozostawałby bez zmian, czyli poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Reasumując, po zmianach wprowadzonych ustawą nowelizującą z 14 maja 2020 r.:

– świadczenie postojowe:

 • może być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,
 • może być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,
 • może być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

– w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

– w przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, obowiązuje obecnie warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

 

Zmiany dla zleceniobiorców wprowadzone w ramach tarczy 4.0

Od 24 lipca 2020 r. obowiązuje reguła, w myśl której gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

 • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

W związku z tym udostępniony został nowy wniosek RSP-CZ, który można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Od 24 czerwca 2020 r. wnioski o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK) mogą być składane tylko elektronicznie – przez PUE ZUS.

 

Zmiany od 15 października 2020 r.

Od 15 października 2020 r. przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanego przez ZUS, w tym:

– świadczenie postojowe
Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.
Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

– dodatkowe świadczenie postojowe
Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:
• przewóz wycieczkowy i turystyczny,
• wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
• prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.
Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł).
Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD

Więcej szczegółów zamieszczono w rozdziale: Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa).

Nowe rozwiązania w zakresie świadczeń postojowych wprowadzono w ramach Tarczy 6.0 – więcej szczegółów w podrozdziale: Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa (tarcza 6.0) – wsparcie przysługujące w związku z COVID-19

Wyjaśnienia MRiPS i ZUS dot. tego, jak należy interpretować przesłankę braku poprawy sytuacji materialnej w przypadku świadczenia postojowego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wyjaśniają, jak należy interpretować przesłankę braku poprawy sytuacji materialnej w przypadku świadczenia postojowego. Były to odpowiedzi na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skierowany do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina.

Rzecznik MŚP wnioskiem z 14 października 2020 r. zwrócił się, w związku z wnioskami przedsiębiorców oraz powziętymi wątpliwościami interpretacyjnymi, o wydanie objaśnień prawnych dotyczących art. 15zs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotem wniosku była kwestia, jak należy interpretować wymóg wykazania, że sytuacja materialna wskazana we wniosku o kolejne postojowe nie uległa poprawie.

W odpowiedzi z 23 listopada 2020 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazało, że „ponowna wypłata świadczenia postojowego odbywa się wyłącznie na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej. Przyjęcie powyższej konstrukcji przez Ustawodawcę oznacza, że osoba uprawniona ocenia swoją aktualną sytuację materialną, tj. czy uległa ona poprawie, w kolejnym okresie po złożeniu pierwszego wniosku i otrzymaniu na tej podstawie pierwszego świadczenia postojowego. Jednocześnie należy podkreślić, że osoba ubiegająca się o ponowną wypłatę świadczenia nie jest zobowiązana do dokumentowania swojej sytuacji materialnej – nie jest wymagane udowodnienie spadku przychodów o kolejne 15%” oraz „wszelkie podejmowane działania związane z weryfikacją udzielanej pomocy na podstawie przepisów ww. ustawy powinny opierać się wyłącznie na indywidualnym badaniu każdej sprawy, która budzi wątpliwości, ze względu na brak spełnienia warunków do przyznania świadczenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub też w przypadku celowego działania dążącego do wyłudzenia świadczeń. Badając sprawę Zakład powinien opierać się na oświadczeniach osób uprawnionych, które spełniły warunki do przyznania świadczeń postojowych po raz pierwszy i otrzymały świadczenia kolejne, gdyż oceniły, że nie nastąpiła poprawa ich sytuacji materialnej w stosunku do wykazanej we wniosku, który dotyczył pierwszego świadczenia”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi z 23 listopada 2020 r. równolegle wskazał, że „ustawodawca przyjął więc, że to osoba uprawniona ocenia swoją aktualną sytuację materialną, tj. czy uległa ona poprawnie, czy też nie, w kolejnym okresie po złożeniu pierwszego wniosku i otrzymaniu na tej podstawie pierwszego świadczenia postojowego. Przy czym przy składaniu kolejnego wniosku nie jest oczekiwane, w przypadku przedsiębiorców, wykazywanie po raz kolejny spadku przychodów o 15%, nie ma też obowiązku wykazywania przychodów osiągniętych z wykonywanej umowy cywilnoprawnej”.

Źródło: Rzecznik MŚP

 

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wyjaśnienia ZUS

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.

 

Kogo dotyczy?

Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?

Musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 

Co zyskasz?

 • Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.
 • Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
 • Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.
 • Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.


Jak złożyć wniosek?

Abyś otrzymał świadczenie postojowe Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-C).

Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, będziesz musiał złożyć wniosek za kolejny okres (wniosek RSP-CK).

Wniosek możesz przekazać :

 

Od 24 lipca 2020 r. obowiązuje reguła, w myśl której gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

 • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

W związku z tym udostępniony został nowy wniosek RSP-CZ, który można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (instrukcja dla wniosku RSP-CZ).

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił nowe wersje wniosków o ponowną wypłatę świadczenia postojowego RSP-CK i RSP-DK.

Na wnioskach o ponowną wypłatę świadczenia postojowego zostało dodane pole, w którym można podać numer rachunku bankowego.

Jeśli numer rachunku bankowego, który został podany we wniosku o świadczenie postojowe (RSP-C, RSP-D), uległ zmianie, wnioskując o kolejną wypłatę świadczenia można podać nowy numer rachunku, na który świadczenie ma być wypłacone.

 

Jak się z Tobą skontaktujemy?

 

Czy możesz się odwołać od decyzji?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 

Gdzie otrzymasz pomoc?

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców).

 

Przykład

Maciej jest kelnerem w kawiarni. Pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej od 10 stycznia na czas nieokreślony. Z umowy zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne  wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 marca kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19. W marcu 2020 r. przychód Macieja z umowy zlecenia wyniósł 1300 zł. Na wniosek Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysokości 2 080 zł, bo spełnia następujące warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych),
 • umowa zlecenia została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpieniem COVID-19,
 • w marcu wynagrodzenie Macieja było niższe od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku ).

 

Przykład

Pan Olaf jest reżyserem. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zawarł 1 marca 2020 r. umowę o dzieło na film dokumentalny „Nasza dzielnica”. Zgodnie z umową, po odbiorze filmu, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 14 000  zł. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zamawiający odstąpił od umowy 15 marca 2020 r. Pan Olaf, za pośrednictwem zamawiającego, złożył 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek  o świadczenie postojowe.

Pan Olaf otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł, bo:

 • umowa o dzieło została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • określone w umowie wynagrodzenie jest wyższe od 1 300 zł i niższe od 15 595,74 zł. (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

 

Przykład

Pan Ignacy jest kucharzem. Pracuje w soboty i niedziele w restauracji na podstawie umowy zlecenia zawartej 31 stycznia 2019 r. (na czas nieokreślony). Równocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę w szkolnej stołówce, z miesięcznym wynagrodzeniem 3 200 zł. Określone w umowie zlecenia wynagrodzenie wynosi 1 350 zł. Właściciel restauracji potwierdził, że po 13 marca zamknął lokal w związku epidemią COVID-19. W marcu 2020 r. przychód pana Ignacego wyniósł 500 zł. Na wniosek Ignacego, właściciel restauracji złożył 2 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

Pan Ignacy nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż podlegał ubezpieczeniom społecznym jako pracownik stołówki szkolnej.

 

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – wyjaśnienia ZUS

Jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Kogo dotyczy?

Osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

 • osób, które korzystają z Ulgi na start
 • osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)

jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że równocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że równocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

Co zyskasz?

 • Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.
 • Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
 • Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.
 • Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

 

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie postojowe trzeba złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D).

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek należy przekazać:

Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, trzeba złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK).

Wniosek należy przekazać:

 

Jak poprawić wniosek, jeśli był w nim błąd?

Aby wniosek mógł być pozytywnie rozpatrzony, musi być poprawnie wypełniony. Jeśli będziemy mieć wątpliwości dotyczące wniosku, nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w tej sprawie e-mailem lub telefonicznie. Dlatego warto podać we wniosku swoje aktualne dane. W każdym wątpliwym przypadku wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek. Dostaniesz też od pracownika ZUS dokładną instrukcję jak przekazać nam odpowiedź. Jeśli sam wiesz, że we wniosku popełniłeś błąd – np. niewłaściwie zaznaczyłeś checkbox albo wpisałeś nieprawidłową kwotę przychodu – powinieneś jak najszybciej poinformować o tym ZUS. Taki wniosek powinien zostać wycofany i w jego miejsce powinien zostać złożony nowy wniosek.

Aby wycofać wniosek, musisz złożyć oświadczenie, w którym napiszesz o swojej decyzji np. możesz napisać: „Proszę o wycofanie mojego wniosku o świadczenie postojowe (RSP-D), złożonego 15 kwietnia 2020 r., ze względu na błędne podanie kwoty przychodu”. Takie oświadczenie możesz przekazać wyłącznie w postaci papierowej. Pamiętaj żeby je podpisać.

Jeżeli ubiegasz się o kontynuację świadczenia postojowego i w związku z tym wysłałeś do ZUS wniosek o świadczenie postojowe dla działalności (RSP-D), musisz wysłać ponownie właściwy wniosek czyli wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK).

 

Jak zwrócić świadczenie postojowe?

Jeśli nastąpiła wypłata świadczenia postojowego w wyniku błędu, który skutkował tym, że świadczenie:

 • zostało przekazane na niewłaściwy rachunek i otrzymała je osoba, która nie złożyła wniosku,
 • zostało wypłacone, zanim został wycofany wniosek,
 • zostało wypłacone, zanim do ZUS został przekazany ponowny wniosek z prawidłowymi danymi, które spowodują zmianę wysokości świadczenia,

należy zwrócić do ZUS pełną kwotę otrzymanego świadczenia.

Zwrot świadczenia powinien zostać dokonany na rachunek bankowy ZUS, z którego wypłacone było świadczenie.

W opisie przelewu należy wpisać:

 • „Zwrot świadczenia postojowego”,
 • imię i nazwisko zgodne z danymi z przelewu z ZUS,
 • datę wpływu środków na konto.

 

Jak się z Tobą skontaktuje ZUS?

 

Czy możesz się odwołać od decyzji?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 

Gdzie otrzymasz pomoc?

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców).

 

Przykład

Pan Antoni prowadzi od 1 marca 2020 r. usługi tapicerskie, jednocześnie pracuje na 1/6 etatu jako technik we wspólnocie mieszkaniowej z wynagrodzeniem 500 zł. Ze względu na niski przychód ze stosunku pracy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik i jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. 25 czerwca złożył e-wniosek o wypłatę świadczenia postojowego i wykazał, że jego przychód z działalności gospodarczej osiągnięty w maju 2020 r. wyniósł 1 200 zł, a osiągnięty w kwietniu 1700 zł.

Pan Antoni otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.

Pan Antoni spełnia warunki:

 • pomimo posiadania innego tytułu do ubezpieczeń podlega także ubezpieczeniom społecznym jako przedsiębiorca,
 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • jego przychód w maju spadł więcej niż 15% w stosunku do kwietnia.

 

Przykład

Pani Krystyna prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Zakład prowadzi od listopada 2019 r. W lutym wizyty odwołało 25% klientek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%.

Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.

Pani Krystyna spełnia warunki:

 • podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego.

 

Przykład

Pan Zdzisław prowadzi wyłącznie usługi transportu międzynarodowego. Działalność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe.

W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności.

Pan Zdzisław otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.

Pan Zdzisław spełnia warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

 

Przykład

Pan Adam prowadzi zakład szewski. Zakład prowadzi od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu miał mniej klientów. Złożył 1 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

Pan Adam spełnia warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozlicza podatek według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, więc przysługuje mu świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

 

Przykład

Pani Ewelina świadczy usługi kosmetyczne w domu klientki. Działalność prowadzi od 6 kwietnia 2020 r. Rozlicza się w formie karty podatkowej i opłaca podatek VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w maju spadły jej przychody w stosunku do kwietnia o 10%. Złożyła 12 czerwca 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

W kwietniu 2020 r. jej przychody wyniosły 1 000 zł a w maju 900 zł, były więc niższe o 10% w stosunku do kwietnia.

Pani Ewelina pomimo niskich przychodów nie otrzyma świadczenia postojowego za czerwiec 2020 r. gdyż rozpoczęła działalność po 1 kwietnia 2020 r. oraz jej przychody w maju spadły o mnie niż 15% w stosunku do kwietnia 2020 r.

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Czy świadczenie postojowe jest należne przedsiębiorcy również w sytuacji, w której przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł?

Niestety jak wynika z wyjaśnień ZUS i resortu pracy, w opisanym przypadku nie przysługuje prawo do świadczenia postojowego. Na to wskazuje również literalne brzmienie art. 15zq ustawy antykryzysowej, który stanowi, że o postojowe mogą się ubiegać przedsiębiorcy  jeśli m.in. ich przychody spadły o co najmniej 15% w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o tą formę wsparcia. A zatem, gdy przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o postojowe wynoszą 0 zł, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc. W konsekwencji, jeśli ktoś przykładowo ubiega się o świadczenie postojowe za maj, do obliczania spadku przychodów o 15% trzeba brać pod uwagę kwoty z kwietnia oraz maja, co oznacza, że z ich porównania (0 zł do 0 zł) wynika, że spadek nie nastąpił i z tego powodu świadczenie postojowe się nie należy.

Przedsiębiorca niezgadzający się z taką wykładnią przepisów, może odwołać się do sądu licząc na zdroworozsądkowe podejście do omawianego zagadnienia.

 

Czy osoba, która ma umowę o pracę, ale przebywa na urlopie bezpłatnym i jednocześnie w okresie tym prowadzi działalność gospodarczą, może otrzymać świadczenie postojowe?

Tak – teraz taka możliwość wynika wprost z przepisów wprowadzonych w ramach tarczy 4.0. Co ciekawe, przed nowelizacją przepisów, ZUS uznawał, że w opisanych okolicznościach „postojowe” również było należne, albowiem w trakcie urlopu bezpłatnego następuje zawieszenie stosunku pracy, a okres tego urlopu nie jest zatem okresem ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów zusowskich. Jeżeli więc w czasie przedmiotowego urlopu jest prowadzona działalność gospodarcza, jest ona de facto jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu osoba, o której mowa wyżej, posiada uprawnienie do świadczenia postojowego, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w ustawie antykryzysowej.

 

Czy wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej mogą dostać świadczenie postojowe?

Niestety nie, gdyż na mocy art. 15 zq ust. 1 pkt 1 ustawy antykryzysowej, prawo do świadczenia postojowego przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. W rezultacie, uprawnienia do omawianej formy wsparcia nie mają wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej, bo w tym wypadku działalność gospodarczą wykonuje spółka, a nie wspólnicy. Słuszność tego poglądu potwierdza ZUS.

 

Czy istnieje możliwość jednoczesnego pobierania zasiłku macierzyńskiego i świadczenia postojowego?

Świadczenie postojowe skierowane jest do prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym samozatrudnionych), jeżeli spełniają warunki określone w ustawie antykryzysowej i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (zgodnie z art. 15 zq ust. 1 ww. ustawy).

Jednoczesne pobieranie zasiłku macierzyńskiego i świadczenia postojowego jest możliwe, ponieważ za tytuł ubezpieczenia, który uniemożliwia przyznanie wsparcia w postaci postojowego, uznawany jest tytuł związany z wykonywaniem aktywności zawodowej. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego taką aktywnością nie jest i nie może stanowić podstawy do odmowy wypłaty świadczenia postojowego. Potwierdza to odpowiedź MRPiPS z 5-6-2020 r. na interpelację nr 5788 w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim.

 

Jaka jest wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy?

Świadczenie postojowe przysługuje zleceniobiorcy, gdy przychód uzyskany z umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł, zaś dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – 15 994,41 zł).

Osoby, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, mogą liczyć na świadczenie postojowe:

– w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.,tj. 2080 zł
(2 600×80%=2080 zł), gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł;

– w kwocie, która wynika z umowy, gdy wynagrodzenie ujęte w jednej lub kilku umowach zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. nie przekracza kwoty 1299,99 zł.

 

Jak rozumieć to, że świadczenie postojowe należne jest zleceniobiorcy, którego umowa cywilnoprawna „uległa ograniczeniu”? Czy jeśli zleceniodawca przykładowo zmniejszył stawkę godzinową lub liczbę godzin wykonywania umowy, ale umowa jest wykonywana, to świadczenie postojowe przysługuje?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie epidemii koronawirusa doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą albo zleceniodawcy lub zamawiającego, z którym została zawarta umowa cywilnoprawna. W tym kontekście przestój należy rozumieć jako wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części (np. zleceniobiorca zrealizował umowę tylko w części). Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów, mogą to być problemy płatnicze, obniżenie liczby godzin wykonywania umowy. To wnioskujący określa, czy zdarzenie takie miało miejsce, i oświadcza to w składanym wniosku.

 

W aktualnym stanie prawnym możliwe jest występowanie z wnioskiem o świadczenie postojowe, gdy sytuacja materialna wskazana w pierwszym wniosku „nie uległa poprawie”. Czy to oznacza, że przychód musi się kształtować dokładnie na takim samym lub niższym poziomie niż w poprzednim wniosku, a w przypadku przedsiębiorców – nie jest oczekiwany spadek przychodów o kolejne 15%?

Świadczenie postojowe może być:

 • udzielone ponownie na podstawie oświadczenia złożonego do ZUS;
 • wypłacone łącznie 3 razy.

Wypłata ww. świadczenia realizowana jest na podstawie wniosku, który zgodnie z przepisami ma formę oświadczenia osoby uprawnionej, w którym wskazuje ona, że jej sytuacja materialna nie uległa poprawie. Nie jest oczekiwane od przedsiębiorcy wykazywanie spadku przychodów o kolejne 15%.

 

Czemu ZUS stoi na stanowisku, że w sytuacji gdy przychód zleceniobiorcy z danej umowy jest niższy niż 1300 zł, to nie należy mu się postojowe w pełnej wysokości (2080 zł), a jedynie w kwocie równowartości przychodu? Przepisy wskazują wszakże, że takie „obniżone” świadczenie postojowe przysługuje tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z kilkoma umowami cywilnoprawnymi. Tak stanowi art. 15zq ust. 2 ustawy antykryzysowej.

Osoby, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej i spełniają ustawowe warunki, mogą liczyć na świadczenie postojowe:

‒ w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. 2080 zł (2600 zł x 80 proc. = 2080 zł), gdy wynagrodzenie z umowy-zlecenia uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie było równe bądź wyższe od 1300 zł;

‒ w kwocie, która wynika z umowy, gdy suma z umów-zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. nie przekracza kwoty 1299,99 zł.

Wynika to z łącznego stosowania art. 15zr ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy antykryzysowej oraz przyjętego trybu realizacji wniosków o „postojowe”. Wnioski te są składane odrębnie z każdej umowy zlecenia, ZUS sumuje przychody i wypłaca świadczenie odpowiednio do wysokości wykazanych pod odpowiedzialnością karną przychodów w bloku IV wniosku o „postojowe”.

 

Prowadzę działalność i płacę z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną, ponieważ mam także umowę o pracę. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe?

Nie. Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń. W tym przypadku innym tytułem jest umowa o pracę.

 

Czy świadczenie postojowe przysługuje zleceniobiorcy również wtedy, gdy zawiera on umowy zlecenia co miesiąc bez dnia przerwy?

Tak. Potwierdzają to wyjaśnienia rzecznika ZUS. Data zawarcia umowy zlecenia jest podawana tylko we wniosku o pierwszą wypłatę świadczenia postojowego. Jeżeli pierwsza umowa zlecenia została zawarta zgodnie z ustawowym warunkiem przed 1 kwietnia 2020 r. a kolejne umowy są zawierane bezpośrednio po sobie (bez dnia przerwy), wówczas traktuje się je jako ciągłość. A zatem jeśli spełnione są pozostałe warunki wskazane w ustawie antykryzysowej, wówczas kolejne wypłaty omawianego świadczenia następują po złożeniu (i wyłącznie na tej podstawie) przez zleceniobiorcę oświadczenia, że jego sytuacja się nie poprawiła.

 

Czy można łączyć np. dopłaty do wynagrodzenia zleceniobiorcy np. ze środków FGŚP (na mocy art. 15g ustawy antykryzysowej) i świadczenie postojowe dla tego samego zleceniobiorcy?

Tak, gdyż świadczenie postojowe jest pomocą udzielaną przez organ rentowy na określonych przepisami prawa warunkach i nie ma żadnych przepisów, które wykluczałyby w sytuacji opisanej w zapytaniu możliwość przyznania świadczenia postojowego zleceniobiorcy (mimo, iż zleceniodawca otrzymuje w związku z zatrudnianiem takiej osoby dofinansowanie z FGŚP).

 

Co w sytuacji, gdy we wniosku oświadczenie postojowe są błędy lub jakieś braki?

W przypadkach, w których we wniosku nie zostaną wypełnione jakieś pola albo wnioskodawca popełni jakieś błędy, ZUS zwykle prosi o ich uzupełnienie lub korektę drogą e-mailową. W przypadku korekt mailowych, wiadomość kierowana do ZUS powinna zawierać:

 • w temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika,
 • wyjaśnienie albo uzupełnienie wniosku w formie załącznika zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym wskazane zostaną konkretne elementy we wniosku, które należy skorygować.

Gdy wnioskodawca nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu wyjaśnień, powinien złożyć je w formie papierowej.

Jeśli we wniosku brakuje podpisu albo nie uwzględniono w nim lub błędnie podano numer rachunku bankowego, wówczas konieczne jest złożenie go ponownie.

 

Czy mogę skorzystać ze świadczenia postojowego, jeśli korzystam z Ulgi na start (z preferencyjnych składek)?

Tak. Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, a więc także osobom, które korzystają z Ulgi na start, jeżeli miały one przestój w działalności w następstwie COVID – 19.

 

Co z osobami, które zawiesiły działalność w trakcie lutego, marca, kwietnia 2020 r.?

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. i zawiesiły jej prowadzenie nie wcześniej niż po 31 stycznia 2020 r.

 

Czy przy ustalaniu przychodu ma znaczenie, że w miesiącu złożenia wniosku uzyskałem płatności odroczonych faktur (przekroczony został limit przychodu), ale bieżące płatności nie są już realizowane?

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 zniosły kryterium przychodowe warunkujące prawo do świadczenia w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli są spełnione następujące warunki:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID -1
 • nastąpiło rozpoczęcie jej prowadzenia przed 1 kwietnia 2020 r.
 • przychód z prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim
 • jeżeli nastąpiło zwieszenie prowadzenia działalności po 31 stycznia 2020 r.
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie mogła skorzystać z postojowego, czy będzie traktowana jako zleceniobiorca?

Tak. Osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą jest traktowana jako zleceniobiorca.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), mogą skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 80% = 2 080 zł). Wyjątek stanowią umowy, z których przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia (2 600 x 50% = 1 300 zł). Wtedy wysokość świadczenia odpowiada sumie wynagrodzeń z tych umów i nie przekracza 1 299,99 zł.

 

Czy świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługują jedynie osobom, które wykonują czynności na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami? Czy świadczenie takie przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych?

Świadczenie postojowe przewidziane dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych – o ile zostaną spełnione określone w ustawie i do wniosku (RSP-C) zostanie dołączona kopia, skan czy zdjęcie umowy.Dodatkowo warunkiem jest nastąpienie ograniczenia wykonywania działalności przez zleceniodawcę w wyniku COVID-19.

 

Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli:

 • Doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim
 • jeżeli zwiesiły prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.

W tym przypadku nie ma znaczenia zadłużenie z tytułu składek, gdyż nie jest to pomoc publiczna.

 

Czy pełnomocnik będzie mógł składać wnioski o świadczenie postojowe w imieniu płatnika?

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika z przepisów Tarczy antykryzysowej.
W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, albo zamawiający działają przez pełnomocnika, to wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika o ile w ZUS jest złożone pełnomocnictwo.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie postojowe?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

 

Czy uczeń lub student do 26 lat wykonujący umowę zlecenia lub o dzieło (nie jest zgłaszany do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) może otrzymać postojowe?

Uczeń lub student do 26 roku życia, wykonujący umowę zlecenia lub o dzieło, może skorzystać ze świadczenia postojowego, jeśli umowa była zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz są spełnione pozostałe warunki przewidziane w przepisach.

 

Jak ustalić wysokość przysługującego świadczenia postojowego dla zleceniobiorców, którzy mają umowy zawarte w stawce godzinowej?

Jeśli ze zleceniobiorcą zawarta została umowa w stawce godzinowej, to we wniosku RSP-C w części IV w polu 1 „Miesięczny przychód, który wynika z umowy” powinna być wskazana kwota przeliczona na wynagrodzenie jakie zostałoby osiągnięte za miesiąc pracy. Przychód należy podać w kwocie brutto.

 

Umowa zlecenie została zawarta od 01.01.2020 do 31.03.2020 r. Za jakie miesiące będzie przysługiwało świadczenie postojowe? Czy dotyczy to umów, które trwają? Czy również tych, które ustały lub się rozwiązały?

Świadczenie postojowe według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone trzykrotnie. Uzyskanie świadczenia wymaga spełnienia następujących warunków:

 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.)
 • uprawniony do świadczenia postojowego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę).

Świadczenie postojowe przysługuje zarówno w przypadku umów, które zostały rozwiązane jak również umów, które nadal trwają. Warunkiem jest, że umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania w związku z wystąpieniem COVID-19. Ponowna wypłata świadczenia postojowego realizowana jest na podstawie kolejnego wniosku, który jest oświadczeniem osoby uprawnionej, że jej sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia.

 

Czy wniosek o świadczenie może złożyć również zleceniobiorca, jeżeli z jakiś powodów nie może zrobić tego zleceniodawca?

Wniosek o świadczenie postojowe może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego (w przypadku umów o dzieło), ponieważ we wniosku zleceniodawca albo zamawiający potwierdza m.in. fakt, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

 

Co rozumiemy przez „przestój w prowadzeniu działalności” na potrzeby spełnienia warunku przyznania świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy. Czy oznacza to zawieszenie, przedsiębiorstwa, problemy płatnicze itp. Czy zleceniodawca w jakikolwiek sposób będzie udowadniał „przestój w prowadzenia działalności”?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą albo zleceniodawcy lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Za przestój w prowadzeniu działalności należy rozumieć wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów, mogą też być problemy płatnicze. To wnioskujący określa czy zdarzenie takie miało miejsce i oświadcza to w składanym wniosku. Jeśli świadczenie postojowe zostanie wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Zgodnie z ustawą za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego.

 

Jak rozumieć zapis, że umowa zlecenia nie doszła do skutku? Żeby skorzystać z ulgi umowa musi być zawarta przed kwietniem 2020.

Jednym z warunków uzyskania świadczenia postojowego z tytułu umowy cywilnoprawnej jest zawarcie tej umowy przed 1 kwietnia 2020 r. Czyli jeśli umowa była zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. informację tę należy wpisać we wniosku w polu III.1 Data zawarcia umowy. W pytaniu nie ma informacji o okresie, na jaki zawarta została umowa. Informację tę należy wpisać w polu III.3 Okres na jaki została zawarta umowa. Jeśli sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że umowa nie doszła do skutku (np. zleceniobiorca nie mógł wykonywać czynności określonych w umowie) lub nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy (np. zleceniobiorca wykonał tylko część umowy), zleceniodawca albo zamawiający może wystąpić o przyznanie świadczenia postojowego w imieniu zleceniobiorcy.

 

Zleceniobiorca w lutym zarobił 10 000 zł, w marcu miał ograniczoną pracę i zarobił 4 000 zł. Może się ubiegać o postojowe 2080 zł?

Tak, o ile umowa zlecenia została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i zleceniodawca we wniosku potwierdzi, że nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy w wyniku COVID-19.

Dodatkowo w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zleceniobiorca nie może osiągnąć przychodu z umowy zlecenia wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.).

 

Czy przy świadczeniu postojowym dla przedsiębiorcy muszą być spełnione warunki łącznie odnośnie spadku przychodów o 15% i nieprzekroczeniu przychodów 300%?

Nowelizacja przepisów wprowadziła zmiany w warunkach niezbędnych do przyznania świadczenia postojowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesiono kryterium przychodowe warunkującego prawo do świadczenia. Konsekwencją jest likwidacja oświadczenia osoby prowadzącej działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19
 • rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia 2020 r.
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim
 • jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Zleceniobiorca pracował do 30 marca i został wyrejestrowany od 31.03.2020. Od 31.03.2020 został zatrudniony na umowę o pracę. Nie wystąpił zbieg ubezpieczeń. Czy zleceniobiorca może otrzymać postojowe za marzec?

Świadczenie postojowe ma charakter pomocowy kierowany do osób, które mają ograniczoną możliwość uzyskania przychodów w związku z ograniczeniem wykonywania umów cywilnoprawnych lub gdy umowy nie doszły do skutku w wyniku COVID – 19. Warunkiem jest brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jest to badane na dzień złożenia wniosku. Osoba, która obecnie jest pracownikiem ma zagwarantowane źródło przychodu oraz może otrzymać wsparcie z innych źródeł. Dlatego nie będzie mogła otrzymać świadczenia postojowego.

 

Czy o postojowe mogą starać się samozatrudnieni, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty. Jeśli tak to czy prawo do emerytury nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych?

Tak. Prawo do świadczenia postojowego mają:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 kwietnia 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca
 • przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 kwietnia 2020 r. i zawieszenia po 31 stycznia 2020 r.
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT
 • jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Ustalone prawo do emerytury lub renty jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych.

 

Dlaczego płatnik musi przekazywać wnioski o postojowe za swoich wielu zleceniobiorców?

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika wprost z przepisów Tarczy antykryzysowej. W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca albo zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Podstawa prawna: Art. 15zs ust. 2, odpowiednio ust. 3 oraz 4 i 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z późn. zm.)

 

Świadczenie postojowe przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Czy osoby, które zlikwidowały działalność po 31 stycznia już nie mają prawa do tego świadczenia?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom, które nadal prowadzą działalność gospodarczą pomimo trudności jakie wystąpiły w związku z COVID -19 oraz osobom, które ze względu na te trudności zawiesiły jej prowadzenie. Ustawa nie przewiduje prawa do świadczenia postojowego w przypadku osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli działalność zostanie zlikwidowana po 31. 01.2020r., to świadczenie postojowe jest nienależne.

 

Czy przysługuje świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy, z którym nie przedłużono umowy (poprzednia na czas określony zakończyła się) lub z którym rozwiązano umowę zlecenie zawartą na czas nieokreślony?

Świadczenie postojowe przysługuje jeśli osoba wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.)
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

i nastąpiło ograniczenie albo zakończenie jej wykonania w związku z COVID-19.

 

Wniosek RSP-C – jak wypełnić blok V 01. Czy zleceniobiorca musi podać zleceniodawcy przychody także z innych umów z innymi zleceniodawcami? Czy każdy zleceniodawca składający wniosek za tego zleceniobiorcę wpisuje w tej pozycji łączny przychód ze wszystkich umów?

W tym polu należy wykazać przychód osiągnięty z innych umów niż ta umowa cywilnoprawna, z której osiągnięty przychód został wskazany w części IV pkt. 2 wniosku.

 

Postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która jest jednocześnie rolnikiem, czy może złożyć wniosek ?

Tak. Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe z tego tytułu, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie. Ubezpieczenie w KRUS nie jest traktowane jako inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, które mają umowy zlecenia przedłużane co miesiąc lub trwające kilka dni w miesiącu?

Umowy zlecenia zawarte po sobie bez żadnego dnia przerwy traktujemy, jako ciągłość. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.).,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

i nastąpiło ograniczenie jej wykonywania lub zawieszenie w związku z COVID-19.

 

Czy jeżeli zleceniobiorca nie posiada rachunku bankowego to jak zostanie wypłacone postojowe?

Wypłata świadczenia postojowego następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej. Więc musi być wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495). Brak rachunku bankowego będzie przesłanką negatywną przy rozpatrywaniu wniosku.

 

Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności w przypadku ubiegania się o świadczenie postojowe czy bierze pod uwagę łączną kwotę przychodów ze wszystkich swoich działalności?

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesiono kryterium przychodowe warunkujące prawo do świadczenia. Konsekwencją tego jest likwidacja oświadczenia osoby prowadzącej działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID – 19
 • rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia 2020 r.
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim
  · jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność, czy tylko przy jednoosobowej działalności czy również dla zatrudniających pracowników.

Także dla zatrudniających. Prawo do świadczenia przysługuje:

– przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 kwietnia 2020 r., gdy jego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca
– przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, który zawiesił prowadzenie działalności, pod warunkiem że została rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 r. i jej zawieszenie nastąpiło po 31 stycznia 2020r.,)
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT

jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i przestój w działalności nastąpił w wyniku COVID-19.

 

Postojowe dla prowadzących działalność będzie wypłacane z Funduszu Pracy (FP), co z osobami zwolnionymi z obowiązku opłacania FP?

Nie ma znaczenia, czy prowadzący jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP. Konieczne jest spełnienie warunków określonych w ustawie do przyznania świadczenia postojowego.

 

Czy postojowe będzie dla umów o pracę?

Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS przysługuje tylko przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym umowy cywilnoprawne.

 

Ubezpieczony ma zawartą umowę zlecenia przed 1 lutego 2020. Zarabia z tej umowy odpowiednio w lutym 2700 brutto, w marcu 2900 brutto. Czy zatem może złożyć wniosek o wypłatę postojowego z tytułu zlecenia, skoro spełnia kryterium przychodu za marzec, poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS?

Tak. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. 15 595,74 zł). Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br. i osoba ją wykonująca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy osoba, która prowadzi działalność na warunkach preferencyjnych i jednocześnie wykonuje umowę zlecenie z wynagrodzeniem niższym niż minimalne (z obydwu tytułów podlega do ubezpieczeń społecznych) będzie mogła wybrać, z którego z nich otrzyma świadczenie postojowe, czy nie będzie miała prawa do świadczenia postojowego z żadnego z tych tytułów (ponieważ ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych)?

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia przysługuje tylko jedno świadczenie. Jednak w tym przypadku świadczenie postojowe nie będzie przysługiwało, gdyż wskazana osoba posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Osoba ta może rozważyć skorzystanie z innej pomocy, np. ze zwolnienia z nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj.

 

Jak należy zgłaszać samoistne umowy o dzieło?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie umowy o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. ZUS został jedynie zobowiązany do rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczeń postojowych także osobom, które w wyniku problemów związanych z COVID-19 utraciły przychody z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych. Świadczenie postojowe przysługuje na wniosek po spełnieniu określonych ustawa wymagań. ZUS będzie zobowiązany do rejestrowania umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

 

Czy ZUS będzie sprawdzał, czy przedsiębiorca faktycznie miał przestój w działalności? A jeśli nie, czy odmówi świadczenia?

ZUS ma prawo do dochodzenia świadczenia pobranego nienależnie (np. w przypadku gdy został wprowadzony w błąd).

 

W jaki sposób ZUS będzie informował płatników o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o postojowe?

W przypadku wątpliwości dotyczących wniosku, ZUS kontaktuje się mejlowo lub telefonicznie. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, świadczenie postojowe zostanie przekazane na konto. Decyzja odmowna w sprawie świadczenia postojowego będzie dostępna na PUE ZUS lub przesłana za pośrednictwem poczty.

 

Czy jeśli pracodawca odnowił umowę-zlecenie 12 lutego (wcześniej pracowałam od 12 listopada do 11 lutego), to będę mogła dostać świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowę-zlecenie?

Tak. Prawo do świadczenia mają osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. W tym przypadku pomiędzy umowami nie ma ani jednego dnia przerwy więc będą traktowane jako ciągłość wykonywania pracy.

 

Czy w przypadku gdy jestem samozatrudnionym i dodatkowo pracowałam na etat, ale zostałam zwolniona 3 marca, to czy występuje tu zbieżność ubezpieczeń, czy mogę już w kwietniu złożyć wniosek o postojowe?

Tak, w tym przypadku nie występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń i można w kwietniu złożyć wniosek o świadczenie postojowe.

 

Jestem zatrudniony na umowę zlecenie od marca 2019. Z powodu koronawirusa firma jest zamknięta 01.04.2020. Podpisałem umowę zlecenie z nowym pracodawcą ale nie otrzymałem jeszcze żadnych przychodów. Czy nadal przysługuje mi świadczenie postojowe ?

Tak, świadczenie będzie przysługiwało jeżeli będą spełnione warunki określone w ustawie antykryzysowej. Aby ubiegać się o świadczenie postojowe umowa cywilnoprawna powinna zostać zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

 

Płatnik osiągnął 90% spadek przychodów z racji prowadzenia działalności gospodarczej, jednocześnie zatrudniony jest na etacie gdzie zarabia poniżej średniej krajowej (spadek przychodów o 15% , poniżej 300% średniej krajowej). Czy Pan może ubiegać się o postojowe z tytułu prowadzonej działalności i umorzenie składki zdrowotnej?

Z racji tego, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zatrudniona na podstawie umowę o pracę, tj. ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, to nie będzie jej przysługiwało świadczenie postojowe.

Może zostać złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec-maj br. Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

 • prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód uzyskany z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy wniosek RSP-D może złożyć przedsiębiorca zatrudniający pracowników? Czy tylko prowadzący działalność jednoosobowo?

Wniosek RSP-D dotyczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która:

1) nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem)

2) mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

3) nastąpił przestój w prowadzeniu w następstwie COVID-19

4) rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.

5) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnęła przychód co najmniej 15 % niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Wniosek może zostać złożony także przez osobę prowadzącą działalność zatrudniająca pracowników, jeżeli są spełnione wyżej przedstawione warunki.

 

Zleceniobiorca zawarł umowę zlecenia przed 01.02.2020 r. z płatnikiem A. Po 01.02.2020 r. firma została przejęta przez płatnika B. Czy zleceniobiorca może starać się o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne?

Tak, gdyż umowa zlecenie została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. Nie ma znaczenia tu fakt, że firma, z którą zawarto umowę została przejęta. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną więc zleceniobiorca może się starać o świadczenie postojowe, jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie.

 

Pracownik pracuje na umowę zlecenie. Od 1 marca płaci składkę chorobową, od 1 kwietnia nie będzie miał dochodów. Czy w ramach świadczenia postojowego będzie objęty ubezpieczeniem?

Świadczenie postojowe jest świadczeniem pomocowym i przysługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Pobranie świadczenia nie ma wpływu na podleganie lub nie ubezpieczeniom z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana, to z jej tytułu osoba ją wykonująca nadal będzie pozostawała w ubezpieczeniach, do których została zgłoszona. Odrębną sprawą jest natomiast korzystanie, czy wysokość otrzymywanych świadczeń, jeżeli podstawa wymiaru składek wynosi 0 w związku z brakiem przychodów z wykonywania umowy.

 

Objaśnienia prawne MRPiPS w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne otrzymane przez Rzecznika MŚP

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

1) Jak należy rozumieć pojęcie „przestoju w prowadzeniu działalności”, o którym mowa w art. 15zq ust. 3 ustawy COVID-19?

Oceniając przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19 przedsiębiorca powinien uwzględnić takie okoliczności jak spadek przychodów, dochodów, obrotów, liczby klientów, czy ograniczenia w prowadzeniu działalności. Forma przestoju w prowadzeniu działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji.

2) Czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo czy także zatrudniającej inne osoby?

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, jak również przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

3) Czy pojęcie przychodu wymienione w art. 15 zq ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy COVID-19 należy rozumieć ściśle (jako przychód) czy jako dochód?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) zniosła ograniczenie przychodowe, natomiast pozostawiła kryterium spadku przychodów o 15% (art. 15zq ust. 4 pkt 1 ustawy Covid-19). Ustawa mówi o przychodzie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4) Czy wymóg spadku przychodów o 15% o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19 dotyczy podmiotów, które nie uzyskały żadnego przychodu w miesiącu poprzedzającym?

Oceny spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosiły 0, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

5) Czy przychód, o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19 obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?

Ustawodawca posługuje się pojęciem  przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Co to jest jedno świadczenie postojowe w rozumieniu art. 15 zr ust. 4 ustawy COVID-19?

Żaden przepis nie ogranicza liczby prowadzonych działalności gospodarczych ani ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Jednemu podmiotowi przysługuje jedno świadczenie z jednego tytułu.

7) Co należy rozumieć pod pojęciem „innych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia postojowego” w rozumieniu art. 15zs ust. 3 pkt 5 ustawy COVID-19?

ZUS nie żąda żadnych innych informacji ponad te, które wynikają z ustawy. Może się zdarzyć, że będzie wymagane dołączenie innych dokumentów, np. pełnomocnictwa.

8) Czy warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest zawarcie mowy zlecenia w formie pisemnej? Czy w przypadku braku umowy formie pisemnej wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy oraz przedstawienie dokumentów uprawdopodabniających wykonywanie zlecenia (np. na podstawie wyciągów bankowych, faktu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorcę)?

 Do wniosku dołącza się kopie umów cywilnoprawnych.

9) Jak należy interpretować zawarty w art. 15 zu ust. 1 ustawy COVID-19 warunek wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia?

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W przypadku niekompletnego wniosku ZUS wzywa do jego uzupełnienia.

10) 11) 12)

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 15zzc ustawy COVID-19?

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, o czym mowa w art. 15zzb ustawy COVID – 19?

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz ochrony miejsc pracy, o czym mowa w art. 15g ust 1 i 2?

Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieoskładkowanym i nieopodatkowanym. Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla podmiotów, których sytuacja uległa pogorszeniu. Forma wsparcia w postaci świadczenia finansowego może łączyć się z innymi formami wsparcia (pomocy) przewidzianymi dla przedsiębiorców.

 

Instrukcja krok po kroku jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe


Otwórz wzór w nowym oknie

 

Źródło: opracowanie własne + ZUS + www.gov.pl/web/rodzina/

 

Ważne!

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Na mocy przepisów tarczy 4.0, od 24 czerwca 2020 r. wnioski o zwolnienie z opłacania składek (RDZ), wnioski o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK) a także wnioski o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO) oraz o udzielenie ulgi (RDU) od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy mogą być składane tylko elektronicznie – przez PUE ZUS.

 

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek

 • RDZ Instrukcja wypełnienia wniosku: doc

RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

 • RSP-C Instrukcja wypełnienia wniosku: doc

RSP-CK – wniosek o kolejne świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

 • RSP-CK Instrukcja wypełnienia wniosku: doc

RSP-CZ – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniobiorca)

 • RSP-CZ Instrukcja wypełnienia wniosku: doc

RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

 • RSP-D Instrukcja wypełnienia wniosku: doc

RSP-DK – wniosek o kolejne świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

 • RSP-DK Instrukcja wypełnienia wniosku: doc

RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej

 • RDU Instrukcja wypełnienia wniosku: doc

 

 

 

Ww. wnioski należy złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS >>>

 

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.

 

Powrót do spisu treści

 

 

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy i sposobu modyfikowania warunków zatrudnienia (art. 15zf ustawy antykryzysowej)

Pracodawca, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 r., może skorzystać z uelastycznienia niektórych przepisów o czasie pracy a także zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż określone w umowach o pracę, pod warunkiem, że zanotował w następstwie wystąpienia COVID-19 spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
 • nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wymogu niezalegania z należnościami publiczno-prawnymi dotyczącymi zatrudnienia nie stosuje się do pracodawcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców (czyli osób fizycznych, prawnych, wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi posiadającymi zdolność prawną) w przypadku, gdy:

 • zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
 • zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub FP powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub FP, wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek.

 

Ograniczenie odpoczynków dobowych i tygodniowych

Możliwość omawianego ograniczenia dotyczy:

 • nieprzerwanego odpoczynku dobowego do 8 w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i
 • nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin).

Co istotne, taki skrócony do 8 godzin odpoczynek dobowy (a w rezultacie także i odpoczynek tygodniowy, ponieważ „zawiera w sobie” odpoczynek dobowy) będzie musiał jednak zostać zrównoważony w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni. Zrównoważenie będzie dotyczyło różnicy pomiędzy pierwotnym 11-godzinnym kodeksowym odpoczynkiem, a nowym, skróconym odpoczynkiem 8-godzinnym.

Zdaniem resortu pracy, nowe rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie do pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy, a także w przypadku zastosowania tzw. ruchomego czasu pracy. Przepisy ustawy antykryzysowej nie ustanawiają w tym zakresie żadnych ograniczeń.

 

Równoważny system czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym oraz stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż określone w umowach o pracę

Zakład pracy dotknięty skutkami epidemii (i spełniający warunki, o których mowa wyżej) otrzymał ponadto możliwość:

 • wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, o których mowa w art. 135 § 1 Kodeksu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym niż wynikający z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy (podczas gdy Kodeks pozwala na stosowanie 1-miesięcznego okresu, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie);
 • stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu – takie rozwiązanie przewiduje art. 231ap., ale dotyczyć ono może tylko pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

Po oba wymienione rozwiązania pracodawca może sięgnąć tylko wtedy, gdy dojdzie do porozumienia, które zawiera się z:

 • organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 1 lub 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 1 lub 2 ww. ustawy z 23 maja 1991 r. – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
 • przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa (w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy).

Kopię ww. porozumienia przekazuje się właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami nie stosuje się wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

Niestety w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia opisanego porozumienia czyli gdy reprezentacja załogi nie wyraża zgody na proponowane przez pracodawcę rozwiązania, wówczas nie jest możliwym ich zastosowanie.

 

Zmiany wynikające z tarczy 4.0

Tarcza 4.0 rozszerzyła pojęcie spadku obrotów uprawniającego pracodawców do:

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego (odpoczynek dobowy nie będzie mógł być krótszy od 8 godzin, a tygodniowy od 32 godzin, przy uwzględnieniu co najmniej 8 godzin odpoczynku dobowego),
 • zawarcia porozumienia o:
  • wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,
  • stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

Obecnie, przez ww. spadek obrotów gospodarczych rozumie się również zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków lub o podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o którym mowa wyżej nie zalicza się:

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę;

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

Wspomniane wyżej porozumienie lub ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego:

 • dotychczas było przewidziane tylko dla takiego pracodawcy, który odnotował spadek obrotów rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym o określony procent w stosunku do wcześniejszego okresu;
 • nie może być wcielone  w życie, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3.

Powrót do spisu treści

 

Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników (art. 15f ustawy antykryzysowej)

Zgodnie z art. 15f ustawy antykryzysowej w pierwotnym brzmieniu, pracodawcy zostali zobowiązani do zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zwolnienie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy młodocianego pracownika, który:
1) w roku szkolnym 2019/2020 realizuje dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia albo
2) spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy i w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kończy ostatni rok nauki zawodu w pozaszkolnym systemie kształcenia
– o ile wyraził zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Powyższa zgoda jest wyrażana w formie pisemnej przez młodocianego pracownika, a w przypadku niepełnoletniego młodocianego pracownika – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Co ważne, na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19:

– zmieniono brzmienie art. 15f ust. 1 ustawy antykryzysowej – aktualnie stanowi on, że w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy;

– zmodyfikowano art. 15f ust. 1a ustawy antykryzysowej – obecnie w myśl tej regulacji, wspomniane wyżej zwolnienie nie dotyczy młodocianego pracownika, który:

 • jest uczniem branżowej szkoły I stopnia i w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty realizuje zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszcza,
 • spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy w pozaszkolnym systemie kształcenia,
 • ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika;

– uchylono w przywołanym wyżej art. 15f ust. 1b, który to ustęp dotyczył zgody młodocianego, a w przypadku niepełnoletniego młodocianego pracownika – jego przedstawiciela ustawowego na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – a aktualnym stanie prawnym po zmianie brzmienia ust. 1a warunek zgody został zniesiony.

Po więcej informacji o sytuacji młodocianych pracowników w okresie COVID-19 warto zajrzeć jeszcze do porozdziału: Pracownicy młodociani w okresie epidemii – odpowiedzi MRPiT na pytania przedsiębiorców

Powrót do spisu treści

 

Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy zasiłkowej)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ lub uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 r. zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, osoba przekraczająca od dnia 15 marca 2020 r. granicę państwową, jest obowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę, której obowiązek jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi W takim przypadku, decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

W związku z tym niezbędne było dodanie w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, że niemożność wykonywania pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny, bez decyzji organu inspekcji sanitarnej, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby.

Powrót do spisu treści

 

Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PIT)

W celu wsparcia przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa, zdecydowano się na wydłużenie terminów na wdrożenie PPK przez podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r.

W efekcie, po zmianach, ww. podmioty muszą zawrzeć:

 • umowę o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r. (zamiast do 24 kwietnia 2020 r.),
 • umowę o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r. (zamiast do 11 maja 2020 r.).

Oznacza to:

 • uspójnienie nowych terminów z terminami przewidzianymi do wdrażania programu PPK przez podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • więcej czasu na wybór instytucji finansowej, w tym na zawarcie porozumienia w zakresie wyboru instytucji finansowej z zakładowymi organizacjami związkowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych oraz przesunięcie pierwszych wpłat do PPK.

Pracodawcy, którzy dokonali już wyboru instytucji finansowej, mogą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK już teraz i nie czekać do ostatecznego terminu, przy czym umowę o prowadzenie PPK mają możliwość zawrzeć w terminie przewidzianym dla podmiotów dających zatrudnienie co najmniej 20. osobom według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) i tym samym przesunąć pierwsze wpłaty do PPK.

 

Co ważne, przepisy ustawy antykryzysowej nie zmieniły obowiązków podmiotów zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK. Podmioty te są zobowiązane w szczególności do terminowego naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat do PPK.

Sytuacje, w których wpłaty do PPK nie są finansowane, zostały przewidziane w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują tych wpłat m.in. w okresie przestoju ekonomicznego, a także w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Tym samym wpłaty do PPK nie są finansowane również wtedy, gdy przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy został wprowadzony zgodnie z przepisami ustawy antykryzysowej. W takiej sytuacji nie są finansowane wpłaty do PPK jedynie w stosunku do osób objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Niezależnie od powyższego, uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłat w okresie przestoju ekonomicznego, czy obniżonego wymiaru czasu pracy. Po otrzymaniu takiej deklaracji pracodawca powinien naliczać, pobierać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

 

Poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o zasady niefinansowania wpłat do PPK w czasie epidemii koronawirusa. W wyjaśnieniu tych kwestii pomogli eksperci PFR Portal PPK, prowadzący od roku setki szkoleń dla pracodawców pracowników w całej Polsce.

 

1. Co oznacza sformułowanie, że pracodawca i uczestnik PPK nie finansują wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy? Czy w takiej sytuacji nie nalicza się wpłat do PPK od wynagrodzenia należnego za okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, czy od wynagrodzenia wypłaconego w tym okresie?

Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK, w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, podmiot zatrudniający uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej.

To oznacza, że nie finansuje się wpłat do PPK obliczanych od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje, ani też czy przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy obejmuje cały miesiąc kalendarzowy.

Zwolnienie z finansowania wpłat do PPK obejmuje – w pełnej wysokości – wpłaty obliczane od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wpłaty do PPK nie są finansowane tylko w stosunku do uczestników PPK objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Powyższe oznacza dla przykładu, że – jeśli przestój ekonomiczny został wprowadzony na okres od 5 kwietnia do 31 maja 2020 r. – to:
•    wpłat do PPK naliczonych przed 5 kwietnia 2020 r. należy dokonać, niezależnie od wprowadzonego przestoju ekonomicznego,
•    od wynagrodzenia wypłaconego w okresie od 5 kwietnia do 31 maja 2020 r. wpłat do PPK nie nalicza się i nie dokonuje.

 

2. Czy niefinansowanie wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy jest obligatoryjne, czy dobrowolne?

Pracodawca nie powinien finansować wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Natomiast nie ma przeszkód, aby uczestnik PPK zdecydował się na finansowanie zarówno wpłat podstawowych, jak i wpłat dodatkowych, w tym okresie – pomimo tego, że wpłaty do PPK nie są finansowane przez pracodawcę. Po otrzymaniu takiej deklaracji uczestnika PPK, należy naliczać, pobierać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

 

3. Czy z niefinansowaniem wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy związane są obowiązki informacyjne pracodawcy?

Ustawa o PPK nie przewiduje obowiązku informowania przez pracodawcę o niefinansowaniu wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Niezależnie od tego, taki obowiązek może wynikać z innych regulacji, np. z umowy o zarządzanie PPK. Jednocześnie wskazanym i rekomendowanym jest, aby uczestnicy PPK zostali poinformowani, że wpłaty do PPK w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy nie będą finansowane oraz o możliwości złożenia przez nich deklaracji finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK w tym okresie.

Źródło: https://www.mojeppk.pl/

Powrót do spisu treści

 

Podniesienie limitów niektórych zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52l ustawy o PIT)

Art. 52l ustawy o PIT podwyższa się limity zwolnień przedmiotowych:

 • z 1.000 zł do 3.000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT, tj. zapomóg innych niż wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji;
 • z 6.000 zł do 10.000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b, tj. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, sfinansowanych z innych źródeł niż fundusz socjalny, ZFŚS, fundusze związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra;
 • z 1.000 zł do 2.000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, tj. świadczeń rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz świadczeń pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS;
 • z 2.000 zł do 3.000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra.

Podwyższenie limitów pozwoli na nieopodatkowywanie ww. świadczeń w stopniu większym niż ma to miejsce obecnie.

Wyższe limity co do zasady obowiązują w 2020 r. Z jednym wyjątkiem. Otóż w przypadku zwolnień wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78, wyższe limity będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2020 r. i 2021 r. co powinno przyczynić się do pośredniego wparcia branży turystycznej, która obecnie, z powodu COVID-19, boryka się z trudnościami finansowymi.

Powrót do spisu treści

 

Prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy (art. 52o ustawy o PIT)

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31 ustawy o PIT (np. zakłady pracy), obowiązek odprowadzenia pobranych należności podatkowych, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Powyższe odnosi się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT (np. zleceniodawców), dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Powrót do spisu treści

 

Zmiana polegająca na konieczności informowania ZUS o umowach o dzieło (art. 22 nowelizacji do ustawy antykryzysowej)

Zmiana w tym zakresie wydaje się dość kontrowersyjna i mało związana z celem ustawy antykryzysowej. Na jej mocy wszakże, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Minister Pracy Marlena Maląg póki co przekonuje, że:

 • obowiązek przekazywania informacji i rejestracji umów o dzieło to żaden zamach na prawa przedsiębiorców,
 • w pakiecie tarczy przewidziana jest wypłata świadczenia dla umów o dzieło, które to do tej pory nie były rejestrowane. Dlatego, by otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie ww. informacji.

Powrót do spisu treści

 

Zmiany w zakresie handlu w niedzielę (art. 15i ustawy antykryzysowej)

Celem zmiany jest zapewnienie placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania towarów dostarczanych do tych placówek, tj. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów (na półkach sklepowych), aby były one powszechnie dostępne dla obywateli.

Zmiana polega na czasowej rezygnacji z obowiązywania zakazu wykonywania czynności związanych z handlem polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności nie niesie za sobą żadnych kosztów zarówno dla sektora jednostek finansów publicznych jak i dla przedsiębiorców. Korzystanie z możliwości dostarczania towarów w (pozaświąteczne) niedziele nie będzie bowiem obligatoryjne dla przedsiębiorców. Ewentualny koszt po stronie przedsiębiorców może wynikać z konieczności dokonania dodatkowych czynności administracyjnych zw. z dostosowaniem grafików pracy, jednak w związku z tym, że projektowane rozwiązanie oznacza większą elastyczność w prowadzeniu wskazanych czynności, koszt ten należy ocenić jako marginalny.

Powrót do spisu treści

 

Zmiany w zakresie dofinansowań z PFRON (art. 17 ustawy nowelizującej ustawę antykryzysową)

Od 1 kwietnia 2020 r. wprowadzono nowe kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń:

 • 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (wcześniej 1.800 zł),
 • 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wcześniej 1.125 zł),
 • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększono zaś o:

 • 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 600 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 600 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (kwota bez zmian).

 

Od 31 marca br. wprowadzono także nową definicję kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego – dla celów dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zgodnie ze zmianą – koszty płacy oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na FP, FGŚP i Fundusz Solidarnościowy.

 

Co więcej, za okresy od miesiąca marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pomoc publiczna w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okresy od marca do grudnia 2020 r. może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Pomoc, o której mowa, może być udzielana:

 • przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 • nie później niż do 31 grudnia 2020 r.,
 • ile jej wartość, nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, kwoty 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.

 

Przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składa wniosek wraz załącznikami począwszy od miesiąca marca 2020 r. – jak co miesiąc. W formularzu INF-O-PP – w Sekcji B – jest zobligowany wskazać sytuację ekonomiczną zgodną ze stanem na dzień składania wniosku.

W przypadku złożenia oświadczenia o trudnej sytuacji ekonomicznej, Fundusz poinformuje wnioskodawcę o dokumentach, jakie są niezbędne do przedstawienia w celu dalszego udzielania pomocy.

Powrót do spisu treści

 

Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnego rozwiązania, które ułatwi wywiązanie się przez podatników i płatników oraz inne podmioty (inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie) z decyzji ratalnych i odroczeniowych dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Aktualnie art. 57 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa obliguje organ podatkowy do ustalenia w decyzji ulgowej wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości. Powołany przepis stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, co stanowi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Dla zobowiązań stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego opłata prolongacyjna może zostać wprowadzona przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu w drodze uchwały (art. 57 § 7 Ordynacji podatkowej).

Wskutek nowych uregulowań, z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie będzie naliczana. Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej zwiększa realne szanse na uregulowanie przez podatników, płatników oraz inne podmioty (inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie) odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych.

Powrót do spisu treści

 

Zmiana w zakresie odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS

Ustawodawca postanowił, że przedsiębiorcy którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest ZUS, w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty, są zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

W przypadku zawarcia takiego typu umów nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

Wprowadzono dodatkowo zwolnienie z opłacania opłaty prolongacyjnej, która była naliczana w miejsce odsetek za zwłokę.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek – wyjaśnienia ZUS

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Co zyskasz?

 • Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą.Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
 • Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jednak, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.
 • Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?

Aby odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (wniosek RDU).

Wniosek o ulgę możesz przekazać:

Jak się z Tobą skontaktujemy?

 • Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ZUS, możesz złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas odpowiedź na ten wniosek.

 

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. – wyjaśnienia ZUS

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Ulga dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu składek od stycznia 2020 r.

Odstąpienie od pobierania odsetek jest możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki.

Co zyskasz?

Dzięki uldze nie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek.

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jednak, że ulga dotyczy odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r.

Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek (wniosek RDO).

Wniosek o ulgę możesz przekazać:

Jak się z Tobą skontaktujemy?

Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.

Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ZUS, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas odpowiedź na ten wniosek.

Powrót do spisu treści

 

Pożyczka 5000 zł

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.* w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

* Do czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r. przepisy wskazywały tu datę 1 marca 2020 r.  

Podkreślmy w tym miejscu, że tarcza 4.0:

  • włączyła do grupy podmiotów mogących starać się o wspomnianą pożyczkę organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. – jeśli ich przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 tys. zł (w ich przypadku wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5000 zł ani 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym);
  • zniosła obowiązek składania przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie pożyczki PUP udzielanej w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. PUP sam – bez konieczności składania żadnego wniosku – zwolni pożyczkobiorcę z konieczności zwrotu pieniędzy, po zweryfikowaniu, czy przez okres trzech miesięcy liczonych od dnia jej udzielenia prowadził on działalność gospodarczą.

 

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być umorzona?

W aktualnym stanie prawnym, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu – bez konieczności składania wniosku w tej sprawie – pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy wsparcie – niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (wartość pożyczki bez odsetek) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

W ramach wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca wypełniona Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Do wniosku składanego przez portal praca.gov.pl dołącza umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf) – umowa, klauzula, załącznik nr 2 do umowy – 6 stron oraz kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy (aktualnie „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19” jest integralną częścią wniosku składanego online więc nie trzeba go załączać jako pliku w formacie xls) .

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem, zał. 2 do umowy), jako integralna całość, oraz pełnomocnictwem – jeżeli dotyczy, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Dopuszcza się również złożenie wypełnionego wniosku i umowy w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego wniosku i umowy w dwóch egzemplarzach do skrzynki podawczej pup.

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i przebywając na L4 (nie zawieszając działalności) można ubiegać się o pożyczkę?

Jeżeli mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest czasowo niezdolny do pracy wskutek choroby i pobiera z tego tytułu zasiłek chorobowy, to nie ma przeszkód, aby ubiegał się w tym czasie o pożyczkę. Oczywiście jest to możliwe, tylko o ile ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek macierzyński ma prawo ubiegać się o pożyczkę?

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi przeszkody do ubiegania się o pożyczkę, o ile przedsiębiorca spełnia warunki do jej uzyskania, działalność gospodarcza nie została zawieszona, a osoba wnioskująca o pożyczkę ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Czy warunek określony w ustawie, zgodnie z którym przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed 1 kwietnia jest spełniony także wtedy, gdy przedsiębiorca prowadził, ale zawiesił swoją działalność przed 1 kwietnia, a następnie rozpoczął prowadzenie jej na nowo albo wznowił jej wykonywanie po 1 kwietnia?

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r. To oznacza, że przedsiębiorca w dniu 31 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i nie mogła być tego dnia zawieszona. Oprócz tego przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien mieć też aktywną działalność gospodarczą w dniu składania wniosku.

Ustawa daje również możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku określonego spadku obrotów przez przedsiębiorstwo. Czy mikroprzedsiębiorcy mogą łączyć ze sobą tę formę pomocy i pożyczkę?

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest niezależną formą wsparcia i można ją łączyć z innymi instrumentami dostępnymi w ramach Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak pamiętać, że środki dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych nie mogą być przeznaczone na pokrycie dokładnie tego samego kosztu.

Czy istnieją ograniczenia co do celów, na które można przeznaczyć środki z pożyczki i czy mogą być one kwestionowane?

Cele pożyczki zostały określone w ustawie. Środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.

Wnioski o przyznanie pożyczki muszą przejść ocenę i akceptację Urzędów Pracy. Czy istnieje możliwość, aby przyśpieszyć procedury i aby pomoc szybciej trafiła do przedsiębiorców?

Ministerstwo zaapelowało do samorządów i urzędów pracy o sprawną obsługę wniosków i rozpatrywanie ich bez zbędnej zwłoki. Dodatkowo resort przekazał środki przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań z ustawy COVID-19 w wysokości 0,5 proc. kwoty z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez PUP. Urzędy otrzymały też wytyczne i instrukcje dotyczące realizacji wniosków od przedsiębiorców. Podstawą jednak jest prawidłowo wypełniony (nieskomplikowany) wniosek. Proces przyznania pożyczki przyspieszy złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w formie elektronicznej.

We wniosku należy wypełnić rubrykę dotyczącą deklarowanej wielkości przedsiębiorstwa. Dokument odwołuje się do prawa przedsiębiorców, jednak w załączniku do wniosku znajduje się odniesienie do definicji mikroprzedsiębiorcy z przepisów unijnych. Czy kierować się zatem definicją z wniosku, czy z załącznika?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca, który zgodnie z prawem krajowym jest mikroprzedsiębiorcą, jednocześnie nie będzie się zaliczał do tej kategorii w rozumieniu przepisów unijnych. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ to przepisy krajowe w tym przypadku określają grupę beneficjentów tej formy wsparcia. Przedsiębiorca musi zatem określić we wniosku wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Natomiast w załączniku musi podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z prawem unijnym, co nie ma wpływu na możliwość uzyskania pożyczki.

Przy wypełnianiu wniosku należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę otrzymał już inną pomoc publiczną w ramach walki z COVID-19. Problem polega na tym, że podmiot, który stara się o zwolnienie ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie wie, kiedy taką pomoc otrzyma. Jak zatem należy wypełnić w tym momencie wniosek?

Zgodnie z przepisami, ZUS informuje płatnika o dokonanym zwolnieniu z opłacania składek poprzez profil płatnika w Platformie Usług Elektronicznych lub pocztą. W informacji będzie zamieszczone w jakiej wysokości została udzielona pomoc oraz jaka jest data udzielenia pomocy.

Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał takiej informacji, nie dysponuje oficjalną wiedzą w tym zakresie, nie podaje jej we wniosku.

Objaśnienia prawne MRPiPS otrzymane przez Rzecznika MŚP w zakresie możliwości otrzymania jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:

 

Czy starosta może udzielić pożyczki ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej przed 01 marca 2020 r. (np. w grudniu 2019 r.), a podjął wykonywanie tej działalności po tej dacie (np. w kwietniu 2020 r.)?

Odpowiedź:

Pożyczka może być udzielona tym przedsiębiorcom, którzy aktywnie prowadzili działalność gospodarczą przed 01 marca 2020 r., zaś zgodnie z nowymi przepisami przed 01 kwietnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili w marcu 2020 r. prowadzoną uprzednio działalność, po jej odwieszeniu mogą ubiegać się o pożyczkę.

 

Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 może ubiegać się osoba będąca na emeryturze i prowadząca działalność gospodarczą?

Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 może ubiegać się osoba pozostająca w stosunku pracy i prowadząca działalność gospodarczą?

Odpowiedź:

Osoby posiadające prawo do emerytury i prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG mają prawo do otrzymania niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

 

Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 powinna ubiegać się spółka cywilna, czy też jej wspólnicy?

Odpowiedź:

O udzielenie niskooprocentowanej pożyczki mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.

 

Czy w sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników, przez pewien okres (np. tydzień) przypadający w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki przebywał na zasiłku chorobowym, traci prawo do umorzenia pożyczki wraz z odsetkami?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca, który w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki przebywa czasowo na zasiłku chorobowym, nie traci prawa do umorzenia pożyczki, pod warunkiem, że nie zawiesi w tym czasie formalnie działalności gospodarczej.

 

Jak wypełnić wniosek o pożyczkę z urzędu pracy?

Pomocna przy ubieganiu się o ww. wsparcie będzie z pewnością poniższa instrukcja jak wypełnić wniosek o pożyczkę z urzędu pracy.

Wniosek można wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy Praca.gov.pl. Cały proces jest intuicyjny. Wyjaśniamy jak krok po kroku wypełnić wniosek.

1. W Praca.gov.pl przejdź do grupy usług „Tarcza antykryzysowa”

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

2. Wskaż usługę – „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

3. Wybierz właściwy powiatowy urząd pracy

Wybierz powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Lista powiatowych urzędów pracy, do których możesz wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

4. Skompletuj dokumenty

Skompletuj dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. Potrzebne będą:
• umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru;
• kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Umowę możesz pobrać na Praca.gov.pl

Co ważne, aktualnie „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19” jest integralną częścią wniosku składanego online więc nie trzeba go załączać jako pliku w formacie xls.

Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

5. Uzupełnij dane przedsiębiorcy

Uzupełnij informacje dotyczące miejscowości składania wniosku, danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy, adresu siedziby oraz danych kontaktowych. Wszystkie pola są obowiązkowe do
wypełnienia. Szczególnie ważne jest wprowadzenie danych kontaktowych, ponieważ w przypadku ewentualnych wątpliwości umożliwią one powiatowemu urzędowi pracy szybkie skontaktowanie się z przedsiębiorcą bez konieczności wizyty w urzędzie pracy.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

6. Wprowadź reprezentanta przedsiębiorcy oraz właściwą treść wniosku

Określ reprezentanta przedsiębiorcy. W przypadku jeżeli posiadasz więcej niż jednego reprezentanta wybierz przycisk „Dodaj”, który umożliwi dodanie kolejnego reprezentanta do wniosku. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, należy prowadzić dane przedsiębiorcy.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

7. Wprowadź właściwą treść wniosku

Określ kwotę pożyczki o jaką się ubiegasz. Pamiętaj, nie może ona przekroczyć wartości 5 000 zł. Następnie podaj numer rachunku, którym posługujesz się w prowadzonej działalności gospodarczej oraz stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r.
W przypadku mikroprzedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, w polu „Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu 29.02.2020 r.” należy wprowadzić 0,00.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

8. Złóż oświadczenia

W kolejnym kroku złóż oświadczenia że: zapoznałeś się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, wszystkie informacje zawarte we wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe, jesteś mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292), prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r., nie otrzymałeś nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie złożyłeś Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku, zobowiązujesz się do wykorzystania środków pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Informacje zawarte we wniosku oraz oświadczeniach muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać aktualnej sytuacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

9. Dołącz załączniki

Do wniosku dołącz następujące załączniki:
• umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf) – wystarczy załączyć „gołą” umowę (czyli sam jej wzór w pliku pdf bez żadnego wypełniania), gdyż jak wynika z wyjaśnień resortu pracy przedsiębiorca, składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji;
• kopię pełnomocnictwa (o ile dotyczy) – przykładowy wzór pełnomocnictwa można pobrać TUTAJ.

Aktualnie do wniosku już nie należy dołączać odrębnego pliku excela „formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”, gdyż obecnie wspomniany formularz stanowi integralną część wniosku.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

W pytaniu o pomoc publiczną wykazujemy zwolnienie z ZUS (pod warunkiem, że otrzymaliśmy już decyzję o zwolnieniu). Nie wykazujemy tu natomiast świadczenia postojowego, gdyż nie jest ono pomocą publiczną.

10. Wprowadź informacje o osobie składającej wniosek

Uzupełnij informację o osobie uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Przedsiębiorcy.

Jeżeli osoba uprawniona posiada pełnomocnictwo, zaznacz pole „Dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo” oraz załącz pełnomocnictwo. Po wypełnieniu formularza, wybierz
przycisk „Dalej”.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

11. Zweryfikuj konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl

Jeżeli posiadasz konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl, wybierz opcję „Mam już konto w module praca.gov.pl” i podaj numer PESEL w celu zalogowania się do modułu. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta, wybierz opcję „Zakładam konto w module praca.gov.pl” i postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

12. Podpisz dokumenty

Wybierz rodzaj podpisu elektronicznego, którym opatrzysz umowę oraz wniosek wraz z załącznikami – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

 

W przypadku wybrania podpisu zaufanego, zaakceptuj informację o przekierowaniu do platformy zewnętrznej, wprowadź login i hasło bezpośrednio w Profilu Zaufanym lub uwierzytelnij się poprzez innego dostawcę tożsamości – bank lub operatora pocztowego, podpisz wniosek i wyślij do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

13. Zakończenie obsługi wniosku

Ekran Podsumowanie zawiera potwierdzenie, że wniosek został wysłany do powiatowego urzędu pracy. Naciskając przycisk „Podgląd” możesz zobaczyć wypełniony wniosek. Naciskając przycisk „Zapisz” możesz zapisać przesłany wniosek we wskazane miejsce. Przycisk „Zakończ” kończy proces składania wniosku.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

14. Informacje o wniosku dostępne na koncie klienta Praca.gov.pl

Jeżeli chcesz upewnić się, że wniosek został przesłany do powiatowego urzędu pracy możesz zalogować się do konta klienta w module Praca.gov.pl.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

Zaloguj się np. przez login.gov.pl (Profilem Zaufanym).

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

Po poprawnym zalogowaniu na zakładce „Sprawy” możesz dokonać podglądu przesłanego wniosku (PSZ-PKDG).

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

Możesz zapoznać się również z Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), który stanowi potwierdzenie dostarczenia wniosku elektronicznego do urzędu pracy.

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy
Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki z urzędu pracy

Powrót do spisu treści

 

Odroczenie niektórych obowiązków

Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Później wejdą również w życie przepisy, które wprowadzają nowe rozwiązania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostały zmienione.

PODATKI
Deklaracje podatkowe
PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS
, PIT-37, PIT-38, PIT-39
Możliwość złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku o miesiąc później bez konsekwencji karno-skarbowych do 31 maja 2020
Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Odroczenie terminu płatności za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020
Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy Możliwa rezygnacja przez małego podatnika z uproszczonych zaliczek i opłacanie zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020
Deklaracja CIT-8 Wydłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku do 31 maja 2020
Podatek od dochodów z budynków tj. podatek od nieruchomości komercyjnych Odroczenie terminu płatności za marzec, kwiecień maj, jeżeli podatnik poniósł negatywne konsekwencje w związku z COVID-19, a uzyskane w danym miesiącu przychody spadły o co najmniej 50% w stosunku do przychodów z analogicznego miesiąca poprzedniego roku do 20 lipca 2020
Podatek od nieruchomości – zwolnienie Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać zwolnienie dla wybranych grup przedsiębiorców spełniających warunki za część 2020
Podatek od nieruchomości – przedłużenie terminu płatności rat Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać przedłużenie terminu płatności rat podatku, przypadających do zapłaty w kwietniu, maju i czerwcu do 30 września 2020
Zwolnienie dłużnika z przepisów dot. zatorów płatniczych. Zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodu, po spełnieniu warunków na dotychczasowych zasadach, tj. brak konieczności zwiększenia dochodu (zaliczki) w miesiącu, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.
Informacja o cenach transferowych Wydłużenie terminu na złożenie informacji za rok podatkowy, który rozpoczął się 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. do 30 września 2020
Odliczenie straty za 2020 Możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. – w ramach korekty zeznania za 2019 r. Po złożeniu zeznania podatkowego za 2020:

– do 31 marca 2021 w przypadku CIT-8 i

– do 30 kwietnia 2021 dla PIT-36 i PIT36L

Nowy JPK_VAT Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów 1 lipca 2020
Nowa matryca stawek VAT Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów 1 lipca 2020
Podatek od sprzedaży detalicznej Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów 1 stycznia 2021
Indywidualna interpretacja podatkowa Wydłużenie terminu na wydanie o 3 miesiące
Opłata prolongacyjna Zwolnienie z opłaty w przypadku:
·        odroczenia terminu płatności podatku lub
·        rozłożenia podatku/ zaległości podatkowej na raty
Przez okres obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu
Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza białej listy podatników VAT Wydłużenie terminu w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego 14 dni
Sprawozdania finansowe Wydłużenie terminu na zamkniecie ksiąg rachunkowych o 3 miesiące;
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu – do 30 czerwca 2020
Wydłużenie terminu sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego o 3 miesiące;
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu:- do 30 czerwca 2020 r. (sporządzenie sprawozdania)- 30 września 2020 r. (zatwierdzenie sprawozdania)
Wydłużenie terminu sporządzenia sprawozdania z działalności o 3 miesiące,
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
– do 30 czerwca 2020
Wydłużenie terminu na przekazanie sprawozdania finansowego osób fizycznych do szefa KAS do 31 lipca 2020
Wydłużenie terminu złożenia sprawozdania do KRS do 15 października 2020
Wydłużenie termin przekazania do szefa KAS sprawozdania podatników CIT, niewpisanych do KRS do 10 października 2020
Opłata za użytkowanie wieczyste Wydłużenie terminu płatności do 30 czerwca 2020
ZUS
Składki ZUS Zwolnienie z obowiązku płatności składek należnych za marzec, kwiecień i maj:

– samozatrudnionych opłacających składki na własne ubezpieczenie, których przychody w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie przekroczyły 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.

– mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników  (w odniesieniu do składek za przedsiębiorcę i za pracowników)

– przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników (zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc)

Umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub odroczeniu zapłaty Wydłużenie terminu realizacji umowy, w której termin płatności został oznaczony od marca do maja 2020 r.
Opłata prolongacyjna Zwolnienie z opłaty w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek ZUS za okres od 1 stycznia 2020 r. Przez okres obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
Zezwolenie na pobyt czasowy Wydłużenie terminu obowiązywania do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
Wiza krajowa Wydłużenie terminu obowiązywania do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Wydłużenie terminu obowiązywania do 30. dnia następującego po dniu odwołania  stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
Zezwolenie na pracę Wydłużenie terminu obowiązywania do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
INNE SPRAWY  m.in.: BDO, licencje TAXI, aukcje OZE, CRBR
Baza Danych Odpadowych – BDO Wydłużenie możliwości  prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020
Licencje taksówkowe Wydłużenie terminu do uzyskania licencji do 30 września 2020
Rejestracja używanych pojazdów z państw UE Wydłużenie terminu do 180 dni
Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego przez wytwórców OZE, którzy złożyli zwycięskie oferty podczas aukcji w latach 2018 oraz 2019. Wydłużenie terminu Okres określony przez wytwórcę OZE we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia upływu terminu zobowiązania.
Objęcie ochroną konsumencką osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w stosunku do umów,  które przedsiębiorca zawiera z innymi firmami i które nie mają charakteru zawodowego. Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów 1 stycznia 2021
Wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania (prawa autorskie i pokrewne) oraz opłaty abonamentowe Wstrzymanie poboru W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Wydłużenie terminu do 1 lipca 2020
WDROŻENIE PPK (FIRMY 50+)
Zawarcie umowy o zarządzenie PPK – firmy zatrudniające 50-249 osób Wydłużony termin do 27 października 2020
Zawarcie umowy o prowadzenie PPK – firmy zatrudniające 50-249 osób Wydłużony termin do 10 listopada 2020

Źródło: opracowanie własne + gov.pl.

 

Powrót do spisu treści

 

Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów

Tarcza 4.0 przewiduje m.in. wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez epidemię koronawirusa.

Poniżej podsumowanie najważniejszych modyfikacji przewidzianych w tarczy 4.0.

 

Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej

Celem zmian w tym zakresie jest zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom polegającym np. na tym, że osoby, które nie mają warunków do wykonywania pracy zdalnej, korzystają z tego statusu.

Ustawodawca postanowił wprowadzić do porządku prawnego rozwiązania mające na celu określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, głównie poprzez:

1. określenie warunków, w jakich pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej (albowiem nie w każdym przypadku umiejętności pracownika oraz środki, jakimi dysponuje, pozwalają mu na podjęcie pracy w tym trybie i zatrudniony nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji takiego stanu rzeczy). Kryteriami oceny dopuszczalności pracy zdalnej są:

 • umiejętności pracownika,
 • jego możliwości techniczne oraz lokalowe, a także
 • rodzaj pracy;

2. doprecyzowanie, że praca zdalna może być wykonywana w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. To przykładowe wyliczenie ma charakter otwarty, a tym samym nie zawęża rodzaju dopuszczalnej pracy zdalnej ani środków, przy wykorzystaniu których ta praca może być wykonywana;

3. zastrzeżenie, iż na pracowniku nie powinien ciążyć obowiązek zorganizowania we własnym zakresie środków i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługi logistycznej. Ten obowiązek spoczywa na pracodawcy, przy tym dopuszczalnym jest, by pracownik przy wykonywaniu pracy zdalnej mógł używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę, jeżeli nastąpi to z poszanowaniem i ochroną informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Obejmuje to m.in. tajemnicę przedsiębiorstwa, dane osobowe, a także informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

4. przyznanie pracodawcy uprawnienia:

 • polecenia pracownikowi, by prowadził ewidencję wykonanych czynności. Ewidencja może uwzględniać w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. W kwestii sposobu, formy i częstotliwości sporządzania ewidencji pracownik powinien zastosować się do wydanego w tym zakresie polecenia pracodawcy;
 • cofnięcia w każdym czasie polecenia wykonywania pracy zdalnej.

 

Zmiany w zasadach odbierania zaległych urlopów

W ramach tarczy 4.0 przewidziano rozwiązanie, w myśl którego z mocy prawa pracodawca będzie mógł wysłać zatrudnionych na zaległe urlopy. Zmiana ta polega na wprowadzeniu możliwości udzielenia przez pracodawcę pracownikowi, w terminie wskazanym przez pracodawcę bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Poniżej fragment uzasadnienia do wspomnianej modyfikacji:

„Zakłada się, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. Wynika to z wprowadzonych ograniczeń związanych z dystansowaniem społecznym oraz ograniczenia lub zawieszenia działalności obiektów i usług związanych z branżą turystyczną i hotelarską.

Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. W związku z tym nie ma uzasadnienia do utrzymywania rozwiązania, w którym możliwość odbierania takich urlopów stanie się możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych lat kalendarzowych oraz skumuluje się z wykorzystywaniem przez pracowników prawa do urlopu za bieżący rok kalendarzowy.”.

 

Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji

Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający od 24 czerwca 2020 r. nabyli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

Przewidujący ww. zmianę przepis – art. 15 gf ustawy antykryzysowejjednostronnie uprawnia do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. Do wypowiedzenia jest uprawniona tylko jedna strona umowy, to jest strona, na rzecz której został ustanowiony zakaz konkurencji. Stroną tą jest zatem odpowiednio: pracodawca, dający zlecenie, zamawiający. Przyznanie uprawnień tylko jednej stronie wynika z sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 – pracodawcy, dający zlecenie i zamawiający w obliczu gospodarczych konsekwencji epidemii nie są w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Wobec tego zasadne jest umożliwienie im wypowiedzenia przedmiotowych umów. Przez to wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania – ponad okres trwania umowy – na rzecz byłych pracowników, agentów, przyjmujących zlecenie oraz przyjmujących zamówienie z tytułu zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej.

Jednocześnie w interesie części pracodawców, dających zlecenie i zamawiających jest dalsze trwanie umów o zakazie konkurencji. Uprawnienie do wypowiedzenia przewiduje się zatem jako jednostronne, by nie naruszyć interesów tych podmiotów.

Ustawodawca ustanowił 7-dniowy termin wypowiedzenia, z którego upływem wygaśnie umowa o zakazie konkurencji. Strona zobowiązana do zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymania się przez drugą stronę umowy od prowadzenia działalności konkurencyjnej ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za okres do wygaśnięcia umowy, co wynika z instytucji wypowiedzenia. Wypowiedzenie na podstawie przywołanego wyżej przepisu nie stanowi zarazem okoliczności, z której wystąpieniem wiązałby się obowiązek zapłaty kary umownej albo dodatkowego odszkodowania ponad to, które przysługuje za okres do momentu wygaśnięcia umowy. Tym samym wzajemne roszczenia stron ograniczają się do sytuacji, które występują w okresie trwania umowy, a samo wypowiedzenie umowy nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla wypowiadającego.

 

Przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy w sytuacji wystąpienia istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń

Od 24 czerwca 2020 r., na mocy art. 15gb ustawy antykryzysowej (dodanego w ramach tzw. tarczy 4.0) pracodawca wskazany w art. 3 Kodeksu pracy (czyli jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników), u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, zyskał możliwość:

 • objęcia pracowników przestojem ekonomicznym, w czasie którego zakład pracy może wypłacać wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
 • obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

 W myśl przywołanej regulacji:

 • przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń należy rozumieć zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z tego uprawnienia, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy);
 • za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 • warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wymagają ustalenia w porozumieniu ze związkmi zawodowymi lub przedstawicielami załogi, stosując odpowiednio przepisy art. 15g ust. 11-15 ustawy antykryzysowej;
 •  przy kalkulowaniu przedmiotowego ilorazu nie uwzględnia się kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, a także kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8 ustawy antykryzysowej, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia (przepis ten dotyczy zastosowania do pracowników obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, w związku z określonym spadkiem obrotów gospodarczych rozumianych jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym).

Omawiane rozwiązanie przewidziane w ramach tzw. tarczy 4.0:

a) nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie z FGŚP, o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy antykryzysowej, jeżeli są spełnione przesłanki, o których mowa w tym przepisie;

b) dotyczy pracodawców, u których iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi nie mniej niż 0,3 (a więc udział kosztów wynagrodzeń w przychodach musi w tym miesiącu wynosić więcej niż 30%);

c) może być stosowane w okresie:

 • do 6 miesięcy od miesiąca, w którym ustalony iloraz zwiększenia funduszu wynagrodzeń uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego, jednocześnie
 • nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

– chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

 

Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań

Kolejną nowością na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wprowadzonego w związku z koronawirusem, jest objęcie pracodawców w rozumieniu art. 3 K.p. przywilejem ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych należnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę – do poziomu 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do poziomu 26000 zł w 2020 r.). Z preferencji tej może skorzystać pracodawca, u którego wystąpił:

 • zdefiniowany wyżej istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 ustawy antykryzysowej,

lub

 • spadek obrotów gospodarczych czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ustawy antykryzysowej (chodzi tu więc o spadek obrotów gospodarczy uprawniający nabycia prawa do dofinansowań z FGŚP w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19).

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej.

Niestety przepis art. 15gd ust. 1 ustawy antykryzysowej, wprowadzający omawiane rozwiązanie, jest nieprecyzyjny. Stanowi on bowiem, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 K.p.:

 • spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ustawy antykryzysowej lub
 • istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 ustawy antykryzysowej

wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ustawodawca nie dookreślił w przywołanej regulacji o jakie przepisy chodzi. Pojawiają się więc tu uzasadnione wątpliwości, czy w omawianym kontekście należy odwoływać się wyłącznie do przepisów powszechnie obowiązujących a więc zawartych w ustawach lub rozporządzeniach, czy również do uregulowań wynikających z tzw. aktów wewnątrzzakładowych takich jak np. układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania czy pakiety socjalne.

W piśmiennictwie można spotkać się dwoma poglądami.

Zgodnie z pierwszym z nich, limitowaniu do poziomu 26000 zł brutto podlegają zarówno odprawy, odszkodowania i podobne świadczenia należne na mocy powszechnych norm prawnych (wynikających np. z ustaw i rozporządzeń ministerialnych), jak również te należności, które przysługują zatrudnionym w oparciu o wewnętrzne akty normatywne. Celem wszakże art. 15gd ustawy antykryzysowej jest pomoc pracodawcom, których dotknęły skutki epidemii koronawirusa, tak by mogli przetrwać trudne czasy. Warto mieć na uwadze, że nierzadko uregulowania wewnątrzzakładowe przewidujące określone dodatkowe świadczenia dla załogi w razie zwolnień z pracy były wprowadzane przed pandemią, kiedy nikt nie spodziewał się takich zawirowań w gospodarce. Zdaniem części ekspertów zasadny więc wydaje się pogląd, iż przedmiotowy przepis powinien obejmować również świadczenia, o których mowa w wewnętrznych uregulowaniach.

W myśl natomiast drugiego poglądu:

 • przepis art. 15gd ustawy antykryzysowej ma charakter przepisu szczególnego, który wszedł w życie w związku z wystąpieniem stanu pandemii i nie powinien być interpretowany rozszerzająco;
 • zwrot „jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia” sugeruje, że chodzi w nim o przepisy zawarte w ustawach jako aktach powszechnie obowiązujących, albowiem to w takich aktach prawnych zawarte są przepisy, natomiast akty wewnątrzzakładowe zawierają postanowienia;
 • objęcie limitem 10-krotności płacy minimalnej odpraw, odszkodowań i podobnych świadczeń wynikających z postanowień układów zbiorowych i innych porozumień zbiorowych, mogłoby doprowadzić do ograniczenia wolności rokowań i ingerencji w istniejące autonomiczne źródła prawa pracy.

Za słusznością tego drugiego poglądu opowiedział się resort pracy, zastrzegając równocześnie, iż:

 • istniejące już regulacje kodeksowe pozwalają na wprowadzenie mechanizmów umożliwiających modyfikowanie zobowiązań układowych (w postaci chociażby tzw. porozumień kryzysowych zawieszających stosowanie zakładowych źródeł prawa pracy;
 • limitowaniu nie powinny podlegać również świadczenia wynikające z zapisów umów o pracę, gdyż umowy te zawierają postanowienia, a nie przepisy;
 • jego stanowisko nie jest wiążące dla stron konkretnych stosunków pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz sądów pracy.

Co więcej, MRPiPS w odpowiedzi na pytania Dziennika Gazety Prawnej stwierdziło, że:

 • w dyspozycji art. 15gd ustawy antykryzysowej nie mieszczą się także odszkodowania należne w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, o których mowa m.in. w art. 471 k.p. w związku z art. 45 k.p. i art. 58 k.p. w związku z art. 56 k.p. (zarówno w przypadku wypowiedzenia, jak i zwolnień dyscyplinarnych), gdyż przyznawane są one na podstawie orzeczenia sądu, stanowią rekompensatę dla pracownika za niezgodne z prawem zwolnienie i sankcję dla pracodawcy za takie działanie, a podstawą ich wypłaty nie jest samo rozwiązanie stosunku pracy, lecz to, że było ono nieuzasadnione lub naruszało przepisy Kodeksu pracy;
 • analogicznie należy podejść do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w razie podjęcia przez pracownika pracy w wyniku sądowego przywrócenia go do pracy;
 • ograniczenie wynikające z art. 15gd ustawy antykryzysowej ma zastosowanie do świadczeń, co do których pracownik nabywa prawo od 24 czerwca 2020 r.

Resort pracy potwierdził również, że limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej podlegają także odprawy emerytalno – rentowe, gdyż z artykułu 15gd ustawy antykryzysowej nie wynika, by te świadczenia zostały wyłączone spod tego mechanizmu.

 

Prawo zawieszenia obowiązków związanych z funduszem socjalnym

W znowelizowanych przepisach (art. 15ge ustawy antykryzysowej) przewidziano rozwiązanie dające możliwość pracodawcom w rozumieniu art. 3 K.p., u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ustawy antykryzysowej lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 ustawy antykryzysowej:

 • zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter;
 • niestosowania – w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

W tym drugim przypadku – w opinii resortu pracy – pracodawcy powinni stosować ustawowe podstawy naliczania odpisów na zfśs.

W razie natomiast całkowitego zawieszenia (na czas określony) tworzenia zfśs, wystąpić może konieczność proporcjonalnego naliczenia odpisów socjalnych. Dotyczy to sytuacji, gdy wspomniane zawieszenie będzie trwało przez część roku (bp np. nastąpi w trakcie roku).

Jeśli pracodawca odprowadził już pierwszą i/lub drugą ratę odpisów na wyodrębnione konto zfśs i dopiero po tym fakcie zawiesi tworzenie zfśs, wówczas wymusi to skorygowanie (wycofanie) środków przeznaczonych na zakładową działalność socjalną.  Z uwagi na fakt, iż powszechnie obowiązujące przepisy nie wskazują jak tego dokonać, to uznaje się, iż właściwa będzie tu każda metoda zachowująca „zasadę proporcjonalności”. Pokażmy to na przykładzie:

Załóżmy, że łódzka spółka z o.o. zatrudniająca 85 osób w przeliczeniu na pełne etaty (w normalnych warunkach):

 • na koniec maja 2020 r. odprowadziła pierwszą ratę w kwocie 98.829,08 zł (85 etatów x 1.550,26 zł x 75%);
 • na mocy art. 15ge ustawy antykryzysowej zawiesiła w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. tworzenie zfśs.

W rozstrzyganym przypadku „proporcjonalny” całoroczny odpis na zfśs za 2020 r. powinien wynieść 76.867,06 zł, zgodnie z wyliczeniem:

85 etatów x 1.550,26 zł x 7/12.

Z uwagi na powyższe, spółka z o.o. może wycofać z rachunku zfśs kwotę 21.962,02 zł (98.829,08 zł – 76.867,06 zł).

 

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Obowiązek ten obejmuje również pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, w przypadku gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa. Natomiast w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych fundusz taki jest tworzony bez względu na liczbę pracowników. Na rzecz zfśs pracodawca ma obowiązek dokonywać coroczne odpisy podstawowe, a także może dokonywać zwiększeń wskazanych w ustawie. Przepisy dają też możliwość wypłacania świadczenia urlopowego przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników.


Czy w związku z wejściem w życie art. 15ge ustawy antykryzysowej konieczna jest korekta kosztów podatkowych pracodawcy?

Pojawia się istotny problem, mianowicie jak ma się zachować pracodawca, który przez połowę 2020 roku naliczał zgodnie z prawem wyższe odpisy, natomiast aktualnie, na skutek spadku przychodów straci do takiego odpisu prawo. Jak skorygować odpis na fundusz, w okolicznościach kiedy równowartość odpisów w 75% procentach została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy oraz dodatkowo rozdysponowana osobom uprawnionym na cele przewidziane w regulaminie funduszu. W takiej sytuacji nie da się przecież już cofnąć środków pieniężnych z rachunku funduszu na rachunek bieżący pracodawcy.

Art. 15ge ust. 3 ustawy antykryzysowej stanowi, że w przypadku wystąpienia określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu przywołanej ustawy, nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Skoro w opisanych okolicznościach nie stosuje się wspomnianych postanowień, to należy uznać, że pracodawca:

 • de facto w takim przypadku traci czasowo podstawę prawną do naliczania i dokonywania wyższych odpisów na fundusz socjalny;
 • powinien zacząć stosować odpisy w wysokości ustalonego ustawowo odpisu podstawowego.

Rodzi się wówczas pytanie: czy podmiot zatrudniający w przedstawionej sytuacji powinien dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o różnicę wynikająca z naliczania dotychczas odpisu w wysokości podwyższonej oraz podstawowej przewidzianej ustawą o zfśs, a jeśli tak to czy taka korekta powinna nastąpić na bieżąco, czyli w okresie spadku obrotów, czy też wstecz od początku 2020 r.?

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów:

 • w sytuacji, gdy u pracodawcy dojdzie do utraty prawa do zwiększonego odpisu na zfśs w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 15ge ust. 3 ustawy antykryzysowej, wówczas będzie on zobowiązany dokonać korekty kosztów podatkowych o różnicę wynikającą z naliczania dotychczas odpisu w podwyższonej wysokości;
 • obowiązek korekty kosztów podatkowych wystąpi w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniały przesłanki powodujące utratę prawa do zwiększonych odpisów na działalność socjalną – ma to oparcie w przepisach: art. 22 ust. 7c ustawy o PIT i art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym miejscu należy przypomnieć, że odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu ustawy o zfśs obciążają koszty działalności pracodawcy, podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych, o ile środki pieniężne stanowiące ich równowartość zostały wpłacone na rachunek funduszu socjalnego (art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia

Tarcza 4.0 rozszerzyła pojęcie spadku obrotów uprawniającego pracodawców do:

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego (odpoczynek dobowy nie będzie mógł być krótszy od 8 godzin, a tygodniowy od 32 godzin, przy uwzględnieniu co najmniej 8 godzin odpoczynku dobowego),
 • zawarcia porozumienia o:
  • wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,
  • stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

Obecnie, przez ww. spadek obrotów gospodarczych rozumie się również zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków lub o podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o którym mowa wyżej nie zalicza się:

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę;

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

Wspomniane wyżej porozumienie lub ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego:

 • dotychczas było przewidziane tylko dla takiego pracodawcy, który odnotował spadek obrotów rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym o określony procent w stosunku do wcześniejszego okresu;
 • nie może być wcielone  w życie, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3.

 

Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy

Podmioty takie jak: przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także kościelna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka organizacyjna, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy antykryzysowej, w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków FGŚP, na opisane w o których mowa w art. 15g ust. 4 ustawy antykryzysowej dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych:

 • przestojem, o którym mowa w art. 81 K.p., lub
 • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5 ustawy antykryzysowej, lub
 • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5 ustawy antykryzysowej.

Dofinansowanie przysługuje do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Przy czym nie przysługuje ono do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Więcej szczegółów: Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej)

Zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Tarcza 4.0 przywraca (z mocą od 25 maja) do kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodziców i opiekunów pełnosprawnych dzieci do lat 8 (których tego uprawnienia pozbawiły zmiany wprowadzone w ramach tarczy 3.0). Analogicznie jak w przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, jak również w przypadku otwarcia tych placówek. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku otwarcia powyżej wymienionych placówek przysługuje osobom uprawnionym z tytułu niemożności zapewnienia opieki przez wyżej wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z epidemią COVID-19 oraz również w przypadku, gdy ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na mocy zmian wprowadzonych przez tarczę 4.0 można otrzymać do 28 czerwca 2020 r. Okres ten może być wydłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Konstrukcja delegacji do wydania rozporządzenia Rady Ministrów umożliwia elastyczne dostosowanie się do sytuacji związanej z epidemią COVID-19 wraz z możliwością przedłużenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego poszczególnym uprawnionym grupom w zależności od możliwości funkcjonowania poszczególnych placówek, a więc żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli lub szkół.

Docelowo, okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 12 lipca 2020 r. (rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 1108 i 1109).

Kwestie związane z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym opisuje rozdział: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Umorzenie pożyczki z PUP z automatu

Nowe przepisy:

 • zniosły obowiązek składania przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie pożyczki PUP udzielanej w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. PUP sam – bez konieczności składania żadnego wniosku – zwolni pożyczkobiorcę z konieczności zwrotu pieniędzy, po zweryfikowaniu, czy przez okres trzech miesięcy liczonych od dnia jej udzielenia prowadził on działalność gospodarczą;
 • włączyły do grupy podmiotów mogących starać się o wspomnianą pożyczkę organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. – jeśli ich przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 tys. zł (w ich przypadku wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym).

 

Zmiany dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty, o którym mowa w art. 15zzb ustawy antykryzysowej

Znowelizowane przepisy doprecyzowują, że przez wymagany do uzyskania wsparcia na mocy art. 15zzb ustawy antykryzysowej spadek obrotów powinniśmy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Podkreślmy w tym miejscu, że przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu osób objętych umową zawartą ze starostą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku niedotrzymania ww. warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Na mocy tarczy 4.0:

 • wspomnianej reguły nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową o dofinansowanie rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę zostaje ona objęta umową o dofinansowanie;
 • przedsiębiorca musi poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu.

 

Większe możliwości ruchów kadrowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Tarcza 4.0 zezwala na zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy również w przypadku osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w:

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • urzędach obsługujących członków Rady Ministrów,
 • urzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie,
 • w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę oraz w jednostkach sektora finansów publicznych (w tym ZUS, KRUS, NFZ).

Ponadto zgodnie z dodanym przez tarczę 4.0 do ustawy antykryzysowej art. 3a, w okresie obowiązywania stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, może wydać polecenie, w wyniku którego pracownik samorządowy zostanie skierowany na czas do 3 miesięcy do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę:

 • zgodnej z jego kwalifikacjami,
 • w innej jednostce,
 • w tej samej lub innej miejscowości,

Trzeba mieć na uwadze, że

 • w okresie przeniesienia pracownikowi powinno przysługiwać wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego,
 • przeniesienie wymaga zgody zatrudnionego w przypadku pracownicy w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia lub będącego jedynym opiekunem dziecka w wieku do 15 lat.

Nowości w zakresie przyznawania świadczenia postojowego

W tarczy 4.0 przewidziano także zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów (np. ułamek etatu) prawo do dobrowolnego ubezpieczenia. Osoby takie nie powinny być pozbawione możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego. Po zmianie przepisów osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Problem ten dotyczy znacznej grupy przedsiębiorców MŚP głównie z branży finansowej, handlowej, usługowej. Działalność gospodarcza dla tych osób może stanowić podstawowe lub istotne źródło dochodu. A zatem spadek przychodów związanych ze skutkami wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19 będzie dla nich bardzo dotkliwy.

Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie świadczenia postojowego dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą: świadczenie będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:
  • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
  • rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
  • zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.
 • zleceniobiorców: gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:
  • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
  • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł, a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

W związku z tym ZUS udostępnił nowy wniosek RSP-CZ.

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jest już dostępny wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.

Gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

 • zleceniodawca miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł).

Wniosek RSP-CZ można przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie – przez PUE ZUS.

Aby przekazać wniosek elektronicznie potrzebny jest profil na PUE ZUS. Można go założyć:

 • przez bankowość elektroniczną (PKO BP, Inteligo, BOŚ Bank, Millennium, Citi Handlowy, ING),
 • przez profil zaufany,
 • przy użyciu podpisu kwalifikowanego,
 • podczas wizyty w placówce ZUS – pracownik sali obsługi klientów na dowolnym stanowisku potwierdza dane (tożsamość) i zakłada profil,

Na PUE ZUS wnioski elektroniczne o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej trzeba podpisać. Wniosek RSP-CZ można podpisać za pomocą funkcji podpisu profilem PUE. Po wypełnieniu wniosku trzeba kliknąć przycisk „podpisz profilem PUE” i wniosek jest wysłany do ZUS. Jest to najprostszy sposób autoryzacji – nie wymaga żadnych dodatkowych czynności czy opłat.

Wnioski elektroniczne są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.

 

Zmiany w zakresie zwolnienia z opłacania składek

Tarcza 4.0 modyfikuje zakres zwolnienia z opłacania składek dla osób duchownych.

Osoba duchowna, przełożony domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej albo zakonnej, który jest płatnikiem składek, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za osoby duchowne.

Zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym za okres od 1 marca 2020 r.
do 31 maja 2020 r. na podstawie złożonego wniosku RDZ (z zaznaczonym w bloku II polem E).

Zwolnienie za marzec przysługuje także, gdy składki zostały już opłacone. Zwrot następuje na podstawie złożonego wniosku (EZS-P składany elektronicznie na portalu PUE ZUS lub RZS-P składany w postaci papierowej pocztą lub osobiście w placówce ZUS), o ile na dzień jego rozpatrywania na koncie płatnika składek zostanie ustalona nadpłata.

Jeżeli płatnik składek występuje o zwolnienie z obowiązku opłacania składek nie tylko za osoby duchowne, ale także za innych ubezpieczonych, to przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100 proc. albo 50 proc. należnych składek za marzec, kwiecień i maj do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie wlicza się także osób duchownych. We wniosku RDZ należy zaznaczyć w bloku II pole A i pole E.

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien być przekazany do ZUS najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony tylko i wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na PUE ZUS.

Tarcza 4.0 wprowadziła także regułę, w myśl której przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100 proc. albo 50 proc. należnych składek za marzec, kwiecień i maj do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie są także wliczane osoby duchowne.

Zmiany sposobu składania wniosków

Od 24 czerwca 2020 r. wnioski:

 • o zwolnienie z opłacania składek (RDZ)
 • o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK)
 • o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)
 • o udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU)

można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane.

Co jest potrzebne aby przekazać wniosek elektronicznie

 1. profil na PUE ZUS
  można go założyć:
 • przez bankowość elektroniczną (PKO BP, Inteligo, BOŚ Bank, Millennium, Citi Handlowy, ING),
 • przez profil zaufany,
 • przy użyciu podpisu kwalifikowanego,
 • podczas wizyty w placówce ZUS – pracownik sali obsługi klientów na dowolnym stanowisku potwierdza dane (tożsamość) i zakłada profil,
 1. podpisna PUE ZUS wnioski elektroniczne o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej można podpisać:
 1. za pomocą funkcji podpisu profilem PUE – po wypełnieniu wniosku trzeba kliknąć przycisk „podpisz profilem PUE” i wniosek jest wysłany do ZUS. Jest to najprostszy sposób autoryzacji – nie wymaga żadnych dodatkowych czynności czy opłat;
 2. za pomocą podpisu zaufanego – podpis zaufany jest bezpłatny. Aby uzyskać profil zaufany, trzeba złożyć  wniosek o profil na stronie internetowej http://www.pz.gov.pl/ (link do strony zewnętrznej). Następnie potwierdź swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówce ZUS albo w urzędzie miasta lub gminy;
 3. za pomocą podpisu kwalifikowanego – wydają go centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat;
 4. za pomocą podpisu osobistego (e-dowód) – można go uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, trzeba mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Wnioski elektroniczne są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje  aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *